Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro – och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 20

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 1 2015 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

8 Fördelning av demokratibidrag - ansökningstillfälle 2

Dnr: 5.4. -173/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

9 Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr: 1.1. -245/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

Dnr: 1.2.1. -222/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -119/15
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

12 Medborgarförslag angående boulebanan i Kärrtorp

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -108/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

REMISSER

13 Yttrande över serveringstillstånd – Koloni Kiosk, Orhemsvägen 31, Skarpnäck

Svar på remiss från Socialförvaltningen,
Tillståndsenheten dnr 9.1 -03837/2015
Dnr: 1.5.2. -236/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 321-1360/2014
Dnr: 1.5.1. -182/15
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

16 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

20 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Tel: 08-508 15 119

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lena Orrmalm Tel: 08-508 20 128

23 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

Närvaron redovisas separat på blad 1 - 4.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20150521.pdf (235 kb)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen Stadsdelsdirektör Margareta Östrand gav följande information:

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§8 Fördelning av demokratibidrag - ansökningstillfälle 2

§9 Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

§10 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

§11 Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen

§12 Medborgarförslag angående boulebanan i Kärrtorp

§13 Yttrande över serveringstillstånd ­ Koloni Kiosk, Orhemsvägen 31, Skarpnäck

§14 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

§15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§20 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB) SEKRETESS

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap.

§23 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista