Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-16

Sammanträde 2015-04-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 19

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018

Dnr: 1.1. -76/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

8 Ökande barngrupper i förskolorna

Svar på skrivelse från Jesper Svensson (FP) och Jessica Sjönell (FP)
Dnr: 1.6. -122/15 (Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Fördelning av demokratibidrag

Dnr: 5.4. -173/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

REMISSER

10 Yttrande över serveringstillstånd - Karl och Kristinas, Skarpnäcksvägen 52, Skarpnäck

Svar på remiss från Socialförvaltningen, Tillståndsenheten dnr 9.1 -03527/2015
Dnr: 1.5.2. -178/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-398/15
Dnr: 1.5.1. -181/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

12 Remiss om motion om valfriheten inom äldreomsorgen

Dnr: 1.5.3. -141/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Månadsrapport mars

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -80/15
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

15 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

16 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

18 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

19 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Jennifer Andersson Tel: 08-508 20 490

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 14 833

22 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 14 833

TILLÄGGSÄRENDE – BESLUTSÄRENDE

24 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2015 – 2018

Dnr: 1.1. -526/14
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018

§8 Ökande barngrupper i förskolorna

§9 Fördelning av demokratibidrag

§10 Yttrande över serveringstillstånd ­ Karl och Kristinas, Skarpnäcksvägen 52, Skarpnäck

§11 Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

§12 Remiss om motion om valfriheten inom äldreomsorgen

§13 Månadsrapport mars 2015

§14 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§16 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§19 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken SEKRETESS

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken SEKRETESS

§22 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken SEKRETESS

§24 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2015 -­ 2018

§25 Övriga frågor SEKRETESS