Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

Tema: Öppna mötesplatser

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 21

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

Dnr: 1.2.2. - 419/15
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Inspektionsrapport från stadsarkivets inspektion 2015-09-01

Svar på stadsarkivets inspektionsrapport, dnr: 5.1. -8972/2015
Dnr: 2.8. -414/15
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08-508 15 022

9 Förvaltningens lex Sarah-ansvariga

Dnr: 1.2.2. -505/14
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -203/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

11 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr: 123-1344/2015
Dnr: 1.5.1. -400/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

12 Remissvar Skillnadernas Stockholm

Svar på remiss från KF/KF, dnr: 159-1334/2015
Dnr: 1.5.1. -388/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

13 Överenskommelse om vård och omsorg för äldre

Svar på remiss från KF/KS dnr 111-1301/2015
Dnr: 1.5.1. -398/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

14 Remiss gällande miljö- och klimatsäkra maten

Svar på remiss om motion från Karin Ernlund (C) gällande "Miljö- och klimatsäkra maten", dnr: 106-886/2015
Dnr: 1.5.1 -337/15
(Utsändes)
Handläggare: Åsa Örnevik Tel: 08-508 15 039
Omedelbar justering


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Månadsrapport september 2015

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -80/15
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

17 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

19 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08-508 15 022

20 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Handläggare: Helena Porss Tel: 08-508 14 622
Omedelbar justering

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 1 föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 14 834

24 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

§8 Inspektionsrapport från stadsarkivets inspektion 2015-09-01

§9 Förvaltningens lex Sarah-ansvariga

§10 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§11 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

§14 Remiss gällande miljö- och klimatsäkra maten

§15 Månadsrapport september 2015

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§19 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 1 föräldrabalken

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista