Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 34

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Årsrapport 2016 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

8 Verksamhetsuppföljning av Skarpnäcks kommunala hemtjänst 2017

9 Fyllnadsval av ledamot till Skarpnäcks råd för funktionshinderfrågor

Dnr: 1.1.-83/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till Skarpnäcks stadsdelsnämnd om beskärning av fruktträd

Svar på skrivelse från pensionärsrådet
Dnr: 1.6.-112/17
(Utsändes)

11 Skrivelse om servicehus och vård- och omsorgsboende

Skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L).
Dnr: 1.6.-213/17
(Utsändes)

12 Skrivelse om förskolornas villkor och förutsättningar i stadsdelsområdet

Skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L).
Dnr: 1.6.-211/17
(Utsändes)

13 Skrivelse om eventuell budgetomfördelning mellan verksamhetsområden

Skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L).
Dnr: 1.6.-210/17
(Utsändes)

14 Skrivelse om klotter, nedskräpning och skadedjur i stadsmiljön

Skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L).
Dnr: 1.6.-212/17
(Utsändes)

15 Medborgarförslag om motivationsmediaprojekt för ökat välmående hos Skarpnäcks invånare

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-33/17
(Utsändes)

16 Medborgarförslag om pingisbord för utomhusbruk i Bagarmossen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-89/17
(Utsändes)

17 Uppföljning av medborgarförslag angående "Skarpnäck stadsdel bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen" från 2016-02-04

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-467/15
(Utsändes)








REMISSER

18:a Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 179-2103/2016
Dnr: 1.5.1.-121/17
(Utsändes)

18:b Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 110-957/2017
Dnr: 1.5.1. -225/17
(Utsändes senare)

19 Motion (2017:9) om effektiv bekämpning av råttor

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 106-430/2017
Dnr: 1.5.1.-133/17
(Utsändes)

20 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 151-673/2017
Dnr: 1.5.1. -164/17
(Utsändes)

21 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 151-673/2017
Dnr: 1.5.1. -187/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

22 Remissvar gällande serveringstillstånd - Glou glou AB

Svar på remiss från Tillståndsenheten vid Socialförvaltningen, dnr 9.1-05263/2017
Dnr: 1.5.2.-188/17
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Remissvar gällande serveringstillstånd - Zero to One AB, Chiraschi Bagarmossen

Svar på remiss från Tillståndsenheten vid Socialförvaltningen, dnr 9.1-05530/2017
Dnr: 1.5.2.-180/17
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Förslag till detaljplan för bostäder vid Kärrtorps IP, del av Kärrtorp 1:1 mfl i stadsdelen Kärrtorp

Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2015-13402
Dnr: 1.5.3. -182/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

25 Förslag till detaljplan för Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3 i stadsdelen Skarpnäcks Gård

Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2016-06499
Dnr: 1.5.3. -183/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

26 Förslag till detaljplan för Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten

Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2016-14049-54
Dnr: 1.5.3. -190/17
(Utsändes)
Omedelbar justering


ANMÄLNINGSÄRENDEN

27 Månadsrapport maj 2017

Dnr 1.2.1. -76/17
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2017

Dnr 1.2.1. -157/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

30 Inkomna medborgarförslag enligt lista

32 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

33 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

34 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

35 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

36 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)














Föredragningslista
Sida 1 (7)







2017-05-29

TILLÄGGSÄRENDEN, SLUTNA DELEN

37 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

38 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport – upphandling av vinterväghållning inom Skarpnäcks stadsdelsområde

Dnr 2.2.2.-482/16
(Begränsat utskick, dukas)
Omedelbar justering

39 Tillfälligt förordnande av och delegering till förtroendevald

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Årsrapport 2016 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Verksamhetsuppföljning av Skarpnäcks

§9 Fyllnadsval av ledamot till Skarpnäcks råd för

§10 Förslag till Skarpnäcks stadsdelsnämnd om

§11 Skrivelse om servicehus och vård- och

§12 Skrivelse om förskolornas villkor och

§13 Skrivelse om eventuell budgetomfördelning

§14 Skrivelse om klotter, nedskräpning och

§15 Medborgarförslag om motivationsmediaprojekt

§16 Medborgarförslag om pingisbord för

§17 Uppföljning av medborgarförslag angående

§18 Kommunikationsprogram för Stockholms stad år

§18:b Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i

§19 Motion (2017:9) om effektiv bekämpning av råttor

§20 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

§21 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm

§22 Remissvar gällande serveringstillstånd – Glou

§23 Remissvar gällande serveringstillstånd – Zero to

§24 Förslag till detaljplan för bostäder vid Kärrtorps

§25 Förslag till detaljplan för Horisonten 3,

§26 Förslag till detaljplan för Solvärmen 1 i

§27 Månadsrapport maj 2017

§28 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och

§29 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§30 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§31 Inkomna och utgående skrivelser från

§32 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§33 Anmälan av beslut i delegation avseende

§34 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§35 Anmälan av beslut i delegation i enskilda

§36 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§37 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§38 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport –

§39 Tillfälligt förordnande av och delegering till