Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-12-13

Sammanträde 2007-12-13

Datum
Klockan
17:30
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

10 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Öppen del av sammanträdet, Bordlagda ärenden

11 Verksamhetsplan 2008

12 Granskning av äldreomsorgen 2007 i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd. Förslag på åtgärder (Bordlagt ärende)

Nya ärenden

13 Kvalitetsredovisning 2007 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor

14 Redovisning av uppdrag från stadsdelsnämnden utifrån inspektion av förskolan Samariten 23/1-2/2 2007

15 Förslag till hantering av synpunkter, beröm och klagomål inom Södermalms stadsdelsförvaltning

16 Synpunkter på Orimliga skillnader i äldreomsorgen – Granskning av avvikelser inom äldreboenden i 43 stadsdelar och kommuner i Stockholms län.

17 Ansökan från Verdandi Söder avseende medel för att delbekosta Alternativ Helg – verksamhet

19 Förskolornas lokalplanering. Uppdrag från nämnden

20 Beslut om delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

Remisser:

21 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen. Remiss från länsstyrelsen

22 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Yttrande till länsstyrelsen

23 Yttrande över ansökan från Notox öppenbehandling om byte av lokaler.

Remiss från länsstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Upplåtelse av den egna bostaden. Remiss från kommunstyrelsen

Anmälningsärenden:

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

26 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

30 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamoten Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 18 december 2007.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2007-11-29.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-11-21.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-11-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2007-11-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning i ärendet.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Nedskrivning av fordringar (Dnr 101-594/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-27.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.45 och öppnade det åter kl.18.00.

§11 Verksamhetsplan 2008 (Dnr 100-590/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-28.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 29 november 2007.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) framlagt förslag till beslut och att proposition skulle ställas på var och en av att- satserna 1, 8, 14 och 20.

Ledamöterna Thorwald Nilsson m.fl. (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och

Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Birger Jeansson (s) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) tog först upp återremissyrkandet från (mp) och (v).

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå återremissyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår återremissyrkandet.

Reservation anmäldes av ledamöterna Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.30-18.35.

Ordföranden tog härefter upp att- sats 1 i (s)-förslaget och yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann majoritet för förvaltningens förslag.

Votering begärdes och följande voteringsproposition framställdes och godkändes.

Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som vill bifalla (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk, ledamöterna Thorwald Nilsson, tjänstgörande ersättarna Helena Widegren, Per Thörnvall, Tomas Wahlström (alla m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster/ ledamöterna Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Josefin Deiving (s) och Heinz Spira (v)/

Nämnden hade alltså beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för (s) - förslaget enligt bilaga 1.

Ordföranden tog härefter upp att- sats 8 i (s)-förslaget och yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann majoritet för förvaltningens förslag.

Votering begärdes och följande voteringsproposition framställdes och godkändes.

Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som bifaller (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk, ledamöterna Thorwald Nilsson, tjänstgörande ersättarna Helena Widegren, Per Thörnvall, Tomas Wahlström (alla m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster/ ledamöterna Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Josefin Deiving (s) och Heinz Spira (v)/

Nämnden hade alltså beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Röstförklaring lämnades av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande:

”Vi avslår yrkandet, då det i budgeten för Preventionsenheten – utöver de fyra fältassistenterna- bl.a. även finns anslag för två s.k. ungdomssekreterare.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för (s) - förslaget enligt bilaga 1.

Ordföranden tog härefter upp att- sats 14 i (s)-förslaget och yrkade för majoritetens del på avslag.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann majoritet för yrkandet om avslag.

Votering begärdes och följande voteringsproposition framställdes och godkändes.

Den som bifaller majoritetens förslag om avslag röstar ja. Den som bifaller (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk, ledamöterna Thorwald Nilsson, tjänstgörande ersättarna Helena Widegren, Per Thörnvall, Tomas Wahlström (alla m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster/ ledamöterna Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Josefin Deiving (s) och Heinz Spira (v)/

Nämnden hade alltså beslutat att avslå (s)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att avslå att- sats 14 i (s)- förslaget.

Röstförklaring lämnades av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande:

”Vi avslår yrkandet med hänvisning till att i lokalerna finns grundtillgänglighet när den beställda utlovade utrustningen är installerad i Röda rummet.

I de nya kommande lokalerna förutsätter vi att full tillgänglighet finns från början.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för (s) - förslaget enligt bilaga 1.

Ordföranden tog härefter upp att- sats 20 i (s)-förslaget och yrkade för majoritetens del på avslag.

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann majoritet för yrkandet om avslag.

Votering begärdes och följande voteringsproposition framställdes och godkändes.

Den som bifaller majoritetens förslag om avslag röstar ja. Den som bifaller (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ ordföranden Margareta Björk, ledamöterna Thorwald Nilsson, tjänstgörande ersättarna Helena Widegren, Per Thörnvall, Tomas Wahlström (alla m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster/ ledamöterna Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Josefin Deiving (s) och Heinz Spira (v)/

Nämnden hade alltså beslutat att avslå (s)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att avslå att - sats 20 i (s)- förslaget.

Röstförklaring lämnades av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande:

”Vi avslår yrkandet, då det lokala brottsförebyggande rådet, Söderandan, genom Preventionsenheten administrerar de s.k. kvällsvandringarna genom schemaläggning för samtliga högstadieskolor inom stadsdelen - oavsett huvudman. All utsättning sker också från hotell Malmen.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för (s) - förslaget enligt bilaga 1.

Ordföranden Margareta Björk (m) ställde härefter de resterande fyra förslagen mot varandra.

Nämnden beslutade i enlighet med (m), (fp)- (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att vid utökning av verksamheten vid förskolan Bamse (en kommunövergripande verksamhet) köpa platser från Röda Korset.

 3. Nämnden anför därutöver följande:

Vi i alliansen gick till val på ett program, där vi fick väljarnas stöd. Det programmet genomför vi nu vartefter.

Efter ett års borgerligt styre i Stockholm och på Södermalm har många bra reformer hunnit genomföras. Vissa reformer är synliga, vissa reformer kanske inte så synliga för den medborgare som inte är direkt berörd.

På Södermalm har två förvaltningar blivit en, vilket naturligt för vissa varit både oroväckande och omtumlande; för vissa nydanande och utmanande. Med facit i hand kan vi konstatera att det bästa från båda förvaltningarna nu omsätts i det vardagliga arbetet. På vissa områden pågår nu en genomlysning av alla ärenden för att få en likvärdig behandling.

förskolans område

· kommer en förskolepeng att införas fr.o.m. 1 juli 2008,

· en ny förskoleplan kommer att utarbetas under nästa år,

· lika villkor ska gälla mellan kommunala och enskilda alternativ,

· full etableringsfrihet ska gälla för fristående förskolor och familjedaghem,

· föräldrarnas val och önskemål ska styra. Som ett komplement införs också ett vårdnadsbidrag,

· utvärderingar av förskolorna, inklusive brukarundersökningar, kommer att göras tillgängliga,

· ett gemensamt kösystem till förskolor, oavsett om de är kommunala eller enskilt drivna, kommer att sjösättas under året. Det kommer att underlätta för föräldrarna både att få en överblick över alternativen och den aktuella kö-situationen och också att göra anmälan via nätet. Detta är ett led i vår strävan att flytta makten från politikerna till köksbordet!

· har medel för barn med behov av särskilt stöd förstärkts med 3,1 mnkr netto i förhållande till 2007 års budget.

Det tar två år att projektera, planera och bygga en förskola. Den stora efterfrågan på barnomsorgsplatser under våren kan ej mötas av tillgång på befintliga platser, om barnomsorgsgarantin skall hållas. Vi har uppmärksammat detta och givit förvaltningen ett antal uppdrag för att om möjligt hitta alternativa lösningar för att kunna uppfylla kf-beslutet om barngruppernas storlek. Tyvärr blir detta inte möjligt under våren 2008 p.g.a. den korta tidsplaneringen.

Antalet barn i stadsdelen har ökat i en takt som inga prognoser har förutsett. Vi har stor tillit till förvaltningens förmåga att öppna fler förskolor med hög kvalitet på kort tid. Det är givetvisolyckligt att antalet barn per avdelning temporärt under våren 2008 riskerar atthöjas.Tremånadersgarantin är viktig att bibehålla även i nuvarande exceptionella situation och vi förutsätter att kvaliteten i verksamheten kanbibehållas, beroende på lokalernas utformning och personalens professionella arbetssätt.

På den sociala sidan

· införs Jobbtorg den 1 januari

· hela socialtjänstens verksamhet skall genomlysas, bl.a. betonas utredningar kring barn som far illa

· ställs särskilda krav att utveckla existerande nätverk

· bedriver förvaltningen ett mycket aktivt arbete för att minska bidragsberoendet. Målet är att alla som kan arbeta ska bidra till sin egen försörjning,

· Vi ser med tillfredsställelse att Socialstyrelsen utsett stadsdelen till pilotprojekt när det gäller evidensbaserat arbetssätt, eftersom detta redan finns i en del av stadsdelen.

När det gäller omsorgen om våra äldre och de med funktionshinder

· all äldreomsorg kommer att genomlysas över staden,

· den biståndsbedömda sociala dagverksamheten Guldägget permanentas,

· genomför vi en valfrihetsreform som träder i kraft den 1 juli 2008. Den innebär att alla, som har ett biståndsbeslut och beviljats plats på vård- och omsorgsboende, kan välja boende. ”Stadsdelsarresten” försvinner och valfriheten ökar,

· ersättningen till de olika utförarna inom särskilda boenden – kommunala som enskilda - kommer att vara likvärdig fr.o.m.1 juli,

· korttidsboende utomlands kommer att upphandlas under 2008,

· riktlinjerna för hemtjänst ändras, vilket innebär

· att de äldre får ökat inflytande över vad som ska göras, t ex att använda tiden för en promenad till affären eller för en stunds samtal, om det just då känns mer angeläget än t.ex. städning,

· ett hembesök (i samarbete med landstinget) kommer att erbjudas alla som fyllt 75, och som inte har beviljats någon insats. Syftet är att kunna vidta förbättringar och förändringar i hemmet för att underlätta att man kan bo kvar hemma så länge som man önskar,

· under sommarperioden erbjuds ”dagkollo” för de äldre som så önskar,

· satsas på att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelserna för dem som bor i äldreboenden eller får mat via hemtjänsten,

· alla boende på vård- och omsorgsboende, som vill, har rätt till utevistelse. Vi anser att detta är en viktig och prioriterad del för att uppnå en god livskvalitet,

· otrygghet kommer att finnas med vid behov av ett trygghetslarm,

· att ålder kommer att finnas med vid en helhetsbedömning vid ansökan till servicehus

· stadsplaneringen för alla nya områden som byggs på Södermalm ska präglas av ett tillgänglighetsperspektiv.

Satsningar har gjorts, och kommer ytterligare att göras, på städning och vinterväghållning för att vi ska få en renare och tryggare stadsdel:

· genom 24-timmarsgarantin för klottersanering på stadens egna fastigheter har vi kommit en bit på väg men där målet måste vara att även enskilda ägare finns med,

· genom att stadsdelen får samarbeta med Trafiknämnden i projektet ”Stockholm Ren och Vacker” med satsningar i Gamla stan, vid Slussen och på Medborgarplatsen,

· genom att det lokala brottsförebyggande rådet Söderandan kommer att utöka sin verksamhet till även Sjöstaden och Gamla stan,

· genom att Söderandan fortsätter med Trygghetsvandringar dels på helgkvällarna med schemalagda tider för alla skolor (oavsett huvudman), dels för att göra olika delar av stadsdelen ljusare och tryggare,

· genom att fortsätta arbetet med att få fler återvinningsstationer ( t.ex. i Tantolunden), och även att få flera av dem nedgrävda (t ex vid Hammarby fotbollsplan och i korsningen Ringvägen/ Renstiernas gata),

· genom att stödja stadens förhållningssätt till utskänkningstillstånd för krogar, vilket innebär indragna utskänkningstillstånd för krogar som inte sköter sig och förlängda tillstånd för dem som fyller de rigida krav som staden ställt upp.

· genom att anställa ytterligare en fältassistent hoppas vi att det drogförebyggande arbetet bland stadsdelens unga stärks. Tyvärr utmärker sig ungdomarna på Södermalm negativt genom att ha en hög alkoholkonsumtion, vilket måste minskas. Vi satsar dels på information till och dels kontroll av butiker, som säljer öl och tobak. Våra drogsamordnare arbetar löpande med information till och i skolor. I samband med större helger har vi särskilda anti-langningskampanjer. Men det återstår mycket att göra, inte minst för att få föräldrarna ännu mer engagerade och få dem att inse föräldraansvaret för den egna ungdomens fritidsvanor när det gäller alkohol. Förvaltningen planerar därför vissa informationsinsatser.

Vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar ges möjligheter att idrotta, både då det gäller spontanidrott och idrott i mer organiserad form. Dessa satsningar bör bland annat göras utifrån ett genusperspektiv så att satsningarna kommer både flickor och pojkar till del. Detta har varit eftersatt under föregående mandatperiod men nu tar vi aktivt initiativ.

Vi hoppas att i framtiden kunna hitta flera platser för spontanidrott men även för nya motionsanläggningar, t.ex. under nya Slussen.

Vi noterar intresset för Avknoppningar från personalens sida. Under 2008 tror vi oss veta att intresset ökar.

Det av kommunfullmäktige angivna målet att allt som inte är myndighetsutövning skall upphandlas finns i förvaltningens förslag till aktivitetsplan, vilken vi stödjer.

Sammanfattningsvis ser vi fram mot att arbeta för att göra Södermalm ännu bättre under resten av mandatperioden:

· Södermalm ska vara en attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende, företagande och besök.

· Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras genom att förvaltningen utvecklar och förfinar sina metoder för utvärdering och uppföljning för de verksamheter som finansieras över stadsdelsförvaltningens budget.

· Stadsdelens verksamheter skall vara kostnadseffektiva så att tillgängliga resurser maximalt kommer de enskilda medborgarna till godo.

Slutligen vill vi ge en stor eloge till förvaltningen för utarbetandet av verksamhetsplanen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes

dels av ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 1

dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 2

dels av tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 3.

§12 Granskning av äldreomsorgen 2007 i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd. Förslag på åtgärder (Dnr 602-449/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-26.

Ärendet bordlades 2007-10-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder.

 2. Nämnden åberopar och överlämnar förvaltningens åtgärdsförslag till äldrenämnden.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) enligt bilaga 4.

dels av ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) enligt bilaga 5.

§13 Kvalitetsredovisning 2007 för Södermalms stadsnämnds förskolor

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-23.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med majoritetens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att i huvudsak godkänna och översända kvalitetsredovisningen 2007 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor till utbildningsnämnden samt att därutöver anföra följande:

I stadsdelen finns ca 2510 barn inskrivna i den kommunala verksamheten. 52 kommunala förskolor, uppdelad i 17 förskoleenheter, finns. Hur många avdelningar som finns, finns dock inte angivet i underlaget, en uppgift som vi menar är viktig för att få en riktig bild av helheten.

Barnomsorgsgarantin skall hållas, vilket är ett av kommunfullmäktige fastställt mål.

Det tar två år att projektera, planera och bygga en förskola och efter drygt ett år efter valet ser vi oss tvingade att under våren 2008 tillfälligt höja barnantalet i barngrupperna.

Lokalerna och personalsammansättningen är här avgörande faktorer, vilket vi lämnar till professionen att avgöra på vilka avdelningar detta kan ske.

Den genomlysning av barns närvaro under november och december 2007 för att se om platserna faktiskt utnyttjas kommer naturligtvis att följas upp under andra månader 2008.

Valfriheten att kunna välja skola anser vi vara viktig. Det är därför glädjande att övergången från förskola till skola i stort fungerar bra även om föräldrarna väljer många olika skolor.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) enligt bilaga 6.

§14 Redovisning av uppdrag från stadsdelsnämnden utifrån inspektion

Med anledning av förskoleinspektörernas inspektion på förskolan Samariten gav nämnden förvaltningen i uppdrag att tillsätta en organisationskonsult samt återkomma med rapport över vidtagna åtgärder utifrån framförda brister. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bordlägger ärendet till nämndens sammanträde i januari samt anför därutöver:

Förvaltningens rapport visar att förändringsprocessen, som startades efter stadsdelsnämndens beslut 2007-04-22, fortfarande har problem. Rapporten beskriver hur arbetet upplevs som forcerat och några såväl personal som föräldrar är öppet, avvaktande och/eller avvisande till utökningen av förskolan med ett våningsplan enligt tidigare beslut i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.

Detta kan vi inte acceptera – antingen är man med eller också väljer man att stiga av – det är de två val som finns. Mer än tre år har gått sedan förskolan Samariten utökades och nu är det på tiden att det valet görs. De vuxna, som inte vill vara med i den förändringsprocess som syftar framåt, måste nu ta ett beslut.

Vi finner det desto mera positivt att det finns en föräldragrupp från gamla Samariten som åtagit sig att vara behjälplig i att skapa en positiv samarbetsanda på förskolan, för vilket vi vill ge dessa föräldrar en eloge.

§15 Förslag till hantering av synpunkter, beröm och klagomål inom Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr 001-561/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förslag till hantering av synpunkter, beröm och klagomål
inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

§16 Svar på uppföljning av synpunkter på Orimliga skillnader i äldreomsorgen - Granskning av avvikelser inom äldreboenden i 43 stadsdelar och kommuner i Stockholms län (Dnr 600-491/07)

Vid nämndsammanträdet 2007-02-15 uppdrogs åt förvaltningen att före årets utgång återkomma till nämnden med uppföljning av de synpunkter som lämnats på rubricerad
rapport från Svenskt Näringsliv. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

§17 Ansökan från Verdandi Söder om medel till Alternativ Helg

Verdandi Söder ansöker om bidrag med 5000 kr. till Alternativ Helg- verksamhet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Verdandi Söder om medel för att
  delbekosta Alternativ Helg- verksamhet.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2008

(Dnr 000-540/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden utser följande nominerade represen­tanter till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

Ledamöter Ersättare

Alex Margulies, PRO Inga Svensson, PRO

Nils Mogård, PRO Per Hansson, PRO

Sonja Broquist, PRO Solveig Lundberg, SPRF

Lars Åstrand, SPF Göran Forsberg, SPF

Britt Mellström, SPF Lena Haraldsson, SPF

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för
konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under år 2008.

§19 Förskolornas lokalplanering. Uppdrag från nämnden

(Dnr 403-541/07)

Vid nämndsammanträdet den 20 september 2007 uppdrogs åt förvaltningen vid behandlingen av förvaltningens lokalplanering att återkomma kring vissa frågor. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-08.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag om återremiss.

Ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren

Heinz Spira (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag och avslag på återremissyrkandet.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med majoritetens förslag om återremiss.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden återremitterar ärendet

samt anför därutöver:

Vi har ett stort behov av förskoleplatser i stadsdelen, framför allt i Södra Hammarbyhamnen.

Varje nybyggnation är oerhört dyr, därför måste varje planering vara dels effektiv, dels ske långsiktigt. Alla möjligheter till samutnyttjande och samplanering skall genomlysas, vilket också utbildningsnämnden givit utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra med

Nacka kommun.

I ärendet framgår

- inte om någon diskussion över huvud taget förts med Nacka kommun om samplanering,

- inte om kv Sommaren kommer att bebyggas – en kontakt bör tas med Einar Mattsson AB, som äger marken, och som enligt uppgift vill bygga ,

- informationen om två/trefamiljsystem bör även fortsättningsvis finnas med i månadsannonserna och inte bara i den broschyr, som finns på nätet. Hur distribueras den broschyren förutom på nätet?

- paviljonglösningar och kv. Innanhavet – hur ser den aktuella situationen ut?

- stadens skollokalprogram föreskriver att tomma skollokaler skall nyttjas för förskoleverksamhet eller vice versa. Minskade antal skolbarn och flytt av S:t Örjan - möjliggör det tomma skollokaler som kan nyttjas för förskoleverksamhet?

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) till förmån för sitt avslagsyrkande.

§20 Beslut om delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab (Dnr 000-601/07)

Socialtjänstnämnden får i budget 2008, på uppdrag av kommunstyrelsen, ansvar
för uppföljning av stadens samlade socialtjänstverksamhet, ansvaret att från stadsdelsnämnderna samla in och sammanställa statistikuppgifter och för verksamheten annan relevant information för att på så sätt kunna ge en samlad bild av stadens socialtjänst.

Som en följd härav behöver programansvariga utredare som är anställda vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt få delegation att samla in och sammanställa material i dessa ärenden.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att i enlighet med vad som framgår av socialtjänstnämndens tjänsteutlåtande 2007-10-05 (dnr 103-054/07) ge delegation till de programansvariga utredare som är anställda vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt.

Delegationen ska gälla från och med 2008-01-01.

§21 Extra sammanträde den 10 januari 2008

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-11.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att hålla extra sammanträde den 10 januari 2008 kl.8.00.

§22 Ansökan om att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen (Dnr 006-525/07)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 7 december 2007
remitterat rubricerad ansökan.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-22.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Ansökan om tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Dnr 006-543/07)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 21 december 2007
remitterat ansökan Frösunda LSS AB.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-26.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-26.

§24 Ansökan från NOTOX öppenbehandling om byte av lokaler.

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 7 december 2007 remitterat rubricerad ansökan. Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) med instämmande av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och tjänstgörande ersättaren Heinz Spira (v) enligt bilaga 7.

§25 Upplåtelse av den egna bostaden. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-580/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 21 december 2007
remitterat departementsutredningen Upplåtelse av den egna bostaden.
Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-23.

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-12-04.

§27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 4 december 2007.

§28 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 4 december 2007.

§29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes ärenden fattade på delegation av tjänsteman för avdelningen Personal & Kansli.

§31 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel tackade nämnden för gott samarbete under året och önskade God Jul.

§32 Övriga frågor

Studiebesök i Hammarby Sjöstad

Nämnden har beslutat att i slutet av januari 2008 göra ett studiebesök i Hammarby Sjöstad.

Förslag på lämpligt datum lämnas vid nämndsammanträdet i januari.

Ordföranden tackade Helena Widegren (m) och Annika Ivarsson (c)- som lämnar nämnden vid årsskiftet- för deras arbete i nämnden. Maria Palme och Margaretha Swanström, som lämnat nämnden, kommer också att avtackas med en blomma.

Ordföranden tackade förvaltningen och nämnden för goda insatser under året och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ledamoten Jan Forsell önskade ordföranden God Jul och Gott Nytt År.