Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, A-salen, Skarpnäcks Allé 25

Tema:
Stockholms skyfallsmodell - så identifierar staden översvämningsrisker. Vilka plat Läs mer...ser i stadsdelsområdet är särskilt utsatta?

Representanter från Stockholm vatten och avfall (SVOA) presenterar.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 – 18

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-468/18
(Utsändes senare)

8 Månadsrapport september 2018

REMISSER

9 Förslag till detaljplan för Bergholmsbacken, fastigheten Rustmästaren 2 m.fl. i stadsdelen Bagarmossen

Svar på remiss, S-Dp 2016-19586, från stadsbyggnadsnämnden
Dnr: 1.5.3.– 378/2018
(Utsändes)
Omedelbar justering

10 Remiss av rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi

11 Remiss av rekommendation för god, hälsosam och klimatsmart mat

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS 2018/430
Dnr: 1.5.1.– 354/18
(Utsändes)
ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

13 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

15 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

16 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

17 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

19 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

20 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-388/18
(Begränsat utskick, utsändes)

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

TILLÄGGSÄRENDEN - BESLUTSÄRENDEN

23 Ändrad sammanträdesdag för stadsdelsnämnden i december

24 Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen för återstoden av 2018

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Månadsrapport september 2018

§9 Förslag till detaljplan för Bergholmsbacken, fastigheten Rustmästaren 2 m.fl. i stadsdelen Bagarmossen

§10 Remiss av rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi

§11 Remiss av rekommendation för god, hälsosam och klimatsmart mat

§12 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§13 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§14 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§15 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§16 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§17 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§19 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§20 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

§21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§23 Ändrad sammanträdesdag för stadsdelsnämnden i december

§24 Val av ordförande och vice ordförande i sociala delegationen för återstoden av 2018