Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Nya ärenden:

5 Förskolornas lokalplanering (återremitterat ärende)

6 Kvalitetsgarantier 2008

7 Beloppsgränser vid direktupphandling

8 Tillsynsrapporter över enskild verksamhet (äldre och funktionshindrade) inom Södermalm

9 Åtgärdsplan i anslutning till länsstyrelsens tillsyn av familjehemsvården i fd Maria Gamla stans stadsdelsnämnd

10 Handlingsplan mot klotter

11 Tillägg i delegationsordningen

Remisser:

12 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen

13 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökan om ändring av befintligt tillstånd samt att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § SoL - Magelungens behandlingscenter AB.

Remiss från länsstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förändrad placering av värdeautomater. Remiss från Lotteriinspektionen

16 Åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller - SFS 2004:675.

17 Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till 2 timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning.

18 Förslag från Södermalms stadsdelsnämnd om överföring av stadsdelen Södra Hammarbyhamnen från Söderorts till City polismästardistrikt.

Remiss från Polismyndigheten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Add Food i Stockholm AB

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Tälje krogar AB

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Divinius Foods AB

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Harven HB

Anmälningsärenden:

23 Anmälan av Rapport från inspektion av Rosenlunds förskolor 25/9-4/10 2007

24 Anmälan av revisionsrapport Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

25 Anmälan av beviljade medel för samverkansprojekt socialtjänst - skola

26 Anmälan av skrivelse från exploateringskontoret

27 Anmälan av uppföljningsrapporter SUR och HUR över äldre och funktionshinderverksamheter

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamoten Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 29 januari 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2007-12-13 och 2008-01-10.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Förskolornas lokalplanering. Uppdrag från nämnden

Vid nämndsammanträdet den 13 december 2007 återremitterades ärendet

Förskolornas lokalplanering för ytterligare information om samplanering med Nacka kommun, byggplanering i kv. Sommaren, information om två/trefamiljssystem, förskola/skola i kv. Innanhavet, paviljonglösningar och samplanering med utbildningsförvaltningen om tomma skollokaler.

I ärendet förelåg nu förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-07.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att löpande följa lokalsituationen i stadsdelens grundskolor för att enligt stadens lokalprogram kunna nyttja skollokaler för förskoleverksamhet

 3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående undersöka möjligheten till att sätta upp paviljonger i Stigbergsparken, Axel Landqvists park eller annan/andra lämpliga parker

 4. Nämnden anför därutöver:

Det tar två år att projektera, planera och bygga en förskola. Trycket på hela innerstaden när det gäller behovet av förskoleplatser är stort – störst i Sjöstaden. För att försöka hålla barnomsorgsgarantin måste alla möjligheter och alternativ utredas, både tillfälliga och permanenta lösningar.

Ett snabbare sätt att få fram förskoleplatser är paviljonglösningen, vilket vi menar måste till ytterligare för att tillfälligt lösa det stora behov av förskoleplats, som föreligger.

Stigbergsparken är en stor grön och lummig park som idag nyttjas mycket litet – på mornar och kvällar ses hundägare ute i parken, några äldre söderkisar kan sitta på en bänk och ibland kan man se barn och vuxna i den lilla lekdelen. Parken är en mycket passiv park, som skulle kunna nyttjas under en tillfällig period för paviljonger. Dessutom skulle det bli mera liv och rörelse i parken. Detta förslag är inte i stället för förslaget att bygga en förskola på Stigberget, men den processen kan dra ut på tiden av olika orsaker.

En annan park som ev. skulle kunna vara lämplig för paviljonger är Axel Landquists park, som är tänkt att upprustas under 2008, vilket i så fall skulle kunna anstå.

Förvaltningen har kanske förslag på andra lämpliga ställen för paviljonglösningar.

Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att omgående utreda detta och återkomma till nämnden så fort det är möjligt.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 1.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§6 Kvalitetsgarantier 2008 (Dnr 000-643/07)

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig.

Sammanlagt har 78 enheter tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från respektive enhets åtaganden i sin verksamhetsplan för 2008.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-08.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet och yrkade för majoritetens del avslag på detta yrkande. Vid proposition på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå återremissyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår återremissyrkandet.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 2.

Härefter tog ordföranden upp samtliga kvalitetsgarantier utom förskoleavdelningens.

Vid proposition på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden enhälligt att bifalla yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner samtliga kvalitetsgarantier för förvaltningens enheter med undantag för förskoleavdelningens.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Härefter tog ordföranden upp kvalitetsgarantierna för förskoleavdelningen.

Vid proposition på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att bifalla yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner kvalitetsgarantierna för förskoleavdelningen.

Ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) anmälde att de ej deltog i beslutet.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 3.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§7 Nya beloppsgränser vid direktupphandling

(Dnr 103-33/08)

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober 2007 om nya riktlinjer för direktupphandling. Den största förändringen är att beloppsgränserna beräknas på andel av vid upphandlingen gällande tröskelvärde. Tröskelvärdet är f.n. 200 000 euro för varor och tjänster.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att direktupphandling av varor och tjänster får ske upp till 10 procent av vid tidpunkten för upphandlingen gällande tröskelvärde för varor och tjänster.

 2. Nämnden beslutar att direktupphandling av varor och tjänster får ske upp till 20 procent av vid tidpunkten för upphandlingen gällande tröskelvärde för varor och tjänster.

 3. Nämnden beslutar att direktupphandling av byggentreprenader får ske
  upp till 1 procent av vid tidpunkten för upphandling gällande tröskelvärde
  för byggentreprenader.

 4. I övrigt tillämpa Stockholms stads Riktlinjer för direktupphandling.

§8 Tillsynsrapporter över enskild verksamhet ( äldre och funktionshindrade) inom Södermalms geografiska område

(Dnr 602-648/07)

Stadsdelsnämnden har ansvar för lokal tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt socialtjänstlagen.

I Södermalm finns 16 enskilda verksamheter för äldre och funktionshindrade.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-12.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tillsynsrapporterna till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§9 Åtgärdsplan i anslutning till länsstyrelsens tillsyn av familjehemsvård i f.d. Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd

(Dnr 502-646/07)

Inom ramen för länsstyrelsernas regeringsuppdrag, det så kallade Barnuppdraget, har Länsstyrelsen i Stockholms län granskat familjehemsvården i f.d. Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd under 2005 och 2006. Granskningen visade att såväl intervjuade barn som familjehem i stort sett var nöjda med kontakten med socialtjänsten. Länsstyrelsen ansåg dock att vissa förbättringar behövde ske, för vilka förvaltningen nu upprättat en åtgärdsplan.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar åtgärdsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Handlingsplan mot klotter

(Dnr 500-672/07)

I samband med ett projekt mot klotter, som finansierades av Brottsförebyggande Rådet, togs ett förslag till klotterhandlingsplan fram. Detta förslag har reviderats mot bakgrund av att skolorna numera tillhör utbildningsförvaltningen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner Handlingsplan mot klotter.

§11 Tillägg i delegationsordningen

(Dnr 000-210/07)

Inom Södermalms stadsdelsområde finns för närvarande 14 enskilda verksamheter med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna och för vilka tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen. För att göra förändringar inom verksamheterna som att utöka antalet platser, byta lokaler eller huvudman, ändra verk­samhetens namn och liknande krävs ansökan till och beslut av länsstyrelsen. Enligt social­tjänstförordningen 4 kap 2 § ska länsstyrelsen bereda den kom­mun/stadsdelsnämnd, där verksamheten är belägen möjlighet att yttra sig över ansökan.

Enligt nu gällande delegation inom Södermalms stadsdelsförvaltning ska remisser av detta slag behandlas av stadsdelsnämnden. För att förkorta väntetiden för den som ansöker hos länsstyrelsen föreslår förvaltningen att yttranden om sådana remisser delegeras till tjänsteman.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-28.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s) och Birger Jeansson (mp) anslöt sig.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd)-förslaget med instämmande av (s) och (mp).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag

 2. Nämnden anför därutöver:

Med all respekt med intentionen att väntetiden förkortas betydligt för de enskilda verksamheter, som ansöker hos länsstyrelsen, avslår vi förvaltningens förslag.

Vi menar att det är viktigt för stadsdelsnämnden att vara informerad om vilka enskilda verksamheter, som finns i stadsdelens område, samt deras inriktning.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§12 Redovisning av uppdrag från stadsdelsnämnden utifrån inspektion av förskolan Samariten 23/1-2/2 2007

(Dnr 402-100/07)

Mot bakgrund av förskoleinspektörernas inspektion på förskolan Samariten gav stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att tillsätta en organisationskonsult samt återkomma till nämnden med en rapport om vidtagna åtgärder utifrån framförda brister.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-23.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet den 13 december 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning över vidtagna åtgärder
  med anledning av förskoleinspektörernas inspektion av förskolan Samariten.

 2. Nämnden förklarar förvaltningens uppdrag slutfört.

§13 Riktlinjer för uttag av tillsynsavgifter avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

(Dnr 006-630/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 januari 2008 remitterat rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Carl Johan Casserberg m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp)-(kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden anför därutöver:

Tillsynsavgiften för försäljningsställena bör debiteras med 100 % före den 1 juli och därefter med 50 %.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§14 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

(Dnr 006-596/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 januari 2008 remitterat rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Åsa Hagelstedt (v) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Åsa Hagelstedt (v) och Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 4.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§15 Ansökan om ändring av befintligt tillstånd samt att bedriva

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat rubricerad ansökan.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-02.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Förändrad placering av värdeautomater-

Lotteriinspektionen har till nämnden för yttrande remitterat ansökan från AB Svenska Spel om förändrad placering av värdeautomater på spelplatsen Helikarnassos, Blekingegatan 36, 118 56 Stockholm.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-12-21.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden har ingen erinran mot ansökan.

§17 Åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Remiss från miljöförvaltningen

(Dnr 300-553/07)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har till nämnden för yttrande senast den 31 januari 2008 remitterat rubricerat program. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-02.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 5.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt bilaga 5.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 6.

§18 Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-407/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 februari 2008 remitterat motion av Leif Rönngren (s) om Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-12-11.

Ledamoten Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med majoritetens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Nämnden avstyrker motionen

 2. Nämnden anför därutöver:

Åldern i sig har idag ingen betydelse – man kan som 75-åring vara mycket pigg eller väldigt sjuk. Är man som i det senare fallet mycket dålig, finns det möjlighet att via en biståndsbedömning få hemtjänst. Vi menar att den som har behov av mest stöd, skall få det.

Förvaltningen hänvisar till den försöksverksamhet som pågick mellan åren 2004-2005 i Hägersten och Norrmalm med förenklad biståndsbedömning för äldre som fyllt 80 år. Utvärderingen visade att de personer som fick tjänsten skulle i alla fall ha blivit biståndsbedömd för hemtjänst, men också att staden fick två olika system för att bevilja hemtjänst.

Staden har nu antagit nya riktlinjer för biståndsbedömning, i vilka det finns möjlighet för den äldre personen att istället för en biståndsbedömd insats, få en annan insats.

Vi tycker att detta är mycket bra – att låta den äldre medborgaren, låt oss kalla henne för Elsa, har ett sådant inflytande på sin vardag. Vill Elsa hellre promenera i stället för att få städat, är det bra, men att detta i så fall skall dokumenteras som en avvikelsehantering.

I de nya riktlinjerna finns även möjlighet till trygghetslarm för den som känner oro.

Samtidigt är vi medvetna om att biståndsbesluten är myndighetsutövning och att skattemedel står för kostnaden. Då måste dels kommunallagen tillämpas, dels full kostnadskontroll tillämpas. Finns det möjlighet till en administrativ och kostnadseffektiv kostnadskontroll välkomnar vi det, vilket vi också tidigare givit uttryck för i tidigare remissvar. Flera kommuner som har ett enklare system måste studeras.

Vi stöder också stadsdelsförvaltningens synpunkt att frågan om förenklad biståndsbedömning kan tas upp på nytt efter utvärdering av de förebyggande hembesök, som gjorts till stadens äldre över 75 år, som inte är beviljade annan insats.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 7.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§19 Förslag från Södermalms stadsdelsnämnd att överföra stadsdelen Södra Hammarbyhamnen från Söderorts till City polismästardistrikt

(Dnr 099-627/07)

Stadsdelsnämnden har i juni 2007 hemställt hos Polismyndigheten i Stockholms län om ändrad tillhörighet för Södra Hammarbyhamnen från Söderorts till City polismästardistrikt. Efter att Söderorts och City polismästarnämnder har yttrat sig i ärendet har Polismyndigheten i Stockholms län remitterat ärendet för yttrande till Södermalms stadsdelsnämnd. Men anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-08.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag, till vilket ledamoten Birger Jeansson (mp) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till Polismyndigheten i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-08.

Ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s) och Åsa Hagelstedt (v) anmälde att de ej deltogi beslutet.

Röstförklaring: Vi deltar inte i beslutet, då vi inte beretts möjlighet att delta i det tidigare beslutet att tillskriva Polismyndigheten i Stockholms län i detta ärende.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Add-food

(Dnr 507-544/07)

Add Food i Stockholm AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten kl. 11.00 -01.00 inomhus och till kl. 22.00 utomhus. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan om alkoholservering

- på restaurang Add Food, Högalidsgatan 40B, 117 30 Stockholm

- på restaurang Charles Dickens, Folkungagatan 55, 116 22 Stockholm

- på restaurang Orion Tavernan, Katarina Bangatan 75, 116 42 Stockholm

- på restaurang Harven, Åsögatan 102, 118 29 Stockholm.

Orsaken till detta är att socialnämndens tillståndsutskott vid sammanträde den 17 januari 2008 fattade beslut i samtliga fyra ärenden.

Hanteringen är ej acceptabel.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c)enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Tälje krogar Aktiebolag

(Dnr 507-599/07)

Tälje krogar Aktiebolag ansöker efter prövotid till 2008-02-27 om att få fortsätta servera alkohol till allmänheten. Serveringstiden är enligt ansökan fram till kl. 03.00 fredag - lördag och dag före helgdag. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan om alkoholservering

- på restaurang Add Food, Högalidsgatan 40B, 117 30 Stockholm

- på restaurang Charles Dickens, Folkungagatan 55, 116 22 Stockholm

- på restaurang Orion Tavernan, Katarina Bangatan 75, 116 42 Stockholm

- på restaurang Harven, Åsögatan 102, 118 29 Stockholm.

Orsaken till detta är att socialnämndens tillståndsutskott vid sammanträde den 17 januari 2008 fattade beslut i samtliga fyra ärenden.

Hanteringen är ej acceptabel.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 8.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c)enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Divinius Foods Aktiebolag

(Dnr 507-574/07)

Divinius Foods Aktiebolag ansöker i samband med ägarskifte om att få utöka tiden för servering av alkohol till allmänheten att gälla kl.11.00- 03.00 inomhus och kl. 11.00- 23.00 utomhus. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan om alkoholservering

- på restaurang Add Food, Högalidsgatan 40B, 117 30 Stockholm

- på restaurang Charles Dickens, Folkungagatan 55, 116 22 Stockholm

- på restaurang Orion Tavernan, Katarina Bangatan 75, 116 42 Stockholm

- på restaurang Harven, Åsögatan 102, 118 29 Stockholm.

Orsaken till detta är att socialnämndens tillståndsutskott vid sammanträde den 17 januari 2008 fattade beslut i samtliga fyra ärenden.

Hanteringen är ej acceptabel.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) enligt bilaga 9.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Harven HB

Harven HB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten kl.11.00- 22.00 inomhus och utomhus. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ledamöterna Jan Forsell m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Åsa Hagelstedt (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan om alkoholservering

- på restaurang Add Food, Högalidsgatan 40B, 117 30 Stockholm

- på restaurang Charles Dickens, Folkungagatan 55, 116 22 Stockholm

- på restaurang Orion Tavernan, Katarina Bangatan 75, 116 42 Stockholm

- på restaurang Harven, Åsögatan 102, 118 29 Stockholm.

Orsaken till detta är att socialnämndens tillståndsutskott vid sammanträde den 17 januari 2008 fattade beslut i samtliga fyra ärenden.

Hanteringen är ej acceptabel.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§24 Anmälan av inspektionsrapport avseende Rosenlunds förskolor

(Dnr 400-670/07)

Rosenlunds förskolor har varit föremål för inspektion av utbildningsförvaltningen under tiden 25 september – 4 oktober 2007. Vid Rosenlunds förskolor ingår förskolorna Måttbandet på Magnus Ladulåsgatan 19, Trollflöjten på Åsögatan 66, Wollmar på Wollmar Yxkullsgatan 41 och Sachsgatan på Sachsgatan 2.

Inspektionsrapporten anmäldes.

§25 Anmälan av revisionsrapport Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

(Dnr 102-605/07)

Rubricerad revisionsrapport Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning (2007:9) anmäldes.

§26 Anmälan av beviljade medel för samverkansprojekt socialtjänst – skola

(Dnr 504-671/07)

Ansökan om beviljade medel för samverkansprojekt socialtjänst – skola från
Myndigheten för skolutveckling anmäldes.

§27 Anmälan av skrivelse från exploateringskontoret om Samarbete ang. information om Slussen - projektets genomförande

Skrivelse från exploateringskontoret 2007-12-14 om Samarbete ang. information om Slussen - projektets genomförande anmäldes.

§28 Anmälan av uppföljningsrapporter SUR och HUR

(Dnr 14-/08), 15/08)

SUR-rapporter över Mariahemmet, Ersta diakoni, Villa Cederschiöld, Ersta diakoni, Borgerskapets Enkehus och Gubbhus samt Rozeliahemmet och Vintertullen, Aleris anmäldes.

HUR-rapporter över Sensus Mediaverkstad och Kooperativ Danviksport anmäldes.

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2007-12-18 och 2008-01-15.

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 15 januari 2008.

§31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 15 januari 2008.

§32 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2007-12-01- -2007-12-31 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes ärenden fattade på delegation av tjänsteman för avdelningen Personal & Kansli.

§34 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att företrädare för förskoleavdelningen och lokalansvarig ska träffa enskilda anordnare onsdagen den 30 januari 2008.

Förvaltningen ska påbörja sitt arbete med Vision 2030 som staden inlett.

Chefsgruppen ska bl.a. konkretisera visionsarbetet och en medarbetarenkät ska genomföras.

Stadsdelsdirektören påminde om de sekretessregler som nämnden och förvaltningen omfattas av. Reglerna ska skickas ut till nämnden på nytt.

§35 Övriga frågor

Utmaningar för vården och omsorgen om äldre

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum inbjuder till en halvdags konferens Utmaningar för vården och omsorgen om äldre torsdagen den 21 februari kl. 9-12 i landstingssalen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner deltagande för Thorwald Nilsson, Christoffer Järkeborn, Ella Bohlin, Margareta Björk, Heinz Spira, Birger Jeansson och Elsemarie Bjellqvist.

Studiebesök i Hammarby Sjöstad

Nämndens studiebesök i Hammarby Sjöstad kommer att äga rum den 17 april 2008 kl. 13.00.

Företrädare för Stadsmissionen har inbjudits till gruppledarträffen den 17 mars 2008
bl.a. med anledning av stadsmissionens flytt från Stadsgården till Maria Prästgårdsgata.

Skrivelse angående Gör Södermalm till en regnbågsstadsdel

Åsa Hagelstedt (v) anmälde skrivelse 2008-01-24 Gör Södermalm till en regnbågsstadsdel (bilaga 10).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist (s) påminde om sina skrivelser dels om medicinsk fotvård dels om hemsjukvård, som inlämnats till förvaltningen för beredning.

Ordföranden Margareta Björk tackade Åsa Hagelstedt (v), som lämnar nämnden med januari månads utgång, för de insatser hon gjort i Södermalms stadsdelsnämnd och Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd sedan den 1 januari 1999.