Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

Sluten del av sammanträdet

1 Genomgång av närvarolista

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Förskottskassa för Södermalms stadsdelsförvaltning

12 Redovisning av förskolors samt grund- och särskolors användning av kulturbidraget år 2006. Uppdrag från stadsdelsnämnden i verksamhetsplan år 2007

13 Lokalplanering för förskolan åren 2007-2010 med sikte på 2011

14 Ombyggnad av förskolan Stenkolet

15 Gungor för små barn i Sjöstaden. Svar på skrivelse

16 Ansökan om avknoppning av Katarina/ Eriksdal, Magdalenagården/ Gamla stans och Tanto hemtjänst

17 Upphandling av bostäder med särskild service enligt 9.9 § LSS i kvarteret Skytteparken

18 a Laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut om verksamhetsplan och budget 2007 för Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning

18 b Hantering av medborgarförslag

18 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Remisser:

19 Förslag till detaljplan för Danvikslösen infrastruktur.

20 Kommunalt boende för ensamkommande ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd.

Remiss till kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg. Motion

22 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Yttrande till länsstyrelsen

23 Uppföljning gällande genomförda rutinförbättringar.

Yttrande till Patientnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Södermalm

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Mälardrottningen

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Carpe Noctem

27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Krönet

28 Yttrande över ansökan om förändrad placering av värdeautomater

Anmälningsärenden:

29 Anmälan av skrivelse från Exploateringskontoret

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

32 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

33 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

35 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Margaretha Swanström (m)
Ella Bohlin (kd)
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Birger Jeansson (mp)

Ersättare
Helena Widegren (m) tjänstgörande
Tomas Wahlström (m)
Annika Berg (m)
Harald Eriksson (m)
Per Henriksson (fp) tjänstgörande
Annika Ivarsson (c)
Josefin Deiving (s) tjänstgörande
Fredrik Upmark (s)
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v) tjänstgörande

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Carl Johan Casserberg (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp), Christian Stener (s) och Åsa Hagelstedt (v) samt av ersättaren Per Törnvall (m).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Christer Andersson, Kommunal.

Fem personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden Maria Palme (s) att justera dagens protokoll den 26 september 2007.

§3 Anmälan av justerat protokoll

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-08-24.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.40 och öppnade det åter kl.18.00.

§9 Tertialrapport 2/ 2007 (Dnr 101-339/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 5,3 mnkr för omstruktureringskostnader i samband med sammanslagningen av förvaltningarna.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,5 mnkr för Hornstulls
  vård- och omsorgsboende.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,5 mnkr för utbyggnad
  av servicebostäder enligt LSS.

 5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en omslutningsförändring om 3,0 mnkr.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Per Henriksson (fp) och ledamoten Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 1.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) enligt bilaga 2.

§10 Förskottskassa för Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr 101-320/07)

För att säkerställa förvaltningens förmåga att göra kontanta utbetalningar föreslår förvaltningen att stadsdelnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en förskottskassa
på 700 000 kr.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

N
ämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en förskottskassa på det totala beloppet 700.000 kr.

§11 Redovisning av vidtagna åtgärder mot brister utifrån

Skolverkets inspektion av förskolan 2006/07 (Dnr 402-298/07)

Skolverket har 2006/07 genomfört en inspektion av förskoleverksamheten i tidigare
Katarina – Sofia och Maria – Gamla stans stadsdelsnämnder. Brister upptäcktes
avseende avsak­naden av likabehandlingsplan på några förskolor, brist på barns
deltagande vid upprättande av likabehandlingsplanen på flera förskolor samt att
plats i förskole­verksamhet inte erbjuds utan oskäligt dröjsmål.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder mot brister i förskoleverksamheten utifrån Skolverkets inspektion.

 2. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av planerade åtgärder för att höja kvaliteten i förskoleverksamheten utifrån Skolverkets inspektion.

 3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att översända bilaga 1 till utbildningsförvaltningen som svar på deras begäran.

§12 Redovisning av förskolors samt grund- och särskolors

Förvaltningen fick i verksamhetsplan år 2007 i uppdrag att återkomma med
uppgift om hur 2006 års kulturbudget har använts.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-09-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kulturbidraget år 2006.

 2. Förvaltningens uppdrag i verksamhetsplan år 2007 är slutfört.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) enligt bilaga 3.

§13 Lokalplanering för förskolan åren 2007-2010 med sikte

Antalet barn i stadsdelsområdet beräknas öka huvudsakligen genom Södra Hammarbyhamnen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt
framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det
gemensamma (m), (fp), (kd)-förslaget.


Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens lokalplanering för förskolan
för barn 2007-2010 med sikte på 2011.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att snarast undersöka möjligheten att bygga
förskola i kvarteret Innanhavet intill Vittra Sjöstaden (f.d.Vikströmska skolan), i Södra Hammarbyhamnen.

3. Nämnden beslutar att uppdraget, att undersöka möjligheten att inrätta en mobil förskola (bussförskola), är fullgjort med det som anförs i ärendet.

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till decembersammanträdet

- undersöka möjligheten att samplanera nya förskolor med Nacka kommun

- undersöka tidpunkten för byggandet av området Henriksdalshamnen, kv. Persikan

och ev. i kv. Sommaren

- offensivt informera i bl. a annonser om möjligheten till två/trefamiljssystem

- undersöka möjligheten att sätta upp flera paviljonger

- undersöka skolornas lokalutnyttjande samt

- rapportera hur många förskolor som kommer att starta ”ur- och skur- grupper”

5. Nämnden anför därutöver:

Det är glädjande att många vill bosätta sig inom Södermalms stadsdelsnämnds område.

Inflyttningen i Södra Hammarbyhamnen lockar alltjämt barnfamiljer, vilket ställer krav på kommunen när det gäller tillgång till förskolor. Processen för detaljplanernas fastställande är en lång process tidsmässigt och inget som vi idag har kunnat påverka när det gäller nu pågående eller nära planerade byggnationer. Barnomsorgsgarantin skall hållas och kommunfullmäktige har angivit mål om barngruppernas storlek. Alla möjligheter måste därför undersökas för att nå dessa mål.

Eftersom lokaler är den näst största kostnaden är det viktigt att alltid vid översyn av lokaler göra detta ur ett övergripande perspektiv och inte endast snävt per verksamhetsområde. Enligt fullmäktigebeslut skall också samplanering göras med skolans lokaler för att effektivt nyttja befintliga lokaler.

Vi kan bekräfta vad förvaltningen hört att den enskilda förskolan Emil och Emilia planerar att öppna tre avdelningar för 45 barn i Sjöstaden 2010, ev. 2009.

I budgeten för 2008 föreslår vi att kommunalt vårdnadsbidrag ska införas i Stockholm från

1 juli 2008. Även en förskolepeng ska då införas.

Förhoppningsvis kommer det nya ansökningsförfarandet genom nya e-tjänster, som nu planeras via nätet, där de enskilda förskolorna erbjuds att vara med och där intresse för fem förskolor kan anmälas, att underlätta planeringen för alla inblandade.

Tyvärr kan vi konstatera att en mobil förskola inte är möjlig att inrätta p.g.a. investeringskostnaden.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån
för förvaltningens förslag.

§14 Ombyggnad av förskolan Stenkolet, Skånegatan 116

Förskolan Stenkolet har upprepade gånger haft vattenskador. Efter det senaste läckaget
av vatten sommaren 2006 konstaterades mycket höga fukthalter och mikrobiell påväxt
i vägg- och golvmaterial.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att av skolfastighetsbolaget
  SISAB beställa ombyggnad av förskolan Stenkolet på i detta ärende redovisade villkor.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner den ökade hyran
  för förskolan Stenkolet.

§15 Gungor för små barn i Sjöstaden. Svar på skrivelse (Dnr 300-40/07)

Vid nämndsammanträdet den 14 juni 2007 uppdrogs åt förvaltningen att bereda skrivelse
från majoriteten om hur antalet småbarnsgungor i Sjöstaden kan utökas.

Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-08-29.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och förslag till utökning av antalet småbarnsgungor.

§16 Ansökan om avknoppning av Katarina/ Eriksdal, Magdalenagården/

I budget 2007 framgår att stadens nämnder och förvaltningar ska uppmuntra och
stödja anställda som vill ta över kommunala verksamheter i egen regi. I stadens nya upphandlingspolicy tas hänsyn till att även småföretagare kan vara med i olika
upphandlingar från staden. Enhetscheferna vid Katarina/ Eriksdal, Magdalenagården/
Gamla stan och Tanto hemtjänstenheter ansöker om att tillsammans avknoppa
verksamheten.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-03.

Ledamoten Margaretha Swanström m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss med motivering.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till majoritetens förslag om återremiss med undantag för anförandesatsen.

Vid propositioner på nämnda återremissyrkanden beslutade nämnden i enlighet med det
gemensamma (m), (fp)- (kd)-förslaget.


Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för följande kompletteringar till nämnden
i oktober:

- en tidsplan

- hur tillämpningsanvisningarna avseende avknoppning tillämpas, t.ex. när det gäller informationen till alla berörda

2. Nämnden anför därutöver:

I årets budget står ”Staden ska aktivt stödja anställda som önskar avknoppa verksamhet.
Detta sker genom inrättandet av ett avknoppningskansli from den 1 januari 2007”.

På nämnden i augusti anmäldes en inkommen intresseanmälan från tre enhetschefer inom hemtjänsten att knoppa av. I ett särskilt uttalande skrev vi: ”Vi ser mycket positivt på de inkomna intresseanmälningarna ang. avknoppning av verksamheter, eftersom vi vill stimulera personal att avknoppa.

Anvisningar om avknoppningar har utfärdats, men för oss lokalt är det självklart att det är viktigt att dessa intressenter följer gällande lagstiftning.”

I de omfattande tillämpningsanvisningar som stadsledningskontoret utfärdat står:

”Nämnden har ett ansvar för att generellt uppmuntra och stimulera till avknoppning. Nämnden har även det primära ansvaret för att stödja medarbetare som visat intresse för att avknoppa.”

”Det är angeläget att inför varje planerad avknoppning förankra saken väl hos alla berörda. I annat fall riskerar avknoppningen att misslyckas. Detta förutsätter både saklig information om och tidsmässigt utrymme för diskussion med berörda parter. Det åligger varje nämnd att avgöra att denna förankring är tillräckligt genomförd i tid och omfattning”.

Vi vill här understryka att det är viktigt med en dialog med personalen.

Staden skall i oktober påbörja den tredje upphandlingen sedan 2002 av hemtjänst och ledsagning för enskilda utförare, där nuvarande avtal utgår sista mars. Enligt stadens anvisningar måste avknoppade verksamheter inom hemtjänsten och ledsagning delta i dessa upphandlingar.

Tre erfarna och duktiga enhetschefer har tagit initiativ och ansökt att få knoppa av sina verksamheter med intention att bilda ett gemensamt bolag.

Att knoppa av en verksamhet är en process. Vi vill därför återremittera ärendet för kompletterande uppgifter enligt ovan.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut om återremiss med undantag för anförandesatsen.

§17 Upphandling av verksamhet i form av bostäder med särskild service enligt 9.9 § LSS i kvarteret Skytteparken (Dnr 103-313/07)

Svenska Bostäder påbörjade i september 2005 en nybyggnation av tre punkthus
med totalt 126 lägenheter i kvarteret Skytteparken invid Södersjukhuset.
Förvaltningen gjorde en intresseanmälan till Svenska Bostäder om att hyra bostäder
för personer med funktionshinder i fastigheterna. Svenska Bostäder ställde sig positiv till en sådan förhyrning.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-07-18.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandling av
verksamhet i form av bostäder med särskild service enligt 9.9 § LSS i kvarteret Skytteparken.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att administrera upphandlingen samt besluta
om löpande frågor i ärendet

· godkänna förfrågningsunderlaget

· infordra anbud

· anta anbudsgivare och teckna avtal med antagna anbudsgivare

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med redovisning av
genomförd upphandling.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Södermalms stadsdelsnämnd är som vårdgivare för den kommunala hälso- och
sjukvården i stadsdelsområdet skyldig att utse verksamhetschef med ansvar för
hälso- och sjukvården. Förvaltningen föreslår att nämnden utser avdelningschefen
för utföraravdelningen äldreomsorg som verksamhetschef.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-03.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser avdelningschefen för utföraravdelningen äldreomsorg som verksamhetschef enligt HSL för hälso- och sjukvården för den verksamhet, där nämnden är vårdgivare.

§19 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut om verksamhetsplan och budget 2007 för Katarina- Sofia stadsförvaltning (Dnr 100-341/07)

Länsrätten har till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 26 september 2007 översänt skrivelse från Per-Ola Larsson angående laglighetsprövning i målet 3178-07 av nämndens beslut 2007-01-25 § 17 Verksamhetsplan och budget 2007 för Katarina – Sofia stadsdelsförvaltning. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-09-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar till Länsrätten i Stockholms län förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande och yrkar på avslag av överklagandet.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Hantering av medborgarförslag (Dnr 002-355/07)

Möjligheten för medborgare att lämna medborgarförslag infördes i Katarina – Sofia stadsdelsnämnd i januari 2004 och i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd i augusti 2004.

Förvaltningen föreslår att den utformning som medborgarförslagen har haft i Katarina- Sofia stadsdelsnämnd tillämpas i Södermalms stadsdelsnämnd.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden antar förvaltningens förslag till Hantering av medborgarförslag.

§21 Detaljplan för Danvikslösen infrastruktur.

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande senast den 21 september 2007 remitterat förslag till detaljplan möjliggörande ny infrastruktur i Danvikslösen.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-08-30.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-30.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Kommunalt boende för ensamkommande ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 20 september 2007
remitterat ärendet Kommunalt boende för ensamkommande ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-09-20.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg. Motion

(Dnr 600-94/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 14 september 2007 remitterat motion av Ann- Margarethe Livh och Margareta Johansson (båda v) om Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-09-03.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)- gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp), (kd) -förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker motionen.

 2. Nämnden anför därutöver:

  Rubriken på motionen är missvisande – det handlar inte om våra äldre medborgare, som nyttjar stadens äldreomsorg, utan om personalen. Med all respekt för den duktiga, engagerade och empatiska personal som dagligen arbetar inom äldreomsorgen måste det precis som förvaltningen skriver, vara verksamhetens behov och ekonomi som styr vilken tjänstgöringsgrad medarbetarna har.

  Att staden sedan har ett ansvar utifrån ett arbetsgivarperspektiv att skapa förutsättningar, som främjar hälsa, är självklart, oavsett yrkeskategori.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad .

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 4.

§24 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Yttrande till länsstyrelsen (Dnr 006-202/07)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 3 september 2007 remitterat

Ansökan från Enigma Omsorg AB om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 23§ LSS.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-08-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-27.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Uppföljning gällande genomförda rutinförbättringar.

Yttrande till patientnämnden (Dnr 604-95/07)

Stadsdelsnämnden behandlade 2006-11-14 ett yttrande till Patientnämnden i ett enskilt ärende. Patientnämnden har begärt skriftlig uppföljning av ärendet senast 2007-09-30.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-08-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till Patientnämnden överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens
  tjänsteutlåtande 2007-08-22.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Södermalm (Dnr 507-268/07)

Startplattan 132352 Aktiebolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för alkoholservering till allmänheten i Restaurang Södermalm med serveringstid kl.11.00-03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering med serveringstiden 11.00-03.00 i restaurang och 11.00-00.00 i uteservering i Restaurang Södermalm, Västgötagatan 4, 118 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Mälardrottningen (Dnr 507-245/07)

AB Startkapitalet nr 4562 u.n.ä. ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Mälardrottningen.

Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurangen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot ansökan om alkoholservering med serveringstid kl.11.00-03.00 i Restaurang Mälardrottningen, Södra Riddarholmshamnen 4, 111 28 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Carpe Noctem (Dnr 507-227/07)

Samosa Restaurang Handelsbolag ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Carpe Noctem. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-01.00 i restaurangen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering kl. 11.00-01.00 i Restaurang Carpe Noctem, Bondegatan 1 C, 116 23 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Krönet (Dnr 507-222/07)

Restaurang Sjuan AB ansöker om utökat tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Krönet. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00-03.00 i restaurangen.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-24.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan avseende utökad serveringstid kl. 11.00- 03.00 i Restaurang Krönet, Götgatan 15, 116 463 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Yttrande över ansökan om förändrad placering av värdeautomater

(Dnr 503-233/07)

Tillståndshavare AB Svenska Spel ansöker om förändrad placering och minskning av antalet värdeautomater på Restaurang Söderport.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot förändrad placering av värdeautomater på Restaurang Söderport, Liljeholmsbron 8, 117 39 Stockholm.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande översänds till Lotteriinspektionen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Anmälan av skrivelse från exploateringskontoret

(Dnr 499-290/07)

Vid nämndsammanträdet 2007-05-21 överlämnades skrivelse i rubricerat ärende för beslut i exploateringsnämnden. Svar på skrivelsen inkom till stadsdelsförvaltningen 2007-08-24.

Tjänstgörande ersättaren Helena Widegren m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket oppositionen anslöt sig.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till eget tilläggsyrkande att dessutom lägga rapporten till handlingarna, till vilket majoriteten anslöt sig.

Nämnden beslutade enligt dessa yrkanden.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

 2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att skicka exploateringskontorets svar för kännedom till alla förskolor och skolor i Södra Hammarbyhamnen - oavsett huvudman.

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-09-11.

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd den 11 september 2007.

§34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 11 september 2007.

§35 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§37 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att vid oktobernämnden föreläggsnämnden ett ärende om upphandling av Vindragaren och Bergsund samt en remiss om Principer för vårdnivåer.

§38 Övriga frågor

Förskoleforum den 2 oktober 2007

Ordföranden meddelade att Förskoleforum sammanträder den 2 oktober 2007.

Annons kommer i lokaltidningen.

Studiebesök för nämnden

Sociala delegationen besöker den 9 oktober 2007 Söderbo och Hotellhem, Magnus Ladulåsgatan.

Ordföranden meddelade att övriga ledamöter och ersättare i nämnden är välkomna att delta.