Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Öppen del av sammanträdet, Bordlagda ärenden:

12 Kvalitetsgarantier 2007 vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

13 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2007 samt verksamhetsberättelser för år 2006 vid Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning

14 Förslag till detaljplan för område vid kv. Rosendal Mindre - underjordiskt garage. Remiss från stadsbyggnadskontoret

16 Förslag till lokalisering av Södermalms stadsdelsförvaltning

17 Tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med barn, unga, familj samt vuxna

18 Tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

19 Återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare

20 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006

21 Förlängning av avtalet avseende driften av Vintertullens servicehus och äldreboende

22 Rapport om riktlinjer till utomstående organisationer, vilka som får stöd från stadsdelsnämnden m.m. Uppdrag från nämnden

23 Nominering till kvalitetsutmärkelse år 2007 - Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning

25 Medborgarförslag angående Fjällgatan- struktur och utveckling

26 Elevkampanjen – 10 29 namn mot våldtäkter. Svar på medborgarförslag

27 Extra nämndsammanträde den 31 maj 2007

28 Komplettering i delegationsordningen för Social omsorg avseende beslut om bistånd i form av boende

29 Utseende av ledamot inom sociala delegationen att ges förordnande om kompletterande beslutanderätt

30 Underlag för planering av parkprojekt 2008-2010

31 Midsommarfirande i Vitabergsparken år 2007

Remisser:

32 Förbättring av romers situation. Yttrande över motion

33 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Matcafé Misteln

34 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Göta Källare

35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Marie Laveau

36 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Papa Ray Ray

37 Ansökan om utökning av värdeautomater på Göta Källare

Anmälningsärenden:

38 Anmälan av Tillsättning av avdelningschefer

39 Promemoria Information om fortsatt användning av tilldelade medel för RUSS projektet

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

41 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

43 Anmälan av inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

44 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Carl Johan Casserberg (m)
Margaretha Swanström (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Ella Bohlin (kd) t.o.m. § 45
Jan Forsell (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)
Åsa Hagelstedt (v)

Ersättare
Helena Widegren (m) tjänstgörande fr.o.m. § 46
Thomas Wahlström (m)
Annika Berg (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp)
Annika Ivarsson (c) t.o.m. § 46
Josefin Deiving (s) tjänstgörande, ej §§ 36 och 39
Fredrik Upmark (s) tjänstgörande §§ 36 och 39
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Elsemarie Bjellqvist (s) och ersättaren Per Törnvall (m).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Peter Hougner, TCO.
Fem personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden Maria Palme (s) att justera dagens protokoll den 28 mars 2007.

§3 Anmälan av justerade protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2007-02-15, vilket justerats 2007-02-21.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 32 a

Skrivelse om servicetjänster i hemtjänsten utgår.

§11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-03-02.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.35 och öppnade
det åter kl.18.00.

§12 Kvalitetsgarantier 2007 vid Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltning (Dnr 000-729/06)

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. Sammanlagt 55 enheter har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt i respektive enhets åtaganden i verksamhetsplanen för 2007.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-09.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 15 februari 2007.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket efter vissa justeringar vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jaensson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.


Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att på resp. verksamhetsenhets hemsida finns
utlagd senast 2007-05-31

- kvalitetsredovisning i förekommande fall

- enhetens verksamhetsberättelse för år 2006

- verksamhetsplan 2007

- kvalitetsgaranti, som i förekommande fall skall visa alla garantier och inte bara tillägg
från föregående år

- och i förekommande fall andra aktuella styrdokument, t ex skolplanen från 2000

samt att därutöver anföra:

Det är mycket bra att staden har kvalitetsgarantier gentemot de medborgare, som
staden servar. Lika viktigt är att medborgarna vet vilka åtaganden som ligger i grunden
– kf- beslut, sdn- beslut m.m. – och att helheten presenteras.

Kvalitetsgarantierna bygger på enheternas verksamhetsplan. Det är viktigt att hela
kedjan av beslut finns tillgängliga och ger information till de medborgare, som nyttjar
stadens tjänster.

Där ska de finnas tillgängliga – inte bara på webben – utan även i förekommande fall i pappersform.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§13 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2007 samt verksamhetsberättelser för år 2006 vid Katarina – Sofia stadsdelsförvaltning (Dnr 000-621/06)

Under våren och hösten 2006 har drygt 25 enhetschefer och utvalda medarbetare s.k. kvalitetshandledare, sammanlagt ca 90 personer från Förskola, skola och fritid, Social omsorg, Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning, deltagit i fem heldagar som förvaltningen anordnat gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-30.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 15 februari 2007.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket efter vissa justeringar vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jaensson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att på resp. verksamhetsenhets hemsida finns
utlagd senast 2007-05-31

- kvalitetsredovisning i förekommande fall

- enhetens verksamhetsberättelse för år 2006

- verksamhetsplan 2007

- kvalitetsgaranti, som i förekommande fall skall visa alla garantier och inte bara tillägg
från föregående år

- och i förekommande fall andra aktuella styrdokument, t. ex. skolplanen från 2000

samt att därutöver anföra:

Det är mycket bra att staden har kvalitetsgarantier gentemot de medborgare, som
staden servar. Lika viktigt är att medborgarna vet vilka åtaganden som ligger i grunden
– kf- beslut, sdn- beslut m.m. – och att helheten presenteras.

Kvalitetsgarantierna bygger på enheternas verksamhetsplan. Det är viktigt att hela
kedjan av beslut finns tillgängliga och ger information till de medborgare, som nyttjar
stadens tjänster.

Där ska de finnas tillgängliga – inte bara på webben – utan även i förekommande fall i pappersform.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§14 Förslag till detaljplan för område vid kv. Rosendal Mindre-underjordiskt garage. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 302-689/06)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden översänt en detaljplan med förslag som möjliggör att ett underjordiskt garage kan byggas under den asfalterade bollplanen intill Södermalmsskolan. Garaget ska kunna rymma 160 parkeringsplatser.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-01-22.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 15 februari 2007.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl.(s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) -(kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens svar på remissen och

anför därutöver

Att det behövs fler garageplatser i garage på Södermalm är oomtvistat. Vi har i budgeten
för 2007 också skrivit: "Parkeringsfrågorna är av stor betydelse för stadens invånare. Nämndens arbete i parkeringsfrågor ska leda till bättre framkomlighet, säkerhet och miljö,
bl.a. genom styrandet av gatuparkering till tomtmarksparkering."

Dock är det aktuella ärendet om underjordiskt garage vid Södermalmsskolan känsligt.
Skolan har precis genomgått en omfattande renovering med mycket stök och tidvisa utlokaliseringar för elever, lärare och övrig personal. Att inom en snar framtid ånyo
få sin arbetsmiljö i skolan störd är därför problematiskt. Ur detta perspektiv vore det
önskvärt att genomförandet sker på ett anständigt sätt och att genomförandet av
byggandet sker i nära samförstånd med skolan.


Skolans gård är ännu ej färdigställd efter upprustningen och elevernas bollplan
kommer ju också under lång period att försvinna och bli i princip obefintlig. Denna
ska emellertid upprustas i samband med byggandet, vilket är en stor fördel för skolan. Säkerheten till och från skolan och under skoltid under byggnationstiden måste också säkerställas, vilket kräver en tät kontakt med skolan.

Vi vill därför understryka vikten av ett nära samarbete med skolan.

Vid utformningen av garaget måste in- och utfarten byggas på ett säkert sätt, och
lärdom dras från garage som byggts tidigare. Sprutnarkomaner och hemlösa m.fl.
samlas gärna på dessa ramper, likaså skateboardande ungdomar. En lösning med
”inbyggda” ramper skulle därför vara att föredra om det är byggnadstekniskt möjligt.

En brandklassad hiss förutsätts installeras.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående enligt bilaga 1.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jaensson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 2.

§15 Månadsrapport för februari 2007 för Södermalms stadsdelsnämnd (Dnr 103-180/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-14.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2007.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) enligt bilaga 3.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§16 Förslag till lokalisering av förvaltningskontor för Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr 002-171/07)

Den nya organisationen för Södermalms stadsdelsförvaltning träder i kraft den 1 juli 2007. Den nya organisationen behöver mindre lokalytor än vad som idag gemensamt disponeras av de båda förvaltningarna.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att lokalisera förvaltningskontoret för Södermalms stadsdelsförvaltning till Göta Ark (Medborgarplatsen 25) och Östgötagatan 10
  från och med 2007-07-01 och fram till och med 2009-09-30.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att påbörja ett projekt för fortsatt
  lokalisering av förvaltningskontoret fr.o.m. 2009-10-01.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 6,1 mnkr
  för finansiering av friställda lokaler i samband med lokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,5 mnkr för
  finansiering av kostnader i samband med omlokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen.

§17 Tillsynsplan 2007 för enskild verksamhet med barn, unga, familj samt vuxna (Dnr 500-032/07)

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt tillsynsplan för 2007 för de enskilda verksamheter som finns inom nämndens område vad gäller verksamhet för barn, ungdom och familj samt vuxna. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tillsynsplanen att gälla fortlöpande och översänder den till
  länsstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg (Dnr 504-91/07)

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-14.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner tillsynsplanen och översänder den till länsstyrelsen.

§19 Återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare (LuL) (Dnr 003-140/07)

Ungdomstjänst infördes från och med den 1 januari 2007 som ny, fristående påföljd för unga lagöverträdare enligt 32 kap. 2 § BrB. Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter inom socialtjänstförvaltningen har fått uppdraget att samordna stadens ungdomstjänst.

Vid eventuell misskötsel ska detta enligt 12 kap.8 § SoL återrapporteras till åklagare.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst inom BAS- Bromma arbets- och
  studiecenter att besluta om återrapportering enligt 12 kap 8 § SoL till
  åklagarmyndigheten beträffande misskötsel i samband med ungdomstjänst.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2006

Katarina- Sofia stadsdelsnämnd fick 2006 statsbidrag till verksamhet med
personligt ombud. Inför utbetalning av statsbidrag för år 2007 begär länsstyrelsen
att nämnden lämnar en redovisning av hur verksamheten bedrivits under det gångna
året samt bifogar en ekonomisk redovisning.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och överlämnar den
till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Förlängning av avtalet avseende driften av Vintertullens servicehus och äldreboende (Dnr 504-728/06)

Stadsdelsnämnden beslutade den 25 januari 2007 att upphandling ska göras av Vintertullens vård- och omsorgsboende med anledning av att nuvarande avtal löper ut den 31 januari 2008. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-03-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden förlänger avtalet med Aleris Äldreomsorg AB avseende
  driften av Vintertullens servicehus och äldreboende från 2008-01-31 t.o.m.
  2008-03-31.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

§22 Rapport om vilka riktlinjer som finns för stöd till utomstående organisationer, vilka som får stöd av stadsdelsnämnden och med vilket belopp som avsatts i budget eller annat stöd samt återrapportering av beviljade medel. Uppdrag från nämnden (Dnr 153/07)

Vid nämndsammanträdet den 25 januari 2007 uppdrogs åt förvaltningen att redovisa dels den ekonomiska bidragsgivningen till frivilligverksamheter för äldre, dels eventuella andra stödformer till exempel lokaler samt vilka riktlinjer som finns för stöd till utomstående organisationer. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-03-05.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag om återremiss.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet för att få en bättre övergripande sammanställning
över de bidrag som beviljas i stadsdelen

samt att därutöver anföra:

Den rapport som stadsdelsnämnden presenterats är övergripande men svår att jämföra
över stadsdelsförvaltningsgränserna. Vi önskar därför få en sammanställning över de
bidrag i form av medel eller lokalhyror, som ges till alla föreningar i stadsdelen. Vår intention är givetvis att vi ska följa en policy som förhoppningsvis finns över hela staden, när bidrag beviljas, förutom dem som utbetalas via socialtjänstnämndens organisationsutskott.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§23 Nominering till kvalitetsutmärkelse 2007- Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning (Dnr 204-99/07 )

Stadens kvalitetsutmärkelse är liksom tidigare år indelad i fem olika klasser (förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård- och omsorg och övrig verksamhet). I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-26.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden nominerar Enheten för biståndshandläggning, äldreomsorg till Kvalitetsutmärkelsen 2007.

§24 Nominering till kvalitetsutmärkelse 2007- Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning (Dnr 505-169/07)

Stadens kvalitetsutmärkelse är liksom tidigare år indelad i fem olika klasser (förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård- och omsorg och övrig verksamhet). I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-06.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden nominerar Beställarenheten Funktionshinder som deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007.

§25 Nominering till kvalitetsutmärkelse 2007- Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning (Dnr 500-179/07 )

Stadens kvalitetsutmärkelse är liksom tidigare år indelad i fem olika klasser (förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård- och omsorg och övrig verksamhet). I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-13.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden nominerar förskolan Nicolaigården med annex som deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007.

§26 Medborgarförslag angående Fjällgatan-struktur och utveckling (Dnr 301-66/07)

(Dnr 301-66/07)

Medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit till stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för beredning.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§27 Elevkampanjen – 10209 namn mot våldtäkter. Svar på medborgarförslag (Dnr 500-343/06)

Elevkampanjen har inlämnat en skrivelse till stadsdelsnämnden med krav på åtgärder för att förebygga våldtäkter och öka tryggheten på Södermalm. Nämnden beslutade i maj 2006 att skrivelsen skulle beredas som ett medborgarförslag och gav förvaltningen i uppdrag att bereda frågan. Förvaltningens tjänsteutlåtande förelåg i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving m.fl. (s)

samt ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jaensson (mp) enligt bilaga 4.

§28 Extra nämndsammanträde den 31 maj 2007 (Dnr 002-139/07)

(Dnr 002-139/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att hålla ett extra nämndsammanträde torsdagen den 31 maj 2007.

§29 Komplettering i delegationsordningen för Social omsorg avseende beslut om bistånd i form av boende (Dnr 502-111/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-02.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förslag till utökad delegation för enhetschef inom vuxenenheten avseende beslut om bistånd i form av boende.

§30 Utseende av ledamot inom sociala delegationen att ges förordnande om kompletterande beslutanderätt (Dnr 002-112/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-02.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden utser ledamoten Thorwald Nilsson i sociala delegationen att förutom sociala delegationens ordförande och vice ordförande fatta beslut som rör enskilda individer och är så brådskande att sociala delegationens avgörande inte kan avvaktas.

§31 Underlag för planering av parkprojekt 2008-2010 (Dnr 305-148/07)

Exploateringskontoret har begärt in stadsdelarnas önskemål om större parkinvesteringar inför 2008. Fyra projekt till vilka medel önskas för 2008 är redan pågående med program- och projekteringsarbetet helt eller delvis utfört.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-01-24.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp)
och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag och anför därutöver

Lilla Blecktornsparken är mycket välbesökt, vacker och uppskattad. Upprustningen av dammen har varit mycket uppskattad och en upprustning av aktivitetsytorna är
synnerligen angelägen. Gentemot Katarina Bangata förfulas tyvärr parken av två illa
skötta betongbyggnader i gammelsovjetisk stil. Det är önskvärt att dessa hus på sikt försvinner och endast ersätts med en liten byggnad för minigolfbanans behov.

Axel Landqvists park har blivit ett tillhåll för missbrukare. Risken är stor att den förblir
detta även efter upprustning, inte minst beroende på inriktningen att den ska bibehålla
sin profil av lugn oas. En mindre del av parken borde därför användas för en utökad aktivitetsyta såsom t.ex. lekpark, streetbasket (bara en korg) eller utegym.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för förvaltningens förslag.

§32 Midsommarfirande i Vitabergsparken 2007 (Dnr 009-54/07)

Folkdanssällskapet Appell vill för sjunde året i rad arrangera midsommarfirande i Vitabergsparken och ansöker liksom tidigare år om 20 000 kronor i bidrag från stadsdelsnämnden. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-01.

Ledamoten Margaretha Swanström m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut. Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden
Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jaensson (mp) och Åsa Hagelstedt (v).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut

samt anför därutöver följande:

Folkdanslaget Appells frivilliga insatser till ett midsommarfirande i Vitabergsparken uppskattas mycket. En ansökan från folkdanslaget för midsommarfirandet i Vitabergsparken 2008 får vi ta ställning till nästa år, då budgetramarna för det året blivit kända.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§33 Studieresa till Nairobi (Dnr 402-94/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Ledamoten Carl Johan Casserberg m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner studieresa för Olle Hjalmarsson i tjänsten, lärare i
  Katarina Norra skola, un­der tiden 10 april – 21 april 2007.

 2. Nämnden godkänner att eleven Axel Gother deltar i studieresa till Nairobi
  under tiden 10 april – 21 april 2007.

 3. Nämnden avslår att totalkostnaden 20 tkr belastar skolans budget.

 4. Nämnden uppmanar skolan att söka annan finansiering för resan än från skattemedel
  via skolpengen, alternativt från Arvsfonden

 5. Nämnden anför därutöver:

Den sittande majoritetens inställning till finansieringen av denna typ av resor torde
inte vara främmande för Katarina Norra skola, som den 1 mars inkom med ansökan till förvaltningen.

Resan är tänkt att ske den 10 -21 april 2007.

Katarina Norra skola har vid två tidigare tillfällen ansökt om medel för studieresa till Nairobi

 1. 2004-10-28, då ansökan till nämnden var att bevilja 50 000 kr för två lärare och två elever.Vi medgav att de fick åka, men avslog som dåvarande opposition finansieringen
  och uppmanade till alternativ finansiering, t ex hos kommunfullmäktige eller Arvsfonden.
  Vår argumentering för detta var med hänvisning till underskottet på 6,3 mnkr på kontot
  ”barn med behov av särskilt”, vilket enligt vår mening gav helt felaktiga signaler att prioritera medel till en utlandsresa om det fanns ”överskott” på förvaltningen.

 2. 2005-05-18, då ansökan gällde två lärare, en från Katarina Norra skola och en från
  Sofia skola, två elever från resp. skola samt tre tjänstemän frän Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning (en projektledare från Social omsorg, kultursekreteraren och utvecklingsansvarig inom Förskola, skola och Fritid) till en kostnad av 80 000 kr.
  Fakturen, som senare tillställdes förvaltningen, var på 185 670 kr.

Även vid detta beslutstillfälle biföll vi förvaltningens förslag att två lärare och två elever skulle få åka men att finansieringen skulle ske på ett alternativt sätt, t.ex. hos Arvsfonden eller kommunfullmäktige. Vi menade även då att det var helt felaktiga signaler som skickades om man prioriterar utlandsresor, när vi då visste att skolorna gjorde nedskärningar genom att göra större klasser och färre vuxna för att klara den höstens budget. De 80 000 kr som anslogs från förvaltningen menade vi istället borde användas för att täcka underskottet på skolsidan. Vi menade också att vi inte hade något att invända mot att tjänstemän fick kompetensutveckling men att det inte kunde vara meningen att Kompetensfonden skulle bekosta utlandsresor.

Dessutom hade det då kommit till vår kännedom att en (s)märkt ”senior advisor” åkte
världen runt i berörd fråga, vilket vi starkt ifrågasätter när det gäller stockholmarnas skattepengar.

Den ekonomiska rapport som nämnden tar ställning vid dagens sammanträde visar en avvikelse på grundskola, skolbarnomsorg och särskola i Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning på -6.7 mnkr. Detta styrker vår inställning att skolan som tidigare skall hitta annan finansiär än via skolpengen, dvs. skattepengar, till denna resa. Vad vi också erfarit är att ingen annan stadsdel just nu skall delta i något möte i Nairobi utan att denna resa enligt skolledningen motiveras ”att det inte är tillräckligt att enbart ha kontakt genom E-post/brev för att bibehålla engagemanget hos de elever som nu går i skolan.”

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

Reservation anmäldes av ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 5.

§34 Förbättring av romers situation. Yttrande över motion (Dnr 099-59/07)

Kommunstyrelsen har för yttrande senast den 23 mars 2007 remitterat en motion (2007:1) av Yvonne Ruwaida (mp) om förbättring av romers situation.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-03-08.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt
framlagt förslag tillbeslut.

Ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v)
yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avstyrker motionen

samt anför därutöver:

Tyvärr förekommer diskriminering av etniska minoriteter när det gäller områden somt. ex. anställning, utbildning och boende. Motionären har säkerligen goda intentioner med
att lyfta fram en minoritet, men i det åliggande som staden har gentemot alla minoritetsgrupper, kan inte en grupp prioriteras i förhållande till andra. Alla insatser som
görs för olika minoritetsgrupper och alla medborgare på alla olika områden skall vara likvärdiga, oavsett om det gäller kunskaper, yrkesutbildning, praktikplatser etc.

Som politiker har vi ett ansvar för att ge högre prioritet åt åtgärder för att aktivt bekämpa diskriminering och fördomar. Detta förutsätter dock likabehandling i enlighet med lagstiftning och andra riktlinjer som staden har att förhålla sig till.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

Reservation anmäldes av ledamoten Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för förvaltningens förslag.

§35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Matcafé Misteln (Dnr 309-73/07)

Matcafé Misteln Handelsbolag ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Matcafé Misteln. Ansökan avser uteservering under perioden 1 april till 15 oktober 2007 med serveringstiden kl. 11.00-00.00. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-20.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om alkoholservering i Matcafé Misteln,
  Hornstulls strand 17, 117 34 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Göta Källare (Dnr 309-74/07)

Söderrestauranger GK AB ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten i Göta Källare. Ansökan gäller i restaurangen mellan kl. 11.00-04.00 fredagar och lördagar. Nuvarande tillstånd gäller serveringstiden 11.00-03.00. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-16.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (mp), (v) framlagt förslag till beslut.

Vid proposition på återremissyrkandet beslutade nämnden bifalla förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för en komplettering från förvaltningen
om förslaget till beslut med hänvisning till gällande riktlinjer när det gäller den sociala bedömningen.

2. Nämnden anför därutöver:

Närpolisområdena i Katarina och Sofia har vid det öppna mötet den 15 mars 2007
informerat allmänheten att 25-30 % av arbetstiden läggs på Medborgarplatsen fredag-
och lördagskvällar. Lika mycket arbetstid läggs på de sk huligangrupperna inför olika idrottsmatcher.

Poliser kallar också korsningen Folkungagatan-Götgatan för ”Boxarkrysset” pg a alla incidenter, som där inträffar. Vi vill därför ha ett bättre beslutsunderlag från förvaltningens sida hur man sett till den sociala bedömningen i detta fall.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jaensson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) anmälde att de ej deltog i beslutet.

Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) deltog ej i handläggningen av detta ärende p.g.a. jäv.

§37 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Marie Laveau (Dnr 309-77/07)

AB Startkapitalet Nr 4445 ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Marie Laveau.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-15.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp), (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl.(s) samt ledamöterna Birger Jaensson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid proposition på återremissyrkandet beslutade nämnden bifalla förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet med hänvisning till inkommande brev med klagomål.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§38 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Papa Ray Ray (Dnr 309-134/07)

Papa Ray Ray HB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurant Papa Ray Ray. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-02-23.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid proposition på återremissyrkandet beslutade nämnden bifalla förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet för att undersöka om detta är förenligt med riktlinjerna, dvs. ligger restaurangen i ett bostadshus eller ej.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i ovanstående.”

§39 Ansökan om utökning av värdeautomater i Göta Källare (Dnr 400-128/07)

AB Svenska Spel ansöker hos Lotteriinspektionen om tillstånd till utökning av värdeautomater i Göta Källare. Lotteriinspektionen har översänt ansökan till nämnden för yttrande senast under vecka 12 2007. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inga invändningar mot utökning av värdeautomater
  i Göta Källare, Folkungagatan 45, Stockholm.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-05 översänds till Lotteriinspektionen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) deltog ej i handläggningen och beslutet
av detta ärende p.g.a. jäv.

§40 Anmälan av ärendet Tillsättning av avdelningschefer (Dnr 202-112/07)

Anmäldes ärendet 2007-03-06 Tillsättning av avdelningschefer.

§41 Promemoria 2007-03-05 Information om fortsatt användning av tilldelade medel för RUSS projektet (Dnr 500-147/07)

Rubricerad promemoria anmäldes.

§42 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-02-13, 2007-02-27
och 2007-03-13.

§43 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med Södermalms pensionärsråd den 13 mars 2007.

§44 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för Avdelningen Barn och Ungdom,
Utföraravdelningen och Personal & Kansli vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning och verksamhetsområdet Barn och Ungdom vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning samt justering i delegationsordningen vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning avseende 8 § LVM som utgått.

§45 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. från Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§46 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade om senaste mötet med Förskoleforum, där bl.a. flyttning av förskolan Gläntan från Katarina Bangata till Tullhuset diskuterats.

Vidare informerades om situationen vid förskolan Samariten. Några i personalgruppen överväger att privatisera en del av förskolans verksamhet. Efter diskussion överenskoms att frågan tas upp vid kommande gruppledarmöte.

Den 3 april förhandlas avdelningarnas förslag till bemanning och detaljorganisation av den nya förvaltningen. Senast den 4 maj beräknas besked kunna ges om sökta tjänster.

Vidare rapporterades att i mars månad står inga barn i kö för barnomsorg och i Maria- Gamla stans stadsdelsområde finns lediga platser.

§47 Övriga frågor

Skrivelse 2007-03-22 från Maria Palme (s) och Åsa Hagelstedt (v) med uppdrag till förvaltningen att redovisa antalet deltidsanställda som önskar heltidsanställning, skrivelse 2007-03-22 från Maria Palme (s), Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) med uppdrag att lämna redogörelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort samt skrivelse 2007-03-22 från Maria Palme (s) och Åsa Hagelstedt (v) angående alkoholförbud i Skinnarviksparken bordlades.