Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt

beslut om närvaro - och yttranderätt Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 29

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag

Dnr: 5.4. -536/15
(Utsändes senare)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

9 Medborgarförslag om gatukonst

Uppdrag från Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Tina Kratz (V)
Dnr: 1.2.4. -267/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

10 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl.(M), Jesper Svensson (L), Johan Sunbring (KD) och Gunnar Caperius (C)
Dnr: 1.6. -459/15
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

11 Kommunala väggar för graffiti

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M)
Dnr: 1.6. -462/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

12 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2015 - 2018

Dnr: 1.1. -526/14
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2016

Dnr: 1.1. -502/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

14 Program för Bagarmossen och Skarpnäck, SDp 2014-12380

Remissvar
Dnr: 1.5.3. -478/15
Omedelbar justering
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

15 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm stad

Remiss från trafiknämnden, T2015-02541
Dnr: 1.5.1. -437/15
Omedelbar justering
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Kompetensutveckling

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 160-1550/2015
Dnr: 1.5.1-500/15
(Utsändes)
Handläggare: Anna Arkelius Tel: 08-508 15 033
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Motion om förebyggande arbete om islamistisk extremism

Svar på remiss om motion från Eric Slottner (KD) dnr 106-667/2015
Dnr: 1.5.1. -384/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

18 Remissvar - betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

Dnr: 1.5.1. -498/15
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

Svar på remiss 170-850/2015 från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.1. -465/15
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

20 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

Svar på remiss 170-435/2015 från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.1. -436/15
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

21 Yttrande gällande revisionsrapport "Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning"

Yttrande till stadsrevisionen dnr 3.1.3. -180/2015
Dnr: 1.4. -454/15
(Utsändes senare)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024


ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Månadsrapport november 2015

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -80/15
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

24 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

25 Inkomna medborgarförslag enligt lista

26 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

27 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

28 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021


SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: AnnChristin Jonsson Tel: 08-508 14 622

30 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

Tilläggsärende - enskilda ärenden

31 Yttrande enligt 1 kap 2 a § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Sorgul Ciziri Tel: 08-508 15 132


Tilläggsärende - beslutsärende

32 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 1.1. -540/15
(Utsändes senare)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (301 kb)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§8 Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag

§10 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser

§12 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2015 - 2018

§13 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2016

§14 Program för Bagarmossen och Skarpnäck, SDp 2014-12380

§15 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm stad

§16 Kompetensutveckling

§17 Motion om förebyggande arbete om islamistisk extremism

§18 Remissvar - betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

§19 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

§20 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

§21 Yttrande gällande revisionsrapport "Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning"

§22 Månadsrapport november 2015

§23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§26 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§27 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§28 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§30 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§31 Yttrande enligt 1 kap 2 a § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

§32 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)