Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 16

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Revidering av lokal rutin för hantering av synpunkter och klagomål

Dnr: 1.2.3-408/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08- 508 15 029

8 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och dess familjer

Dnr: 2.2.2. -466/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

9 Remiss om rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Dnr: 1.5.1.-360/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08- 508 15 029
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Månadsrapport september 2014

Dnr: 1.2.1.-114/14
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Redovisning av projektet Romané Bucá

Dnr: 1.2.6- -357/12
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

12 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

13 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

14 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

15 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

16 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08- 508 148 33

18 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08- 508 148 35

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 148 34

20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Hanna Hammer Telefon: 08- 508 15 400

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Catharina Hansen Telefon: 08- 508 15 117

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Telefon: 08- 508 15 119

23 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokollsjustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokollsjustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen Ärendet utgår.

§7 Revidering av lokal rutin för hantering av synpunkter och klagomål

§8 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och dess familjer

§9 Remiss om rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Remiss från kommunstyrelsen dnr 326-895/14

§10 Månadsrapport september 2014

§12 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§14 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§16 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB SEKRETESS

§18 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB SEKRETESS

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB) SEKRETESS

§20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB) SEKRETESS

§21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB) SEKRETESS

§22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB) SEKRETESS

§23 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista SEKRETESS