Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

Tema: ”Grönare Stockholm” -nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av s Läs mer...tadens parker och naturområden

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 – 24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Månadsrapport september 2016

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -72/16
Handläggare: Christina Carleson Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2016

(Utsändes)
Dnr: 1.2.1. -349/16
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarförslag om att förbättra badandet vid Flaten

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -282/16
(Utsändes senare)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

10 Angående parkeringen vid Kärrtorps IP

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. MP, Kristina
Lutz m.fl. M, Claes Elmgren m.fl. S, Tina Kratz V och
Gunnar Caperius C
Dnr: 1.6. -351/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

11 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1. -118/15
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

12 Demokratitorg

Svar på remiss om motion (2016:52) av Karin Ernlund
(C), dnr 106-777/2016
Dnr: 1.5.1. -236/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

13 Motion (2016:62) om fruktlundar i staden

Svar på motion av Karin Ernlund (C), dnr: 106-839/2016
Dnr: 1.5.1. -237/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

14 Ny avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Svar på remiss från Stockholm Vatten, dnr 15NM4
Dnr: 1.5.1. -213/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

15 Betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 110-1467/2016
Dnr: 1.5.1. -366/16
(Utsändes senare)
Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 155-1324/2016
Dnr: 1.5.1. -326/16
(Utsändes)
Handläggare: Patricia Hamberg Tel: 08-508 15 024 Sida 4 (5)

17 Demokratisäkra föreningsstödet

Svar på remiss om motion (2016:48) av Lotta Edholm (L)
dnr 106-725/2016
Dnr: 1.5.1. -213/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Brukarundersökning inom området funktionsnedsättning

(Utsändes)
Dnr 1.2.1. -334/16
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Helena Porss Tel: 08-508 14 622

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: AnnChristin Jonsson Tel: 08-508 14 831

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Aleksandar Medak Tel: 08-508 14 306

28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

Tilläggsärende - beslutsärende

29 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Utsändes)
Dnr 1.1. -371/16
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Månadsrapport september 2016

§8 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2016

§9 Medborgarförslag om att förbättra badandet vid Flaten

§10 Angående parkeringen vid Kärrtorps IP

§11 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§13 Motion (2016:62) om fruktlundar i staden

§14 Ny avfallsplan för Stockholm 2017-2020

§15 Betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism

§16 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

§17 Demokratisäkra föreningsstödet

§18 Brukarundersökning inom området funktionsnedsättning

§19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§29 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)