Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-27

Sammanträde 2008-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

10 Ansökan från Maria Fritidsklubb Ekonomiska förening, Maria ungdomsklubb (MUK) om extra bidrag för år 2008

11 Förstärkt kompetens till personal för psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Bidragsansökan till Socialstyrelsen

13 Våld i nära relationer - lokal handlingsplan för Södermalms stadsdelsförvaltning

14 Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket

15 A Ett tryggare och trevligare nyårsfirande

15 Tillägg i delegationsordningen

Remisser:

16 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Remiss från kommunstyrelsen

18 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - Strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Remiss från kommunstyrelsen

19 Uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende.

20 Uppkallande av en plats i Stockholm efter Bertil Ohlin.

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Vapiano

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Debaser Medis

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Bar 122

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Kings town

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - JT Restaurang

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering - After café och kök/ Temple bar

Anmälningsärenden:

27 Anmälan av promemoria Organisationsförändring angående nattsköterskor

28 Anmälan av reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder samt för stadsdelsnämnderna

31 Anmälan av länsrättens beslut avseende överprövning av stadsdelsnämndens tilldelningsbeslut i upphandling av driften av Tantolundens och Reimersholmes gruppbostäder

32 Anmälan av länsrättens beslut att avsluta klagomål i enskilt ärende

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd Utsänds senare

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet Utsänds senare

36 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

37 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

38 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

39 Information från förvaltningen