Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

9 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

11 Ansökan om bidrag från Föräldraföreningen för Fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan

12 Midsommarfirande i Vitabergsparken 2008.

13 Redovisning av upphandling av vård för personer med missbruksproblem

14 a Ändrat datum för nämndens majsammanträde

14 b Ombyggnad av förskolan Fyren, Vintertullstorget 6 och 20

16 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar. Remiss från kommunstyrelsen

17 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

18 Tillsynsplan 2008 över enskild verksamhet - äldre inom Södermalms geografiska område. Remiss från länsstyrelsen

19 Tillsynsplan 2008 för enskild verksamhet - funktionshinder inom Södermalms geografiska område. Remiss från länsstyrelsen

20 Tillsynsplan 2008 för enskild vårdverksamhet. Remiss från länsstyrelsen

21 Genomförd tillsyn år 2007 av enskild vårdverksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen

22 Förslag till köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Remiss från kommunstyrelsen

23 Förslag till riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre inom Södermalms stadsdelsnämnd

24 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Thaiköket Haglöf AB

25 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Blitz restaurang AB

26 Yttrande över alkoholservering - Artur Grondowski handelsbolag

27 Program för detaljplan för Johan Helmich Romans Park, Mariagårdstäppan, Fatbursparken m.m. i stadsdelen Södermalm. Remiss från stadsbyggnadskontoret

28 Förslag till detaljplan för del av Södermalm 10:1 och 10:7 - förskola vid Stigbergsparken 25. Remiss från stadsbyggnadskontoret

29 Ny bytesstation för citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Yttrande över motion

Anmälningsärenden:

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

33 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

34 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

35 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamoten Elsemarie Bjellqvist (s) att justera dagens protokoll den 20 februari 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-01-24.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2008-01-15.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Nedläggning av utredning om faderskap enligt

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-18.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.40 och öppnade
det åter kl. 18.04.

§10 Verksamhetsberättelse och bokslut 2007

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-29.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av majoriteten
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det
gemensamma (m), (fp)- (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2007 och överlämnar dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

 2. Nämnden återredovisar 1,0 mnkr avseende kapitaltjänstkostnader.

 3. Nämnden återredovisar 1,0 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av dels ett boende för socialpsykiatrin och dels ett boende för personer med funktionsnedsättning (LSS) i kvarteret Skytteparken.

 4. Nämnden återredovisar 1,6 mnkr avseende statsbidrag för socialpsykiatrin.

 5. Nämnden återredovisar 0,3 mnkr avseende investeringar i Vitabergsparken.

 6. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden återkomma med en mer detaljerad redovisning av de kommunövergripande verksamheternas verksamheter och ekonomiska redogörelser samt i förekommande fall, hur ett underskott finansieras,

 7. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse
  över bidragen till fritidsverksamheter, oavsett huvudman och/eller avtal enligt nedan,

 8. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på
  riktlinjer för bidrag till fritidsverksamheter,

 9. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillskriva slk att även barngruppernas storlek utöver 1-3 år och 4-5 år skall särredovisas till kf,

 10. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden vid halvårsskiftet
  med åtgärder och uppföljning kring underskottet inom omsorgen för funktionshindrade

 11. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 12. Nämnden anför därutöver:

Södermalms stadsdelsnämnds verksamhet under 2007 präglades till stor del av sammanslagningen av två förvaltningar med två kulturer. Denna sammanslagning har givetvis skapat oro, vilket vi också löpande givit uttryck för. En sammanslagning i denna storleksordning har dock enligt nämnden skett mycket smidigt. För detta skall framför allt stadsdelsdirektören men även hennes ledningsgrupp ha en stor eloge. Stadsdelsdirektörens organisationsstruktur med både en ekonomisk controller och en kvalitetscontroller ger avtryck i bokslutssiffrorna och på vissa utvecklingsområden.

Stadens ILS-system är ett bra instrument att följa verksamheterna över staden kvalitetsmässigt. Detta visar uppföljningen.

En organisationsförändring av detta slag har uppenbarligen inte bara renderat i ett effektivare nyttjande av skattemedel utan även till vissa delar inneburit att viss personal har fått nya, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter – ibland ett lyft i karriärstegen.

För boende inom stadsdelen torde det inte ha varit någon större fråga – Götgatan som gräns har för dem varit ett stort frågetecken. Erfarenheten visar att när man som enskild medborgare berörs av ett beslut, hör man av sig till ansvariga politiker på ett eller annat sätt. Så har det alltid varit och kommer så att förbli.

Det finns dock vissa områden i bokslutet som vi vill ytterligare belysa:

1. Försörjningsstödet har minskat, vilket är glädjande. Trots detta, finns många yngre som behöver samhällets stöd för att komma ut i arbetslivet. Detta är en prioriterad fråga för innevarande år, där bl.a. jobbtorgen har en stor betydelse. Vi kommer noga att följa denna fråga.

2. Fullmäktiges beslut kring barngruppernas storlek är sedan ett antal år endast fastlagda kring åldersindelningar 1-3 år eller 4-5 år. På många förskolor i staden har professionen, dvs. de anställda inom förskolan, även organiserat barngrupper i åldern 1-5 år. Dessa finns inte med i statistiken, vilket vi menar inte är en fullständig bild av barngruppernas storlek.

På Södermalm har 52 av 182 avdelningar barn mellan 1-5 år, vilket skulle innebära andra andra nyckeltal än redovisade för stadsdelen. Denna uppdelning torde vara vanlig även i andra stadsdelar och borde finnas med i nyckeltalen.

I bokslutet kommenteras att det fanns felaktiga uppgifter i T2 om barngruppernas
storlek.

Naturligtvis kräver nämnden att siffror som redovisas av professionen är korrekta.

3. Omsorgen om funktionshindrade har påbörjat ett stort förändringsarbete p.g.a. det stora underskottet. En projektplan finns, och vi vill få en uppföljning vid halvårsskiftet.

4. De två förvaltningarna har uppenbarligen haft olika kulturer kring bidrag för fritidsverksamheter. För oss är det viktigt att veta att dessa bidrag ger bra verksamheter.
Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse
med vilka avtal som finns – oavsett huvudman, bidragens storlek, hur de använts, verksamheternas inriktning, besökssiffror samt politiska eller andra beslutsunderlag.

Att det funnits olika går också att se av texten när det gäller ”dagkollo”, vilket också framgår av Maria- Gamla stans verksamhetsplan för 2007 kontra verksamhetsberättelsen för 2007. De extra medel, som nämns torde vara de årligen återkommande extra medel, som vissa fonder renderar. Stadsdelsnämnden har inte fattat något specifikt beslut i denna fråga – i verksamhetsplanen står att stadsdelen när det sommarverksamhet att denna ”skall arrangeras, bl.a. på Långholmen”.

När den redogörelsen föreligger får vi åter ta ställning om ytterligare åtgärder ska vidtas.

5. Vi menar att det är viktigt att det finns regler för bidragsverksamheten, även när det
gäller fritidsverksamheten. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på riktlinjer.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s),
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) enligt bilaga 1.

dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) enligt bilaga 2.

dels av ledamoten Heinz Spira (v) enligt bilaga 3.

§11 Ansökan om bidrag från Föräldraföreningen för Fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan (Dnr 004-582/07)

Föräldraföreningen för Fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan har ansökt
om 200000 kr. för kvällsverksamhet för ungdomar.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-24.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av majoriteten gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till majoritetens förslag med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända propositionsordning.

Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller oppositionens förslag röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), Rosemarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster/ ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v)/

Nämnden hade alltså beslutat enligt majoritetens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar 90000 kr i bidrag för verksamheten under vårterminen

Nämnden tar ånyo ett ställningstagande om fortsatt bidrag och ett ev. avtal, när den begärda genomlysningen av alla nio fritidsverksamheter föreligger enligt uppdrag
till förvaltningen i ärendet om bokslut 2007

Nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att även detta bidrag skall ingå i den stora genomlysningen av alla bidrag, oavsett huvudman eller avtal, som skall redovisas till nämnden

Nämnden anför därutöver följande:

Föräldraföreningen vid Södermalmsskolan bedriver en viktig fritidsverksamhet. Stadsdelsnämnden har i anslutning till bokslutet för 2007 begärt att en total översyn och redogörelse av alla bidrag, som tidigare utbetalts av de tidigare stadsdelsnämnderna, skall göras.

Denna återremiss innebär att denna verksamhet, kommer att garanteras 90000 kr i bidrag för våren, om de krav, som den nuvarande majoriteten kräver på återrapportering av tidigare beviljade medel, har inkommit.

Efter den begärda översynen och redogörelsen kommer vi att ta ställning till ytterligare bidrag och ett ev. avtal. Vi vill först se helheten av de nio fritidsverksamheter som finns i stadsdelen och som finansieras via stadsdelsnämndens budget.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s),
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 4.

§12 Midsommarfirande i Vitabergsparken 2008 (Dnr 004-511/07)

Folkdanssällskapet Appell ansöker för åttonde året i rad om 20000 kronor i bidrag till midsommarfirande i Vitabergsparken. Förra året beviljades folkdanslaget Appell 10000 kronor med hänvisning till budgetmässigt utrymme.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Folkdanssällskapet Appell 10000 kronor till midsommarfirande
i Vitabergsparken.

§13 Redovisning av upphandling av vård för personer med missbruksproblem (Dnr 500-647/07)

En gemensam upphandling av vård för personer med missbruksproblem har genomförts av socialtjänstförvaltningen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-17.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisning av upphandling av vård för personer
  med missbruksproblem.

 2. Nämnden beslutar att i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i
  rubricerade upphand­ling, ge direktören för socialtjänstförvaltningen i uppdrag
  att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas
  på eller uppdras åt an­nan.

 3. Nämnden ger direktören för socialtjänstförvaltningen i uppdrag att å nämndens
  vägnar be­sluta om och underteckna avtal om partsbyte.

§14 Underlag för planering av parkprojekt 2009-2011

Trafikkontoret har begärt in stadsdelarnas önskemål om större parkinvesteringar inför 2009.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-24.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till Trafikkontoret för fortsatt handläggning.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Ändrat datum för nämndens majsammanträde

(Dnr 000-16/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-08.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att flytta majsammanträdet till tisdagen den 20 maj 2008.

§16 Ombyggnad av förskolan Fyren, Vintertullstorget 6 och 20 (Dnr 300-248/08)

Förskolan Fyren har inte genomgått några större ombyggnader sedan den blev färdig 1983 och är nu i behov av upprustning och underhåll. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-11.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av bostadsrättsföreningen Hamnkaptenen i Stockholm beställa ombyggnad av förskolan Fyren på i ärendet redovisade villkor.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) samt
ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 5.

§17 Revidering av riktlinjer för adoptionsärenden

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 7 mars 2008 remitterat socialtjänstförvaltningens Revidering av riktlinjer för adoptionsärenden. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-23.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Gemensam service ekonomi- samarbete mellan förvaltningar.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-581/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 29 februari 2008
remitterat stadsledningskontorets Utredning om gemensam service för ekonomiadministration. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2007-11-20.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 27 februari 2008 remitterat stadsledningskontorets uppföljning Ändringar av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m), (fp)
och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för oppositionens del avslag på återremissyrkandet.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden om återremiss.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden återremitterar ärendet.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i återremissen även inkludera den av majoriteten under 2007 inlämnade skrivelsen om alkoholförbud samt att därutöver anföra:

I en skrivelse 2007-04-19 gav vi förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en bredare information/utvärdering i frågan om alkoholförbud i Skinnarviksparken/berget efter kl 22. Uppdraget vi gav var för att få ett bättre beslutsunderlag för att kunna ta ställning till en skrivelse, som inkommit från boenden i området.

Den förra majoriteten fick en liknande skrivelse 2006, men de boende fick till svar att ”förhoppningen är att den planerade upprustningen av området innebär att fler vuxna kommer att vistas i Skinnarviksparken/berget och att därmed skadegörelsen och buslivet försvinner.”

(brevsvar 2006-09-11). Ett år senare lägger oppositionen en skrivelse om alkoholförbud mellan kl. 22-07.

När beslutet togs 2005 i kommunfullmäktige ang. alkoholförbud i parkerna utlovades en stadsövergripande uppföljning, vilket inte hade gjorts förra året men som nu föreligger och är ute på remiss. I anslutning till vårt remissvar vill vi därför ha svar på våra frågeställningar, nämnda i vår skrivelse. Erfarenheterna från sommaren 2007 bidrar även till att vi får ett ännu bättre beslutsunderlag.

§20 Tillsynsplan för 2008 över enskild verksamhet, äldre, inom Södermalms geografiska område (Dnr 602-18/08)

Länsstyrelsen har begärt tillsynsplan för 2008 för enskild verksamhet med
inriktning äldreomsorg.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden fastställer och översänder tillsynsplan 2008 till länsstyrelsen.

§21 Tillsynsplan för 2008 över enskild verksamhet, funktionshinder, inom Södermalms geografiska område (Dnr 602-17/08)

Länsstyrelsen har begärt tillsynsplan för 2008 för enskild verksamhet med
inriktning funktionshinder.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden fastställer och översänder tillsynsplan 2008 till länsstyrelsen.

§22 Tillsynsplan 2008 över enskild vårdverksamhet

Remiss från länsstyrelsen (Dnr 006-666/07)

Länsstyrelsen har begärt tillsynsplan för 2008 för enskild verksamhet med inriktning
barn, ungdom och familj samt vuxna.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tillsynsplan över enskild vårdverksamhet för år 2008.

 2. Nämnden delegerar till chefen för Social omsorg att ansvara för tillsyn över enskild vårdverksamhet inom stadsdelsområdet, att rapportera till Länsstyrelsen i Stockholms län samt att informera stadsdelsnämnden efter genomförd tillsyn.

§23 Genomförd tillsyn 2007 av enskild vårdverksamhet

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under lö­pande

till­syn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belä­gen enligt bestämmel­serna i 13 kap 5 § SoL. Efter genomförd tillsyn ska rapport sändas in till länsstyrelsen. I Stockholms kommun ligger ansvaret för tillsynen hos stadsdels­nämn­derna.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tillsynsrapporter och överlämnar dem till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§24 Köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Remiss från kommunstyrelsen. (Dnr 006-678/07)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 21 februari 2008 remitterat förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-29.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp) och (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden anför därutöver följande:

I sin helhet är förslaget till nytt köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden i sig välkonstruerat och väl underbyggt, nämligen att ge den enskilda individen ökat inflytande över sin egen livssituation som grund för ökad livskvalitet och effektivitet.

Vilket administrativt datasystem som ligger till grund för det nya förslaget är mycket viktigt.

Vi ställer oss därför fundersamma till att de enskilda boendena ska hantera en eller flera köer. För att underlätta för den enskilde, och för att minska den administrativa belastningen, skulle vi hellre se att det upprättades en gemensam kö per inriktning där den äldre ges möjlighet att prioritera vilka fem boenden som den vill komma till. En gemensam kö skulle därutöver enklare ge en bättre överblick över den sammantagna kösituationen som grund för effektivare matchning av efterfrågan och utbud på kort och lång sikt.

Förslaget bygger på att lediga lägenheter/platser enbart ska förmedlas efter kötid – är det möjligt i praktiken? Vid vissa situationer är det rimligt att anta att undantag måste göras från den föreslagna grundregeln. Vem ska fatta beslut om undantag på vilka grunder? Vi skulle önska att konsekvenserna av denna del av förslaget beskrevs mer utförligt som stöd för ett korrekt och rättvist beslut.

Avslutningsvis delar vi SPR:s synpunkt att tre dagar är för kort tid för den enskilde att lämna besked om erbjuden plats. Vi menar att sju dagar är en mer rimlig tidsrymd för ett för individen svårt och påfrestande beslut, eftersom ersättningssystemet inrymmer denna tidsdräkt.

En viss erfarenhet av dagens system inom förskolan med kösystem inom varje stadsdelsnämnd och därutöver de enskilda förskolorna ligger till grund för vårt ställningstagande och att de negativa erfarenheterna därifrån inte får upprepas.

Ett nytt system måste vara lätt att administrera men också enkelt för brukaren att förstå.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s),

Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 6.

§25 Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre inom Södermalms stadsdelsnämnd (Dnr 605-54/08)

Stadsdelsnämnden avsätter medel och fördelar stöd till frivilligorganisationer och förtroenderåd som riktar sig till äldre boende inom Södermalms stadsdelsområde. Förvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som är anpassat till Äldrenämndens riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-29.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Thaiköket Haglöf AB (Dnr 507-675/07)

Thaiköket Haglöf AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten kl.12.00 -00.00 inomhus och kl. 12.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten kl. 12.00-00.00 inomhus och kl. 12.00-22.00 utomhus i restaurang Thaiköket, Blekingegatan 36, 118 56 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Blitz Restaurang AB (Dnr 507-20/08)

Blitz Restaurang AB ansöker om att få utöka serveringstiden för alkohol till allmänheten på Riddarkällaren. Restaurangen har idag serveringstillstånd till kl. 03.00 inomhus och utomhus. Tillstånd söks för tiden 11.00 -05.00 lördagar inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00-05.00 inomhus på lördagar i restaurang Riddarkällaren, Södra Riddarholmshamnen 19, 111 28 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Artur Grondowski Handelsbolag (Dnr 507-19/08)

Artur Grondowski Handelsbolag ansöker i samband med ägarskifte om förnyat tillstånd att servera alkohol till allmänheten på Skeppsbar. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -03.00 inomhus och kl.11.00-00.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -03.00 inomhus och kl. 11.00-00.00 utomhus på Skeppsbar, Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§29 Program för detaljplan för Johan Helmich Romans park, Mariagårdstäppan, Fatbursparken m.m. i stadsdelen Södermalm. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 006-683/07)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden remitterat programförslag angående överdäckning av stambanans spårgrav norr om Fatbursparken och bostadsbebyggelse i Johan Helmich Romans Park. Stadsdelsförvaltningen är positiv till programmets innehåll, då överdäckningen innebär att Mariagårdstäppan och Fatbursparken knyts samman och ny parkmark skapas. Nya bostäder tillkommer i ett centralt läge och förutsättningar ges att Fatbursparkens norra del befolkas och att tryggheten i området förbättras.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-24.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut, till vilket ledamoten Birger Jeansson (mp) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp) och (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag att alternativ B är att föredra under förutsättning att det är lägenheter som byggs samt att därutöver anföra:

Stockholm behöver för sin tillväxt flera bostäder, därför är det viktigt att alla möjligheter att bygga lägenheter undersöks. J H Romans park är idag inte en park som allmänheter upplever som en park att njuta av och i utan en park som är otrygg.

Förslaget att överdäcka hela området och få ett större sammanhållande parksnitt är positivt inte bara för att minimera oljudet från spårtrafiken utan även för att flera bostäder kan byggas.

Dock är vi mycket tveksamma till att Stadsmissionen ska få utöka sin sociala verksamhet genom att utöka sitt fastighetsbestånd till ytterligare en bostadskropp, eftersom vi anser att Södermalm redan har tagit ett alltför stort socialt ansvar när det gäller sociala institutioner.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

Reservation anmäldes

dels av ledamöterna Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och
Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 7.

dels av ledamöterna Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) till förmån för
eget förslag enligt bilaga 8.

§30 Förslag till detaljplan för del av Södermalm 10:1 och 10:7- förskola vid Stigbergsgatan 25. Remiss från stadsbyggnadskontoret. (Dnr 006-651/07)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande senast den 14 februari 2008 remitterat detaljplan som ska möjliggöra att en förskola på fyra avdelningar byggs vid Stigbergsgatan 25. Det aktuella området utgörs idag av parkmark och är otillgängligt, då det omgärdas av privata fastigheter och en mur med låst ingång.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-23.

Ledamoten Caroline Silverudd (fp) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänstutlåtande som svar på remissen samt anför därutöver

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Att bygga nytt i Söders kulturreservat är en mycket känslig uppgift som bör ske med stor omsorg och bara vid mycket angelägna behov. Ett sådant behov är idag behovet av nya förskolor. Att sådana skickligt kan infogas i kulturreservaten visar bl.a. de förskolor som på 1980-talet byggdes vid Yttersta Tvärgränd och Mäster Mikaels Gata.

Om nya hus ska anpassa sig till en äldre omgivning, eller visa sin tids arkitektur är en återkommande fråga i dylika sammanhang. Det remitterade förslaget visar en mycket stilren modern byggnad, som dock genom föreslagen utformning upplevs för stor och för dominerande på platsen.

Nämnden menar att man här i stället bör pröva en mer traditionell utformning, som anknyter till Stigbergets äldre bebyggelse. En byggnad med brutet tak skulle t.ex. kunna uppfattas som en envåningsbyggnad, med inredd övervåning, och på så sätt göra ett nättare intryck längs gatan. Ett sådant förslag tar inte heller för mycket ljus för de nedanförliggande husen på Fjällgatan. Hela tomten bör utnyttjas för förskolans behov. Därför bör det nu liggande förslaget omarbetas.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§31 Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 7 mars 2008 remitterat motion av Eie Herlitz (mp) och Mats Lindqvist (mp) i rubricerat ärende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-01-23.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp) -(kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker motionen.

 2. Nämnden anför därutöver:

Citybanans planering har skett under många år, då miljöpartiet hade haft möjlighet
att även ta in denna idé i planeringen.

Förslaget skulle också innebära mera trafik på Söder, vilket kanske inte motionärerna ifrågasatt. Trafikströmmen på Slussen har nått sitt tak och kan endast minskas genom att en tunnelbana byggs till Nacka. Den tänkta ombyggnaden av

Slussen kommer att ta många år, vilket också kommer att kräva stora både ekonomiska och tekniska insatser.

Motionärerna torde också vara väl medvetna om att kollektivtrafiken och dess utbyggnad är en fråga för landstinget.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-01-29 och 2008-02-12.

§33 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd den 5 februari 2008.

§34 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 5 februari 2008.

§35 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2008-01-01- -2008-01-31 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§36 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§37 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel informerade om att DN haft en artikel om chefer i Stockholms stad och att de trivs i sitt arbete. Samma förhållande råder för cheferna inom Södermalms stadsdelsförvaltning, rapporterades vidare.

§38 Övriga frågor

Studiebesök den 8 april 2008

Sociala delegationen avser att tisdagen den 8 april 2008 göra två studiebesök efter delegationens sammanträde.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att tisdagen den 8 april 2008 anordna två studiebesök, till vilka samtliga intresserade i nämnden kan anmäla sig till nämndsekreteraren.

Fler förskolor på Södermalm

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde skrivelse 2008-02-14 angående

Fler förskolor på Södermalm. (bilaga 9).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse Redovisning av medborgarmöten

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) anmälde skrivelse 2008-02-14

Redovisning av medborgarmöten (bilaga 10).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse angående verksamhetsbidrag till Maria Ungdomsklubb och Maria Sommarklubb

Tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark m.fl. (s) anmälde skrivelse 2008-02-14 angående verksamhetsbidrag till Maria Ungdomsklubb och Maria Sommarklubb (bilaga 11).

Ledamoten Elsemarie Bjellqvistm.fl. (s) yrkade att nämnden idag tar ställning till skrivelsens att- sats 2 om verksamhetsbidrag till sommarkollo.

Sammanträdet ajournerades kl.19.15-19.30.

Ordföranden yrkade avslag på yrkandet.

Vid proposition på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller oppositionens förslag
röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), Rosemarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och tjänstgörande ersättaren Per Törnvall (m)/

mot sex nej-röster/ ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v)/

Nämnden hade alltså beslutat enligt majoritetens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår yrkandet om verksamhetsbidrag och överlämnar skrivelsen till
förvaltningen för beredning.

Reservation anmäldes av ledamöterna Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Ordföranden överlämnade en blomma till Thorwald Nilsson som fyllt 50 år och önskade honom lycka till i fortsättningen.