Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro – och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 18

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsberättelse 2014

Dnr: 1.2.1. -593/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Verksamhetsplan 2015

Dnr: 1.1. -592/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Redovisning till IVO av vidtagna åtgärder

Svar till IVO, dnr 8.5 -22266/2014-8
Dnr: 1.6. -401/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

10 Arvode för planeringsdagen den 12 februari

Dnr: 1.1 -18/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

11 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

Remiss från kommunstyrelsen 031-727/2014
Dnr: 1.5.1. -600/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Brukarenkät inom individ- och familjeomsorgen 2014

Dnr: 1.2.2. -377/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

14 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

15 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

16 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

18 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

19 Upphandling av drift av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

Dnr: 2.2.2. -13/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

20 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

BESLUTSÄRENDEN – tilläggsärende

21 Sociala delegationen 2015

Dnr: 1.1. -601/14
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsberättelse VB 2014 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Verksamhetsplan 2015 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§9 Redovisning till IVO av vidtagna åtgärder

§10 Arvode för planeringsdagen den 12 februari

§11 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

§12 Brukarenkät inom individ- och familjeomsorgen 2014

§13 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§15 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§18 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§19 Upphandling av drift av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

§20 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§21 Sociala delegationen 2015