Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

Tema: Framtidens kollektivtrafik i sydöstra Stockholm

1 Genomgång av närvaro

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 34

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Upprustning av lekparken Gullpigan i Hammarbyhöjden

Genomförandebeslut
(Utsändes)
Dnr: 3.1. -264/16
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

8 Hemmet för gamla

Dnr: 2.2.2. -285/16
(Utsändes senare)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarförslag angående parkleken Brödkaveln och önskemål om en plaskdamm

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -207/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

10 Medborgarförslag angående gröna tak på Byälvsvägen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -222/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

11 Medborgarförslag angående solskydd i Skarpaby parklek (Kaninparken)

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -205/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

12 Minska användningen av lövblåsar

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -141/16
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

13 Revidering av lokal rutin för hantering av synpunkter och klagomål

Dnr: 1.2.3. -265/16
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08-508 15 022

14 Riktlinjer för lokaluthyrning

Dnr: 2.6. -255/16
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

15 Skrivelse om nedskräpning av stadsmiljön

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica
Sjönell (L), Gunnar Caperius (C) och Jonathan Lindgren
(KD)
Dnr: 1.6. -252/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

16 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1. -118/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
REMISSER

17 Motion om information om personerna bakom namngivna gator

Svar på motion (2016:7) av Rasmus Jonlund, Hanna
Gerdes och Björn Ljung (alla L), dnr: 106-125/2016
Dnr: 1.5.1. -96/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

18 Här är världen större – biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016-2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 145-646/2016
Dnr: 1.5.1. -16/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

19 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 101-671/2016
Dnr: 1.5.1. -198/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

20 Överflyttning av ansvaret för genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförande

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-232/16
Dnr: 1.5.1. -217/16
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014
Omedelbar justering

21 Motion om sambandet mellan Bagarmossen - Skarpnäck

Svar på motion (2016:6) av Kristina Lutz (M) dnr: 106-124/2016
Dnr: 1.5.1. -97/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

22 Remissvar på ”Motion (2016:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L) om samverkan mellan skola och socialtjänst”

Svar på remiss om motion dnr 106-360/2016
Dnr: 1.5.1. -114/16
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

23 Sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-599/16,
avseende motion från Bo Sundin (M)
Dnr: 1.5.1. -202/16
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

24 Motion (2016:38) om att göra Stockholm stad till pilotkommun för införandet av ett tretermins-system

Svar på remiss om motion från Anna König Jerlmyr och
Cecilia Brink (M) dnr 106-541/2016
Dnr: 1.5.1. -197/16
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

25 Strategisk inriktning för företagsområden

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr: 132-1049/15
Dnr: 1.5.1. -230/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

26 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 129-1092/16
Dnr: 1.5.1. -257/16
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014

ANMÄLNINGSÄRENDEN

27 Månadsrapport juli 2016

(Utsändes)
Dnr 1.2.1. -72/16
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2016

(Utsändes)
Dnr 1.2.1. -245/16
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

29 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

30 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

31 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

33 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

34 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Helena Porss Tel: 08-508 14 622

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Helena Porss Tel: 08-508 14 622

37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Aleksandar Medak Tel: 08-508 14 306

38 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Upprustning av lekparken Gullpigan i

§9 Medborgarförslag angående parkleken

§10 Medborgarförslag angående gröna tak på

§11 Medborgarförslag angående solskydd i Skarpaby

§12 Minska användningen av lövblåsar

§13 Revidering av lokal rutin för hantering av

§14 Riktlinjer för lokaluthyrning

§15 Skrivelse om nedskräpning av stadsmiljön

§16 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks

§17 Motion om information om personerna bakom

§18 Här är världen större – biblioteksplan för

§19 Ändring av mandatperioder, sammansättning

§20 Överflyttning av ansvaret för genomförande av

§21 Motion om sambandet mellan Bagarmossen -

§22 Remissvar på ”Motion (2016:28) av Lotta Edholm

§23 Sponsringspolicy för stadens

§24 Motion (2016:38) om att göra Stockholm stad till

§25 Strategisk inriktning för företagsområden

§26 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för

§27 Månadsrapport maj 2016

§28 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2016

§29 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och

§30 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§31 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§32 Inkomna och utgående skrivelser från

§33 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§34 Anmälan av beslut i delegation avseende

§35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§38 Anmälan av beslut i delegation avseende