Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-04-19

Sammanträde 2007-04-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbruksvård

9 Upphandling av Vintertullens vård- och omsorgsboende

Öppen del av sammanträdet, Nya ärenden:

10 Månadsrapport för mars månad 2007

12 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Eriksdalsskolan med inriktning mot hot och våld

13 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Högalidsskolan med inriktning mot hot och våld

14 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

15 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

16 Ombyggnad i Sofia skola

17 Ombyggnad av Hornstulls äldreboende- inriktningsärende

18 Skolors nyttjande av parkmark. Svar på skrivelse från Margareta Björk (m) m.fl.

Remisser:

20 Servicetjänster till äldre. Svar på remiss

21 Delbetänkande Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Remiss från kommunstyrelsen

22 King´s Town – yttrande över ansökan om alkoholservering

23 Restaurant Tantogården – yttrande över ansökan om alkoholservering

24 a Restaurang Marie Laveau- yttrande över ansökan om alkoholservering

24 b Göta Källare- yttrande över ansökan om alkoholservering

24 c Restaurang Papa Ray Ray- yttrande över ansökan om alkoholservering

24 d Rätt till heltidstjänst för stadens anställda. Yttrande över motion

24 Restaurang PA Finefood AB - yttrande över ansökan om alkoholservering

Anmälningsärenden:

25 Anmälan av förvaltningens promemoria –Detaljorganisation för Södermalms stadsdelsförvaltning.

26 Anmälan av förskoleinspektörernas rapport från inspektion av förskolan Samariten 23/1-2/2 2007

27 Anmälan av Hemtjänsten i Stockholm – en enkät till brukarna hösten 2006

28 Anmälan av förvaltningens promemoria om länsrättens avslag av laglighetsprövning

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

30 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

34 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m) t.o.m. § 36
Carl Johan Casserberg (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Ella Bohlin (kd)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)
Åsa Hagelstedt (v)

Ersättare
Helena Widegren (m) tjänstgörande
Per Törnvall (m) tjänstgörande §§ 37-39
Annika Berg (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp)
Josefin Deiving (s) tjänstgörande ej § 26
Fredrik Upmark (s) tjänstgörande § 26
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Jan Forsell (s) och Margaretha Swanström (m) samt ersättarna Tomas Wahlström (m) och Annika Ivarsson (c).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Fackliga företrädare var Stefan Ehn, Kommunal och Peter Hougner, TCO.
Fyra personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden

§3 Anmälan av justerade protokoll

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-03-06.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-04-05.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbruksvård

(Dnr 105-221/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-30.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Upphandling av Vintertullens vård och omsorgsboende

(Dnr 504-728/06)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-05.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.18.00 och öppnade
det åter kl.18.10.

§10 Månadsrapport per mars 2007

(Dnr 103-180/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-12.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per mars 2007.

§11 Underlag till budget 2008 och inriktning 2009 och 2010

(Dnr 500-213/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-29 med ersättningssida 4.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt
framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut och även till majoritetens att-sats 1 om
mobil förskola.

Ordföranden tog först upp den första att- satsen i majoritetens förslag, till vilken
oppositionen anslutit sig.

Vid proposition på detta yrkande beslutade nämnden att bifalla majoritetens
första att- sats om mobil förskola.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att snarast undersöka möjligheten att inrätta
en mobil förskola för att kapa de toppar i barnomsorgskön som finns inom
Södermalms stadsdelsnämnd.

Härefter ställde ordföranden majoritetens andra att- sats med anförandetext mot
oppositionens första att- sats med anförandetext mot varandra. Vid proposition på
bifall till eller avslag på dessa yrkanden beslutade nämnden att bifalla majoritetens
andra att- sats med anförandetext.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut

samt anför därutöver:

Förvaltningen anger att behovet av nya förskoleplatser är koncentrerat till Södra Hammarbyhamnen och att här krävs ytterligare utbyggnad för att kunna erbjuda förskoleplatser i närområdet. Med facit i handen av den nu befintliga utbyggnaden
i området vet vi att hyreskostnaderna är mycket höga och vi menar att olika alternativ
måste skapas för att hålla nere hyreskostnaden. Förvaltningarna har i verksamhetsplanerna redan fått i uppdrag att starta flera utegrupper och trefamiljsystem samt initiera införandet av två-familjsystem enligt kf- beslut. Fr.o.m. 2008 skall även en förskolepeng införas.

Alla möjligheter för att minska hyreskostnaderna inom förskolan men även att kapa
de toppar som uppstår i barnomsorgskön måste undersökas. Vi ger därför förvaltningen
i uppdrag att snarast undersöka möjligheten att inrätta en mobil förskola enligt den
modell, som idag finns i Huddinge. Denna mobila förskola behöver inte drivas i
kommunal regi.

Reservation anmäldes av vice ordförande Maria Palme m.fl.(s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 1.

§12 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Eriksdalsskolan med inriktning mot hot och våld

(Dnr 403-144/07)

Arbetsmiljöverket genomförde den 30 januari 2007 en inspektion mot hot och våld vid Eriksdalsskolan. Verket har anmodat kommunen att senast den 16 april 2007 informera om vidtagna åtgärder med anledning av de brister som noterades vid inspektionen.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-03-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens
  tjänsteutlåtande 2007-03-28.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Högalidsskolan med inriktning mot hot och våld

(Dnr 403-145/06)

Arbetsmiljöverket genomförde den 30 januari 2007 en inspektion mot hot och våld vid Högalidsskolan. Verket har anmodat kommunen att senast den 16 april 2007 informera om vidtagna åtgärder med anledning av de brister som noterades vid inspektionen.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-03-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens
  tjänsteutlåtande 2007-03-28.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

(Dnr 502-138/07)

Länsstyrelsen har fördelat över 60 miljoner kr till kommunerna i Stockholms län för lokala alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Förvaltningen ansöker för 2007 om 470 000 kr.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-05.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 470 000 kr för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.

§15 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2007 och 2008

(Dnr 504-234/07)

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att för 2007 fördela stimulansbidrag om drygt 1,3 mdr kr. till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Till Stockholms stad har fördelats 84 664 tkr. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg
  om äldre för år 2007 och 2008.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Ombyggnad i Sofia skola

(Dnr 302-153/07)

I det långsiktiga arbetet med lokalplanering för utbyggnad av nya förskoleplatser i stadsdelsområdet har nämnden beslutat att bygga om Gröna Huset till förskola.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att av skolfastighetsbolaget SISAB beställa
ombyggnad i Sofia skola på i detta ärende redovisade villkor.

§17 Ombyggnad av Hornstulls äldreboende - inriktningsärende

(Dnr 504-211/07)

Länsstyrelsen har sedan 2002 vid tillsynsbesök riktat kritik mot Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd för brister vid Hornstulls äldreboende vad gäller bostadsstandarden
vid sjukhemsavdelningarna och förra året även vid korttidsboendet.

För att kunna åtgärda bristerna hemställer nämnden hos kommunstyrelsen om
projektmedel om 0,5 tkr. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-02.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,5 tkr i projektmedel för framtagande av kostnadskalkyl för ombyggnad av Hornstulls äldreboende till ett vård- och omsorgsboende som uppfyller Boverkets normer för bostadsstandard.

§18 Skolors nyttjande av parkmark

(Dnr 403-143/07)

Vid nämndsammanträdet 2007-02-15 anmälde ordföranden Margareta Björk (m)
gemensam skrivelse från (m), (fp), (kd) och (c) med uppdrag till förvaltningen
att bereda rubricerad skrivelse.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-04-12.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s)
samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ger Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning i uppdrag att skriva ett skriftligt brukaravtal, gällande fr.o.m. 1 juli 2007, med Katarina Norra skola för den odlingslott
  som nyttjas på den västra delen av Sandbacksparken

 2. Nämnden beslutar att fr.o.m. 1 juli 2007 upphäva de avtal som finns inom
  Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning med Hamnskolan, Via Emilia, L’Estradska om
  ersättning till stadsdelsförvaltningen för nyttjande av parkmark

 3. Nämnden uttalar att både kommunala och enskilda verksamheter även i fortsättningen
  är varmt välkomna att på frivillig basis och på olika sätt bidra för extra slitage, t.ex.

till kompetensutveckling för personalen, inköp av redskap etc. samt att därutöver anföra följande:

Enskilda verksamheters nyttjande av parkmark var en ständig jakt under förra
mandatperioden i Katarina-Sofia. De enskilda skolorna i detta område har ersatt stadsdelsförvaltningen för extra slitage på olika sätt, t ex genom kompetensutveckling för parklekens personal. Något sådant krav på en kommunal skola, t ex Tullgårdsskolan, som nyttjat parkleken, har inte förekommit.

Dock har Katarina Norra skola ersatt Björns Trädgård för underhåll av redskap.

Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning anger även i ärendet att den inte har för avsikt att
skriva något avtal med Katarina Norra skola om nyttjande av parken Droskan, som nu
åter igen ska upprustas.

I Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning förekommer inga avtal mellan enskilda
grundskolor och stadsdelsförvaltningen över huvud taget om nyttjande, slitage eller
ersättning utan frågan har endast varit aktuell på östra Södermalm.

§19 Redovisning av fritidsverksamheter för unga på Södermalm

I verksamhetsplanen för 2007 uppdrogs åt Katarina-Sofia resp. Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning att återkomma till nämnden med rapport om verksamheter för unga på Södermalm. Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande 2007-03-03.

Tjänstgörande ersättaren Helena Widegren m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens undersökning om möjligheten att öppna en
  öppen förskola, riktad till mindre barn på Duvnäsgatan 14 samt att detta bör ske
  skyndsamt, senast den 1 september

 2. Nämnden överför 100 tkr från kolloverksamheten till startkostnad för en
  öppen förskola på Duvnäsgatan

 3. Nämnden överför 150 tkr från kolloverksamheten till parkleken enligt
  förvaltningens förslag

 4. Nämnden återremitterar ärendet i övrigt om redovisning av fritidsverksamheter
  för unga på Södermalm med följande komplettering: öppettider, antal anställda,
  kapacitet enligt brandmyndigheternas beslut, upptagningsområde (Södermalm
  eller andra områden)

 5. Nämnden anför därutöver:

I verksamhetsplanen angavs att ytterligare medel behövdes för att förstärka verksamheten i Björns Trädgård, vilket vi motsatte oss. Vi menade att vi i stället ville nyttja den dyra fritidslokal, som hyrdes av den förra majoriteten till en årskostnad av 680 000 kr/år och som nyttjades från kl. 15 på vardagar, på ett effektivare sätt. Förvaltningen fick därför i uppdrag att utreda om lokalen skulle kunna nyttjas som en öppen förskola med tanke på den efterfrågan som finns. Lokalen ligger lättillgänglig från olika delar av stadsdelsnämndens områden.

Förvaltningen har i detta ärende återkommit i frågan och redovisat att det är möjligt
att ha en öppen förskola i nämnda lokal under förutsättning att vissa förändringar sker
och att medel för detta tillskjuts. Vi tillstyrker förvaltningens förslag och menar att
senast den 1 september kan en sådan öppen förskola öppnas.

Finansieringen av både den öppna förskolan och förstärkning av Stora Blecktornsparken
kan ske enligt förvaltningen via anslagna medel till kollo. Alla som sökt till kollo kommer
att erbjudas plats, men eftersom färre ansökt, finns medel över.


Reservation
anmäldes av vice ordförande Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för förvaltningens förslag.

§20 Servicetjänster till äldre. Svar på remiss (Dnr 504-181/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 23 april 2007 remitterat tjänsteutlåtande Servicetjänster till äldre samt grunden till tjänsteutlåtandet, en skrivelse om servicetjänster i hemtjänsten av Margareta Olofsson (v) m.fl.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-04-02.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-02.

 2. Nämnden anför därutöver:

Kommunstyrelsen har för år 2007 tillfört stadsdelsnämndernas budget 2,5 mnkr för ökade kostnader för vaktmästarservice. Äldrenämnden föreslås få i uppdrag att följa utvecklingen av kostnaderna och verksamheten och i tertialrapport 2/2007 göra en analys av utvecklingen.

Lokalt på Södermalm har olika åldersgränser gällt för servicetjänster. I Maria-Gamla stan gjordes en uppföljning, vilket visade att det var ett antal personer som nyttjat servicen oftare och att behoven visat sig mera av social karaktär. Det troliga är att denna grupp skulle erhålla hemtjänst vid en biståndsbedömning.

Vid den utvärdering som skall ske i T2 menar vi att det måste övervägas om inte
även de med hemtjänst skulle kunna få ta del av dessa servicetjänster, som kanske
inte hemtjänsten kan bistå med. Hemtjänstpersonalen skulle kunna vara den som
i så fall kontaktar ”Fixar- Per” för att få denna hjälp.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 2.

§21 Delbetänkande Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 25 april 2007 remitterat regeringskansliets delbetänkande Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94). Med anledning av remissen har förvaltningen
upprättat tjänsteutlåtande 2007-04-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden
  förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-02.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för King´s Town

(Dnr 309-139/07)

Restaurant & Bar King´s Town AB ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten på King´s Town. Ansökan avser utökad serveringstid till kl.03.00 (alternativt 02.30). I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-22.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Till detta förslag anslöt sig vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan om utökad serveringstid för alkoholservering till
  kl. 03.00 fredagar och lördagar för King´s Town, Ringvägen 104, 116 61 Stockholm
  med hänvisning till att restaurangen ligger i ett bostadshus.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Tantogården

(Dnr 309-133/07)

Aktieboken 4343 AB unä ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Tantogården. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering i Restaurang Tantogården, Ringvägen 24, 118 67 Stockholm.

 2. Nämnden avstyrker serveringstid kl.11.00-05.00 i restaurangen och 11.00-03.00 i uteserveringen och tillstyrker serveringstid kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-23.00 i uteservering.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för PA Finefood AB

(Dnr 309-156/07)

PA Fine Food AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang PA Finefood. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 inomhus och kl. 12.00-22.00 utomhus. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-03-22.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.30-18.40.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Restaurant PA Finefood AB, Hammarby Allé 62, 120 61 Stockholm under förutsättning att det öppnas en restaurang.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Marie Laveau

(Dnr 309-77/07)

AB Startkapitalet Nr 4445 ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av vin, sprit och starköl till allmänheten i restaurang kl. 11.00-03.00.

Ärendet återremitterades vid nämndsammanträdet 2007-03-22 med hänvisning till inkommet brev med klagomål. I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-10.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Restaurang Marie Laveau, Hornsgatan 66, Stockholm.

 2. Nämnden föreslår socialtjänstnämndens tillståndsutskott att begränsa serveringstiden
  till kl. 01.00 i Restaurang Marie Laveau.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Göta Källare

(Dnr 309-74/07)

Söderrestauranger GK AB ansöker om utökad serveringstid fredag - lördag till kl.04.00.
Ärendet återremitterades vid nämndsammanträdet 2007-03-22 för komplettering av riktlinjer för den sociala bedömningen. I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-11.

Ledamoten RoseMarie Bladholm (m) yrkade bifall till ansökan.

Övriga ledamöter yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid proposition på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till kl.04.00 för alkoholservering till allmänheten fredag - lördag i Restaurang Göta Källare, Götgatan 54-56/ Folkungagatan 45, Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamoten RoseMarie Bladholm (m) till förmån för eget förslag enligt bilaga 3.

Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) anmälde att hon inte deltog i handläggningen och beslutet av detta ärende p.g.a. jäv.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Papa Ray Ray

(Dnr 309-134/07)

Papa Ray Ray HB ansöker om tillstånd för servering av vin, sprit och starköl till allmänheten i restaurang kl. 11.00-03.00 och i uteservering kl. 11.00-22.00.

Ärendet återremitterades vid nämndsammanträdet 2007-03-22 för utredning om
restaurangen ligger i ett bostadshus.
I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Restaurang Papa Ray Ray, Swedenborgsgatan 13, Stockholm.

 2. Nämnden föreslår socialtjänstnämndens tillståndsutskott att begränsa serveringstiden till kl. 01.00 i Restaurang Papa Ray Ray.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Rätt till heltidstjänst för stadens anställda. Yttrande över motion

(Dnr 200-168/07)

Kommunstyrelsen har för yttrande senast den 1 maj 2007 remitterat motion (2007:5) av Roger Mogert m.fl. (s) om rätt till heltidstjänst för stadens anställda. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-04-12.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid proposition på dessa yrkanden beslutade nämnden enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden
förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-12.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 4.

§29 Anmälan av förvaltningens promemoria Detaljorganisation för Södermalms stadsdelsförvaltning

(Dnr 012-236/07)

Förvaltningens promemoria Detaljorganisation för Södermalms stadsdelsförvaltning anmäldes.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) enligt bilaga 5.

§30 Anmälan av Rapport från inspektion av förskolan Samariten 23/1-2/2 2007

I ärendet förelåg Rapport från inspektion av förskolan Samariten 23/1-2/2 2007.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av samtliga partier framlagt förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter samråd med förskolan Samariten återkomma till nämnden med en tidsplan på följande svagheter/utvecklingsområden/krav enligt gällande lagstiftning:

· Utveckla förskolans styrdokument med en tydligare koppling till nationella och kommunala målen och utveckla utvärderingsmetoder för att kunna genomföra ett systematiskt utvecklingsarbete

· Ledningen bör tydliggöra förutsättningarna för personalens reflektions- och planeringstid

· Ledningen bör utveckla former för att stärka det påbörjade samarbetet på förskolan

· Förskolans dokumentationsarbete bör utvecklas vidare till att bli mer pedagogisk för att tydligare synliggöra barnens lärandeprocesser samt att bli ett arbetsredskap för personalens reflektion vid planering

· Utveckla förskolans arbete för att tillgodose barns och föräldrars inflytande

· Förskolan saknar gemensamma strategier för jämställdhetsarbete utifrån ett genusperspektiv

· Förskolan kan vidareutveckla sitt arbete utifrån det mångkulturella uppdraget och tydligare belysa olikheter som tillgång

· Upprätta en likabehandlingsplan.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omedelbart tillse att en organisationskonsult tillsätts för att komma tillrätta med följande problem som inspektörerna framhåller:

 • Svårigheter i samverkan som finns inom förskolans personalgrupper som inspektörerna bedömer försvårar arbetet att uppfylla intentionerna i läroplanen, men även uppdelningen av gården måste omprövas
 • Utarbeta en gemensam plan för personalens kompetensutveckling, kopplade till förskolans åtagande

3. Nämnden anför därutöver:

Inspektörernas rapport visar med all tydlighet att enheten Samariten med sex avdelningar
dels har flera områden som måste utvecklas, dels att enheten har en ”vi och dom-inställning” mycket beroende på att fyra avdelningar funnits länge och att två avdelningar tillskapades bara för några år sedan. Det mest allvarliga i detta är att det kommit till inspektörernas kännedom att även barnen påverkats av personalens bristande samarbetsförmåga.

Ur rapporten citerar vi följande:

 • ”Det kom till vår kännedom att gården inte är tillgänglig för alla. Förskolans lokaler, material och leksaker kan inte användas på lika villkor av alla barn och vuxna. Vi kunde även förstå att personalen inte upplevde sig som en personalgrupp, de pratade om dom och vi.”
 • ”Vi anser att förskolan behöver lägga ner mycket gemensam tid för att omsätta förskolans värdegrund så att den genomsyrar hela förskolan.”
 • ”Mycket personalbyten har skett på de två nya avdelningarna till följd av samarbetsproblem.”

Styrdokumenten är inte förankrade i personalgruppen, vilket är en brist för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Den nuvarande förskolechefen, som tillträdde 2006, har påbörjat en värdegrunddiskussion, som måste både fördjupas och intensifieras.

I rapporten framhålls även enhetens styrkor, som t ex arbetet med språk och kommunikation, arbetet med natur och miljö.

Stadens inspektörer kommer att ha en uppföljande inspektion inom ett år. Förhoppningsvis kommer de åtgärder som vi i stadsdelsnämnden här föreslår innebära att den inspektionen kan se resultat av dagens beslut.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Anmälan av Hemtjänsten i Stockholm- en enkät till brukarna hösten 2006

(Dnr 504-146/07)

I ärendet förelåg rubricerad undersökning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§32 Anmälan av förvaltningens promemoria om länsrättens avslag av laglighetsprövning

(Dnr 505-138/07)

Förvaltningens promemoria om länsrättens avslag av laglighetsprövning anmäldes.

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§34 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med Södermalms pensionärsråd den 10 april 2007.

§35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 13 mars 2007
och den 10 april 2007.

§36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. från Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för Avdelningen Barn och Ungdom
och Personal & Kansli vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning och verksamhetsområdet Barn och Ungdom vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning.

§38 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att den totala kostnaden för försörjningsstöd har ökat i staden, vilket var vanligt under denna tidsperiod. För Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning har tio hushåll tillkommit.

Vidare rapporterades att det f.n. inte är kö för barnomsorgsplats men att det kan bli svårigheter till hösten.

I en i dagarna offentliggjord utredning om skollokaler framgår att staden har överkapacitet på grundskolelokaler. För Södermalms del framkommer att Åsö grundskola kan bli aktuell för nedläggning.

Onsdagen den 25 april äger en omfattande krisövning organiserad av Krisberedskapsmyndigheten rum i Stockholm, i vilken de båda stadsdelsförvaltningarna
på Södermalm deltar.

§39 Övriga frågor

Bordlagda skrivelser från oppositionen
Vid nämndsammanträdet den 22 mars bordlades

- skrivelse 2007-03-22 från Maria Palme (s) och Åsa Hagelstedt (v) med uppdrag till förvaltningen att redovisa antalet deltidsanställda som önskar heltidsanställning,

- skrivelse 2007-03-22 från Maria Palme (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) med uppdrag att lämna redogörelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort

- skrivelse 2007-03-22 från Maria Palme (s) och Åsa Hagelstedt (v) angående alkoholförbud
i Skinnarviksparken

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar

- skrivelse 2007-03-22 från Maria Palme (s) och Åsa Hagelstedt (v) med uppdrag till förvaltningen att redovisa antalet deltidsanställda som önskar heltidsanställning,

- skrivelse 2007-03-22 från Maria Palme (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) med uppdrag att lämna redogörelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort till förvaltningen för beredning.

Alkoholförbud i Skinnarviksparken

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till det av (s) och (v) gemensamt framlagda förslaget, till vilket ledamoten Birger Jeansson (mp) anslutit sig.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del avslag på (s), (v)-
(mp)- förslaget.

Votering begärdes och verkställdes.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster (för avslag: Margareta Björk (m), Thorwald Nilsson (m),
RoseMarie Bladholm (m), Carl Johan Casserberg (m), tjänstgörande ersättaren
Helena Widegren (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster (för bifall: Maria Palme (s), tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v)/

avslogs detta yrkande.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår hemställan till kommunfullmäktige om alkoholförbud i Skinnarviksparken
mellan kl. 22-07.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna
Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 6.

Röstförklaring anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande.

”Vi hänvisar till den skrivelse som vi idag lägger, i vilken vi begär en bred utvärdering/information om nuvarande alkoholförbud och dess konsekvenser på Södermalm.”

Skrivelser från majoriteten

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) anmälde skrivelse 2007-04-19 från (m), (fp) och (kd) ang. alkoholförbud i Skinnarviksparken /berget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ordförande anmälde även skrivelse 2007-04-19 ang. Ett rent och snyggt Södermalm i stället för ”Snuskiga Södermalm”.

Ordföranden yrkade bifall till förslaget att överlämna den gemensamma (m), (fp) och (kd) - skrivelsen om Ett rent och snyggt Södermalm till förvaltningen för beredning.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade på avslag.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkande beslutade nämnden att bifalla (m), (fp)-(kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen om Ett rent och snyggt Södermalm i stället för Snuskiga Södermalm till förvaltningen för beredning.

Flygbladsutdelning inför Valborgsmässoafton

Påmindes om möjligheten för nämnden att delta i flygbladsutdelning Stoppa langning fredagen den 27 april och måndagen den 30 april utanför systembolagen på Södermalm.

Adoption - är det något särskilt med det?

Från Socialtjänstförvaltningen, Myndigheten för internationella adoptioner (MIA) och Socialstyrelsen har inkommit konferensinbjudan till Adoption - är det något särskilt med det? onsdagen den 13 juni 2007 kl. 8.30-12.00.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för två personer från vartdera blocket.

Tryggare Stockholm

Från Stockholms stad i samarbete med polisen, SL och bostadsbolagen har inkommit
inbjudan till konferens den 3 maj 2007 kl. 8.30-16.00.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för två personer från vartdera blocket.