Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-21

Sammanträde 2019-02-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus

Tema: Hur fungerar snöröjningen – välkommen att diskutera med stadsdelsnämnden och trafikkontoret

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Redovisning av verksamhet med Personligt ombud i Söderort för verksamhetsår 2018 och ansökan för verksamhetsår 2019

Dnr 1.2.-10/18, 1.2.-1/19
(Utsändes)
Omedelbar justering

9 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr 1.1.-42/19
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från stadsdelsnämnden till stadsdelsdirektören

11 Upphandling av produktion och distribution av kost inom äldreomsorg

Hemmet för gamla
Dnr 1.1.-8/19
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Medborgarförslag om att asfaltera gång- och cykelväg vid Nytorps gärde

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-525/18
(Utsändes)

13 Medborgarförslag om att begränsa tillgången till porr

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-546/18
(Utsändes)

14 Medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder assistanshund får vara i kommunala lokaler

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-451/18
(Utsändes)

15 Medborgarförslag gällande önskemål om parkour-park

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-237/18
(Utsändes)

16 Medborgarförslag om att bemanna parkleken Peters park

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-539/18
(Utsändes)

17 Yttrande om projektrapport Hedersrelaterat våld och förtryck

Svar på begäran om yttrande från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3.-86/2018
Dnr 1.4.-530/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

18 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 2018/1472
Dnr 1.5.1.-552/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

25 Upphandling parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkvägar

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

26 Yttrande över anmälan till Skolinspektionen

(Begränsat utskick, utsändes senare)
Omedelbar justering

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Anmälan av beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende, dnr 1.2.2.-410/18

(Begränsat utskick, utsändes)

30 Anmälan av beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende, dnr 1.2.2.-460/18

(Begränsat utskick, utsändes)

31 Anmälan av beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende, dnr 1.2.2.-479/18 (Begränsat utskick, utsändes)

(Begränsat utskick, utsändes)

32 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU. Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL

(Begränsat utskick, utsändes)

33 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU. Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsberättelse 2018 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Redovisning av verksamhet med Personligt ombud i Söderort för verksamhetsår 2018 och ansökan för verksamhetsår 2019

§9 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§10 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från stadsdelsnämnden till stadsdelsdirektören

§11 Upphandling av produktion och distribution av kost inom äldreomsorg

§12 Medborgarförslag om att asfaltera gång- och cykelväg vid Nytorps gärde

§13 Medborgarförslag om att begränsa tillgången till porr

§14 Medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder assistanshund får vara i kommunala lokaler

§15 Medborgarförslag gällande önskemål om parkour-park

§16 Medborgarförslag om att bemanna parkleken Peters park

§17 Yttrande om projektrapport Hedersrelaterat våld och förtryck

§18 Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende

§19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§25 Upphandling parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkvägar

§26 Yttrande över anmälan till Skolinspektionen

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§29 Anmälan av beslut om ställningstagande i Lex Sarah-ärende, dnr 1.2.2.-410/18

§30 Anmälan av beslut om ställningstagande i Lex Sarah-ärende, dnr 1.2.2.-460/18

§31 Anmälan av beslut om ställningstagande i Lex Sarah-ärende, dnr 1.2.2.-479/18

§32 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU. Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL

§33 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU. Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL.