Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-05-31

Sammanträde 2007-05-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Medborgarplatsen 25, Röda rummet, plan 7

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Bordlagda ärenden:

5 Reviderad Verksamhetsplan 2007

6 Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Anmälningsärenden:

7 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

9 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
RoseMarie Bladholm (m)
Carl Johan Casserberg (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp) t.o.m. § 4, delvis § 5
Ella Bohlin (kd) t.o.m. § 8
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Birger Jeansson (mp)
Åsa Hagelstedt (v)

Ersättare
Helena Widegren (m) tjänstgörande
Tomas Wahlström (m) tjänstgörande
Harald Eriksson (m) tjänstgörande §§ 9-10
Per Henriksson (fp) tjänstgörande §§ 5-10
Annika Ivarsson (c) t.o.m. § 8
Josefin Deiving (s) tjänstgörande
Fredrik Upmark (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Thorwald Nilsson (m), Margaretha Swanström (m) och Christian Stener (s) samt ersättarna Per Törnvall (m), Annika Berg (m) och Maria Engstedt (s).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Fackliga företrädare var Stefan Ehn, Kommunal och Peter Hougner, TCO.
Nio personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden Maria Palme (s) att justera dagens protokoll den 5 juni 2007.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2007-05-21, vilket justerats 2007-05-25.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Reviderad verksamhetsplan 2007 (Dnr 102-265/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-10.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 21 maj 2007.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Helena Widegren m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline

Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till eget tilläggsförslag med tre att-satser.

Ordföranden ställde först majoritetens förslag mot oppositionens förslag.

Nämnden beslutade i enlighet med (m), (fp)- (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att till aktivitetsplanen tillägga konsumentvägledning och
  budget- och skuldrådgivning.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att före verksamhetsplanen 2008 återkomma
  med en rapport hur förskolorna i Katarina-Sofia har använt det utdelade direktstödet
  (561 kr/per barn) för barn med behov av särskilt stöd.

 3. Nämnden bifaller i övrigt förvaltningens förslag till beslut.

 4. Nämnden anför därutöver:

Medborgarnas behov, intressen och möjligheter står i förgrunden när mål och ambitioner formulerats för årets budget. Inriktningen är att stadens verksamheter, organisation och arbetssätt ska anpassas för att möta stockholmarnas preferenser. Det är de enskilda medborgarna som skall stå i centrum.

Ett trevligt bemötande, hög tillgänglighet, en god service ska prägla kontakten med medborgarna. En snabb återkoppling av frågor som rör trygghet är viktigt.

Den vision som den nya stadsdelsförvaltningen har att ”vara tydlig, tillgänglig och professionell” är därför en mycket bra grund i ett ständigt pågående utvecklingsarbete
i mötet med medborgarna, som alltid måste pågå när det handlar om mjuka värden.

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut att servicetjänster till äldre skall införas i alla stadsdelar fr.o.m. den 15 maj 2007 och utan biståndsbedömning. Tjänsterna är avgiftsfria
för kommuninvånare som fyllt 75 år, maximalt sex timmar/år/hushåll och gäller även
personer med hemtjänst. Det är nu viktigt att informationen om Fixar- Lars sprids genom annonser m.m. ”Dagkollo” under sommaren kan vara en möjlighet för äldre att njuta av sommaren och här är även frivilligorganisationernas och olika stiftelsers insatser mycket värdefulla.

Många bilar passerar ön Södermalm och konsekvensen blir då att vissa av våra huvudgator har hög bullernivå och en hög partikelhalt i luften. Det är därför mycket positivt att staden nu ska pröva tyst asfalt samt spolning av gatorna. Det är även viktigt att staden ständigt förbättrar trafikströmmarna genom att t ex se över trafikljusens intervaller, bl.a. vid korsningen Götgatan- Ringvägen.

Stadsdelsnämnden får sin budget till vissa verksamheter, bl.a. stadsmiljö. Det fördelnings-system, som genomfördes under den förra mandatperioden, hinner inte omprövas av tidsskäl förrän till 2008 års budget. Den förändring som den föregående majoriteten då införde resulterade i ett 15 % mindre anslag i Katarina-Sofia, medan Maria- Gamla stan fick + 10 % med hänvisning till Gamla stans särart. Remissvaret från Maria- Gamla stan angav dock att man hellre sett att det funnits en fördelningsnyckel för innerstaden och ett annat för ytterstaden.

Kommunfullmäktiges budget 2007 innebär dock ett påslag med 18 mnkr under Tryggt och Snyggt under Trafiknämnden, något som samtliga oppositionspartier motsatt sig.

När det gäller aktivitetsplanen kommer enligt uppgift

- entreprenadupphandlingar avseende vård- och omsorgsboenden att samordnas under ledning av stadsledningskontoret, vilket torde få till följd att inga egna entreprenadupphandlingar ska göras av stadsdelsnämnden.

- kommunikations- och informationsinsatser att genomföras kontinuerligt. Förhoppningsvis har staden i detta hänseende dragit lärdom från omvandlingen av servicehus till seniorboende under förra mandatperioden.

Under hösten sker en samverkan enligt tidigare beslut geografiskt med övriga innerstadsstadsdelar när det gäller konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Dessa verksamheter bör också upphandlas gemensamt i innerstaden.

De medel som stadsdelen fått för barn med behov av särskilt stöd har fördelats olika i de två förvaltningarna. I Katarina-Sofia har en summa pengar per barn fördelats ut till varje förskola och resten funnits i en central pott, vilket inte varit fallet i Maria- Gamla stan, där alla medel funnits i en central pott. Före 2008 års verksamhetsprogram vill vi därför ha en rapport som visar hur förskolorna i Katarina-Sofia använt de fördelade 561 kr/barn.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat bifall till majoritetens förslag till beslut.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 1.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 2.

Oppositionens tilläggsatt - sats 1:

Härefter ställde ordföranden proposition på första att- satsen i oppositionens
tilläggsförslag rörande arbetsmiljöplan.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår tilläggsförslaget om arbetsmiljöplan.

Röstförklaring anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande.

”Vi ställer oss inte negativa till kravet på arbetsmiljöplan och avser att föra upp frågan
till stadshuset för vidare vägledning.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut
att en arbetsmiljöplan skyndsamt tas fram av förvaltningen.

Oppositionens tilläggsatt - sats 2:

Härefter ställde ordföranden proposition på andra att- satsen i oppositionens
tilläggsförslag angående egenregi - anbud vid all upphandling.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden
att avslå yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår tilläggsförslaget angående egen- regi anbud vid all upphandling.

Röstförklaring anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande.

”Vi hänvisar till förvaltningens skrivning i tjänsteutlåtandet samt till förhandlingsprotokollet.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut
att förvaltningen vid all upphandling ska lämna ett egen- regi anbud.

Oppositionens tilläggsatt-sats 3:

Härefter ställde ordföranden proposition på tredje att- satsen i oppositionens tilläggsförslag angående kollektivavtal.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår tilläggsförslaget om krav på kollektivavtal vid all upphandling.

Röstförklaring anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande.

”Vi avslår yrkandet, då det enligt lag är så att varje företag har rätt att välja om man vill teckna kollektivavtal eller inte. Vi har fullt förtroende för de avtalsslutande parterna på arbetsmarknaden.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut att krav på kollektivavtal hos entreprenören ska ställas vid all upphandling.

§6 Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Remiss från revisorsgrupp 1 (Dnr 102-159/07)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 maj 2007 remitterat
Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Stockholms stad (Revisionsrapport 4/2007) Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-05-03.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut att staden övergripande måste hitta ett tillfredsställande system, då den äldre inte själv kan välja utförare

 2. Nämnden anför därutöver:

Revisionsrapporten lyfter fram biståndsbedömarnas svåra uppdrag och lyfter fram ett antal frågeställningar som måste uppmärksammas och diskuteras vidare. I förvaltningens tjänsteutlåtande lyfts dessa fram. Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd framhåller informationen till de äldre, dokumentation och uppföljning samt balansgången mellan
budget och myndighetsutövning.

Vi vill även peka på det faktum att om en äldre person idag inte kan välja utförare, tilldelas vederbörande alltid en kommunal utförare, vilket ifrågasätts ur konkurrensneutralitets-synpunkt. Staden måste här hitta ett tillfredsställande system – efter diskussion och samråd med branschrådet – som garanterar detta.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat bifall till majoritetens förslag till beslut.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 3.

§7 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med Södermalms lokala handikappråd
den 8 maj 2007.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för Utföraravdelningen för
omsorg om funktionshindrade och äldre, Assistentenhet 1.

§9 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att MBL-förhandlingen om bemanningen av den nya förvaltningen ajournerats till måndagen den 4 juni 2007.

§10 Övriga frågor

Ordföranden påminde om att kommande informationsutbyte mellan nämnd och förvaltning inför nämndsammanträdet den 14 juni 2007 äger rum den 5 juni kl.16-18.

Vidare påmindes om att nämndens utdelning av broschyrblad mot langning inför skolavslutningen kommer att ske torsdagen den 7 juni kl.15-18 och fredagen den 8 juni kl.13-16 utanför systembolagen på Södermalm.