Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-01-25

Sammanträde 2022-01-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Motion från (Fi) om slopad egenavgift för skyddat boende Svar till kommunstyrelsen KS 2021/912

6 Promemoria (S2021/07285) om nya könstillhörigheter Svar till kommunstyrelsen KS 2021/1404

7 Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr. KS 2021/1688

8 Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021-85) Svar till kommunstyrelse KS 2021/1622

9 Motion (S) om att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm - svar till kommunstyrelsen 2021/817

Dnr 1.6-549/2021 (omedelbar justering)

Beslutsärenden

10 Tillsynsplan för serveringstillstånd 2022

12 Handläggning av barnärenden 0-12 år Socialinspektörernas kvalitetsgranskning

13 Daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Funktionshinderinspektörernas kvalitetsgranskningen

14 Fördelning av medel till arbetet med PEER support Personlig Egen Erfaren resurs inom socialpsykiatrin

15 Att höra till - samordnade insatser för äldre i utsatthet Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Sociala missionen

16 Projektet Nya Rum - Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Ny Gemenskap

Dnr 8.1.1-666/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Uppföljning IOP utsatta EU-medborgare - Uppföljning av verksamheten under perioden 1 maj till och med 31 oktober 2021

18 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-01-19
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-01-20 (utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2021-12-14
D. Beslut från IVO 2021-12-21 gällande tillsyn av HVB vid Rågsveds akut- och
korttidshem, dnr 1.4-480/2021
E. Beslut från IVO 2021-12-28 gällande tillsyn av HVB vid Rågsveds akut- och
korttidshem dnr 1.4-1/2022
F. Tjänstemannabeslut dnr 1.1.1-2/2021, beslut om bidrag till ideella föreningar
G. Tjänstemannabeslut dnr 2.2.1-6/2022 nedskrivning av äldre fordringar
H. Inkomna skrivelser

Sekretess

20 Upphandlingsdokument för upphandling av - högskolepoänggivande utbildning

Dnr 2.3.2-509/2021 (omedelbar justering)