Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

Sluten del av sammanträdet

1 Genomgång av närvarolista

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

6 a Upphandling av larmsystem till vård- och omsorgsboenden

6 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Förskolan Sagan

9 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion på Eriksdalsskolan mot störande buller.

10 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

11 Rapport om vilka riktlinjer som finns för stöd till utomstående organisationer, vilka som får stöd från stadsdelsnämnden och med vilket belopp som avsatts i budget eller i förekommande fall annat stöd t ex lokaler samt återrapportering av beviljade medel

(Återremitterat ärende)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag - Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007

14 Förlängning av projektet Guldägget, biståndsbedömd social verksamhet

15 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2006 vid vård- och omsorgsboenden inom Katarina-Sofia stadsdelsområde

16 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården år 2006 vid vård- och omsorgsboenden inom Maria- Gamla stans stadsdelsområde

17 Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för 2007

18 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. Godkännande av delegationsordning för Södermalms stadsdelsförvaltning

19 Svar på skrivelse om antal deltidsanställda som önskar heltidsanställning

20 b Lämnande av ekonomisk garanti för upprustningen av parken Droskan

20 Svar på skrivelse om Redogörelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort

Remisser:

21 Årsrapport 2006 för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

Yttrande över revisionskontorets rapport
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Årsrapport 2006 för Katarina- Sofia stadsdelsnämnd.

Yttrande över revisionskontorets rapport
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Lebanon Meza Lounge - yttrande över ansökan om alkoholservering

24 Reimer Café Bistro - yttrande över ansökan om alkoholservering

25 Grekiska Kolgrillen på Ringvägen - yttrande över ansökan om alkoholservering

26 Debaser - yttrande över ansökan om alkoholservering

27 Cattelin - yttrande över ansökan om alkoholservering

28 Dado- yttrande över ansökan om alkoholservering

29 Patricia- yttrande över ansökan om alkoholservering

30 Södra Westers- yttrande över ansökan om alkoholservering

(Återremitterat ärende)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Ansökan om utökning av värdeautomater på Söderhallen Biljard

32 a Kvarnen - yttrande över ansökan om alkoholservering

Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänstförvaltningen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Ansökan om tillstånd för värdeautomat på Bar 54

Anmälningsärenden:

33 Anmälan av Hemtjänsten i Stockholm- en enkät till brukarna hösten 2006

34 Deltagande i SAMÖ 2007

35 Anmälan av stadsrevisionens revisionsstrategi 2007-2010 samt revisionsplan 2007

36 Anmälan av stadsdelsförvaltningens synpunkter över ansökningar om etablering av friskolor inför läsåret 2008/2009

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll

38 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms Utsänds senare stadsdelsnämnd

39 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

40 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

41 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Jan Forsell

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Ella Bohlin (kd) fr.o.m. § 7
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)
Åsa Hagelstedt (v) t.o.m. § 20

Ersättare
Helena Widegren (m) tjänstgörande
Per Törnvall (m) tjänstgörande
Tomas Wahlström (m) tjänstgörande §§ 1-6
Annika Berg (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp)
Josefin Deiving (s) tjänstgörande, ej §§ 32 och 36 p.g.a. jäv
Fredrik Upmark (s) tjänstgörande §§ 32 och 36
Maria Engstedt (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v) tjänstgörande fr.o.m. § 21

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Carl Johan Casserberg (m) och Margaretha Swanström (m) samt ersättarna Annika Ivarsson (c) och Bengt Sjöberg (s).

Närvarande i övrigt var Eva Hagberg- Dyberg, Elisabeth Berndtsson, Claes Lagergren, Monica Landegren och Krister Sundgren.

En person från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamoten Jan Forsell (s)
att justera dagens protokoll den 19 juni 2007.

§3 Anmälan av justerat protokoll

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-31.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Upphandling av larmsystem till vård- och omsorgsboenden

(Dnr 504-162/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-01.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.40 och öppnade
det åter kl.18.00.

§8 Redovisning av fritidsverksamheter för unga på Södermalm (Dnr 407-154/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-23. Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 19 april 2007 för komplettering av uppgifter om öppettider, antal anställda, kapacitet enligt brandmyndigheternas beslut och upptagningsområde.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av fritidsverksamheter för
  unga på Södermalm, med komplettering av öppettider, antal anställda och
  kapacitet enligt brandmyndigheternas beslut.

 2. Förutom personalkostnader är lokalkostnader stadsdelens största fasta kostnad.
  Det är därför viktigt och angeläget att lokalutnyttjandet ständigt effektiviseras,
  t.ex. genom att flera olika verksamheter kan dela samma lokal vid olika tidpunkter.

Dock får det ej ske på bekostnad av verksamhetens kvalitet.

§9 Yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Förskolan Sagan (Dnr 402-244/07)

Arbetsmiljöverket har vid inspektion på förskolan Sagan påpekat vissa brister i förskolans arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren åläggs vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-04.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Eriksdalsskolan med inriktning mot störande buller

(Dnr 403-272/07)

Arbetsmiljöverket genomförde den 4 april 2007 en inspektion vid Eriksdalsskolan.

Vid inspektionen uppmärksammades att i vissa av skolans lokaler förekommer
störande buller, vilket arbetsgivaren åläggs åtgärda.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-24.

Tjänstgörande ersättaren Helena Widegren m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m),
(fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut att bifalla förvaltningens
förslag och med en anförandetext.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag och
avslag på majoritetens anförandetext.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på dessa yrkanden beslutade nämnden
i enlighet med det gemensamma (m), (fp)- (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till Arbetsmiljöverket översänder och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-24.

2. Nämnden anför därutöver

Det är viktigt att komma till rätta med bullerproblem i våra verksamhetslokaler.
I förebyggande syfte finns bra redskap som kan installeras, t.ex. s.k. bullervakter.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp)
och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut att bifalla förvaltningens
förslag och avslag på majoritetens anförandetext.

§11 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum (Dnr 500-212/07)

Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen har som uppgift att biträda stadsdelsnämnderna
i enskilda ärenden som rör misshandel och övergrepp mot barn och unga. För att bättre kunna biträda stadsdelsnämnderna i enskilda ärenden fordras att nämnden delegerar viss beslutanderätt till socialsekreterarna vid Barncentrum.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till socialsekrete­rarna
  vid Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen att mottaga anmälan enligt 14 kap 1 §
  socialtjänstlagen och vid pågående utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen
  besluta om kontakter med de myndigheter som samverkar inom Barncentrum.

 2. Nämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att för stadsdelsnämndens räk­ning följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den del av handläggningen av en­skilda ärenden som utförs vid Barncentrum.

 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att träffa överenskommelse med socialtjänstnämnden om möjlig­het att upprätta register enligt punkt 2 ovan.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Rapport om vilka riktlinjer som finns för stöd till utomstående organisationer, vila som får stöd från stadsdelsnämnden och med vilket belopp som avsatts i budget eller i förekommande fall annat stöd t.ex. lokaler samt återapportering av beviljade medel (Återremitterat ärende) (Dnr 000-153/07)

Nämnden uppdrog till förvaltningen vid sammanträdet den 25 januari 2007 att redovisa, dels den ekonomiska bidragsgivningen till frivilligverksamheter för äldre, dels eventuella andra stödformer till exempel lokaler samt vilka riktlinjer som finns för stöd till utomstående organisationer. Ärendet återremitterades vid nämndsammanträdet den 22 mars 2007 bl.a. för att få en bättre övergripande sammanställning över de bidrag som beviljas i stadsdelen.
I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens rapport och lägger den till handlingarna.

§13 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till frivilliga organisationer för äldre år 2007 (Dnr 008-102/07)

Katarina-Sofia och Maria - Gamla stans stadsdelsnämnder har i verksamhetsplanerna för år 2007 avsatt 200 tkr vardera i bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet för äldre varav 100 tkr är riktade till Södermalms frivilligcenter Viljan och 150 tkr till projektet ”Bryt ensamhetens mur”. Bidraget ska ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. Verksamheter som är lokalt anknutna och individinriktade värdesätts särskilt.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen
på bifall till det gemensamma (m), (fp)- (kd) - förslaget vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som vill bifalla (m), (fp)- (kd)- förslaget röstar ja. Den det inte vill röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster (Margareta Björk (m), Thorwald Nilsson (m), RoseMarie
Bladholm (m), tjänstgörande ersättarna Helena Widegren (m) och Per Törnvall (m),

Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster (tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s), Jan Forsell (s),
Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v)/

för bifall till det gemensamma (m), (fp) - (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningarnas förslag till fördelning
av verksamhetsbidrag om 150 tkr till frivilliga organisationer som ansökt om
medel för att bedriva verksamhet för äldre enligt stadsdelsnämndens mål och
inriktning.

2. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag att bevilja Södermalms frivilligcentral Viljan ytterligare 200 tkr i verksamhetsbidrag.

3. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningarnas förslag till bidrag om 80 tkr
till pensionärsföreningar som ansökt om bidrag för resor/utflykter.

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag

- att inför budgetarbetet 2008 utveckla ett finansieringssystem för frivilligverksamhet
riktad mot äldre enligt nedan

- att tillskriva äldrenämnden att det vore önskvärt att Stockholms stad för att möta kommunallagens krav på likställighet utarbetade riktlinjer för anslag till
frivilligorganisationer inom äldre på stadsdelsnämndsnivå.

5. Nämnden anför därutöver:

I majoritetens politiska plattform för 2006-2010 "Ett friare Stockholm" fastslås att vi vill uppmuntra ideella och frivilliga insatser som viktiga komplement till den kommunalt finansierade verksamheten. Målet är att kommunen skall samverka mer med frivilligorganisationerna för en bättre äldreomsorg. Detta är givetvis även vårt mål på Södermalm. Äldrenämnden fördelar en icke oansenlig summa centralt till många frivilligorganisationer, lokalt fördelas medel från äldreomsorgsbudgeten.

På Södermalm bedriver ett stort antal organisationer frivilligarbete riktat mot äldre.
Dessa organisationers utförda arbete är av stort värde för våra äldre, bidrar till ett tryggt och värdigt åldrande och utgör ett viktigt komplement och stöd för kommunen och Södermalms innevånare.

Stadsdelsnämnden har på sitt sammanträde i april också ansökt om medel för att kunna samordna och utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna med målsättningen att skapa en hållbar struktur för frivilligarbete i syfte att fler personer ska kunna erhålla stöd och service från föreningar och organisationer. För nästa verksamhetsår önskar vi se ett utökat samarbete mellan förvaltning och den sociala ekonomin. För detta krävs tydlig redovisning, goda riktlinjer och ett hållbart finansieringssystem.

Vi känner dock en viss osäkerhet kring frivilligverksamheten och inte minst samman-slagningen av de två stadsdelsnämnderna skapar ett behov av att utöka kunskapen om verksamheterna och att säkerställa att de skilda aktörerna ges likartade förutsättningar
enligt kommunallagen för sitt arbete. Det är också viktigt att de skilda aktörerna erhåller stabila förutsättningar för att främja kontinuitet och uthållig verksamhet. Vidare har vi stor förståelse för att systemet med årliga bidragsansökningar upplevs som osäkert och
delvis godtyckligt.

Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att:

- Kartlägga den nuvarande situationen för frivilligverksamheten riktad mot äldre.
T ex vilka aktörer finns idag, med vilken verksamhet, med vilken målgrupp, med vilka volymer, vilka erhåller/erhåller inte kommunalt stöd till vilka nivåer, bedömt resultat av befintlig frivilligverksamhet etc.

- Utarbeta ett förslag till nytt finansieringssystem för frivilligverksamheten riktad mot äldre
på Södermalm. Finansieringssystemet ska bygga på en koppling mellan prestation och ersättning. Förslaget ska vara möjligt att använda i budgetarbetet för 2008.

- Presentera alternativa förslag till effekt- och resultatmål för frivilligverksamheten riktad
mot äldre.

Syftet med uppdraget är att utveckla finansieringssystemet för frivilligverksamheten riktad mot äldre på Södermalm så att:

- Det ska skapas ännu mer och bättre frivilligverksamhet för pengarna.

- De äldre får ännu större möjlighet att påverka förnyelsen av frivilligverksamheten.

- Mångfalden av verksamhetsutbud och antalet aktörer ökar.

- Frivilligverksamheten i ännu större utsträckning bidrar till ett tryggare och värdigare åldrande för Södermalms äldre.

Äldrenämnden beviljar anslag till olika frivilliginsatser enligt centrala riktlinjer.
Vi önskar att staden även utarbetar riktlinjer för anslag till frivilligorganisationer för äldre
på stadsdelsnämndsnivå för att kommunallagens skrivning om likställighet skall uppfyllas.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) samt
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 1.

§14 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag - Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007

(Dnr 504-313/07)

Länsstyrelsen fördelar medel till kommunerna i Stockholms län för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Stadsdelsförvaltningarna på Södermalm har sedan år 2006 flera pågående verksamheter för anhörigstöd som finansieras med stimulansbidrag från länsstyrelsen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag avseende förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående inom Södermalms stadsdelsområde.

§15 Förlängning av projekt Guldägget, biståndsbedömd social verksamhet

(Dnr 504-338/07)

Projekt Guldägget, biståndsbedöms social dagverksamhet, startade som en ettårig försöksverksamhet. I ärendet förelåg förvaltningens upprättat tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag på förlängning av projekt Guldägget, biståndsbedömd social dagverksamhet till årsskiftet 2007/2008.

§16 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården 2006 vid vård- och omsorgsboenden inom Katarina Sofia stadsdelsområde

(Dnr 506-252/07)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under 2006 genomfört en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid vård och omsorgsboenden i Katarina-Sofia stadsdelsområde.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-31.

Ledamöterna Christian Stener m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp)- (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården 2006 vid
  vård- och omsorgsboenden inom Katarina-Sofia stadsdelsområde och lägger den till handlingarna.

 2. Nämnden uttalar att staden som helhet bör ha ett gemensamt kvalitetsuppföljningssystem för att möjliggöra transparens mellan alla stadsdelarna och olika huvudmän.

 3. Nämnden anför därutöver:

Det nya kvalitetsinstrument QUESTA, som år 2006 används för första gången, ger en
mycket bra bild över den kommunala hälso- och sjukvården. En kvalitetsuppföljning som detta är till för att förbättra verksamheterna i dialog med utförarna. De förbättringsområden som upptäcks finns redovisade i en åtgärds- och tidsplan och en kontinuerlig uppföljning sker.

Stadsdelen kommer fr.o.m. 2007 att använda instrumentet i hela stadsdelen.

Stockholms stad har ett kvalitetsuppföljningssystem för all hemtjänst. När ett sådant skall införas för särskilda boendena kan QUESTA vara ett möjligt alternativ att titta närmare på,
då innerstadens fyra stadsdelar, Skärholmen och Hässelby- Vällingby redan idag använder det. Ett kvalitetsuppföljningssystem för hela staden är nödvändigt för att möjliggöra för medborgarna att kunna avläsa kvaliteten, oavsett huvudman.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och

Åsa Hagelstedt (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp)
och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 2.

§17 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården 2006 vid vård- och omsorgsboenden inom Maria- Gamla stans stadsdelsområde (Dnr 506-340/06)

Enligt fastställd verksamhetsplan ska medicinskt ansvarig sjuksköterska en gång per år kvalitetsgranska hälso- sjukvården på stadsdelens vård- och omsorgsboenden för äldre och rapportera till stadsdelsnämnden.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapport om den kommunala hälso- och sjukvården 2006 vid
vård- och omsorgsboenden inom Maria- Gamla stans stadsdelsområde.

§18 Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för 2007

(Dnr 102-339/07)

Enligt Stockholm stads Regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden utse person med befogenhet att på nämnden vägnar beordra utbetalning av pengar. Som regel ger nämnden denna befogenhet till förvaltningschefen. Förvaltningschefen skall utse lämpligt antal ställföreträdare med befogenhet att begära utbetalning av pengar. Rätten att begära utbetalning av pengar ska ges till namngivna personer.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser BrittMarie Kyndel till utanordnare och fullmaktsgivare samt
godkänner ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare enligt rubricerat tjänsteutlåtande.

§19 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. Godkännande av delegationsordning för Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr 002-237/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-25.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamöterna Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp)- (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att på nämndens vägnar besluta i följande ärende/ärendegrupper inom nämndens verksamhetsområde enligt bilagd delegationsordning.

 2. Nämnden uppdrar åt ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

 3. Nämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom förvaltningen och i vissa fall annan förvaltning att besluta i hennes ställe.

 4. Nämnden beslutar att godkänna ordningen för delegation till tjänsteman.

 5. Anmälan av beslut enligt delegation ska ske i den ordning som angivits i bilagd förteckning.

 6. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till augustisammanträdet återkomma till nämnden med ett bredare beslutsunderlag om ändrad delegation för ärendegrupperna IoF Barn och ungdom och Omsorg om funktionshindrade vad gäller utlandsresor utom Norden.

§20 Svar på skrivelse om antal deltidsanställda som önskar heltidsanställning (Dnr 202-273/07)

Vid nämndsammanträdet den 22 mars 2007 anmäldes skrivelse med uppdrag till förvaltningen att redovisa hur många deltidsanställda som önskar heltidsanställning.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat promemoria i ärendet 2007-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens svar på fråga i rubricerat ärende.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp)
och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 3.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m), ledamöterna
Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 3.

§21 Svar på skrivelse om Redogörelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort (Dnr 502-247/07)

Vid nämndsammanträdet den 22 mars 2007 bordlades skrivelse från vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt ledamöterna Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) med begäran om redogörelse om handläggningen av ekonomiskt bistånd till SL - kort.

Vid sammanträdet den 19 april 2007 överlämnades skrivelsen till förvaltningen för beredning. Med anledning härav förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger förvaltningens redogörelse till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 4.

§22 Månadsrapport per maj 2007 (Dnr 103-180/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-05.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per maj 2007.

§23 Lämnande av ekonomisk garanti för upprustningen av parken Droskan (Dnr 305-256/07)

Södermalms stadsdelsnämnd fattade 2007-02-15 ett genomförandebeslut om upprustning av parken Droskan till en kostnad av 5,2 mnkr. Upprustningen syftar till att förbättra utemiljön och främja spontanidrotten. Exploateringskontorets kalkyl visar på en eventuell fördyring av projektet och vill därför att stadsdelsförvaltningen lämnar en garant för den eventuella fördyringen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att medel (0,7 mnkr) från de mindre investeringsmedlen
  för parkupprustningar används som garanti för genomförandet av upprustningen av
  parken Droskan.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Årsrapport 2006 för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 29 juni 2007 remitterat Årsrapport 2006 för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-28.

§25 Årsrapport 2006 för Katarina- Sofia stadsdelsnämnd.

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 29 juni 2007 remitterat Årsrapport 2006 för Katarina-Sofia stadsdelsnämnd. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-05-31.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-31.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Lebanon Meza Lounge

(Dnr 309-207/07)

Lebanon på Söder AB ansöker om utökad serveringstid av alkohol till allmänheten på Restaurang Lebanon Meza Lounge. Ansökan avser utökad serveringstid inomhus till kl. 03.00.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår ansökan om utökad serveringstid av alkohol till kl. 03.00
  inomhus på Restaurang Lebanon Meza Lounge, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Reimer Café Bistro

(Dnr 309-281/07)

Persiljerot Aktiebolag ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Reimer Café- Bistro. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-21.00 i restaurang och uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot ansökan om alkoholservering kl.11.00-21.00 i restaurang och uteservering för Reimer Café - Bistro, Vindragarvägen 16, 117 50 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Grekiska Kolgrillen

(Dnr 309-298/07)

Mardo och Varli Handelsbolag ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Kolgrillbaren. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering kl. 11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering på Restaurang Grekiska Kolgrillen på Ringvägen, Ringvägen 57, 118 63 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Debaser

(Dnr 309-271/07)

Debaser Restaurang AB ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten på uteserveringen vid Restaurang Debaser. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-09.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot ansökan avseende utökad serveringstid kl. 11.00-03.00 på uterestaurang Debaser, Karl Johans Torg 1-5, 111 30 Stockholm, under en prövotid på ett år.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Cattelin

(Dnr 309-303/07)

Top in City AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Cattelin. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-01.00 i uteservering.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid kl.11.00-01.00 för alkoholservering vid uteserveringen på restaurang Cattelin, Storkyrkobrinken 9, 111 28 Stockholm och tillstyrker serveringstiden 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Dado

(Dnr 309-314/07)

08 DADO Restaurang HB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Dado. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurangen och 11.00-22.00 i uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot ansökan om alkoholservering kl.11.00-01.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering för Restaurang Dado, Tavastgatan 28, 118 24 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Patricia

(Dnr 309-234/07)

Turnstiles AB har i samband med ägarskifte tagit över Restaurang Patricia. Ansökan avser serveringstid för alkohol inom - och utomhus på däck till kl.05.00.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering till kl.05.00 inomhus och utomhus i Restaurang Patricia, Stadsgårdskajen 152, 116 45 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) deltog ej i handläggning och beslut i detta ärende p.g.a. jäv.

§33 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Södra Westers

(Återremitterat ärende) (Dnr 309-253/07)

Wester Catering & Arrangemang AB ansöker om omprövning efter prövotid om serveringstillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Södra Wester. Serveringstid under prövotiden är 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-01.00 i uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-29.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot ansökan om alkoholservering till slutna sällskap med serveringstid kl.11.00-03.00 i restaurang och 11.00-01.00 i uteservering för Södra Wester, Maria Skolgata 79, 118 53 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Ansökan om utökning av värdeautomater på Söderhallen Biljard

(Dnr 400-294/07)

AB Svenska Spel ansöker hos Lotteriinspektionen om tillstånd till utökning av värdeautomater på Söderhallen Biljard.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-15.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inga invändningar mot att tillstånd lämnas för utökning av värdeautomater på Söderhallen biljard, Hornsgatan 61, Stockholm.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-15 översänds till Lotteriinspektionen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§35 Ansökan om tillstånd för värdeautomat på Bar 54

(Dnr 400-312/07)

AB Svenska Spel ansöker hos Lotteriinspektionen om tillstånd att anordna spel på värdeautomater på Bar 54. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inga invändningar mot att tillstånd lämnas till värdeautomat på Bar 54, Götgatan 54, Stockholm.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-18 översänds till Lotteriinspektionen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Kvarnen (Dnr 309-247/07)

Lalla Investment AB har i samband med ägarskifte tagit över Restaurang Kvarnen. Ansökan avser serveringstid för alkohol inomhus till kl.03.00.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-05-30.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ordföranden Margareta Björk m.fl. (m), ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inte något att invända mot ansökan om alkoholservering inomhus till kl. 03.00 i restaurang Kvarnen, Tjärhovsgatan 4, 116 21 Stockholm under en prövotid på ett år.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Tillsynsmyndigheten har under senare tid riktat anmärkningar mot ordningen på
restaurangen, vilket bl.a. medfört att gällande serveringstillstånd ifrågasatts.

Vi föreslår därför, trots att föreliggande ansökan avser en ansökan från en ny ägare,
att det sökta tillståndet förenas med en prövotid på ett år.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) deltog ej i handläggning och
beslut i detta ärende p.g.a. jäv.

§37 Anmälan av Hemtjänsten i Stockholm- en enkät till brukarna hösten 2006 (Dnr 504-146/07)

I ärendet förelåg rubricerad undersökning.

Nämnden bordlade ärendet vid nämndsammanträdet den 19 april 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§38 Anmälan av Deltagande i SAMÖ 2007

I ärendet förelåg förvaltningens promemoria 2007-05-14 i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger förvaltningens promemoria till handlingarna.

§39 Anmälan av stadsrevisionens revisionsstrategi 2007-2010

I ärendet förelåg stadsrevisionens revisionsstrategi 2007-2010 samt revisionsplan 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§40 Anmälan av stadsdelsförvaltningens synpunkter över ansökningar om etablering av friskolor inför läsåret 2008/2009 (Dnr 403-189/07)

I ärendet förelåg förvaltningens promemoria i rubricerat ärende.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Sammanträdet ajournerades kl.18.45-18.50.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp)-(kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden ställer sig positiv till samtliga sex ansökningar, inkl. Kunskapsskolan och Cedalion, om etablering av friskolor i stadsdelsområdet.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillställa utbildningsnämnden Södermalms stadsdelsnämnds beslut.

 3. I övrigt lägger nämnden förvaltningens anmälan till handlingarna och anför därutöver:

Utbildningsförvaltningen har skickat detta ärende på tjänstemannaremiss, vilket är mycket förvånande med tanke på intresset av nyetableringar av skolor. Förvaltningen sänder enligt tjänsteutlåtandet sina synpunkter direkt till utbildningsförvaltningen, senast den 1 juli 2007. Förvaltningen har att svara utifrån ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för stadsdelens kommunala skolor på kort och lång sikt. I ansökningarna framkommer inte var Kunskapsskolan och Cedalion kommer att etableras i stadsdelsområdet, men om avsikten är att etableringarna ska ske i Hammarby Sjöstad kan enligt förvaltningen detta bli ett behövligt komplement, om Vittra inte fullföljer sin planerade utbyggnad i området.

Eftersom vi har valfrihet och ett pengsystem, där föräldrarna väljer för sina barn, innebär det att det är de bästa verksamheterna som överlever, oavsett huvudman.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag att lägga rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) enligt bilaga 5.

§41 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-05-22 och 2007-06-05.

§42 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 15 maj 2007.

§43 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. från Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§44 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation för Personal & Kansliavdelningen, Avdelningen Barn och Ungdom och Utföraravdelningen för omsorg om funktionshindrade och äldre vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning och Avdelningen Förskola, skola, fritid vid Katarina- Sofia stadsdelsförvaltning.

§45 Information från förvaltningen

§46 Övriga frågor

Skrivelse ang. borttagande av planket vid Johan Helmich Romans Park

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) anmälde en för (m), (fp) och (kd) gemensam skrivelse 2007-06-14 i rubricerad fråga (bilaga 6).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse ang. gungor för små barn i Sjöstaden

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) anmälde en för (m), (fp) och (kd) gemensam skrivelse 2007-06-14 i rubricerad fråga (bilaga 7).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Hemställan om ändrad tillhörighet från Söderorts polismästardistrikt till City polismästardistrikt för boende i Södra Hammarbyhamnen

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) anmälde en för (m), (fp) och (kd) gemensam skrivelse 2007-06-14 i rubricerad fråga (bilaga 8).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Rapport om nattvandringen i samband med skolavslutningen

Ersättaren Per Henriksson (fp) och ordföranden Margareta Björk (m) redovisade sina erfarenheter och iakttagelser från nattvandringen i Södermalms parker under skolavslutningskvällen.

Margareta Björk m.fl. (m) önskade nämnden, förvaltningen och åhörarna en varm och skön sommar.

Jan Forsell m.fl. (s) önskade ordföranden en trevlig sommar.