Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-11-29

Sammanträde 2007-11-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Öppen del av sammanträdet, Nya ärenden

11 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar samt av ramavtal för landskapsarkitektkonsulter

14 Sammanträdesdagar 2008 för Södermalms stadsdelsnämnd

15 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

17 Komplettering till gällande delegationsordning för Social omsorg, Södermalms stadsdelsförvaltning

18 Tillägg i delegationsordningen

19 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

20 Två nya träd för varje nedtaget träd. Svar på skrivelse

Remisser:

21 Centrala upphandlingar av ramavtal. Remiss från kommunstyrelsen

22 Avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm - Bromma flygplatsområde.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Trafikmiljöplan för Hornstull. Yttrande över motion

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Stora och Goa AB

26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Hemma hos Seyhmus

27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Mojo Solutions

28 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Servanda Invest AB

29 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Tvärs AB

Anmälningsärenden:

30 Anmälan av revisorernas granskning av delårs - och tertialrapport 2 år 2007

31 Anmälan av revisionsrapport Granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption

32 Anmälan av Inköpsstudie gällande för folkölsförsäljning till unga inom stadsdelsområdet

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

38 Anmälan av svar på skrivelse från Södermalms stadsdelsnämnd angående Kvarnen

39 Information från förvaltningen

Mötesinformation

Justeras / 2007
Thorwald Nilsson
Maria Palme

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Maria Palme (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Carl Johan Casserberg (m)
Ella Bohlin (kd)
Jan Forsell (s)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Birger Jeansson (mp) t.o.m. § 10

Ersättare
Tomas Wahlström (m) tjänstgörande
Annika Berg (m) tjänstgörande
Harald Eriksson (m)
Annika Ivarsson (c)
Josefin Deiving (s) tjänstgörande
Fredrik Upmark (s)
Maria Engstedt (s)
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp) tjänstgörande fr.o.m. § 11
Heinz Spira (v) tjänstgörande

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp), Christian Stener (s) och Åsa Hagelstedt (v) samt ersättarna Helena Widegren (m), Per Törnvall (m) och Per Henriksson (fp).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel, Elisabeth Berndtsson och Krister Sundgren.

Facklig företrädare var Magnus Meurling, TCO och Christer Andersson, Kommunal.

Två personer från allmänheten var närvarande.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ledamoten Thorwald Nilsson (m) och vice ordföranden Maria Palme (s) att justera dagens protokoll den 5 december 2007.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2007-10-25.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-11-09.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 §

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-10-22.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.35
och öppnade det åter kl.18.00.

Drogsamordnare Monica Ahlqvist informerade om tillsyn vid folkölsförsäljning.

§11 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-16.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i gemensamma upphandlingar för Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Kungsholmen avseende årsentreprenör för mindre parkinvesteringar och underhåll samt ramavtal för landskapsarkitekter.

 2. Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören för Norrmalm att besluta i samtliga för upphandlingarna nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att besluta i övriga frågor som rör avtalen under avtalsperioden.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Verksamhetsplan 2008 (Dnr 100-590/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§13 Månadsrapport per oktober 2007 (Dnr 101-339/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-08.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2007.

§14 Sammanträdesdagar 2008 för Södermalms stadsdelsnämnd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-12.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer sammanträdesdagar för 2008 till torsdagen

den 24 januari, torsdagen den 14 februari, torsdagen den 27 mars,

torsdagen den 24 april, onsdagen den 21 maj, torsdagen den 12 juni,
torsdagen den 28 augusti, torsdagen den 18 september, torsdagen

den 23 oktober, torsdagen den 27 november samt torsdagen den 11 december.

§15 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-02.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden utser, i enlighet med nomineringen, Lisbeth Hemse,
Attention Stockholms stad, som ledamot i Södermalms handikappråd.

§16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare
  vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § första och andra
  stycket LVM inom nämndens ansvarsområde.

 2. Nämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära
  polishand­räckning enligt 43 § första stycket 2 p LVU inom nämndens
  eget ansvarsområde.

  Socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren: Maja-Stina Ahlzén, Ann
  Bergholtz- Flynn, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström,
  Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Stefan Heinebäck, Maria Larsson,
  Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Eveline Preibsch, Inga- Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman,
  Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius,
  Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

 3. Nämnden förordnar följande chefer och tjänstemän inom Social omsorg vid
  Södermalms stadsdelsförvaltning att begära polishandräckning enligt 43 §
  första stycket 2 p LVU inom nämndens ansvarsområde: Denise Melin,
  Siv Lundgren, Jeanette Holmqvist, Helena Johnsson och Mari Kjellqvist Isberg.

§17 Komplettering till gällande delegationsordning för Social omsorg, Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr 000-210/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till förändrad delegation inom Social omsorg.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Tillägg i delegationsordningen (Dnr 000-555/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-12.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att avdelningschefen för Individ och Familjeomsorg
blir delegat för ärendegruppen Yttranden till Lotteriinspektionen angående spel på värdeautomater (automatspel).

§19 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn,

(Dnr 103-506/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård eller boende (HVB), jourfamiljehemsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnet - runt- vård för barn och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enligt SoL och LVU. Syftet är att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01- -2011-12-31 med möjlighet till två års förlängning på lika villkor.

 2. Nämnden ger direktören för socialtjänstförvaltningen i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden besluta om smärre justeringar.

 3. Nämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att - tillsammans med juridiska avdelningen - efter samråd med berörd nämnd bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 4. Nämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som är lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnden med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

 5. Nämnden ger direktören för socialtjänstförvaltningen i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 6. Nämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

§20 Två nya träd för varje nedtaget träd. Svar på skrivelse

Vid nämndsammanträdet den 30 augusti 2007 uppdrogs åt förvaltningen att bereda skrivelsen Två nya träd för varje nedtaget träd.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-08.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse i enlighet med tjänsteutlåtande 2007-11-08.

§21 Centrala upphandlingar av ramavtal.

Tjänstgörande ersättaren Josefin Deiving m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med
(m)- (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-12.

2. Nämnden anför därutöver:

Södermalms stadsdelsnämnd anser att småföretagens möjligheter att konkurrera
måste beaktas vid upprättandet av förfrågningsunderlag vid centrala upphandlingar.
Vi menar att detta skulle öka mångfalden av företag i staden och i förlängningen därmed förstärka konkurrensen.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt tjänstgörande
ersättarna Anders Källhed (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 1.

§22 Avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm - Bromma flygplatsområde. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-512/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 6 december 2007
remitterat Avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelse av Stockholm- Bromma flygplatsområde.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-10-30.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Anders Källhed (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med
(m) - (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen bifaller Södermalms stadsdelsnämnd exploateringsnämndens beslut den 11 oktober 2007.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) enligt bilaga 2.

dels av tjänstgörande ersättaren Anders Källhed (mp) enligt bilaga 3.

dels av tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) enligt bilaga 4.

Ersättaryttrande lämnades av Annika Ivarsson (c) enligt bilaga 5.

§23 Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområden

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 november 2007 remitterat förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområden i Stockholms stad. Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-08.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Trafikmiljöplan för Hornstull. Yttrande över motion

(Dnr 006-380/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 14 november 2007
remitterat motion av Åsa Romson (mp) angående Trafikmiljöplan för Hornstull.
Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-08.

Tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m)- (kd)-förslaget.


Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker motionen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden anför därutöver:

Precis som stadsdelsförvaltningen anför ” finns en medvetenhet om den besvärliga trafiksituationen och den dåliga miljön i Hornstullsområdet. Samtidigt finns en svårighet
att utarbeta den i motionen efterfrågade trafikmiljöplanen då den övervägande delen av trafiken i området är genomfartstrafik Infarten från Liljeholmsbron är en viktig infart
till Södermalm och är av stor betydelse då det uppstår störningar på Essingeleden eller då Centralbron- Söderledstunneln måste repareras. Insatser begränsade till att minska bilberoendet i Hornstullsområdet kommer knappast att minska trafiken annat än mycket marginellt.

Enligt trafikkontorets bedömning kommer den planerade bostadsbebyggelsen i kv. Filen (vid Liljeholmsbron) och garaget under Högalidsparken inte påverka trafiksituationen i området i någon större utsträckning. I samband med utarbetandet av en detaljplan för den planerade gallerian vid Hornstull kommer trafikkontoret att ta fram en trafikplan. Galleriaprojektet förutsätter att parkeringsplatser längs med Långsholmsgatan tas bort och ersätts i Högalidsgaraget. Gallerian bedöms inte bidra med mer biltrafik då den planeras i nära anslutning till kollektivtrafiken och enligt planerna i första hand kommer att vända sig till de boende i området.

Förvaltningens förhoppning är att den kommande trafikplanen ska bidra till att förbättra trafikmiljön i Hornstullsområdet. T.ex. är det önskvärt att Långholmsgatans barriäreffekt som delar området i två delar kan minska. Trafikplanen bör innehålla åtgärder som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.”

Vi vill betona vikten av att den kommande trafikplanen fokuserar kring området
Långholms-gatan, eftersom problematiken kring Hornstull är stor. Byggandet av Förbifart Stockholm måste därför ske skyndsamt för att minska genomfartstrafiken i området.

Vi förutsätter att stadsdelsnämnden får den planerade trafikplanen för området på remiss och att i denna finns förslag på åtgärder för gång-, cykel- och kollektivtrafiken.

Ersättaryttrande:

Om jag hade haft rösträtt hade jag instämt i detta yrkande. Annika Ivarsson (c)

Reservation anmäldes av vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt av tjänstgörande ersättarna Anders Källhed (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Stora och Goa AB (Dnr 597-427/07)

Stora och Goa AB ansöker om utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten på BARA/Underbara. Restaurangen har i dagsläget tillstånd för servering till kl. 01.00 och ansöker om tillstånd till kl.03.00. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till kl. 03.00 i Restaurang BARA/Underbara, Östgötagatan 33, 116 25 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Hemma hos Seyhmus (Dnr 507-497/07)

Hemma hos Seyhmus ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten med serveringstid kl.13.00 -23.00 inomhus och utomhus på Seyhmus vegetariska deli/kafé.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Sammanträdet ajournerades kl.18.40-18.50.

Vice ordföranden Maria Palme m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut och begärde votering.

Följande propositionsordning framställdes och godkändes. Den som vill bifalla (m)-förslaget röstar ja. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sex ja-röster/ ordföranden Margareta Björk, ledamöterna Thorwald Nilsson, RoseMarie Bladholm, Carl Johan Casserberg samt tjänstgörande ersättarna Tomas Wahlström och Annika Berg (alla m)/

mot sex nej-röster/ vice ordföranden Maria Palme (s), ledamöterna Jan Forsell (s) och Elsemarie Bjellqvist (s) samt tjänstgörande ersättarna Josefin Deiving (s), Anders Källhed (mp) och Heinz Spira (v)/Ledamoten Ella Bohlin (kd) avstod från att rösta.

Med ordförandens utslagsröst hade nämnden bifallit m-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att på försök under ett år tillstyrka alkoholservering till allmänheten på Hemma hos Seyhmus vegetariska deli/kafé, Varvsgatan 29, 117 29 Stockholm med serveringstid kl.13.00-23.00 inomhus och kl.13.00 - 22.00 utomhus.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ordföranden Maria Palme m.fl. (s) samt tjänstgörande

ersättarna Anders Källhed (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens
förslag.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang

Mojo Solutions AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Pastis med serveringstid inomhus kl.12.00 -00.00 och utomhus kl. 12.00-22.00. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Restaurang Pastis, Baggensgatan 12, 111 31 Stockholm med serveringstid inomhus kl.12.00 -00.00 och utomhus kl. 12.00-22.00.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Servanda Invest AB (Dnr 507-472/07)

Servanda Invest AB ansöker i samband med ägarskifte om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Källaren Aurora. Serveringstiden är enligt ansökan kl. 11.00 -01.00 inomhus. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten i Restaurang Aurora, Munkbron 11, 111 28 Stockholm kl. 11.00 -01.00 inomhus.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Yttrande över ansökan om alkoholservering för Tvärs AB

Tvärs AB ansöker om tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i

Restaurang Spesso med serveringstid 11.00 -01.00 inomhus och 11.00-22.00 utomhus.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten på Restaurang Spesso, Hammarby allé 125, 120 64 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Anmälan av revisorernas granskning av delårs - och tertialrapport

Revisorerna har granskat delårs - och tertialrapport 2 2007 för stadens nämnder och styrelser. Revisionskontorets sammanställning av granskningsresultat för staden

- Granskning av tertialrapport 2- uppföljning av budget 2007 överlämnas för kännedom till samtliga nämnder.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Palme (s) samt tjänstgörande ersättarna Anders Källhed (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 6.

§31 Anmälan av revisionsrapport Granskning av exploateringsnämndens skydd mot korruption (Dnr 102-504/07)

Revisionskontoret har med hjälp av konsult granskat exploateringsnämndens skydd mot korruption. Rapporten har överlämnats till samtliga nämnder för kännedom.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

§32 Anmälan av Inköpsstudie gällande folkölsförsäljning till unga inom stadsdelsområdet (Dnr 506-556/07)

Ansvaret för tillsynen av folkölsförsäljningen i Stockholm ligger på stadsdelsnämnderna. Ambitionsnivån för den löpande tillsynen är att varje försäljningsställe besöks en gång per år. Härutöver genomförs årliga inköpsstudier. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-11-06, 2007-11-16 och 2007-11-20.

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 20 november 2007.

§35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 20 november 2007.

§36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes ärenden fattade på delegation av tjänsteman för avdelningen Personal & Kansli.

§38 Anmälan av svar på skrivelse från Södermalms stadsdelsnämnd angående Kvarnen

I ärendet förelåg skrivelse från socialtjänstförvaltningens tillståndsutskott 2007-10-25.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger skrivelsen till handlingarna.

§39 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att fastighetsägaren Gyllenforsen beslutat att intäkterna från Katarinahissen under december månad ska gå till Söderandans buss.

Vidare rapporterades att länsstyrelsen genom det s.k. barnuppdraget från regeringen under 2005 och 2006 gjort ett antal studier i några kommuner i länet och vid Maria- Gamla stans
och Hässelby stadsdelsförvaltningar.

Studierna har rört arbetet med barn inom individ- och familjomsorgen och även
med funktionshinder. Förvaltningen fick goda omdömen om sitt arbete.

§40 Övriga frågor

Skrivelse angående hemsjukvården i Vårdval Stockholm

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) anmälde skrivelse 2007-11-29 (bilaga 7) angående hemsjukvården i Vårdval Stockholm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Studiebesök i Hammarby Sjöstad

Nämnden har beslutat att i slutet av januari 2008 göra ett studiebesök i Hammarby Sjöstad.

Förslag på lämpligt datum lämnas vid nämndsammanträdet den 13 december.