Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 27

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Rekommendation till kommunstyrelsen att förlänga avtal för driften av Hemmet för gamla

Dnr: 1.2.1. -440/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Byggande av ett gruppboende vid Finn Malmgrens väg, Björkhagen

Genomförandebeslut
Dnr: 2.6. -277/13
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08-508 15 080
Omedelbar justering

9 Nybyggnad av förskola vid Emågatan 10, Bagarmossen

Inriktningsbeslut
Dnr: 2.6. -534/14
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08-508 15 080
Omedelbar justering

10 Svar på medborgarförslag om information i receptionen

Dnr: 1.2.4. -441/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

11 Gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

Dnr: 2.2.2. -519/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024

12 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1. -212/13
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

13 Lex Sarah - revidering av rutiner för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Dnr: 1.2.2. -505/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

14 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2015

Dnr: 1.1.- 545/14
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2015

Dnr: 1.1.- 546/14
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

16 Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten" (SOU 2014:50)

Svar på remiss från kommunstyrelsen,
dnr: 001-1185/2014
Dnr: 1.5.1. -477/14
(Utsändes senare)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450
Ombedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Månadsrapport oktober 2014

1.2.1. -114/14
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08- 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2014

19 Medborgarundersökning 2014

Dnr: 1.2. -497/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

20 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2014

22 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

23 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

24 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

26 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

27 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Catharina Hansen Tel: 08- 508 15 117

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Tel: 08- 508 15 119

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lena Orrmalm Tel: 08- 508 20 128

31 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokollsjustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokollsjustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen Ärendet utgår.

§7 Rekommendation till kommunstyrelsen att förlänga avtal för driften av Hemmet för gamla

§8 Byggande av ett gruppboende vid Finn Malmgrens väg, Björkhagen

§9 Nybyggnad av förskola vid Emågatan 10, Bagarmossen

§10 Svar på medborgarförslag om information i receptionen

§11 Gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

§12 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§13 Lex Sarah -­ revidering av rutiner för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

§14 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2015

§15 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2015

§16 Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten" (SOU 2014:50)

§17 Månadsrapport oktober 2014

§22 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§24 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§26 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken

§31 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista