Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 35

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Söderort för verksamhetsår 2017 och ansökan för verksamhetsår 2018

Dnr: 1.2.1.– 432/16
Dnr 1.2.1.– 10/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

9 Uppföljning av Ersta dagverksamhet Enskededalen 2017

10 Upphandling parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkvägar

Dnr: 2.2.2.– 499/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nytt gruppboende i kv. Ståthållaren

12 Medborgarförslag om HBTQ-diplomering av verksamheter inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.- 434/17
(Utsändes)

13 Medborgarförslag om hundrastgård Hammarbyskogen

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4. -466/17
(Utsändes)

14 Medborgarförslag om flytten av förskolan Prisman

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4. -417/17
(Utsändes)

15 Medborgarförslag om muralmålningar och öppna väggar i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4. -435/17
(Utsändes)

16 Medborgarförslag om parkmiljön vid Lilla Sickla gård

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4. -472/17
(Utsändes)

17 Skrivelse om ordningsvakter i stadsdelen

Svar på skrivelse från Kristina Lutz (M) m.fl., Jessica Sjönell (L) m.fl., Jonathan Lindgren (KD) och Gunnar Caperius (C).
Dnr 1.6. -483/17
(Utsändes)

18 Skrivelse om Europride i Skarpnäck

Svar på skrivelse från nämnden
Dnr 1.6. -521/17
(Utsändes)

19 Skrivelse om orosanmälningar till socialtjänsten

Svar på skrivelse från Jessica Sjönell (L) och Sabine Pettersson (L)
Dnr 1.6. -520/17
(Utsändes)

20 Fyllnadsval av ledamot till Skarpnäcks råd för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.– 83/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

21 Motion (2017:56) om åtgärder för ett tryggare Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 106-1476/17
Dnr: 1.5.1.– 431/17
(Utsändes)

22 Motion (2017:54) om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 106-1474/17
Dnr: 1.5.1.– 432/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

23 Motion (2017:59) om bötfällning för nedskräpning med cigarettfimpar

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 106-1562/17
Dnr: 1.5.1.– 491/17
(Utsändes)

24 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 150-1651/17
Dnr: 1.5.1.– 452/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

25 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 150-672/17
Dnr: 1.5.1.– 451/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

26 Ett Stockholm för alla – Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 171-1831/16
Dnr: 1.2.2.– 488/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

27 Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 112-1036/17
Dnr: 1.5.1.– 489/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

28 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 146-1764/17
Dnr: 1.5.1.– 12/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

29 Remiss av transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr: 110-2038/17
Dnr: 1.5.1.– 18/18
(Utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

30 Remiss av Förslag till reviderad läroplan för förskolan - kontorsutlåtande

31 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

33 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

34 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

35 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

36 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

37 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

38 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

39 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

40 Anmälan av beslut i delegation gällande umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

41 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

42 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

43 Beslut om begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

44 Beslut om begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

45 Beslut om begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

46 Förvaltningens lex Sarah-ansvariga

Dnr: 1.2.2.-24/18
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsberättelse 2017 för Skarpnäcks

§8 Redovisning av verksamhet med personligt

§9 Uppföljning av Ersta dagverksamhet

§10 Upphandling parkskötsel med renhållning och

§11 Nytt gruppboende i kv.

§12 Medborgarförslag om HBTQ-diplomering av

§13 Medborgarförslag om hundrastgård

§14 Medborgarförslag om flytten av förskolan

§15 Medborgarförslag om muralmålningar och öppna

§16 Medborgarförslag om parkmiljön vid Lilla Sickla

§17 Skrivelse om ordningsvakter i stadsdelen

§18 Skrivelse om Europride i Skarpnäck

§19 Skrivelse om orosanmälningar till socialtjänsten

§20 Fyllnadsval av ledamot till Skarpnäcks råd för

§21 Motion (2017:56) om åtgärder för ett tryggare

§22 Motion (2017:54) om åtgärder för ett säkrare och

§23 Motion (2017:59) om bötfällning för nedskräpning

§24 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

§25 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

§26 Ett Stockholm för alla – Program för tillgänglighet

§27 Revidering av ramavtal med SISAB gällande

§28 Stockholms stads strategi för det rörliga

§29 Remiss av transpersoner i Sverige – Förslag för

§30 Remiss av Förslag till reviderad läroplan för

§31 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§32 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§33 Inkomna och utgående skrivelser från

§34 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§35 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§36 Anmälan av beslut i delegation avseende

§37 Anmälan av beslut i delegation gällande

§38 Anmälan av beslut i delegation gällande

§39 Anmälan av beslut i delegation gällande

§40 Anmälan av beslut i delegation gällande

§41 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§42 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap

§43 Beslut gällande begränsningar i umgänget enligt

§44 Beslut gällande begränsningar i umgänget enligt

§45 Beslut gällande begränsningar i umgänget enligt

§46 Förvaltningens lex Sarah-ansvariga