Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 16

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 2

Dnr: 1.2.1.-291/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

8 Program för en sammanhållen stad 2015-2020

Dnr: 1.5.1.-407/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450
Omedelbar justering

9 Remiss om avtal med Stockholms läns landsting om ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

Dnr: 1.5.1-359/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08- 508 15 029
Omedelbar justering

10 Svar på begäran om yttrande från JO, dnr 4304-2014

Dnr: 2.8.-392/2014
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal med Omsorgshuset i Stockholm AB gällande drift av boendestöd, stödboende och träfflokal

Dnr: 1.2.1.-395/14
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel: 08-508 15 418

12 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

13 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

14 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

15 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.- 441/14
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

16 Nedläggning faderskapsutredning

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Catharina Bröderman Tel: 08- 508 148 33

17 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende

Dnr: 1.2.2.-400/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08- 508 15 029

18 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende

Dnr: 1.2.2.-321/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

19 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende

Dnr: 1.2.2.-422/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

20 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokollsjustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokollsjustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Tertialrapport 2

§9 Remiss om avtal med Stockholms läns landsting om ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-894/2014

§10 Svar på begäran om yttrande från JO dnr: 4304-2014

§11 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal med Omsorgshuset i Stockholm AB gällande drift av boendestöd, stödboende och träfflokal

§12 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§14 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§15 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken SEKRETESS

§17 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende SEKRETESS

§18 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende SEKRETESS

§19 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende SEKRETESS

§20 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista SEKRETESS