Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stora salen, Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 – 27

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Demokratiundersökning 2018

8 Medborgarundersökning 2018

9 Rutiner för lex Sarah

10 Beslut och anmälan om nedskrivning och avskrivning av osäker fordran 2018

Dnr 2.1.-514/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förlängning av avtal med Attendo LSS AB avseende driften av LSS bostäder och dagliga verksamheter LSS

Dnr 2.2.2.-95/2015
Dnr 2.2.2.-96/2015
Dnr 2.2.2.-97/2015
(Utsändes)

12 Städdag i Skarpnäck, Kärrtorp och Bagarmossen

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-455/18
(Utsändes)

13 Återanvändning av grovsopor

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-407/18
(Utsändes)

14 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

15 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2019

16 Ändringar i Skarpnäcks delegationsordning

17 Månadsrapport november 2018

Dnr 1.2.1.-8/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Idéburet offentligt partnerskap mellan Skarpnäcks stadsdelsnämnd och Miljöverkstan Flaten

Dnr 2.2.1.-126/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

19 Svar på begäran om yttrande från Skolinspektionen

Dnr 1.4.-552/18
(Utsändes senare)
Omedelbar justering

REMISSER

20 Färdplan för ett Stockholm för alla – en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/911
Dnr: 1.5.1.– 346/2018
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr 1.2.1.-183/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

24 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

25 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

28 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Anmälan av beslut i delegation gällande begränsning i umgänget enligt 14 § andra stycket 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Begränsat utskick, utsändes)

30 Beslut gällande begränsning i umgänget enligt 14 § andra stycket 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Begränsat utskick, utsändes)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Demokratiundersökning 2018

§8 Medborgarundersökning 2018

§9 Rutiner för lex Sarah

§10 Beslut om anmälan om nedskrivning och avskrivning av osäker fordran 2018

§11 Förlängning av avtal med Attendo LSS AB avseende driften av LSS bostäder och dagliga verksamheter LSS

§12 Städdag i Skarpnäck, Kärrtorp och Bagarmossen

§13 Återanvändning av grovsopor

§14 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

§15 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2019

§16 Ändringar i Skarpnäcks stadsdelsnämnds delegationsordning

§17 Månadsrapport november 2018

§18 Idéburet offentligt partnerskap mellan Skarpnäcks stadsdelsnämnd och Miljöverkstan Flaten

§19 Svar på begäran om yttrande från Skolinspektionen

§20 Färdplan för ett Stockholm för alla – en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

§21 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§23 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§24 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§25 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§28 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

§29 Anmälan av beslut i delegation gällande begränsning i umgänget enligt 14 § andra stycket 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§30 Beslut gällande begränsning i umgänget enligt 14 § andra stycket 1 p LVU

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)