Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-08

Sammanträde 2018-03-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpatorpsskolans matsal, Uppvindgatan 1

Tema: Nyanlända

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 25

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Fördelning av föreningsbidrag för 2018

Dnr: 5.4.– 540/17
(Utsändes senare)
Omedelbar justering

8 Kartläggning av klotter

Svar på skrivelse från Kristina Lutz n.fl. (M), Jessica
Sjönell m.fl. (L), Jonathan Lindgren (KD) och Gunnar
Caperius (C)
Dnr: 1.6.– 38/18
(Utsändes)

9 Hundrastgårdar

Svar på medborgarförslag samt svar på skrivelse om
hundrastgårdar Ewa Larsson, m.fl.(MP), Claes Elmgren,
m.fl.(S) och Tina Kratz, m.fl. (V)
Dnr 1.2.4.– 38/18, Dnr 1.6.– 37/18
(Utsändes)

10 Ökade öppettider för fritidsgården i Björkhagen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.– 7/18
(Utsändes)

11 Tillsyn av tokak och folköl 2017 samt tillsynsplan för 2018

Dnr: 1.3.1.-316/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utseende av dataskyddsombud

Dnr: 1.1.– 45/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Månadsrapport februari 2018

REMISSER

15 Motion (2017:57) om att utlysa arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans

Svar på motion från Kommunstyrelsen, dnr:106-1477/17
Dnr: 1.5.1.– 14/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

16 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 141-2058/2017
Dnr: 1.5.1.– 13/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Modernisering av sociala system

18 Stockholm stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2018-2021

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 3.1.1–529/2017
Dnr: 1.5.1.– 28/18
(Utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1. -157/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

22 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

26 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Fördelning av föreningsbidrag för 2018

§8 Kartläggning av klotter

§10 Ökade öppettider för fritidsgården i Björkhagen

§11 Tillsyn av tobak och folköl 2017 samt tillsynsplan

§12 Uppföljning av Skarpnäcks dagliga verksamheter

§13 Utseende av dataskyddsombud

§14 Månadsrapport februari 2018

§15 Motion (2017:57) om att utlysa arkitekttävling för

§16 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

§17 Modernisering av sociala system

§18 Stockholms stads program för alkohol-,

§19 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och

§20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§22 Inkomna och utgående skrivelser från

§23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende

§25 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2