Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-10

Sammanträde 2008-01-10

Datum
Klockan
08.00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Fastställande av dagordning

4 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2008

5 Inrättande av en social delegation inom Södermalms stadsdelsnämnd, val av ledamöter och ersättare samt fastställande av instruktion m.m.

Mötesinformation

Justeras / 2008
Margareta Björk
Elsemarie Bjellqvist

Närvarande

Ledamöter
Margareta Björk (m) ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m)
Christoffer Järkeborn (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Elsemarie Bjellqvist (s)
Birger Jeansson (mp)
Äsa Hagelstedt (v)

Ersättare
Carl Johan Casserberg (m) tjänstgörande
Tomas Wahlström (m) tjänstgörande
Annika Berg (m)
Per Henriksson (fp)
Pia Toremar (c)
Josefin Deiving (s) tjänstgörande
Fredrik Upmark (s) tjänstgörande
Maria Engstedt (s) tjänstgörande
Bengt Sjöberg (s)
Anders Källhed (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Johan Steenhoff Eriksen (m), Ella Bohlin (kd) Jan Forsell (s) och Christian Stener (s) samt ersättarna Per Törnvall (m), Harald Eriksson (m) och Heinz Spira (v).

Närvarande i övrigt var BrittMarie Kyndel och Elisabeth Berndtsson.

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamoten Elsemarie Bjellqvist (s) att justera dagens protokoll den 10 januari 2008.

§3 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2008

Kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2008 anmäldes.

§5 Inrättande av en social delegation inom Södermalms stadsdelsnämnd, val av ledamöter och ersättare samt fastställande av instruktion m.m. (Dnr 000-636/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-19.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen en social delegation för
  behandling och beslut i enskilda ärenden inom stadsdelsnämndens kompetensområde.

 2. Nämnden utser sju ledamöter: Thorwald Nilsson (m), Harald Eriksson (m), Christoffer Järkeborn (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp) samt Heinz Spira (v) och fyra ersättare: Ella Bohlin (kd), Per Henriksson (fp), Jan Forsell (s) och Josefin Deiving (s) att ingå i den sociala delegationen.

 3. Nämnden utser ledamoten Thorwald Nilsson (m) till ordförande och ledamoten
  Elsemarie Bjellqvist (s) till vice ordförande.

 4. Nämnden fastställer i ärendet föreslagen instruktion för den sociala delegationen.
  (bilaga 1).

 5. Nämnden fastställer delegation enligt bilaga 2 och förordnar för kompletterande
  beslutanderätt enligt bilaga 3.

 6. Nämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordförande och vice
  ordförande i sociala delegationen rätt att fatta beslut i ärenden som är så
  brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

 7. Beslutet gäller från och med den 10 januari 2008 och tills vidare.

 8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.