Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-10-25

Sammanträde 2007-10-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

12 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

13 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - centralupphandling av vård- och omsorgsboenden. Remiss från kommunstyrelsen

14 Utvärdering av anbud avseende driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende

16 Rapport om förskolornas användning av det ekonomiska stödet till barn med behov av särskilt stöd.

17 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om fortsatta projektmedel för Södermalms vårdkedjeprojekt

18 Upphävande av avtal vad gäller ersättning för skolors utnyttjande av parkmark samt tecknande av brukaravtal med Katarina Norra skola.

20 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

21 Ansökan om avknoppning av Katarina/Eriksdal, Magdalenagården/Gamla stans och Tanto hemtjänst (Återremitterat ärende)

22 a Intresseanmälan att etablera förskola i Södra Hammarbyhamnen

Remisser:

23 Inrättande av ett Stockholms Barnråd /råd till skydd för Stockholms barn.

24 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet.

25 Byte av huvudman för Nytorgets behandlingsenhet. Remiss från länsstyrelsen

26 Ansökan från Behandlingsgruppen Bryggan AB och Cean AB om tillstånd för dagverksamhet och HVB.

Remiss från länsstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm.

28 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem.

29 Samråd om program för Slussen i stadsdelen Södermalm.

Remiss från stadsbyggnadskontoret

30 Moské i Skärholmen. Remiss från kommunstyrelsen

31 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Debaser Medis

32 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Movitz

Anmälningsärenden:

33 Anmälan av enkätsvar till Länsstyrelsen i Stockholms län angående det s.k. barnuppdraget

34 Anmälan av Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag för varaktiga stödformer till anhöriga 2007

35 Anmälan av Granskning av äldreomsorgen i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

Rapport av äldreomsorgsinspektörerna

36 Anmälan av länsstyrelsens beslut om tillsynen av Hornstulls korttidsboende

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll

38 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

39 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

40 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

41 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

42 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Margareta Björk
Elsemarie Bjellqvist

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m) t.o.m. § 29
RoseMarie Bladholm (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Ella Bohlin (kd) t.o.m. § 20
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Christian Stener (s)
Birger Jeansson (mp)

Ersättare
Per Törnvall (m) tjänstgörande
Tomas Wahlström (m) tjänstgörande
Harald Eriksson (m) tjänstgörande fr.o.m. § 21
Per Henriksson (fp) tjänstgörande fr.o.m. § 30
Annika Ivarsson (c)
Josefin Deiving (s)
Fredrik Upmark (s)
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)
Heinz Spira (v) tjänstgörande

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Carl Johan Casserberg (m) och Åsa Hagelstedt (v) samt av ersättarna Helena Widegren (m) och Annika Berg (m).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Magnus Meurling, TCO.

Tre personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamoten Elsemarie Bjellqvist (s) att justera dagens protokoll den 31 oktober 2007.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2007-09-20.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-10-10.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-10-05.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - centralupphandling av vård - och omsorgsboenden. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-392/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-26.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Utvärdering av anbud avseende driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende (Dnr 504-728/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-11.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.45 och öppnade det åter kl.18.00.

§15 Månadsrapport per september 2007 (Dnr 103-180/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-15.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per september 2007.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§16 Rapport om förskolornas användning av det ekonomiska stödet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde i maj 2007 togs beslut om den reviderade verksamhetsplanen för 2007. Förvaltningen fick då i uppdrag bland annat att redovisa hur förskolorna i f.d. Katarina - Sofia använt det utdelade direktstödet (561 kr/barn) för barn med behov av särskilt stöd.

Med anledning av uppdraget förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-08.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om hur förskolorna i f.d. Katarina-Sofia år 2007 använt en del av tilläggsbeloppet för barn med behov av särskilt stöd.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§17 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om fortsatta projektmedel för Södermalms vårdkedjeprojekt (Dnr 007-411/07)

Katarina-Sofia och Maria- Gamla stans stadsdelsnämnder beviljades 2006 medel för ett år med totalt 1270 tkr av Länsstyrelsen i Stockholms län för att skapa en bättre vårdkedja präglad av snabbare insatser för personer med tungt missbrukboende på Södermalm.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om
  fortsatta projektmedel för Södermalms vårdkedjeprojekt.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§18 Upphävande av avtal vad gäller ersättning för skolors utnyttjande av parkmark samt tecknande av brukaravtal med Katarina Norra skola.

Uppdrag från nämnden (Dnr 104-408/07)

Nämnden uppdrog 2007-04-19 åt Katarina-Sofias förvaltning att skriva brukaravtal
med Katarina Norra skola vad gäller skötseln av en del av Sandbacksparken och att häva avtalen med Hamnskolan, Via Emilia och l´Estradska.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomfört uppdrag.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§19 Tillägg i delegationsordningen (Dnr 000-156/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-02.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tillägg i delegationsordningen angående Allmänna ärenden, ärendegruppen 1.8 Beslut om bifall och avslag angående rättelse av personuppgift med enhetschef som delegat.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§20 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad (Dnr 103-229/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
  att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§21 Ansökan om avknoppning av Katarina/Eriksdal,

Vid nämndsammanträdet den 20 september 2007 återremitterades rubricerat ärende bl.a. för komplettering med tidsplan. I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-08.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godtar enhetschefernas komplettering av tid- och kommunikationsplan.

 2. Nämnden bifaller ansökan från Katarina/Eriksdal, Magdalenagården/Gamla stan och Tanto hemtjänstenheter om att knoppa av verksamheterna under förutsättning att de godkänns i den kompletterande upphandlingen inom hemtjänst och ledsagning som nu pågår i Stockholms stad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån
för eget förslag till beslut enligt bilaga 1.

§22 Ansökan om avknoppning av Villa Magdalena dagverksamhet

Medarbetare på Villa Magdalena dagverksamhet ansöker om att tillsammans knoppa av verksamheten. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-08.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller ansökan från personalgruppen på Villa Magdalena att knoppa av verksamheten.

 2. Nämnden tidigarelägger dagverksamheterna Villa Magdalena, Grindstugan och Kofoten i nuvarande aktivitetsplan avseende omsorg om äldre.

 3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja en upphandling av de tre dagverksamheterna.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån
för eget förslag till beslut enligt bilaga 2.

§23 Intresseanmälan att etablera förskola i Södra Hammarbyhamnen

(Dnr 400-424/07)

Pysslingen Förskolor och Skolor AB har lämnat in en intresseanmälan om att etablera förskola i kvarteret Svallvågen i Södra Hammarbyhamnen, vilken godkänts av nämnden.
En ny framställan har härefter inkommit om att få överta lokal i kvarteret Redaren.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-10-15.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter som redovisas i ärendet.

 2. Nämndens beslut ersätter tidigare beslut i stadsdelsnämnden från den 21 maj 2007.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”


Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) enligt bilaga 3.

§24 Inrättande av ett Stockholms Barnråd/ råd till skydd för Stockholms barn. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-328/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 november 2007 remitterat motion av Ann Mari Engel (v) om inrättande av ett Stockholms Barnråd.
Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-10-01.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker motionen

 2. Nämnden anför därutöver följande:

Barnperspektivet ska beaktas i alla nämnder och styrelser enligt ett kommunfullmäktigebeslut.

Förslaget att införa ytterligare ett råd innebär mera byråkrati och försenande av planprocesser, vilket bl.a. missgynnar framtagandet av flera barnomsorgsplatser i vår stadsdel.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån
för förvaltningens förslag.

§25 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-403/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 november 2007
remitterat nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg.
Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-10-01.

Ledamoten Christian Stener m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Per Törnvall m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt förvaltningens förslag.


Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån
för eget förslag till beslut enligt bilaga 4.

§26 Byte av huvudman för Nytorgets behandlingsenhet. Remiss från länsstyrelsen (Dnr 503-316/07)

Nytorgets behandlingsenhet har ansökt om byte av huvudman för verksamheten på
Barnängsgatan 28-30. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§27 Ansökan från CEAN om tillstånd för dagverksamhet samt HVB i lokaler på Kocksgatan. Remiss till länsstyrelsen (Dnr 006-306/07)

Cean AB och Behandlingsgruppen Bryggan AB har ansökt om tillstånd för dagverksamhet och Hem för vård och boende (HVB) för ungdomar på Kocksgatan 40 i Stockholm.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§28 Sprututbyte mot HIV - spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm. Yttrande över motion (Dnr 006-395/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 26 oktober 2007 remitterat motion av Erik Wassén (fp) om Sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm. Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt
framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det
gemensamma (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden hänvisar till kommunfullmäktiges beslut 2007-10-18:

”att staden i enlighet med socialtjänstnämndens beslut per den 20 september 2007
initierar en med Stockholms läns landstings gemensam utredning inför ett kommande ställningstagande i frågan om införandet av ett sprutbytesprogram.”

2. Nämnden anför därutöver:

Vi är i grunden negativa till ett sprutbytesprogram men med hänvisning till kf-beslutet
är frågans framtida behandling redan avgjord.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 5.

§29 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem. Remiss (Dnr 006-409/07)

I budgeten för 2007 har kommunfullmäktige beslutat att valfriheten ska öka bl.a. inom äldreomsorgen. Från och med 1 juli 2008 införs ett valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden för äldre.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-15.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Per Törnvall m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-15.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 6.

§30 Samråd om program för Slussen i stadsdelen Södermalm. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 099-168/07)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 oktober 2007
remitterat inbjudan till samråd om program för det framtida Slussen. Slussen är
idag i mycket dåligt skick och måste rivas. I samrådsmaterialet presenteras två huvudinriktningar för det framtida Slussen; ett där det gamla Slussen till stora delar rekonstrueras, ”Nybyggt bevarande”, och en inriktning som innebär en helt ny utformning av området, ”Nya Slussen”.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-02.

Tjänstgörande ersättaren Per Henriksson (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det
gemensamma (m), (fp), (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

2. Nämnden anför därutöver:

Av de två alternativen till ombyggnad av Slussen bör alternativ Nybyggnad väljas.

Den stora frågan är om Slussen skall vara en trafikplats eller en mötesplats. Vi menar att den kan utvecklas till både och.

Idag är området framför allt på kvälls- och nattetid en mörk och otrygg miljö, med gångar och prång som inbjuder till kriminella handlingar av allehanda slag. Slussen är i så beklämmande dåligt skick att det är angeläget att ett högt tempo hålls i den fortsatta planeringen.

Den nya Slussen måste utvecklas till en mötesplats för olika upplevelser, kulturella, lekamliga, idrottsliga - turism etc, i en inspirerande arkitektur. Det kan handla om ett nytt Nobelmuseum, konsthall eller konsertsal. Vi ser gärna att området aktiveras på olika sätt med något spektakulärt, t ex en byggnad av glas och mycket ljus, som speglar det nordiska ljuset och närheten till vattnet. Ett nytt landmärke vid Slussen i form av ett snurrande utkikstorn eller ett nytt operahus! Terrasseringen ner mot den öppna vattenytan skulle med fördel kunna nyttjas som utomhusscen på sommaren och om möjligheter finns även som inomhusscen under vintern, om tekniska möjligheter finns. En ny evenemangsplats kan här skapas! Södermalmssidan av Slussen bör med andra ord präglas av en stadsfront där människor till fots har möjlighet att komma i kontakt med vatten i rörelse och stora vattenspeglar.

Vi ser inget utrymme för ytterligare en galleria i området. I innerstaden finns brist på idrottsanläggningar för inomhusidrott, vilket vidare borde utredas i processen. En levande torghandel och annan begränsad service bör kunna erbjudas.

Det nya Slussen måste erbjuda trygghet för den enskilde, varför döda ytor måste minimeras. Vi vill understryka att detta kräver en levande miljö med omfattande kvällsaktiviteter. Trånga prång och passager bör undvikas. Den planerade bussterminalen bör byggas i två plan så att avgångshall i inglasad miljö med utsikt över Strömmen och Skeppsholmen kan erbjudas resenärerna.

Trafiklösningarna i nybyggnadsalternativet bör ånyo överväga möjligheterna att placera en rondell vid Räntmästartrappan. Därigenom förbättras möjligheten för trafik från Hornsgatan till Stadsgården vilket inte medges i nuvarande förslag. Befintligt förslag innebär att 1 500 bilar i stället måste ta Folkungagatan från Londonviadukten eller vice versa, vilket inte är acceptabelt.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl.(s), ledamoten
Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) enligt bilaga 7.

§31 Moské i Skärholmen. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 308-006/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 oktober 2007 remitterat skrivelse från Leif Rönngren (s) m.fl. om ansökan om markanvisning från Skärholmens Islamiska Kulturförening för att bygga en moské nära Skärholmens centrum.
Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§32 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Debaser Medis (Dnr 507-405/07)

Debaser Restaurang AB ansöker om tillstånd för alkoholservering till allmänheten med serveringstid 11.00-03.00 i restaurang Debaser Medis. Ansökan avser omprövning efter prövotid.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har vid omprövningen efter prövotid inget att erinra mot alkoholservering
  med serveringstiden 11.00-03.00 i Restaurang Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, 118 26 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§33 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Movitz

(Dnr 507-338/07)

Ninos & Aron Handelsbolag ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten med serveringstid 11.00 -03.00 i Restaurang Movitz. Ansökan gäller omprövning efter förlängning av arrendatorskontrakt.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-26.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har vid omprövningen inget att erinra mot alkoholservering med serveringstid 11.00-03.00 i Restaurang Movitz, Tyska Brinken 34, 111 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§34 Anmälan av enkätsvar till Länsstyrelsen i Stockholms län angående det s.k. barnuppdraget (Dnr 500-133/07)

Regeringen har i regleringsbrev för åren 2006-2007 gett landets länsstyrelser i uppdrag att särskilt granska den sociala barn- och ungdomsvården. Ett inledande samtal ska nu följas upp av en enkät. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§35 Anmälan av Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag för varaktiga stödformer till anhöriga 2007 (Dnr 599-468/07)

Stadsdelsnämnderna Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har
gemensamt ansökt om medel för Stimulansbidrag för varaktiga stödformer till
anhöriga 2007.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§36 Granskning av äldreomsorgen i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd (Dnr 205-119/07)

Äldreomsorgen i Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd har granskats av en av stadens äldreomsorgsinspektörer under 2006-2007. Granskningen har omfattat beställarenheten, utförarorganisationen i egen regi samt den verksamhet som är utlagd på entreprenad.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-29.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del på bordläggning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet.

Ersättaryttrande anmäldes av Annika Ivarsson enligt följande:

Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.

§37 Anmälan av länsstyrelsens beslut om tillsynen av Hornstulls korttidsboende (Dnr 504-687/06)

Länsstyrelsen riktade den 24 november 2006 kritik mot Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd för brister när det gäller bostadsstandard, blandad målgrupp och social dokumentation på Hornstulls korttidsboende. Länsstyrelsen begärde redogörelse från nämnden, vilken inkom den 25 maj 2007. Länsstyrelsen avslutar därmed tillsynen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger länsstyrelsens beslut 2007-08-23 till handlingarna.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i yrkandet.”

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-09-25, 2007-10-09 och 2007-10-23.

§39 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 16 oktober 2007.

§40 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 16 oktober 2007.

§41 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§43 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att förskolan Nicolaigården i år fått stadens kvalitetsutmärkelse.

Vidare rapporterades att ekonomiutskottet ej beviljat medel till förskolan Stenkolets ombyggnad. SISAB har lämnat ny offert till förvaltningen, som medför att kostnaderna nu kan rymmas inom förvaltningens budget.

§44 Övriga frågor

Skrivelse angående medicinsk fotvård

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) anmälde skrivelse 2007-10-25 angående
medicinsk fotvård.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse Stockholm ren och vacker

Ordföranden anmälde skrivelse 2007-10-25 Stockholm ren och vacker.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden översänder skrivelsen till trafik- och renhållningsnämnden, Stockholm Business Region AB/ Stockholm Visitors Board AB.

Skrivelse angående Samarbete kring information om Slussen-projektets genomförande

Ordföranden anmälde skrivelse 2007-10-25 angående Samarbete kring information om Slussen- projektets genomförande.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden översänder skrivelsen till trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden.

Skrivelse Ren och snygg stad

Ordföranden anmälde skrivelse 2007-10-25 Ren och snygg stad.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden översänder skrivelsen till kommunstyrelsen.

Studiebesök i Hammarby Sjöstad

Nämnden beslutade att i slutet av januari 2008 göra ett studiebesök i Hammarby Sjöstad.

Förslag på lämpligt datum lämnas vid nämndsammanträdet den 29 november.