Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-08-30

Sammanträde 2007-08-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

14 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

15 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Öppen del av sammanträdet, Nya ärenden:

16 Månadsrapport per juni 2007

18 System för intern kontroll

19 Ansökan om avknoppning av del av förskolan Samariten

20 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS.

21 Förlängning av avtal angående drift av daglig verksamhet för synskadade i Stockholms stad

22 Förlängning av avtal avseende kostentreprenad för vård och omsorgsboenden inom Södermalm

23 Fyllnadsnominering till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd år 2007

24 Ändrad delegation när det gäller resor utom Norden. Uppdrag från nämnden

25 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut om tertialrapport 1/2007

Remisser:

26 Stockholms stads äldreplan 2007-2011. Svar på remiss

27 Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg.

28 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

29 Inrättande av Jobbtorg i Stockholm. Svar på remiss

30 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionshinder - nytt schablonsystem. Svar på remiss från kommunstyrelsen

31 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss från kommunstyrelsen

32 Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Remiss från kommunstyrelsen

33 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Yttrande till länsstyrelsen.

34 Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting. Svar på motion

35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Thailändska Tigern

36 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Klein´s Bar & Restaurang

37 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Kebabköket

38 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Azafran

39 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Musikvalvet

40 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Orionteatern

41 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Skeppsbar

Anmälningsärenden:

42 Anmälan av brukarundersökning inom grundskola och fritidshem

43 Anmälan av ordförandebeslut om förlängning av lokal styrelse för Katarina Norra skola

44 Anmälan av genomfört uppdrag – upphandling av parkdrift för del av Södermalms stadsdelsområde

45 Anmälan av slutrapport för NavigatorCentrum i Stockholm

46 Anmälan av intresseanmälan angående avknoppning

47 Anmälan av paraplystatistik 2005-2007 för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

48 Anmälan av sociala delegationens protokoll

49 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

50 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

51 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

52 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

53 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Jan Forsell

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Margaretha Swanström (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp) ej § 15
Ella Bohlin (kd)
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)
Åsa Hagelstedt (v)

Ersättare
Helena Widegren (m) tjänstgörande t.o.m. § 31
Per Törnvall (m) tjänstgörande fr.o.m. § 32
Tomas Wahlström (m)
Annika Berg (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp) tjänstgörande § 15
Josefin Deiving (s) tjänstgörande ej § 54 (delvis)
Fredrik Upmark (s) tjänstgörande § 54 (delvis)
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s) t.o.m. § 53
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v)

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Maria Palme (s) och ledamoten Carl Johan Casserberg (m) samt ersättaren Annika Ivarsson (c).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Fackliga företrädare var Ulf Bjerregaard, Kommunal och Peter Hougner, TCO.

Sju personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamoten Jan Forsell (s)

§3 Anmälan av justerat protokoll

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-08-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-06-08.

Paragrafen är sekretesskyddad.§15 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-08.

Paragrafen är sekretesskyddad.


Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.45 och öppnade
det åter kl.18.05.

§16 Månadsrapport per juli 2007 (Dnr 103-180/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per juli 2007.

§17 Bokslut per den 30 juni 2007 (Dnr 402-244/07)

Bokslut har upprättats för Maria- Gamla stans och Katarina- Sofia stadsdelsförvaltningar
per 2007-06-30 enligt stadens anvisningar.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Balans- och resultaträkning per 2007-06-30 fastställs för Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

 2. Balans- och resultaträkning per 2007-06-30 fastställs för Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

 3. Stadsdelsnämnden avslutar skolornas resultatenheter per 2007-06-30 inom Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

 4. Stadsdelsnämnden avslutar skolornas resultatenheter per 2007-06-30 inom Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

 5. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas inom Katarina-Sofia stadsdelsnämnd resultat per 2007-06-30 till utbildningsnämnden.

 6. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas inom Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd resultat per 2007-06-30 till utbildningsnämnden.

§18 System för intern kontroll (Dnr 102-154/07)

Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Nämnden
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-07.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

§19 Ansökan om avknoppning av del av förskolan Samariten

Personal vid förskolan Samariten har anmält intresse av att avknoppa fyra av förskolans
sex avdelningar och starta i enskild regi.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-08-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår förskolan Samaritens ansökan om att avknoppa fyra av
  förskolans sex avdelningar.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS (Dnr 600-183/07)

Nuvarande ramavtal Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt
LSS löper ut 2008-12-31. Avtalen kan inte förlängas.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling

för att upphandla hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt

SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndernas räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

 2. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

 5. Nämnden uppdrar till socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt
  efter det att samtliga anbud utvärderats.

 6. Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande och protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

§21 Förlängning av avtal angående drift av daglig verksamhet för synskadade i Stockholms stad (Dnr 104-228/07)

Stadsdelsnämnden har avtal med Sensus studieförbund avseende driften av daglig verk­samhet för synskadade i Stockholms stad. Avtalet gäller från den 1 juli 2005 och till och med den 30 juni 2008 med möjlighet till förlängning i två år till och med den 30 juni 2010.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-16.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga avtalet med Sensus studieförbund avseende drift av daglig verksamhet för synskadade i Stockholms stad att gälla till och med den 30 juni 2010.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning med Sensus studieförbund.

§22 Förlängning av avtal avseende kostentreprenad för vård och omsorgsboenden inom Södermalm (Dnr 104-232/07)

Nuvarande avtal gäller fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2008-03-31 med möjlighet till maximalt 24 månaders förlängning. Förlängning ska överenskommas skriftligt senast sju månader i förväg.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga avtalet med Eurest AB avseende kostentreprenad för vård och omsorgsboenden fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-01-31.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Fyllnadsnominering till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd 2007

(Dnr 699-178/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-11.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser i enlighet med föreliggande nominering och val ersättaren Britt Mellström, SPF till ordinarie ledamot i pensionärsrådet efter Björn Rydh som frånträder sitt uppdrag samt Lena Haraldsson - Enocsson (SPF) som ersättare efter Britt Mellström.

§24 Ändrad delegation när det gäller resor utom Norden.

Vid nämndsammanträdet den 14 juni 2007 antogs ny delegationsordning för Södermalms stadsdelsförvaltning att gälla från och med den 1 juli 2007. Samtidigt uppdrogs åt förvaltningen att vid augustisammanträdet återkomma till nämnden med ändrad delegation vad gäller resor utanför Norden. Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-08.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden delegerar till sociala delegationen att besluta för ärendegruppen 5.18 Beslut om bestridande av kostnad för barn och ungdom, vilka genom nämndens försorg erhåller vård utom hemmet över norm och riktlinjer (Individ och Familj, Barn och ungdom, SoL) och ärendegruppen 12.34 Beslut om medföljare vid semesterresa (Omsorg om funktionshindrade, SoL och LSS).

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 1.

§25 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut om tertialrapport 1/2007 för Södermalms stadsdelsnämnd (Dnr 100-159/07)

Länsrätten har till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 7 september 2007 översänt
skrivelse från Per-Ola Larsson angående laglighetsprövning i målet 13160-07 av nämndens beslut 2007-05-21 § 14 Tertialrapport 1 2007.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-08-07.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar till Länsrätten i Stockholms län förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande och yrkar på avslag av överklagandet.

§26 Stockholms stads äldreplan 2007-2011. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 500-106/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2007 remitterat Stockholms stads äldreplan 2007-2011.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-07-10.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp)-(kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden anför därutöver:

Vi anser när det gäller klagomålshanteringen, som är en viktig del i kvalitetsarbetet, att det måste finnas centrala riktlinjer för dessa rutiner. I ett kvalitetsuppföljningssystem är klagomålshanteringen ett av många viktiga kriterier, som måste kunna jämföras över staden för att uppnå likställighet enligt kommunallagen.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 2.

§27 Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-117/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2007 remitterat Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-07-09.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut och hemställde att första att- satsen ”vid avtalsskrivandet ska framgå att avtalet ej får överlåtas till annat företag” ställs under särskild proposition. Hon anmälde även ett särskilt uttalande från (s), (mp) och (v).

Sammanträdet ajournerades kl.18.20-18.50.

Forts § 27

Efter ajourneringen förelåg en ny första att- sats i (m), (fp)-(kd)-förslaget med innebörd ”att pröva de rättsliga möjligheterna att vid avtalsskrivandet kräva att en omförhandling av ingått avtal ska ske vid en eventuell företagsöverlåtelse.”

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) vidhöll tidigare yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Helena Widegren m.fl. (m) yrkade bifall till (m), (fp)-(kd)-förslaget.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp)- (kd)-förslaget.

Votering begärdes och följande propositionsordning föreslogs och godkändes. Den som vill bifalla majoritetens första att- sats röstar ja. Den som vill bifalla oppositionens första att- sats röstar nej.

Härefter förrättades upprop. Omröstningen utföll

med sju ja-röster /bifall till majoritetens förslag: Margareta Björk (m), Thorwald

Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), tjänstgörande ersättaren Helena Widegren (m), Margaretha Swanström (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster /bifall till oppositionens förslag: Josefin Deiving (s), Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v)/

bifölls majoritetens första att- sats.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller att pröva de rättsliga möjligheterna att vid avtalsskrivandet kräva att en omförhandling av ingått avtal ska ske vid en eventuell företagsöverlåtelse.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 3.

Härefter ställde ordföranden majoritetens andra att- sats med anförandetext mot oppositionens andra att- sats.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade nämnden enligt det gemensamma (m), (fp)-(kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden anför därutöver:

Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Den enskilda människans verkliga behov måste stå i centrum, om så sker möjliggörs såväl kvalitetsvinster som bättre ekonomiska prioriteringar.

Det är därför glädjande att ett valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg äntligen är på väg att bli verklighet i Stockholms stad, då vi anser att det är en självklarhet att även äldre människor ska kunna bestämma över sitt liv. Förslaget innebär att äldre stockholmare, som beviljats plats, har rätt att välja boende i hela staden och även i andra kommuner. Den äldre gör sitt val utifrån de platser som finns lediga, det införs en möjlighet att kunna ställa sig i kö till ett boende som för tillfället är fullt. I väntan på ledig plats kan man så välja att bo kvar hemma eller tillfälligt flytta till ett annat boende. Den möjligheten finns inte idag.

Ett av valfrihetssystemets viktigaste mål är att mångfalden ska öka. Den äldre ska ges tillgång till ett rikt utbud av olika utförare och inriktningar, beroende på innehållet i omsorgen och boendet. Just därför är ett pengsystem bra och just därför hade det också varit bra om Stockholms stad haft möjlighet att införa en modell med auktorisationsförfarande. Med dagens lagstiftning är detta inte möjligt enligt stadens juridiska avdelning och det är därför som en entreprenadupphandling bör ske.

På sikt välkomnar vi därför att initiativ tas av regeringen för att möjliggöra certifiering av utförare. Om omsorgsverksamheter kunde certifieras utifrån exempelvis liknande förutsättningar som friskolor prövas av Skolverket skulle omständliga upphandlingsprocesser kunna undvikas och större kontinuitet säkerställas, till gagn för både den enskilda äldre och staden som beställare.

Redan idag sker ramupphandlingen av enstaka platser i stadsledningskontorets och äldreförvaltningens regi. Det är helt troligt att förutsättningarna för en större mångfald kan öka inom entreprenadupphandlingarna om också dessa upphandlingar sker centralt, eftersom mindre detaljerade kravspecifikationer i underlagen kan utformas. Detta bör gynna syftet att att öka mångfalden.

En annan mycket viktig förändring med det nya valfrihetssystemet är att aktörerna kommer att konkurrera utifrån kvalitet istället för pris. I en konkurrensutsatt verksamhet strävar alla aktörer, oavsett ägar- eller driftform, efter att överträffa sina mer framgångsrika konkurrenter. Utarbetade standardiserade kvalitetsmått och regelbundet genomförda kvalitetsmätningar kan stötta och driva på denna utveckling. Kundvalssystemet innebär också att stora och små aktörer blir mer jämspelta, vilket gynnar mångfalden.

Om entreprenadupphandlingarna flyttas från stadsdelsnämnderna till stadsledningskontoret är det mycket viktigt att det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med berörda stadsdelsnämnder och att de aktivitetsplaner som beslutats i stadsdelsnämnderna är gällande, såvida inte någon stadsdelsnämnd beslutar att revidera sin plan.

Eftersom staden precis som idag ska kunna säga upp avtal som inte efterlevs, är det viktigt att det även i framtiden finns kompetens och kunskap i staden - både centralt och lokalt - om driften av vård- och omsorgsboenden.

När det gäller biståndshandläggarrollen och vårdtyngdsmätningen innebär förslaget att detta ska ske av ett fåtal personer på sdf- nivå. Inom omsorgen av funktionshindrade har ett centralt bedömningskansli inrättats under en projekttid. Vi anser att även vårdtyngdsmätningen inom äldreomsorgen över staden noga måste följas för att likställigheten enligt kommunallagen skall uppfyllas.

För att kunna nyttja rätten att välja krävs dock att äldre och deras anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds utifrån deras specifika hjälpbehov. Det är därför bra att alla aktörer inom kundvalssystemet ska finnas presenterade på ett lättillgängligt sätt. Vi vill också understryka förvaltningens krav på utveckling av ett objektivt system för de äldre, som inte kan välja själva.

Ett kvalitetsuppföljningssystem inom vård- och omsorgsboendena måste också utformas för att möjliggöra för brukaren besked om exempelvis kvalitet och särskilda inriktningar.

För att arbetet med det nya valfrihetssystemet ska bli framgångsrikt krävs satsningar på information, utbildning och delaktighet. Kunskap om vad valfriheten innebär, både internt inom staden och externt till brukare och utförare, är en förutsättning för att nå acceptans för systemet. Boende och anhöriga i god tid måste informeras om att upphandling är på gång och att den kan resultera i byte av utförare. Direkt när avtalen är klara ska brukarna också informeras om vilket företag som ska driva boendet.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 4.

§28 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-128/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 7 september 2007 remitterat Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-07-10.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp), (kd)-förslaget.

Forts § 28

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden beslutar att 3.4.2 kompletteras med ”Om så sker, skall detta dokumenteras.”

 3. Nämnden anför därutöver:

Förslaget till nya riktlinjer innebär bl.a. att den enskilde personen får mera inflytande över sina beviljade insatser enligt 3.4.2. Vi menar att om den enskilde personen, i samråd men hemtjänstpersonalen, väljer att byta ut en insats mot en annan inom den beräknade tidsramen måste detta dokumenteras.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 5.

§29 Inrättande av Jobbtorg i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2007 remitterat

Förslag till inrättande av Jobbtorg i Stockholm.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 6.

§30 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionshinder – nytt schablonsystem. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-165/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 augusti 2007 remitterat

Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionshinder

– nytt schablonsystem.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-07-16.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens
  tjänsteutlåtande 2007-07-16.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 7.

§31 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 004-321/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 29 augusti 2007 remitterat  Stockholms miljöprogram 2007-2010.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-08-06.

Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens
  tjänsteutlåtande 2007-08-06.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 8.

§32 Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-167/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 augusti 2007 remitterat

Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-08-08.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till
förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens
  tjänsteutlåtande 2007-08-08.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§33 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 7 september 2007 remitterat ansökan från Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus om tillstånd att driva
tre gruppboenden för äldre personer med demenssjukdomar.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-07-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till länsstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 augusti 2007 remitterat motion av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda v) om Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till ett av (s), (mp)
och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade för majoritetens del bifall till ett
av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker motionen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden anför i övrigt:

Vi delar förvaltningens skrivning när det gäller den evidensbaserade forskningen. Anledningen är i korthet, att för närvarande finns ingen evidensbaserad forskning
som vi kan åberopa, som ger belägg för att

 • sprututbyte förhindrar smittspridning av farliga infektioner

 • sprututbytesverksamhet utgör en viktig del i det förebyggande arbetet med att motivera injektionsmissbrukare att ta emot vård och behandling.

Härtill anför förvaltningen också att ett sprututbytesprogram kräver resurser, vilka
annars skulle kunna satsas på vård och behandling mot missbruk.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 9.

§35 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Thailändska Tigern

(Dnr 507-131/07)

Anantara AB ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten i Thailändska Tigern med serveringstid kl.11.00-03.00. Ansökan avser omprövning efter prövotid.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har vid omprövningen efter prövotid inget att erinra mot alkoholservering
  med serveringstiden 11.00-03.00 i Restaurang Thailändska Tigern, Hornsgatan 126,
  28 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Klein´s

Süreyya Noyan ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Klein´s Bar & Restaurang. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot ansökan om alkoholservering med serveringstid kl.11.00-03.00 i restaurang och 11.00-22.00 i uteservering för Klein´s Bar & Restaurang, Kornhamnstorg 51, 111 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§37 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Kebabköket

(Dnr 507-144/07)

BT Kolgrill AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Kebabköket. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-00.00 i restaurang och uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering kl. 11.00-00.00 i restaurang
  och uteservering på Kebabköket, Söderhallarna 309, 118 72 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§38 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Azafran

(Dnr 507-121/07)

Molina-Cabrera Restauranger AB ansöker om nytt tillstånd för servering av alkohol
till allmänheten på Restaurang Azafran. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering kl. 11.00- 01.00 i restaurang Azafran, Långholmsgatan 42, 117 33 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§39 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Musikvalvet

(Dnr 507-134/07)

Musikvalvet Handelsbolag ansöker om nytt tillstånd för pausservering av alkohol till allmänheten på Musikvalvet. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 18.00-22.00.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot pausservering av alkohol med serveringstid kl.18.00- 22.00 för Musikvalvet, Kåkbrinken 5, 111 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§40 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Orionteatern

(Dnr 507-147/07)

Orionteatern AB ansöker om nytt tillstånd för pausservering av alkohol till allmänheten på Orionteatern. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-22.00.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot pausservering av alkohol med serveringstid kl.11.00- 22.00 för Orionteatern, Katarina Bangata 77, 116 42 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§41 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Skeppsbar

(Dnr 507-132/07)

AB Cypressen 7980 unä Stare Miasto AB ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Skeppsbar. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-31.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering kl. 11.00-03.00 i restaurang och
  11.00-00.00 i uteservering på Restaurang Skeppsbar, Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.§42 Anmälan av brukarundersökning inom grundskola och fritidshem

(Dnr 400-152/07)

I ärendet förelåg rubricerad undersökning.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten anmäldes och lades till handlingarna.

§43 Anmälan av ordförandebeslut om förlängning av lokal styrelse för Katarina Norra skola (Dnr 499-153/07)

I ärendet förelåg ansökan, aktuell förordning samt ordförandebeslut i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Beslutet anmäldes och lades till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 10.

§44 Anmälan av genomfört uppdrag – upphandling av parkdrift för del av Södermalms stadsdelsområde (f.d. Katarina – Sofia stadsdelsnämnd)

Förvaltningens redovisning i rubricerat ärende anmäldes och lades till handlingarna.

§45 Anmälan av slutrapport för NavigatorCentrum i Stockholm

(Dnr 007-195/07)

Förvaltningens slutrapport 2007-06-28 anmäldes och lades till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving m.fl. (s),

Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) enligt bilaga 11.

§46 Anmälan av intresseanmälan angående avknoppning av verksamheter

(Dnr 600-137/07 och 600-142/07)

Intresseanmälan i rubricerat ärende anmäldes och lades till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 12.

§47 Anmälan av paraplystatistik 2005-2007 för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning

I ärendet förelåg paraplystatistik 2005-2007 för Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet för komplettering av motsvarande uppgifter för
Katarina – Sofia stadsdelsförvaltning.

§48 Anmälan av sociala delegationens protokoll

2007-07-13, 2007-07-31, 2007-08-14 och 2007-08-28.§49 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsrådden 6 juni 2007 och den 21 augusti 2007.

§50 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 21 augusti 2007.

§51 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§52 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade av tjänsteman på delegation vid Personal & Kansliavdelningen, Avdelningen Barn och Ungdom, staben samt från Bidrag och Vuxenstöd vid Maria- Gamla stans stadsdelsförvaltning.

§53 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att äldreomsorgsinspektörerna har granskat Maria –Gamla stans äldreomsorg. Rapporten över granskningen offentliggörs den 18 september 2007.

Den 28 september 2007 blir det Öppet hus för personalen inom förvaltningen på Göta Ark och Östgötagatan 10 kl.13-16.

Nämnden är välkommen att delta.

Arbetet med valfrihetssystemet kommer att starta med upphandlingar av Bergsunds och Vindragarens äldreboenden.

§54 Övriga frågor

Dags för barnen

Från Länsstyrelsen i Stockholms län har inkommit inbjudan till konferens den 10 september 2007 Dags för barnen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar deltagande för Margareta Björk (m), Ella Bohlin (kd), Birger Jeansson (mp) och Josefin Deiving (s).

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Från Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit inbjudan till konferens den 25 september 2007 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård – hur påverkar de arbetet med personer med missbruks- och beroendeproblem?

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar deltagande för Thorwald Nilsson (m) och Josefin Deiving (s) samt för ytterligare en person från vartdera blocket.

Studiebesök för nämnden

Önskemål har inkommit om studiebesök angående Sjöstadsprojektet, vid Hotellhem samt
vid Söderbo (för ensamkommande flyktingbarn).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera för dessa studiebesök.

Skrivelse ang. Två nya träd för varje nedtaget träd

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde en för (m), (fp) och (kd) gemensam skrivelse 2007-08-30 i rubricerad fråga (bilaga 13).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse ang. upprustning av Tullstugans gård, Droskan och Rosenlundsparken

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) anmälde en för (m), (fp) och (kd) gemensam skrivelse 2007-08-30 i rubricerad fråga (bilaga 14).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Uppmuntra vandrande förskolebussar

Ledamoten Ella Bohlin (kd) anmälde en för (m), (fp) och (kd) gemensam skrivelse
2007-08-30 i rubricerad fråga (bilaga 15).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ang remiss om Kvarnens alkoholtillstånd
Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) anmälde en för (m), (fp) och (kd) gemensam skrivelse 2007-08-30 i rubricerad fråga (bilaga 16).

Ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att sända skrivelsen till socialtjänstnämndens utskänkningstillstånd.

Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving (s) deltog ej i beslutet p.g.a. jäv.