Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-05-21

Sammanträde 2007-05-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

12 Nedläggning av faderskapsutredning om enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

15 Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk- Södermalms beroendeteam

16 Tillsynsplan år 2007 för enskild verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade

17 Fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd 2007

18 Medborgarförslag angående Fjällgatan- struktur och utveckling

Remisser:

19 Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

20 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Remiss från kommunstyrelsen

21 Tillsyn rörande vård och omsorg vid Hornstulls korttidsboende.

Yttrande till länsstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Café Glaucus - yttrande över ansökan om alkoholservering

23 Konferensköket – yttrande över ansökan om alkoholservering

24 Södra Westers – yttrande över ansökan om alkoholservering

25 Ny restaurang/Studentskrapan– yttrande över ansökan om alkoholservering

26 Himlen– yttrande över ansökan om alkoholservering

Anmälningsärenden:

27 Anmälan av Hemtjänsten i Stockholm – en enkät till brukarna hösten 2006

28 Anmälan av Stadens flyktingmottagande. Revisionsrapport 3/2007

29 Anmälan av förvaltningens promemoria om vidtagna åtgärder vid Kulltorp med anledning av länsstyrelsens tillsyn

30 Anmälan av Förslag till Allmänna råd för städning i förskolor och skolor

31 Anmälan av utbildningsförvaltningens yttrande Katarina Norra Skola

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

33 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

34 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

35 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

36 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m) t.o.m. § 38
RoseMarie Bladholm (m)
Carl Johan Casserberg (m)
Margaretha Swanström (m) fr.o.m. § 13
Ella Bohlin (kd)
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)

Ersättare
Helena Widegren (m) tjänstgörande §§ 1-12 och § 39
Annika Berg (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp) tjänstgörande
Annika Ivarsson (c) fr.o.m. § 13
Josefin Deiving (s)
Fredrik Upmark (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v) tjänstgörande

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp)
och Åsa Hagelstedt (v) samt ersättarna Per Törnvall (m), Tomas Wahlström (m)
och Maria Engstedt (s).


Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson, Sven Byström,
Mats Cristensson, Ted Emanuelsson, Eva Hagberg-Dyberg, Karin Johansson,
Claes Lagergren, Denise Melin och Marianne Natéus.

Facklig företrädare var Peter Hougner, TCO.
Fyra personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden

§3 Anmälan av justerade protokoll

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.


§10 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-04-02.

Paragrafen är sekretesskyddad.§12 Nedläggning av faderskapsärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-03.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.35 och öppnade det åter kl.18.00.

§13 Reviderad verksamhetsplan 2007

(Dnr 102-265/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.§14 Tertialrapport 1/ 2007

(Dnr 102-180/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-14.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av majoriteten gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till

förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 0,6 mnkr för
  stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade, vilka
  återredovisades i samband med bokslut 2006.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om fördelning av ekonomiutskottet tidigare beviljade medel om 0,5 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om fördelning av ekonomiutskottet tidigare beviljade medel om 3,0 mnkr för grundskoleinventarier till Sjöstadsskolan.

 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgettillägg om 2,4 mnkr för förskolor och skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra.

 6. Nämnden ansöker om 3,6 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 8. Nämnden anför därutöver:

Stadsdelsförvaltningarna presenterar en stark budget, vilket är mycket positivt med tanke
på rådande omständigheter. En organisationsförändring som den som nu sker med sammanslagning
av två förvaltningar fokuserar av naturliga skäl på de konsekvenser, som uppstår. Av det skälet ska förvaltningarnas resultat uppmärksammas och berömmas än mer.

Det finns några områden, som vi vill särskilt uppmärksamma:

- Även om grundskolan och särskolan övergår i utbildningsnämndens regi vid halvårsskiftet är det oroande att kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd ökar.

- Barnomsorgsgarantin kontra barngruppernas storlek är alltid en avvägning. Flera barn skrivs alltid in under våren, varför naturligt grupperna blir större. Det är viktigt att andra alternativ än förskoleplats kan erbjudas föräldrarna.

- Underskottet inom omsorgen för funktionshindrade och ökningen av hushåll med
otillräcklig inkomst från försäkringskassan måste noga följas.

- Projektet inom Social omsorg, där stadsdelen utsetts till pilotstadsdel för att
bygga en evidensbaserad socialtjänst, och som kommer att presenteras nämnden.

- Fixartjänster för äldre över 75 år, som nu erbjuds likvärdigt över staden.

En återrapportering ska ske under innevarande år.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) samt ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), tjänstgörandeersättaren Heinz Spira (v) samt ledamoten Birger Jeansson (mp) enligt bilaga 1.

§15 Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av vården för

(Dnr 502-198/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om
  stimulansbidrag med 5,8 mnkr för utveckling av vården för personer med tungt missbruk.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§16 Tillsynsplan år 2007 för enskild verksamhet med inriktning omsorg

(Dnr 505-090/07)

Länsstyrelsen i Stockholms län har av stadsdelsnämnden begärt tillsynsplan avseende verksamhet med inriktning omsorg om funktionshindrade.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-04-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen att gälla för 2007 och överlämnar den
  till länsstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Fyllnadsval till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd 2007

(Dnr 000-270/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser Britt Mellström, SPF Maria, till ersättare i stadsdelsnämndens
  pensionärsråd efter Ingrid Anstrin, som frånträtt sitt uppdrag. 

§18 Medborgarförslag angående Fjällgatan – struktur och utveckling

(Dnr 301-66/07)

Gruppen Rädda Fjällgatan/ Lars Hagman har inkommit med ett medborgarförslag i rubricerat ärende. Bakgrunden är trafikkontorets och stadsdelsförvaltningens
gemensamma tjänsteutlåtande i april 2006 om upprustning av Fjällgatan.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Tjänsteutlåtandet utgör nämndens svar på medborgarförslaget.

§19 Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Remiss från revisorsgrupp 1

(Dnr 102-159/07)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 maj 2007 remitterat
Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Stockholms stad (Revisionsrapport 4/2007)
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-05-21.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

§20 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt

(Dnr 500-264/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 maj 2007 remitterat
rapporten Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-04-27.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av majoriteten gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till ett av

(s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Birger Jeansson (mp) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp)- (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden
förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-27.


2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3. Att därutöver förtydliga ytterligare i förslaget till riktlinjer följande områden:

- Utgångspunkten vid bedömning av skälig kostnad och boendestandard ska vara vad
en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Vad menas då med låginkomsttagare – borde konkretiseras.

Vägledande boendestandard, köket oräknat, är ett rum per person, vuxen eller barn.
Samtidigt anges att den högsta godtagbara hyresnivån enligt Försäkringskassans norm
dock inte får överskridas annat än om synnerliga skäl bedöms föreligga. En bättre
precisering bör här förekomma – är det antalet rum eller hyresnivån som skall vara vägledande?

- Utlandsresor sid. 20/ Rekreationsresor, sid. 27. Vilken är utgångspunkten när det gäller skälig levnadsnivå på detta område? Vad gäller t ex för barn i fosterhem? En likalydande skrivning bör här finnas för att undvika misstolkningar.

- Avsnittet Diskmaskin sid. 22/Diskmaskin sid. 32 bör vara transparant och likalydande
för att undvika misstolkningar.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) samt ledamoten Birger Jeansson (mp) enligt bilaga 2.

§21 Tillsyn rörande vård och omsorg vid Hornstulls korttidsboende.

Yttrande till länsstyrelsen

(Dnr 504-687/06)


Länsstyrelsen har av nämnden begärt yttrande över hur bristerna i bostadsstandarden
för Hornstulls korttidsboende ska åtgärdas. Kritik har också riktats för att enheten inte är anpassad för personer med demenssjukdomar och att den sociala dokumentationen har brister.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-04-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till länsstyrelsen godkänner och överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-26.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Café Glaucus

(Dnr 309-266/07)

Glaucus AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol i Café Glaucus.
Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och uteservering.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-24.

Tjänstgörande ersättaren Per Henriksson (fp) yrkade bifall till ett av majoriteten
framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till
förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om alkoholservering
  på Café Glaucus, Skeppsbron 30, 111 30 Stockholm.

 2. Nämnden tillstyrker ansökan om serveringstid kl. 11.00-01.00 i restaurangen och
  kl. 11.00- 01.00 under en prövotid om ett år vid uteserveringen.

 3. Nämnden anför därutöver:
  Förvaltningen motiverar avslaget att tillstyrka Café Claucus’ ansökan om öppethållande på uteserveringen till kl. 01.00 med att inga andra har öppet till kl. 01.00.

  Vi menar att detta café inte ligger störande i förhållande till bostadshus och bör därför ges en prövotid om ett längre öppethållande.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamotenBirger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Konferensköket

(Dnr 309-196/07)

KF Kooperativa förbundet ansöker om tillstånd för servering av alkohol i Restaurang Konferensköket. Serveringstid enligt ansökan är kl. 11.00-23.00 inomhus till slutna
sällskap. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap kl.11.00-23.00 i Restaurang Konferensköket, Stadsgården 10, 104 65 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Södra Westers

(Dnr 309-253/07)

Wester Catering & Arrangemang AB ansöker om omprövning efter prövotid om
tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Södra Westers. Serveringstid
under prövotiden är 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-01.00 i uteservering.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-19.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade för majoritetens del på återremiss.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet för komplettering av följande:

- är detta ett bostadshus eller inte

- hur ligger uteserveringen i förhållande till ett ev. bostadshus

- tillståndsenhetens bevis är oklart – dels skriver man att all servering skall avslutas senast kl. 22.00; å andra sidan beviljas under en prövotid t.o.m. 2007-04-20 till kl.01.00 i uteserveringen,

- har några klagomål inkommit, eftersom förvaltningen föreslår avslag på uteserveringen.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Studentskrapan

(Dnr 309-260/07)

Ahlbom Skrapan Sverige AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i ny restaurang Studentskrapan. Serveringstiden är enligt ansökan kl.

11.00-01.00 i restaurang och 11.00-23.00 i uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-19.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till
förvaltningens förslag.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.50-18.53.

Efter ajourneringen yrkade ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) bifall till majoritetensjusterade förslag till beslut med serveringstid kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-23.00 i uteservering.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inte något att erinra mot ansökan om alkoholservering på den nya
  restaurangen Studentskrapan, Götgatan 78, 118 62 Stockholm när det gäller restaurangen kl. 11.00-01.00 samt kl. 11.00-23.00 i uteserveringen.

 2. Nämnden anför därutöver:
  Den nya restaurangen Studentskrapan har ansökt om tillstånd på uteserveringen till kl. 23 00.

  Nuvarande riktlinjer anger kl. 22.00, men å andra sidan ger tillståndsenheten olika signaler genom sitt bevis i ett annat ärende, som Södermalms stadsdelsnämnd idag har att ta ställning till och som vi återremitterat.

  Södermalm är idag en av de mest varierade stadsdelarna i Stockholm. Och vi måste skapa fortsatt goda förutsättningar för en lång rad olika intressen sida vid sida - bostäder, arbetsplatser, restaurang- och nöjesliv, kultur. Södermalm är redan idag ett av Europas krogtätaste områden, varför vi har anledning att hantera frågan om ytterligare tillstånd mot bakgrund av att hänsyn måste tas åt flera olika håll.

  Studentskrapan ligger i ett nytt bostadskomplex omgivet av en mer etablerad boendemiljö. Komplexet ligger också i en intensivt trafikerad gatumiljö vid Götgatan.
  Den nya restaurangen i Studentskrapan har genom sin placering ett unikt läge i kombination med att den är lätt att nå från stora delar av staden genom sin centrala placering intill tunnelbanenät och även nattbusstrafik.

  Att idag avgöra om de längre öppethållandetider som man har ansökt om är förenliga med områdets och byggnadskomplexets huvudsakliga bostadskaraktär är för tidigt och ej möjligt, eftersom inflyttning ännu ej skett i det nya bostadskomplexet.

  Nämnden går därför på linjen med öppettider till kl. 01.00 för restaurangen och 23.00 för uteserveringen. Nämnden kan dock överväga en omprövning av beslutet efter ett år, om förutsättningar för detta bedöms föreligga.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån  för förvaltningens förslag.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Himlen

(Dnr 309-259/07)

Våningen 31 AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Himlen. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-19.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av majoriteten
framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till
förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp)- (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholtillstånd på restaurang Himlen, Götgatan 78, 118 62 Stockholm kl. 11.00 – 01.00 under en prövotid av ett år.

 2. Nämnden anför därutöver:

  Södermalm är idag en av de mest varierade stadsdelarna i Stockholm. Och vi måste skapa fortsatt goda förutsättningar för en lång rad olika intressen sida vid sida - bostäder, arbetsplatser, restaurang- och nöjesliv, kultur. Södermalm är redan idag ett av Europas krogtätaste områden, varför vi har anledning att hantera frågan om ytterligare tillstånd mot bakgrund av att hänsyn måste tas åt flera olika håll.

  Studentskrapan ligger i ett nytt bostadskomplex omgivet av en mer etablerad boendemiljö. Komplexet ligger också i en intensivt trafikerad gatumiljö vid Götgatan.
  Den nya restaurangen högst upp i Studentskrapan har genom sin placering ett unikt läge i kombination med att den är lätt att nå från stora delar av staden genom sin centrala placering intill tunnelbanenät och även nattbusstrafik.

  Att idag avgöra om de längre öppethållandetider som man har ansökt om är förenliga med områdets och byggnadskomplexets huvudsakliga bostadskaraktär är för tidigt och ej möjligt, eftersom inflyttning ännu ej skett i det nya bostadskomplexet.

  Nämnden går därför på linjen med öppettider till kl. 01.00 för restaurangen. Nämnden kan dock överväga en omprövning av beslutet efter ett år, om förutsättningar för detta bedöms föreligga.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.§27 Ändring i utbildningsnämndens, kommunstyrelsens och

(Dnr 000-293/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till ändring av reglemente för utbildningsnämnden.

 2. Nämnden tillstyrker förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen.

 3. Nämnden tillstyrker förslag till ändring av reglemente för stadsdelsnämnderna.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Särskilt uttalande
anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) samt ledamoten Birger Jeansson (mp) enligt bilaga 3.

§28 Anmälan av Hemtjänsten i Stockholm- en enkät till brukarna

(Dnr 504-146/07)

I ärendet förelåg rubricerad undersökning.

Nämnden bordlade ärendet vid nämndsammanträdet den 19 april 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet till den 14 juni 2007.

§29 Anmälan av Stadens flyktingmottagande.

I ärendet förelåg Stadens flyktingmottagande. Revisionsrapport 3/2007.


Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§30 Anmälan av förvaltningens promemoria om vidtagna åtgärder

(Dnr 504-684/06)

I ärendet förelåg förvaltningens promemoria i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§31 Anmälan av Allmänna råd om städning i skolor och förskolor

(Dnr 403-174/07)


I ärendet förelåg förvaltningens kontorsutlåtande med anledning av kommunstyrelsens
remiss i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger ärendet till handlingarna.

§32 Anmälan av utbildningsförvaltningens yttrande Katarina Norra Skola Ombyggnad av kök

I ärendet förelåg utbildningsförvaltningens yttrande angående Ombyggnad av kök vid
Katarina Norra Skola.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger ärendet till handlingarna.

§33 Anmälan av Intresseanmälan avseende förskola i Katarina-Sofia

(Dnr 402-233/07)

I ärendet förelåg skrivelse 2007-04-16 från Pysslingen Förskolor och Skolor AB

angående Intresseanmälan avseende förskola i Katarina-Sofia.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till eget förslag

att lägga intresseanmälan till handlingarna.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp)-(kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att

  - dels meddela AB Stockholmshem att Södermalms stadsdelsnämnd (tidigare genom Katarina-Sofia stadsdelsnämnd) inte har för avsikt att göra en direktförhyrning av lokaler för ny förskola i kv. Svallvågen (f d Lugnet) med hänvisning till att Pysslingen Förskolor och Skolor AB inkommit med en intresseanmälan att driva förskola i dessa lokaler,

  - dels överföra inkommen information om Pysslingen Förskolor och Skolor AB till AB Stockholmshem.

 2. Nämnden anför därutöver:

  I Sjöstaden finns idag eller planeras inför ht 2007 barnomsorg i kommunal regi på följande adresser per 2007-05-10 enligt lokalförsörjningsplanen:

  - Sjöstadsskolans förskola (10 avdelningar)
  - Hammarbyterrassen 39-43, brf la Dolce Vita, 427 m2 (öppnar ht 2007 3 avdelningar)
  - Kryssargatan 7, Stockholmshem, 542 m2 (öppnar ht 2007 3 avdelningar)
  - Solbackens förskola, Vävar Johans gata 1, Bo Trygg, 911 m2
  - Vävar Johans gata 5, paviljonger, 446+ 1286 m2

  Utöver den kommunala barnomsorgen finns förskola

  - via Vittra- koncernen genom dels Basanderska, dels genom Wikströmska skolan.
  - Familjedaghem BJ:s Sjövildar, Birgitta Janson
  - Förskolan Emil och Emilia.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut att lägga intresseanmälan till handlingarna.

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-04-24 och2007-05-08.

§35 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med Södermalms pensionärsråd den 15 maj 2007.

§36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. från Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för Avdelningen Barn och Ungdom vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning, för Förskola, Skola och Fritid vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning samt för verksamhetsområdet Administration vid Ekonomiavdelningen vid Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning.

§38 Information från förvaltningen


Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att insatser mot langning kommer att göras inför skolavslutningen. Nämnden har möjlighet att delta torsdagen den 7 juni kl.15-18 och fredagen den 8 juni kl.13-16 utanför systembolagen på Södermalm.

Nämnden har också möjlighet att delta i nattvandringarna på Södermalm.

Informationsutbytet mellan nämnd och förvaltning som var planerat till den 7 juni kommer i stället att äga rum den 5 juni kl.16-18.

§39 Övriga frågor

Skrivelse Ökad trafiksäkerhet vid Sjöstadsskolan.

Ledamoten Christian Stener m.fl. (s) anmälde en för hela nämnden gemensam skrivelse

2007-05-21 om Ökad trafiksäkerhet vid Sjöstadsskolan (bilaga 4).

Stadsdelnämndens beslut

Nämnden beslutar att översända skrivelsen för beslut i trafiknämnden.

Öppen frågestund den 31 maj 2007

Vid behandlingen av § 13 Reviderad verksamhetsplan 2007 vid dagens sammanträde framförde vice ordföranden Maria Palme (s) önskemål om att medborgarna ges möjlighet
att ställa frågor om verksamhetsplanen, innan beslut fattas av nämnden.

Ordföranden föreslog att öppen frågestund hålls den 31 maj kl. 17.30-18.00 före nämndsammanträdet.

Stadsdelnämndens beslut

Nämnden anordnar öppen frågestund för intresserade medborgare den 31 maj kl.17.30-18.00, varefter nämndsammanträde äger rum som planerat.