Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 25

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Utvärdering av projektet Skarpnäckslyftet

Dnr: 2.2.1 -313/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

8 Byggande av ett gruppboende i kv Ståthållaren, Bagarmossen

Dnr: 2.6. -475/15
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08-508 15 080

9 Medborgarförslag angående möjligheten till skugga i Kärrtorpsparken

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -364/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

10 Medborgarförslag angående möjligheten för allmänheten att ta hand om nedfallna träd att användas till ved

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -401/15
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

11 Verksamhetsuppföljning av Skarpnäcks kommunala hemtjänst 2015

Dnr: 1.2.1. -386/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

12 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2015

Dnr: 1.2.1. -394/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Medborgarundersökning 2015

Dnr: 1.2. -450/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

14 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -203/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2016

Dnr: 1.1. -475/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2016

Dnr: 1.1. -476/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

17 Införandet av ett system för prova på-studier för personer med försörjningsstöd

Svar på remiss från KF/KS dnr 149-1490/2015
Dnr: 1.5.1. -437/15
Omedelbar justering
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

18 Remiss om motion om extra jobbstimulans

Svar på remiss om motion från Gulan Avci och Isabel Smedberg Palmqvist (FP) dnr 106-930/2015
Dnr: 1.5.1. -313/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Månadsrapport oktober 2015

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -80/15
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

23 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

24 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes senare)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

26 Upphandling av driften av Skarpnäcks dagliga verksamheter samt LSS-bostäder - godkännande av förfrågningsunderlag

Dnr: 2.2.2. -95/15, 2.2.2. -96/15, 2.2.2. -97/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014

27 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport

Upphandling av larm
Dnr: 2.2.2. -191/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Helena Porss Tel: 08-508 14 622

29 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021


Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Utvärdering av projektet Skarpnäckslyftet

§8 Byggande av ett gruppboende i kv Ståthållaren, Bagarmossen

§9 Medborgarförslag angående möjligheten till skugga i Kärrtorpsparken

§10 Medborgarförslag angående möjligheten för allmänheten att ta hand om nedfallna träd att användas till ved

§11 Verksamhetsuppföljning av Skarpnäcks kommunala hemtjänst 2015

§12 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2015

§14 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§15 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2016

§16 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2016

§17 Införandet av ett system för prova på-studier för personer med försörjningsstöd

§18 Remiss om motion om extra jobbstimulans

§19 Månadsrapport oktober 2015

§24 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§26 Upphandling av driften av Skarpnäcks dagliga verksamheter samt LSS-bostäder - godkännande av förfrågningsunderlag

§27 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

§29 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista