Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-11

Sammanträde 2007-01-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

Den offentliga delen börjar kl.18.00

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 11 december 2006 till Södermalms stadsdelsnämnd

4 Anmälan av reglementen för Stockholms stads stadsdelsnämnder

5 Fastställande av dagordning

Nya ärenden:

6 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde gällande Katarina – Sofia och Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltningar. Godkännande av delegationsordningar

7 Inrättande av en social delegation inom Södermalms stadsdelsnämnd, val av ledamöter och ersättare samt fastställande av instruktion m.m.

8 Förslag till sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2007

9 Fastställande av sociala delegationens första sammanträdesdag 2007

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

12 Utseende av utanordnare för 2007

13 Fastställande av instruktion för attest och utanordning

15 Utseende av personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen

16 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007

17 Val av ledamöter och ersättare till lokala handikapprådet år 2007-2010

20 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Anmälningsärenden:

21 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

22 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

23 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Carl Johan Casserberg (m)
Margaretha Swanström (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Ella Bohlin (kd)
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)
Åsa Hagelstedt (v)

Ersättare
Helena Widegren (m)
Per Törnvall (m)
Thomas Wahlström (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp) t.o.m. § 17
Annika Ivarsson (c) t.o.m. § 17
Josefin Deiving (s)
Fredrik Upmark (s)
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s)
Heinz Spira (v)

Förhinder hade anmälts av ersättaren Annika Berg (m).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson, Sven Byström, Kicki Elofsson, Ted Emanuelsson, Monica Gahm, Eva Hagberg- Dyberg, Karin Johansson, Roger Jonsson, Anita Keuter, Claes Lagergren, Denise Melin, Marianne Nateus, Gunilla Robertsson, Åsa Sellebjerg, Madeleine Solenäng, Krister Sundgren, Christina Vestlund, Birgitta Wigren och Helena Örnevall.

Facklig företrädare var Stefan Ehn, Kommunal. En person från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden Maria Palme (s) att justera dagens protokoll den 18 januari 2007.

§3 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd den 11 december 2006

§4 Anmälan av reglementen för Stockholms stads stadsdelsnämnder

Reglemente för stadsdelsnämnderna och Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder antagna vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2006 anmäldes.

§5 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde gällande Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltningar. Godkännande av delegationsordningar

(Dnr 002-697/06 och 002-709/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-18 med bilagor.

Ledamoten Jan Forsell (s) yrkade att i delegationsordningen för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning, kapitel 3. Personalärenden punkten 3.6 Anställning
och ändrad sysselsättningsgrad av underställd personal inom enheten införa kommentaren På den anställdes egen begäran. I samråd med PA-konsulter och personalchef.

Vid propositioner på detta tilläggsyrkande beslutade nämnden att bifalla tilläggsyrkandet.

Härefter beslutade nämnden att bifalla förvaltningens förslag i övrigt.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att på nämndens vägnar besluta i följande ärende/ärendegrupper inom nämndens verksamhetsområde enligt bilagda delegationsordningar gällande Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

Nämnden beslutar att i delegationsordningen för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning, kapitel 3. Personalärenden punkten 3.6 Anställning och ändrad sysselsättningsgrad av underställd personal inom enheten införa kommentaren På den anställdes egen begäran. I samråd med PA-konsulter och personalchef.

Nämnden uppdrar åt ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

Nämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom förvaltningen och i vissa fall annan förvaltning att besluta i hennes ställe.

Nämnden beslutar att godkänna ordningen för delegation till tjänsteman.

Anmälan av beslut enligt delegation ska ske i den ordning som angivits
i bilagda förteckningar.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§7 Inrättande av en social delegation inom Södermalms stadsdelsnämnd, val av ledamöter och ersättare samt fastställande av instruktion m.m.

(Dnr 002-722/06 och 002-712/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen en social delegation för behandling och beslut i enskilda ärenden inom stadsdelsnämndens kompetensområde.

Nämnden utser sju ledamöter i den sociala delegationen 2007 enligt följande: Margareta Björk (m), Elsemarie Bjellqvist (s), Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) samt fyra ersättare under 2007 enligt följande: Harald Eriksson (m), Per Henriksson (fp), Jan Forsell (s) och Josefin Deiving (s).

Nämnden utser bland de sju ledamöterna Margareta Björk (m) till ordförande och Elsemarie Bjellqvist (s) till vice ordförande under 2007.

Nämnden fastställer i ärendet föreslagen instruktion för den sociala delegationen (bilaga 1).

Nämnden fastställer delegation enligt bilaga 2 och förordnar för kompletterande beslutanderätt enligt bilaga 3.

Nämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordförande och vice ordförande i sociala delegationen rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

Beslutet gäller från och med den 11 januari 2007 tills vidare.

§8 Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd 2007

(Dnr 002-708/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer sammanträdesdagar år 2007 till torsdagen den 25 januari, torsdagen den 15 februari, torsdagen den 22 mars, torsdagen den 19 april, måndagen (OBS) den 21 maj, torsdagen den 14 juni, torsdagen den 30 augusti, torsdagen den 20 september, torsdagen den 25 oktober, torsdagen den 29 november samt torsdagen den 13 december.

§9 Fastställande av sociala delegationens första sammanträdesdag 2007

(Dnr 002-723/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-21.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer sociala delegationens första sammanträde 2007 till tisdagen den 16 januari kl.8.00.

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Dnr 002-724/06 och 002-710/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid
  Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st inom
  nämndens eget ansvarsområde.

 2. Nämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära
  polishandräckning enligt LVU 43 § 1 st 2 p. inom nämndens eget
  ansvarsområde.

  Socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren: Maja-Stina Ahlzén, Ann
  Bergholtz-Flynn, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta
  Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Stefan
  Heinebäck, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson,
  EliKristin Norberg, Eveline Preibsch, Inga- Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina
  Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

 3. Nämnden förordnar följande chefer och socialsekreterare vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning att begära polishandräckning enligt LVU 43 § 1 st 2 p. inom nämndens ansvarsområde avseende stadsdelen Katarina - Sofia: Denise
  Melin, Siv Lundgren, Jeanette Holmqvist, Eva Eng, Therese Widén och Anna
  Forsström.

 4. Nämnden förordnar följande enhetschefer och socialsekreterare vid Maria-
  Gamla stans stadsdelsförvaltning att begära polishandräckning enligt LVU 43 §
  st 2 p. inom nämndens ansvarsområde avseende Maria – Gamla stan: Inger Karlsson, Barbro Stenwall, Barbro Andersson, Ingela Bergström, Merja Bornfors och Birgit Pettersson.

§11 Delgivningsmottagare (Dnr 002-713/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser stadsdelsdirektören att jämte nämndordförande och nämndsekreterare på nämndens vägnar motta delgivning.

§12 Utseende av utanordnare för 2007

(Dnr 100-736/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-12.

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden utser BrittMarie Kyndel till utanordnare och fullmaktsgivare samt godkänner förslag till ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-12.

§13 Fastställande av instruktion för attest och utbetalning av pengar

(Dnr 100-737/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer instruktion för attest och utanordning enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-20.

§14 Rättegångsfullmakt

(Dnr 002-712/06 och 002-711/06)

Enligt Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder får nämnden själv eller genom ombud föra stadens talan i alla mål och ärenden inom
sitt verksamhetsområde.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att ge fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområden. Med undantag för rätt att motta delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka.

§15 Utseende av personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen

(Dnr 002-704/06 och 002-723/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-19.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden utser Maud Beijner och Pär Adolfsson, Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning och Elisabeth Berndtsson, Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning till personuppgiftsombud.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd 2007

(Dnr 002-665/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-03.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser följande nominerade representanter till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007:

Ledamöter:

Alex Margulies, PRO
Nils Mogård, PRO
Björn Rydh, SPF
Lars Åstrand, SPF
Solveig Lundberg, SPRF

Ersättare:

Sonja Broquist, PRO
Inga Svensson, PRO,
Göran Forsberg, SPF
Aina Mistell, SPF
Ingrid Anstrin, SPF

2. Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning får i uppdrag att kalla rådet till ett
första sammanträde för konstituering samt för att fastställa tider för
sammanträden under 2007.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Val av ledamöter till lokala handikapprådet 2007

(Dnr 002-703/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-22.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden utser följande nominerade representanter till lokala
handikapprådet 2007:

Ledamöter:

Margareta Andersson, R
Carl-Ejnar Blesser, RSMH
Ken Gammelgård, DHR
Lennart Nolte, SRF
Anna Nordenståhl, FUB
Ami Olausson, HJÄRNKRAFT
Ulrika Voghera, HRF

2. Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning får i uppdrag att kalla rådet till ett första sammanträde för konstituering.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Verksamhetsplan 2007 för Katarina – Sofia stadsdelsförvaltning

(Dnr 102-671/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-08 med bilagor.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§19 Verksamhetsplan 2007 för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

(Dnr 102-719/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-12 med bilagor.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§20 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

(Dnr 506-710/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-14.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser Katarina-Sofia stadsdelsförvaltnings chef för omsorg om funktionshindrade och äldre till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för den hälso- och sjukvård i Katarina-Sofia stadsdelsområde, där nämnden är vårdgivare.

§21 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för avdelningarna

Barn och Ungdom, Personal & Kansli samt Stadsmiljö vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning.

§22 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning och förteckning över inkomna diarieförda handlingar protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2006-11-01- -2006-11-30 vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§23 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om hanteringen av sekretessbelagda handlingar och de mest förekommande sekretessbestämmelserna inom nämndens ansvarsområde.

§24 Övriga frågor

Ordföranden Margareta Björk (m) påminde om kommande medborgarmöte

den 18 januari 2007 angående verksamhetsplanerna för Katarina-Sofia och Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltningar. Mötet hålls i Stockholms stadsmuseum, Tessinsalen med början kl. 18.00.

Den 8 februari 2007 anordnas medborgarmöte om Österleden i Södergårdens Hemgård, Götgatan 37.

Det första gruppledarmötet äger rum måndagen den 5 februari 2007 kl. 8.00. i Maria- Gamla stans förvaltningskontor, plan 7, Medborgarplatsen 25.