Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

6 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Tilldelningsbeslut i upphandling av kost till Katarina Norra skola och Katarina Södra skola

Öppen del av sammanträdet, Bordlagt ärende:

8 Kvalitetsgarantier 2007 vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

Nya ärenden:

9 Enheternas verksamhetsplaner för år 2007 samt verksamhetsberättelser för år 2006 vid Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning

12 Förslag till organisation av Södermalms stadsdelsförvaltning

13 Internkontrollplan 2007 för Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning

14 Synpunkter från medicinskt ansvariga sjuksköterskor vid Katarina-Sofia och Maria Gamla stans stadsdelsförvaltningar på Svenskt Näringslivs rapport om Orimliga skillnader i äldreomsorgen - Granskning av avvikelse inom äldreboenden i 43 stadsdelar och kommuner i Stockholms län

15 Upprustning av Vitabergsparken och Droskan - genomförandebeslut

Remisser:

19 Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm. Remiss från trafiknämnden

20 Östlig förbindelse - förstudie. Remiss från kommunstyrelsen

21 Förslag till detaljplan för område vid kv. Rosendal Mindre - underjordiskt garage. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Anmälningsärenden:

22 Anmälan av läsårsdata för läsåret 2007/2008

23 Anmälan av jämställdhetsprojekt vid förskolor och skolor

24 Anmälan om Genomförd tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL)

25 Anmälan om Genomförd tillsyn av enskild verksamhet enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

26 Anmälan av slutrapport till länsstyrelsen om tidiga insatser barn, ungdomar och deras familjer

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

29 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

31 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

32 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
bilprot.pdf (110 kb)
Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Margaretha Swanström (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Ella Bohlin (kd)
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)
Åsa Hagelstedt (v)

Ersättare
Helena Widegren (m) tjänstgörande
Thomas Wahlström (m)
Annika Berg (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp)
Annika Ivarsson (c)
Josefin Deiving (s)
Fredrik Upmark (s)
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Carl Johan Casserberg (m) och ersättaren Per Törnvall (m).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Stefan Ehn, Kommunal.

Fyra personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden Maria Palme (s) att justera dagens protokoll den 21 februari 2007.

§3 Anmälan av justerade protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2007-01-25, vilket justerats 2007-02-05.

§4 Fastställande av dagordning


Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-02-01.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Tilldelningsbeslut i upphandling av kost till Katarina Norra skola och Katarina Södra skola (Dnr 403-522/06)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-02-01.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.40 och öppnade
det åter kl.18.00.

§8 Kvalitetsgarantier 2007 vid Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltning (Dnr 000-729/06)

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 55 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt i respektive enhets åtaganden i verksamhetsplanen för 2007.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§9 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2007 samt verksamhetsberättelser för år 2006 vid Katarina – Sofia stadsdelsförvaltning (Dnr 000-621/06)

Under våren och hösten 2006 har drygt 25 enhetschefer och utvalda medarbetare s.k. kvalitetshandledare, sammanlagt ca 90 personer fån Förskola, skola och fritid, Social omsorg, Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning, deltagit i fem heldagar som förvaltningen anordnat gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-30.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§10 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2006 för Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (Dnr 102-1/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 godkänns och överlämnas till
  kommunfullmäktige och till revisorerna.

 2. Nämnden godkänner föreslagen överföring av resultatenheternas samlade
  resultat till resultatfonden enligt bilaga 2 i ärendet.

 3. Nämnden godkänner återredovisning av stimulansbidrag för utbyggnad av
  förskolelokaler om 3,0 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet och

 4. hemställer hos kommunstyrelsen om att bevilja medlen under 2007.

 5. Nämnden godkänner återredovisning av erhållna investeringsmedel för
  parkupprustning om 0,7 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet
  och hemställer hos kommunstyrelsen om att bevilja medlen under 2007.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 1 samt ledamoten Birger Jeansson (mp) med undantag för att- satsen ”barn och föräldrar är mycket nöjda med fritidsklubbarna.”

§11 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2006 för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd (Dnr 102-720/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2006 och överlämnar dessa
  till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

 2. Nämnden återredovisar 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av
  särskilda boenden för funktionshindrade.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 1 samt ledamoten Birger Jeansson (mp) med undantag för att- satsen ”barn och föräldrar är mycket nöjda med fritidsklubbarna.”

§12 Förslag till organisation för Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr 002-72/07)

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut och hemställde att varje att- sats i förslaget skulle ställas under proposition.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) anslöt sig för majoritetens del till punkterna 4 och 5.

På ordförandens förslag att punkterna 4 och 5 skulle behandlas tillsammans föreslog ledamoten Jan Forsell (s) att punkterna 2, 3, 4 och 5 behandlas tillsammans.

Denna propositionsordning godkändes.

Nämnden beslutade enhälligt att fastställa punkterna 2, 3, 4 och 5.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att tillsätta avdelningschefer
  utifrån organisationsförslaget och att i detalj utforma och bemanna organisationen
  samt redovisa detta senast i samband med nämndens beslut om verksamhetsplan
  för andra halvåret 2007.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att återkomma med förslag om lokalisering av förvaltningen.

 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att senast i samband med nämndens beslut om verksamhetsplan för andra halvåret 2007 redovisa för nämnden hur samarbetet mellan förskoleverksamheten och övriga skolformer och verksamheter skall utformas efter det att förskoleklassen, grund- och särskolan samt skolbarnsomsorgen organisatoriskt skilts från stadsdelsnämnden.

 4. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att senast i samband med nämndens beslut om verksamhetsplan för andra halvåret 2007 också redovisa för nämnden hur samarbetet mellan de verksamheter som överförts till Utbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsavdelningen vid stadsdelsförvaltningen skall utformas.

Härefter ställde ordföranden förvaltningens punkt 1 mot oppositionens punkt 1.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer förvaltningsorganisationen i enlighet med stadsdelsdirektörens förslag.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 2.

§13 Internkontrollplan år 2007 vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning (Dnr 104-30/07)

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Förvaltningen ska minst en gång per år rapportera till nämnden om utfallet av den interna kontrollen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner framlagda plan för intern kontroll år 2007.

§14 Synpunkter från medicinskt ansvariga sjuksköterskor vid Katarina- Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar på Svenskt Näringslivs rapport om Orimliga skillnader i äldreomsorgen - Granskning av avvikelse inom äldreboenden i 43 stadsdelar och kommuner i Stockholms län (Dnr 506-67/07)

Svenskt Näringsliv har gjort en granskning av avvikelser inom äldreboenden i 43 stadsdelar och kommuner i Stockholms län. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar har lämnat synpunkter på rapporten i förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-22.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport.

att ge förvaltningen i uppdrag

- att skicka sin rapport till Svenskt Näringsliv och Äldrenämnden för kännedom

- att återkomma till stadsdelsnämnden före årets utgång med en uppföljning

samt att därutöver anföra:

Svenskt Näringslivs rapport kan tolkas på olika sätt, men vi menar att det är viktigt att de frågor som den innehåller nu tas på allvar. Under den förra mandatperioden var inte äldreomsorgen någon prioriterad verksamhet, vilket satte sina spår inte bara i ekonomin
utan även i den centrala styrningen. Kommunallagens skrivning om likställighet åsidosattes genom egna lokala tolkningar av t ex riktlinjer för hemtjänst. Klagomålshanteringen sker också idag på olika sätt, vilket vi menar måste vara en övergripande fråga för staden för att kvaliteten ska kunna jämföras. Detta bör därför ingå som en del av den kvalitetsuppföljning som staden ska införa på särskilda boenden och som nu finns inom hemtjänsten.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

Vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§15 Upprustning av Vitabergsparken och Droskan - Genomförandebeslut (Dnr 305-34/07)

Programarbete och projektering har genomförts för upprustningsprojekten i Vitabergsparken och parken Droskan. Inför genomförandefasen med upphandling av de projekterade upprustningsarbetena ska nämnden ta ställning till om investeringen ska genomföras eller ej.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att investering görs i upprustning av parken Droskan
  till en total utgift om 5,2 mnkr i löpande prisnivå.

 2. Nämnden godkänner att investering görs i upprustning av Vitabergsparken
  till en total utgift om 12,0 mnkr i löpande prisnivå.

§16 Ansökan till Kompetensstegen om medel för år 2007 (Dnr 580-40/07)

Kompetensstegen är en statlig satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om de äldre. Alla verksamheter oavsett driftsform kan ansöka om medel hos Kompetensstegen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Kompetensstegen om utvecklingsmedel i
  enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-25.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser (Dnr 500-733/06)

Länsstyrelsen i Stockholms län har inbjudit kommunstyrelser och stadsdelsnämnder i Stockholms län att ansöka om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till förebyggande insatser.

§18 Redovisning av verksamhet med personligt ombud (Dnr 502-38/07)

Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd fick år 2006 statsbidrag till verksamhet med personligt ombud. Inför utbetalning av statsbidrag för år 2007 begär länsstyrelsen att nämnden lämnar en redovisning av hur verksamheten bedrivits under det gångna året samt bifogar en ekonomisk redovisning.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§19 Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm. Remiss från trafik- och renhållningsnämnden (Dnr 306-687/06 och 310-738/06)

Trafik- och renhållningsnämnden har till nämnden för yttrande remitterat trafikkontorets underlag för miljöbedömning m.m. för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-01-05.

Ordföranden yrkade bifall till ett av majoriteten framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag tillbeslut.

Efter ajournering beslutade en enig nämnd om ett bearbetat förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut att alternativ 2 ska utredas

samt att därutöver anföra följande:

Att lösa frågan kring snöhanteringoch snöbortforsling i Stockholm är en fråga, som
måste lösas både på kort och lång sikt.

Med stor förvåning har vi erfarit att både Nacka och Tyresö kommuner nyttjar sjötippen
vid Stadsgårdskajen, vilket vi menar inte kan vara miljövänligt med tanke på belastning
på vägar och den tunga trafikens utsläpp.

På lång sikt måste en bättre snöhantering och snöbortforsling lösas på Söder. Alternativ 2 menar vi därför måste utredas och vi föreslår därför att en utredning tillsätts som gör en grundlig analys av föroreningarnas påverkan på den marina miljön och dricksvattnets kvalitet.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§20 Östlig förbindelse – förstudie. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 306-666/06 och 300-655/06)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat Vägverkets förslag till
tre alternativa vägkorridorer för en framtida östlig förbindelse. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-01-23.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till ett
av (m), (fp)- (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig till punkterna 1 och 2 i (s)- förslaget.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp)-(kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänstutlåtandet utgör svar på remissen

 2. Beslutet justeras omedelbart

 3. Att därutöver anföra följande:

Infrastruktur i Stockholms län är sedan regeringens direktiv till förhandlingsmannen Carl Cederschiöld i november under diskussion och förhandling. Cederschiöld har som uppgift att samla regionen kring prioritering och finansiering av väg- och spårsatsningar i Stockholms län. Alla projekt är under granskning och Vägverket har dessutom fått direktiv att till juni revidera sin investeringsplan. I sak och under de förutsättningar gällande tider som finns i förstudien instämmer vi i kontorens ställningstagande och väljer att överlämna tjänsteutlåtandet som nämndens remissvar.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Jan Forsell (s), Elsemarie
Bjellqvist (s) och Christian Stener (s) till förmån för eget förslag enligt bilaga 3 med instämmande av ledamoten Åsa Hagelstedt (v) i punkterna 1 och 2.

dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag enligt bilaga 4.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av ledamoten Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 5.

dels av ledamoten Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 6.

Ersättaryttrande anmäldes av ersättaren Annika Ivarsson (c) enligt bilaga 5.

§21 Förslag till detaljplan för område vid kv. Rosendal Mindre-underjordiskt garage. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 302-689/06)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden översänt en detaljplan med förslag som möjliggör att ett underjordiskt garage kan byggas under den asfalterade bollplanen intill Södermalmsskolan. Garaget ska kunna rymma 160 parkeringsplatser.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande
2007-01-22.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§22 Ansökan om automatspel (Dnr 400-070/07)

Lotteriinspektionen har till nämnden för yttrande remitterat ansökan om automatspel från B.G.S Pub & Restaurang AB. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-02-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inga invändningar mot att tillstånd lämnas till automatspel
  på B.G.S Pub & Restaurang (Mabuze Restaurang AB), Hornsgatan 136, Stockholm.

 2. Nämnden föreslår 18 år som lägsta ålder för automatspel.

 3. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-12-05 översänds till Lotteriinspektionen.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Anmälan av läsårsdata för läsåret 2007/2008 (Dnr 400-50/07)

Anmäldes läsårsdata för läsåret 2007/2008 för grundskolorna i Katarina- Sofia stadsdel.

§24 Redovisning av jämställdhetsprojekt på förskolor och skolor. (Dnr 499-461/06)

Redovisning av jämställdhetsprojekt på förskolor och skolor vid Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning anmäldes.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl.(s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 7.

§25 Anmälan av Genomförd tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen (Dnr 504-729/06)

Anmäldes rapport om genomförd tillsyn av enskild verksamhet enligt 13 kap 5 §
socialtjänstlagen vid Mariahemmets äldreboende.

§26 Anmälan av Genomförd tillsyn av enskild verksamhet enligt 23 kap lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Dnr 505-37/07)

Anmäldes rapport om genomförd tillsyn av enskild verksamhet enligt 23 kap lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid MISA AB och Stiftelsen Malmgården Vita Bergen.

§27 Anmälan av Slutrapport till länsstyrelsen - tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer (Dnr 503-120/04)

Rubricerad rapport anmäldes.

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-01-30.

§29 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med pensionärsrådet den 6 februari 2007.


§30 Anmälan av protokoll från Södermalms lokala handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 16 januari 2007.

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för Avdelningen Barn och Ungdom
vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m.från Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§33 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att vid nämndens marssammanträde kommer Månadsrapport för februari att behandlas liksom lokaliseringen av förvaltningen. Flerårsbudgeten behandlas den 19 april och den reviderade verksamhetsplanen vid ett extra sammanträde den 31 maj.

§34 Övriga frågor

Ordföranden Margareta Björk (m) anmälde gemensam skrivelse 2007-02-15 av (m), (fp) och (kd) ang. skolors nyttjande av parkmark.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Konferens på Vår Gård 27-28 mars 2007

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att förlägga en konferens till Vår Gård den 27-28 mars 2007.

Studiebesök den 6 mars 2007 vid Aktivitetshuset, Preventionsenheten och Söderjobb

Nämnden anslår den 6 mars 2007 för studiebesök vid Aktivitetshuset, Preventionsenheten
och Söderjobb.

Länskonferens om alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till Länskonferens om alkohol- och narkotikaförebyggande insatser fredagen den 20 april 2007 kl. 9.00-16.00.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för en person från vartdera blocket.