Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-25

Sammanträde 2007-01-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

Den offentliga delen börjar kl.18.00

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerade protokoll

4 Fastställande av dagordning

8 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

12 Nedläggning av utredning om föräldraskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

13 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om kränkande behandling av grundskoleelev vid Storkyrkoskolan

15 Anmälan av missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

16 Upphandling av drift av parkmark

Öppen del av sammanträdet, Bordlagda ärenden:

17 Verksamhetsplan 2007 för Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning

18 Verksamhetsplan 2007 för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

19 Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen.

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Nya ärenden:

20 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Centralvaktens förskola

21 Kvalitetsgarantier 2007

22 Upphandling av Vintertullens vård och omsorgsboende

24 Svar på skrivelse från brukare med personlig assistans på Krukmakarbacken och Krukmakargatan

26 Ansökan om upplåtelse av offentlig plats för försäljning

27 Ansökan från Verdandi Stockholmskretsen om bidrag till julfirande

Remisser:

28 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt 23 § LSS.

Yttrande till länsstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Ansökan från Emeagruppen AB att utöka antalet platser.

Yttrande till länsstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Förslag till detaljplan för del av Åsötorget.

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Yttrande över ansökan från Erstabacken AB om utökat platsantal

32 Yttrande över ansökan från Magelungens behandlingscenter AB om tillstånd för dagverksamhet

33 Yttrande över utökad serveringstid vid Restaurang Kings Town

34 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Göta Arks Gästmatsalar

35 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Restaurang HG´s

36 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Restaurang H 62

37 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Hilton Stockholm Slussen

Anmälningsärenden:

38 Anmälan av inspektionsrapport över Sjöstadsskolans förskolor

39 Anmälan av Genomförd tillsyn av enskild vårdverksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen

40 Anmälan av Tillsynsplan 2007 för enskild vårdverksamhet

41 Anmälan av länsstyrelsens beslut om Tillsyn av särskilt boende

42 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Katarina-Sofias stadsdelsnämnd

43 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Katarina-Sofias stadsdelsnämnd

44 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

45 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

46 Anmälan av sociala delegationens protokoll

47 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Protokoll 070125bilaga.pdf (173 kb)
Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Carl Johan Casserberg (m)
Margaretha Swanström (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Ella Bohlin (kd)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)
Åsa Hagelstedt (v)

Ersättare
Helena Widegren (m)
Thomas Wahlström (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp)
Annika Ivarsson (c)
Josefin Deiving (s) tjänstgörande
Fredrik Upmark (s)
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Jan Forsell (s) samt ersättarna Per Törnvall (m) och Annika Berg (m).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson, Maud Beijner, Sven Byström, Ted Emanuelsson, Monica Gahm, Eva Hagberg- Dyberg, Karin Johansson, Roger Jonsson, Anita Keuter, Claes Lagergren, Siv Lundgren, Anna Magni Bergström, Denise Melin, Marianne Nateus, Gunilla Robertsson, Krister Sundgren, Christina Vestlund och Birgitta Wigren.

Facklig företrädare var Stefan Ehn, Kommunal. Fem personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden Maria Palme (s) att justera dagens protokoll den 5 februari 2007.

§3 Anmälan av justerade protokoll

Anmäldes protokoll 2006-11-30 från Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd, protokoll 2006-12-14 från Katarina- Sofia stadsdelsnämnd samt protokoll 2007-01-11 från Södermalms stadsdelsnämnd.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§8 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-12-27.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Nedläggning av föräldraskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-01-11.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2006-12-20.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Yttrande till Skolverket med anledning av anmälan om kränkande behandling av grundskoleelev vid Storkyrkoskolan

(Dnr 503 293/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Anmälan av missförhållanden enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen

(Dnr 504-695/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§16 Upphandling av drift av parkmark (Dnr 305-726/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-10.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl. 17.50 och öppnade det åter kl. 18.00.

§17 Verksamhetsplan med budget 2007 för Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning (Dnr 102-671/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-08 med ersättningssidor 1, 17 och 19 samt bilagor.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 11 januari 2007.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) och ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut enligt bilaga 1 samt till att- satserna 3 och 7 i majoritetens förslag till beslut samt till (mp):s att- sats 16.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut enligt bilaga 2 samt till att- satserna 3 och 7 i majoritetens förslag till beslut.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut enligt bilaga 3 samt till att- satserna 3 och 7 i majoritetens förslag till beslut samt till (mp):s att- sats 16.

Ordföranden Margareta Björk (m) ställde först proposition på att- satserna 3 och 7 i (m)- (fp)- (kd)- förslaget.

En enig nämnd beslutade bifalla att- satserna 3 och 7 i (m)- (fp)- (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en rapport
  om stadsdelsnämndens verksamheter för unga på fritiden med antalet besökare
  och varifrån de kommer, kostnader, ev. intäkter, hyresavtalen m.m.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att intensifiera samarbetet med
  försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Härefter förelåg majoritetens resterande förslag samt förslagen från (s), (v) resp. (mp).

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade att proposition skulle ställas på var och en av att- satserna 3, 11, 12, 17 och 19 i (s) -förslaget.

Ordföranden tog först upp att- sats 3 i (s)-förslaget. Vid proposition på bifall till eller avslag på att- satsen förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan och följande propositionsordning framställdes och godkändes. Den som vill avslå att- sats 3 i (s)-förslaget röstar ja. Den som vill bifalla att- sats 3 i (s)- förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Carl Johan Casserberg (m), Margaretha Swanström (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/mot sex nej-röster/ vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s)/

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår förslaget att behålla taket på 14 resp. 18 barn i förskolans
barngrupper.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag.

Ordföranden tog härefter upp att- sats 11 i (s)-förslaget. Vid proposition på bifall till eller avslag på att- satsen förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan och följande propositionsordning framställdes och godkändes. Den som vill avslå att- sats 11 i (s)-förslaget röstar ja. Den som vill bifalla att- sats 11 i (s)- förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Carl Johan Casserberg (m), Margaretha Swanström (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/mot sex nej-röster/ vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v)
samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s)/

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår förslaget att avsätta 25.000 kr. samt administrativt stöd för att
stödja Nattvandrarverksamhet i Katarina- Sofia.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag.

Ordföranden tog därefter upp att- sats 12 i (s)-förslaget. Vid proposition på bifall till eller avslag på att- satsen förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan och följande propositionsordning framställdes och godkändes. Den som vill avslå att- sats 12 i (s)-förslaget röstar ja. Den som vill bifalla att- sats 12 i (s)- förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Carl Johan Casserberg (m), Margaretha Swanström (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/mot sex nej-röster/ vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s)/

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår förslaget att behålla tjänsten som kultursekreterare.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag.

Ordföranden tog härefter upp att- sats 17 i (s)-förslaget. Vid proposition på bifall till eller avslag på att- satsen förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan och följande propositionsordning framställdes och godkändes. Den som vill avslå att- sats 17 i (s)-förslaget röstar ja. Den som vill bifalla att- sats 17 i (s)- förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),RoseMarie Bladholm (m), Carl Johan Casserberg (m), Margaretha Swanström (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/mot sex nej-röster/ vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s)/

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår förslaget att avsätta 450.000 kr. till frivilligorganisationer,
varav 300.000 kr. till Väntjänsten och Bryt ensamheten i Katarina-Sofia.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag.

Ordföranden tog därefter upp att- sats 19 i (s)-förslaget. Vid proposition på bifall till eller avslag på att- satsen förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan och följande propositionsordning framställdes och godkändes. Den som vill avslå att- sats 19 i (s)-förslaget röstar ja. Den som vill bifalla att- sats 19 i (s)- förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Carl Johan Casserberg (m), Margaretha Swanström (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/mot sex nej-röster/ vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s)/

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår förslaget att behålla verksamheten vid Duvan.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag.

Härefter förelåg majoritetens förslag utom att- satserna 3 och 7, (s)- förslaget utom att- satserna 3, 11, 12, 17 och 19 samt förslagen från (mp) resp. (v).

Vid propositioner på nämnda förslag beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp)-(kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar

- att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

- att ge förvaltningen i uppdrag att istället för ytterligare satsning på verksamhet i Björns Trädgård undersöka möjligheten att öppna en öppen förskola, riktade till mindre barn, i fritidsgårdens lokaler, Duvnäsgatan

- ge förvaltningen i uppdrag

 1. att starta flera utegrupper och trefamiljsystem inom barnomsorgen samt initiera införandet av två-familjssystem enligt kf-beslut

 2. att noga följa kostnadsutvecklingen vid nybyggnationer av förskolelokaler för en bättre kostnadskontroll

 3. att återkomma till nämnden med en rapport om vilka riktlinjer som finns för stöd till utomstående organisationer, vilka som får stöd från stadsdelsnämnden och med vilket belopp, vilket belopp som avsatts i budget eller i förekommande fall annat stöd t ex lokaler (även inom egna kommunala lokaler med t ex telefon, datastöd), återrapportering av beviljade medel (målgrupp, statistik, verksamhet, bokslut)

 4. att återkomma till nämnden med förslag på samutnyttjande av lokaler
  (t ex fritidslokalen på Duvnäsgatan) eller nu vid sammanslagningen göra andra lokalförändringar i syfte att minska lokalkostnaderna

 5. att återkomma till nämnden hur bidrag till kulturaktiviteter på enheterna använts

samt att därutöver anföra följande:

Två stadsdelsnämnder är fr.o.m. årets början en, Södermalms stadsdelsnämnd. Två stadsdelsförvaltningar skall fr.o.m. den 1 juli bli en. Vi är mycket medvetna om den oro, som kan råda inför den nya organisationen, samtidigt som det finns tecken på nyfikenhet och öppenhet inför den nya utmaningen.

Två verksamhetsplaner presenteras, vilket kan göra det svårt att jämföra de olika verksamheternas inriktning och kvalitet, men redan nu kan vi konstatera att det finns många bra verksamheter i båda förvaltningsområdena, som med all tydlighet kommer att befrukta varandra. Till medborgarnas fromma.

Samtidigt kan vi kunnat notera att vi som ny nämnd för hela Södermalm inte har helheten av olika verksamheter. Vi lägger därför ett antal uppdrag på dessa områden med återrapportering till nämnden, dels på en del verksamheter, som drivs av stadsdelsförvaltningarna, dels när det gäller utomstående organisationer, som på ett eller annat sätt stöds via skattemedel. Lokalkostnaderna är höga och måste minska genom effektiviseringar på olika sätt. Vi menar att varje skattekrona ska användas rätt i alla lägen och att vi som politiker måste kunna motivera detta.

Olikheterna i de båda förvaltningarnas pengsystem och resursutnyttjande ses nu över och utjämnas, dels p.g.a. att grundskolorna den 1 juli överförs till utbildningsnämnden, dels att en förskolepeng skall införas 1 januari 2008. Även andra olikheter inom förskola och skola kan förekomma, t ex den tekniska utrustningen.

Nya resursfördelningssystem, antagna under den förra mandatperioden, slår bl. a. på innerstadens stadsdelar. Kommunfullmäktige har aviserat en fortsatt översyn på individ- och familjeomsorg, vuxensidan, och på stadsmiljö. Vi menar att även resursfördelningssystemet för barn med behov av särskilt stöd måste ses över, vilket torde ligga på utbildningsnämndens ansvar att initiera.

När det gäller enskilda poster i förslaget menar vi att ett föreningsbaserat specialbibliotek, inriktat på internationella utvecklingsfrågor som Barnängens Världsbibliotek är, i fortsättningen borde ansöka om bidrag från kulturnämnden.

Björns Trädgård är idag utsatt för ett mycket starkt tryck av besökare. För att avlasta området vill vi hellre satsa på andra lokaler. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att nyttja den stora fritidslokal på

Duvnäsgatan, som förvaltningen hyr för ca 700 000 kr/år, till en öppen verksamhet. Lokalen som står tom största delen av dagen skulle kunna ta emot betydligt flera barn/föräldrar än Björns Trädgård. Dessutom är lokalen möjlig att nå från hela Södermalm genom buss 66.

När det gäller sommarkoloniverksamhet har fullmäktige angivit ”att barn som av olika skäl har större behov av att åka på kollo bör prioriteras. Det är viktigt att kollo förblir en mötesplats för unga med olika etnisk och social bakgrund.”

Vi utgår därför från att ansökningarna behandlas lika, oavsett stadsdelstillhörighet.

Stadsdelen har genom åren haft en hög ambition och kvalitet av kulturaktiviteter gentemot de kommunala enheterna. Vid en prioritering av en administrativ tjänst som kultursekreterare eller medel till kulturaktiviteter för enheterna har vi prioriterat förvaltningens förslag. En plan för hur arbetet ska bedrivas på lång sikt förväntas i den plan, som nämnden ska anta senast i maj. Oavsett i vilken form detta kommer att ske, kommer nämnden att kräva en redovisning hur medlen använts.

På den sociala sektorn betonas Resam- samarbetet. Vi vill att samarbetet med försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska intensifieras och ger därför förvaltningen ett sådant uppdrag, eftersom vi tror att det är till gagn för berörd medborgare

Behovet av barnomsorg är stort. Nya förskoleavdelningar planeras men vi menar att andra alternativ måste stimuleras och ger därför ett sådant uppdrag.

Kommunfullmäktige har i sin budget tydligt markerat att det är kärnverksamheterna som skall prioriteras. Vi kommer därför noga följa den ekonomiska utvecklingen och kan komma att göra omprioriteringar i budgeten under verksamhetsåret till förmån för dessa verksamheter.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s) och tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 1.

dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 2.

dels av ledamoten Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 3.

Ersättaren Annika Ivarsson (c) anmälde ersättaryttrande enligt följande.

”Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat bifall till det gemensamma (m), (fp)- (kd)-förslaget.”

§18 Verksamhetsplan med budget 2007 för Maria- Gamla stan stadsdelsförvaltning


(Dnr 102-719/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-12 med bilagor.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 11 januari 2007.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) och ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) yrkade bifall ett gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut, till att- satserna 3 och 7 i majoritetens förslag till beslut samt till att- sats 16 i (mp):s förslag till beslut att andelen ekologisk mat till förskola, skola och äldreomsorg ska öka till 25%.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut enligt bilaga 2 och till att- satserna 3 och 7 i majoritetens förslag till beslut.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut enligt bilaga 3, till att- satserna 3 och 7 i majoritetens förslag till beslut samt till att- sats 16 i (mp):s förslag till beslut att andelen ekologisk mat till förskola, skola och äldreomsorg ska öka till 25% samt till att- sats 4 i (s)-förslaget.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) ställde först proposition på att- satserna 3 och 7 i majoritetens förslag till beslut.

En enig nämnd beslutade bifalla att- satserna 3 och 7 i (m), (fp)-(kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en rapport om stadsdelsnämndens verksamheter för unga på fritiden med antalet besökare och varifrån de kommer, kostnader, ev. intäkter, hyresavtalen m.m.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att intensifiera samarbetet med försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Härefter förelåg majoritetens resterande förslag samt förslagen från (s), (mp) resp. (v).

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade att proposition skulle ställas för sig vad gäller att- sats 14 i (s)-förslaget.

Ordföranden tog först upp att- sats 14. Vid proposition på bifall till eller avslag
på att- satsen förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan och följande propositionsordning framställdes och godkändes. Den som vill avslå att- sats 14 i (s)-förslaget röstar ja. Den som vill bifalla att- sats 14 i (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Carl Johan Casserberg (m), Margaretha Swanström (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster/ vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s)/

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår förslaget att avsätta 650.000 kr. till frivilligorganisationer, varav 500.000 kr. till Viljan.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag.

Röstförklaring avgavs av ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) med instämmande av (m) och (kd) att majoriteten avser att se över samtliga bidrag till frivilligorganisationerna.

Härefter förelåg majoritetens förslag till beslut utom att- satserna 3 och 7,
(s)-förslaget utom att- sats 14 samt förslagen från (mp) och (v).

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med

(m), (fp) och (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar

- att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

- ge förvaltningen i uppdrag

 1. 1.att starta flera utegrupper och trefamiljsystem inom barnomsorgen samt initiera införandet av två-familjsystem enligt kf-beslut

 2. att noga följa kostnadsutvecklingen vid nybyggnationer av förskolelokaler för en bättre kostnadskontroll

 3. att återkomma till nämnden med en rapport om vilka riktlinjer som finns för stöd till utomstående organisationer, vilka som får stöd från stadsdelsnämnden och med vilket belopp, vilket belopp som avsatts i budget eller i förekommande fall annat stöd t ex lokaler (även inom egna kommunala lokaler med t ex telefon, datastöd), återrapportering av beviljade medel (målgrupp, statistik, verksamhet. bokslut)

 4. att återkomma till nämnden med förslag på samutnyttjande av lokaler eller nu vid sammanslagningen göra andra lokalförändringar i syfte att minska lokalkostnaderna

 5. att återkomma till nämnden hur bidrag till kulturaktiviteter på enheterna använts

 6. att till den nya verksamhetsplanen omfördela medel till stadsmiljö för
  ”En trygg och ren stadsdel”

samt att därutöver anföra följande:

Två stadsdelsnämnder är fr.o.m. årets början en, Södermalms stadsdelsnämnd. Två stadsdelsförvaltningar skall from den 1 juli bli en. Vi är mycket medvetna om den oro, som kan råda inför den nya organisationen, samtidigt som det finns tecken på nyfikenhet och öppenhet inför den nya utmaningen.

Två verksamhetsplaner presenteras, vilket kan göra det svårt att jämföra de olika verksamheternas inriktning och kvalitet, men redan nu kan vi konstatera att det finns många bra verksamheter i båda förvaltningsområdena, som med all tydlighet kommer att befrukta varandra. Till medborgarnas fromma.

Samtidigt kan vi kunnat notera att vi som ny nämnd för hela Södermalm inte har helheten av olika verksamheter. Vi lägger därför ett antal uppdrag på dessa områden med återrapportering till nämnden, dels på en del verksamheter, som drivs av stadsdelsförvaltningarna, dels när det gäller utomstående organisationer, som på ett eller annat sätt stöds via skattemedel.

Lokalkostnaderna är höga och måste minska genom effektiviseringar på olika sätt. Vi menar att varje skattekrona ska användas rätt i alla lägen och att vi som politiker måste kunna motivera detta.

Olikheterna i de båda förvaltningarnas pengsystem och resursutnyttjande ses nu över och utjämnas, dels p.g.a. av att grundskolorna den 1 juli överförs till utbildningsnämnden, dels att en förskolepeng skall införas 1 januari 2008. Även andra olikheter inom förskola och skola kan förekomma, t ex den tekniska utrustningen.

Nya resursfördelningssystem, antagna under den förra mandatperioden, slår bl a på innerstadens stadsdelar. Kommunfullmäktige har aviserat en fortsatt översyn på individ- och familjeomsorg, vuxensidan, och på stadsmiljö. Vi menar att även

resursfördelningssystemet för barn med behov av särskilt stöd måste ses över, vilket torde ligga på utbildningsnämndens ansvar att initiera.

När det gäller enskilda poster menar vi att Frivilligcentralen Viljan, som
inkommit med en ansökan, gör ett mycket bra arbete. Med hänvisning till att den nya nämnden inte har helhetsbilden över utomstående verksamheter över hela stadsdelen och önskar det genom en generell återrapportering inkluderande mötet den 5 februari med all frivilligverksamhet, önskar vi bordlägga ansökan för ett slutgiltigt ställningstagande. Intill dess skall organisationen beviljas det av förvaltningen föreslagna beloppet.

När det gäller sommarkoloniverksamhet har fullmäktige angivit ”att barn som av olika skäl har större behov av att åka på kollo bör prioriteras. Det är viktigt att kollo förblir en mötesplats för unga med olika etnisk och social bakgrund.”

Vi utgår därför från att ansökningarna behandlas lika, oavsett stadsdelstillhörighet.

På den sociala sektorn betonas Resam-samarbetet. Vi vill att samarbetet med försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska intensifieras och ger därför förvaltningen ett sådant uppdrag, eftersom vi tror att det är till gagn för berörd medborgare.

Det nya resursfördelningssystemet inom Stadsmiljö slår hårt på ”Tryggt och snyggt” i stadsdelen. Förvaltningen får i den nya verksamhetsplanen i uppdrag att omfördela mera medel till detta.

Kommunfullmäktige har i sin budget tydligt markerat att det är kärnverksamheterna som skall prioriteras. Vi kommer därför noga följa den ekonomiska utvecklingen och kan komma att göra omprioriteringar i budgeten under verksamhetsåret till förmån för dessa verksamheter.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s) samt tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (alla s) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 4.

dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 2.

dels av ledamoten Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 3.

§19 Detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret

(Dnr 306-448/06)

Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadskontoret erhållit en detaljplaneremiss med två alternativa dragningar av en delvis ny väg mellan Pålsundsbron och Långholmsbron på Långholmen. Stadsdelsnämnden har bordlagt ärendet vid sammanträdet den 21 september 2006, 26 oktober 2006 och den 30 november 2006.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till alternativ 2 i ärendet.Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v).

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) och ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-30.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) och tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag.

§20 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Centralvaktens förskola

(Dnr 402-638/06)

Vid inspektion den 12 oktober 2006 vid Centralvaktens förskola har Arbetsmiljöverket påpekat brister i förskolans arbetsmiljöarbete och ställt ett antal krav. Kommunen ska senast den 12 januari 2007 redovisa till verket vilka åtgärder som vidtagits med anledning av framförda brister.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-12-13.

Stadsdelsnämndens beslut


Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-13.

§21 Kvalitetsgarantier 2007

(Dnr 000-729/06)

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 56 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt i respektive enhets åtaganden i verksamhetsplanen för 2007.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§22 Upphandling av Vintertullens vård och omsorgsboende

(Dnr 504-728/06)

Aleris AB ansvarar för driften av Vintertullens vård och omsorgsboende.
Avtalet har förlängts till och med den 31 januari 2008 och medger inte ytterligare förlängning. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att upphandling av Vintertullens vård och omsorgsboende
  ska genomföras med anledning av att nuvarande avtal löper ut den 31 januari

 2. Nämnden uppdrar åt Katarina-Sofia stadsförvaltning att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag.


Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna

Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Carl Johan Casserberg (m), Margaretha Swanström (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande.

” Kommunfullmäktige har beslutat att all verksamhet med undantag av myndighetsutövning skall konkurrensutsättas. Under 2008 kommer möjligheten för äldre att även välja särskilda boenden att införas. Inledningsvis kan det därför finnas vård- och omsorgsboende i såväl egen regi som i andra driftsformer.”

§23 Tillsyn vid Bostället

(Dnr 502-662/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-15.

Stadsdelsnämndens beslut


Nämnden godkänner rapporten och överlämnar den till länsstyrelsen för kännedom.

§24 Svar på skrivelse från brukare med personlig assistans

(Dnr 000-735/06)

Några brukare på Krukmakargatan och Krukmakarbacken har i skivelse till stadsdelsnämnden framfört synpunkter på informationen i ärendet Omorganisation av utföraravdelningens hemstöds- och assistansenheter vid Maria- Gamlas stans stadsdelsförvaltning.

Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-01-04.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på skrivelse 2006-12-18 från brukare med personlig assistans boende på Krukmakarbacken och Krukmakargatan överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-04.

§26 Ansökan om upplåtelse av offentlig plats för försäljning

(Dnr 307-4/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beslut.

§27 Ansökan från Verdandi Stockholmskretsen om bidrag till julfirande

(Dnr 008-669/06)

Verdandi Stockholmskretsen Söder ansöker om 5000 kr i bidrag till verksamheten Alternativ Helg. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-21.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår ansökan om bidrag till julfirande av Alternativ Helg i Verdandi Stockholmskretsen Söders regi, då Verdandi Stockholmskretsen Söder redan beviljats drygt 1 mnkr i verksamhetsbidrag för år 2006 från Stockholms stads socialtjänstnämnd.

§28 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt 23 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län

(Dnr 505-657/06)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 12 februari 2007 remitterat ansökan från Carema Orkidén att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § LSS.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-12-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och
  åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-29.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Ansökan från Emeagruppen AB att utöka antalet platser

(Dnr 502-671/06)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 29 januari 2007 remitterat ansökan från Emeagruppen AB att utöka antalet försökslägenheter/platser i sin HVB- hemsverksamhet från 10 till 13 lägenheter. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-12-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och
  åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-13.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Förslag till detaljplan för del av Åsötorget. Remiss från stadsbyggnadskontoret

(Dnr 308-628/06)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande senast den 1 februari 2007 översänt en detaljplaneremiss med förslag om att två huskroppar med 70 hyreslägenheter byggs på en del av Åsötorget. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2006-12-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-18.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde att hon inte deltog i beslutet.

§31 Ansökan om utökat platsantal vid Erstabacken AB

(Dnr 502-684/06)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat ansökan från en enskild vårdgivare om ändring av tillstånd att bedriva medicinskt stödboende för hemlösa personer. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-01-11.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och
åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-11.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Ansökan om nytt tillstånd för dagverksamhet vid Magelungens behandlingscenter AB

(Dnr 503-716/06)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 9 februari 2007 remitterat ansökan från en enskild vårdgivare om nytt tillstånd att bedriva dagbehandling för ungdomar med psykosociala svårigheter enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-01-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och
  åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-11.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Yttrande över ansökan om utökad serveringstid i Restaurang King´s Town

(Dnr 309-732/06)

Restaurang King´s Town ansöker på grund av ägarbyte om serveringstillstånd med serveringstid utomhus till kl. 22.00 och inomhus till kl. 01.00 söndag - torsdag och till kl. 02.00 fredag - lördag. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-11.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att erinra mot serveringstid enligt ansökan för Restaurang
King´s Town, Ringvägen 104, 116 61 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Yttrande över ansökan om alkoholservering vid Göta Arks Gästmatsalar

(Dnr 309-656/06)

Ark Lunch Festvåning AB ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol
till allmänheten i Göta Arks Gästmatsalar. Ansökan om utökad serveringstid gäller i restaurangen för tiden mellan kl. 11.00-03.00. Nuvarande tillstånd gäller för serveringstiden 11.00-01.00. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot utökad serveringstid för alkoholservering i Göta Arks Gästmatsalar, Repslagargatan 20, 118 26 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§35 Yttrande över ansökan om alkoholservering vid Restaurang HG´s

(Dnr 309-728/06)

Mabuze Restaurang AB ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang HG´s. Ansökan om utökad serveringstid gäller i restaurangen för tiden mellan kl.11.00-02.00. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-08.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid kl.11.00-02.00 i
Restaurang HG´s, Hornsgatan 136, 117 28 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Yttrande över ansökan om alkoholservering vid Restaurang H 62

(Dnr 309-694/06)

H 62 Restaurang AB ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten till kl. 03.00 i Restaurang H 62. Ansökan gäller omprövning efter prövotid. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-08.

Vice ordföranden Maria Palme (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt förslag om öppningstid till kl.01.00.

Ordföranden yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden har vid omprövningen efter prövotid inga erinringar mot alkoholservering till kl.03.00 för Restaurang H 62, Hornsgatan 62, 49 Stockholm.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Christian Stener (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp), Åsa Hagelstedt (v) och tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) till förmån för eget förslag.

§37 Yttrande över ansökan om alkoholservering i Restaurang Hilton Stockholm Slussen

(Dnr 309-741/06)

Hotel Scandic Plaza AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Hilton Stockholm Slussen med serveringstid kl. 11.00-03.00 i restaurangen och kl.11.00-01.00 i uteserveringen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, 118 20 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§38 Anmälan av utbildningsförvaltningens inspektionsrapport av två förskolor i Sjöstadens förskoleenhet

(Dnr 402-6/07)

Utbildningsförvaltningens rapport från inspektion av förskolorna Solbacken och Ekbacken, som ingår i Sjöstadens förskoleenhet, anmäldes.

§39 Anmälan av Genomförd tillsyn av enskild vårdverksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen

(Dnr 503-138/06)

Anmäldes rapport om genomförd tillsyn av enskild vårdverksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen vid Magelungens behandlingscenter, Södermalm, Magelungens behandlingscenter, Södergruppen, Ungdomshemmet Katarina, Nytorgets Behandlingsenhet, Kulturskolan - Kulturchock AB, Öppenvårdsteamet i Sverige AB och Erstabacken - samtliga inom Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning.

§40 Anmälan av Tillsynsplan 2007 för enskild vårdverksamhet

(Dnr 502-725/06)

Rubricerad rapport anmäldes.

§41 Anmälan av Tillsyn av särskilt boende

(Dnr 504-684/06)

I ärendet förelåg länsstyrelsens beslut 2006-11-21 i rubricerat ärende.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) och ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) yrkade att nämnden skulle få en uppföljande rapport om 6 månader.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig till detta yrkande.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att om 6 månader återkomma till nämnden med en uppföljande rapport.

§42 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Katarina- Sofia stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 4 december 2006.

§43 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Katarina- Sofia stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med pensionärsrådet den 8 december 2006.

§44 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med pensionärsrådet den 16 januari 2007.

§45 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från sammanträde med Maria- Gamla stans sociala delegation 2006-12-06, 2006-12-20 och 2006-12-29, från Katarina-Sofias socialdelegerade 2006-12-19 samt från Södermalms socialdelegerande 2007-01-16.

§46 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för enheten Stadsmiljö vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning och Avdelningen Personal & Kansli vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning.

§47 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. från Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§48 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att förslaget till organisation för Södermalms stadsdelsförvaltning överlämnats till de fackliga organisationerna.

F.d. lokalansvarige vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning, Åke Winnert har fått förvaltningens uppdrag att utreda lokalfrågan för den nya Södermalms förvaltning.

Vidare informerades om att en omfattande nationell krisövning kommer att genomföras i staden under april månad, där även Södermalms stadsdelsnämnd deltar.

§49 Övriga frågor