Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Björkhagens skola


Tema: Miljöforum börjar klockan 17.00

Stadsdelsnämndens sammanträde börjar klockan 18:00

TEMA: MILJÖFORUM

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 25

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport Tertial 1 2016 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

8 Fördelning av demokratibidrag omgång 2 2016

Dnr: 5.4.-7/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Uppföljning 2016 av verksamheter och entreprenadavtal gällande boendestöd, stödboende och träfflokal

Dnr: 1.2.1. -160/16
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 1.1. -151/16
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Medborgarförslag gällande ”The Leap Manifesto”

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-61/16
(Utsändes)
Handläggare: Åsa Örnevik Tel: 08-508 15 039

12 Medborgarförslag angående öppethållande på lördagar på ungdomsgården i Björkhagen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-65/16
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

13 Skrivelse om förvaltningens kostnader för egenregianbud

Svar på skrivelse från Jesper Svensson (L), Kristina Lutz
m. fl. (M), Jonathan Lindgren (KD) och Gunnar Caperius
(C)
Dnr: 1.6.-129/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

REMISSER

14 Personalpolicy för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 219-1671/2015
Dnr: 1.1. -151/16
(Utsändes)
Handläggare: Anna Arkelius Tel: 08-508 15 033
Omedelbar justering

15 Yttrande över serveringstillstånd – Butter & Goose café, Skarpnäcks Kulturhus

Svar på remiss från Socialförvaltningen,
Tillståndsenheten
dnr 9.1 -04875/2016
Dnr: 1.1. -151/16
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 110-499/2016
Dnr: 1.5.1. -149/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

17 Motion (2015:87) om demokratisäkra stöd till föreningar

Svar på remiss om motion från Johanna Sjö (M) dnr
106-2017/2015
Dnr: 1.5.1. -46/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av system för intern kontroll

(Utsändes)
Dnr 1.1. -178/16
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

19 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

(Utsändes)
Dnr 1.2.1. -158/16
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

22 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

23 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

24 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

26 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 25

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§8 Fördelning av demokratibidrag omgång 2 2016

§9 Uppföljning 2016 av verksamheter och entreprenadavtal gällande boendestöd, stödboende och träfflokal

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§11 Medborgarförslag gällande ”The Leap Manifesto”

§12 Medborgarförslag angående öppethållande på lördagar på ungdomsgården i Björkhagen

§13 Skrivelse om förvaltningens kostnader för egenregianbud

§15 Yttrande över serveringstillstånd – Butter & Goose café, Skarpnäcks Kulturhus

§16 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

§17 Motion (2015:87) om demokratisäkra stöd till föreningar

§18 Anmälan av system för intern kontroll

§19 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§22 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§23 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§24 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista