Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 21, 26

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Årsrapport 2014 från Stadsrevisionen

Dnr: 1.4. -228/15
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Omedelbar justering

8 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Dnr: 1.2.1. -266/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Uppföljning av Skarpnäcks dagliga verksamheter

Dnr: 1.2.1. -224/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

10 Uppföljning av Hammarbyhöjdens och Skarpnäck-Bagarmossens gruppbostäder

Dnr: 1.2.1. -272/15
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

11 Cykelbana utmed Malmövägen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -220/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

12 Månadsrapport maj 2015 samt anmälan och beslut om delegation

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -80/15
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

13 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 156-624/2015
Dnr: 1.5.1. -223/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förslag till detaljplan för Kärrtorps centrum, fastigheterna Näskubben 2, Grönskär 2 mm i stadsdelen Kärrtorp

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2011-13548
Dnr: 1.5.3. -254/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Skrivelse om åtgärder för att förbättra förskollärarsituationen i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000755/2015
Dnr: 1.5.1. -262/15
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

17 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

19 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

20 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

22 Upphandling av internt trygghetslarm för Hemmet för Gamla

Dnr: 2.2.2. -191/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

23 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport Upphandling av nattpatrull och larm nattetid inom hemtjänsten

Dnr: 2.2.2. -99/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

24 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport Upphandling av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

Dnr: 2.2.2. -99/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

25 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

Tilläggsärende - remiss

26 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1, Hammarby skidbacke i stadsdelen Björkhagen

Remiss från Stadsbyggnadskontoret, dnr 2015-01443
Dnr: 1.5.3. -277/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Tilläggsärende - enskilt ärende

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 14 834

§1 Genomgång av närvaro Närvaron redovisas separat på blad 1 ­ 4.

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen Stadsdelsdirektör Margareta Östrand gav följande information:

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Årsrapport 2014 från Stadsrevisionen

§8 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

§9 Uppföljning av Skarpnäcks dagliga verksamheter

§10 Uppföljning av Hammarbyhöjdens och Skarpnäck-Bagarmossens gruppbostäder

§12 Månadsrapport maj 2015 samt anmälan och beslut om delegation

§13 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

§14 Förslag till detaljplan för Kärrtorps centrum, fastigheterna Näskubben 2, Grönskär 2 mm i stadsdelen Kärrtorp

§15 Skrivelse om åtgärder för att förbättra förskollärarsituationen i Stockholm

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§20 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§22 Upphandling av internt trygghetslarm för Hemmet för Gamla

§23 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport

§24 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§26 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1, Hammarby skidbacke i stadsdelen Björkhagen

§27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB