Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-03-27

Sammanträde 2008-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

13 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

15 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

16 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

17 Upphandling av driften av dagverksamheter

18 Anmälan av ordförandebeslut

Öppen del av sammanträdet, Bordlagt ärende:

19 Förslag till riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre inom Södermalms stadsdelsnämnd

21 Komplettering till gällande delegationsordning inom avdelningen Social omsorg

22 Handlingsplan för genomförande av kunskapsbaserad socialtjänst

23 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet, Erstabacken HVB

24 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2007

25 Upphandling av verksamheten personliga ombud inom socialpsykiatrin

26 Nedläggning av tre kommunala hemtjänstenheter

27 Fyllnadsnominering till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd

28 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

29 Redovisning av 2006 års stimulansmedel riktat till svårast sjuka äldre samt delredovisning av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

30 Ny förskolepaviljong i Lugnetområdet, Södra Hammarbyhamnen

31 Redovisning av kostnader för medborgarmöten. Uppdrag från nämnden

32 Ett rent och snyggt Södermalm. Uppdrag från nämnden

33 Gör Södermalm till en regnbågsstadsdel. Svar på skrivelse

34 Fiberkabeluppkoppling till enheter inom Södermalms stadsdelsförvaltning

Remisser:

35 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen (Återremitterat ärende)

36 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning. Remiss från kommunstyrelsen.

37 Ansökan om ändring av tillstånd enligt 23 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Remiss från länsstyrelsen

38 Program för kv. Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

40 Införande av torskstopp m.m. Motion 2008:7

41 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Snaps bar och bistro

42 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Restaurang Sakaberg

43 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Café Brown

44 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Old Beefeater Inn

45 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Texas Longhorn

46 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Square Eat and Drink

47 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Gamla stans pizzeria

48 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Göta Arks Gästmatsalar

49 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Thailändska Tigern

50 a Avsägelse och fyllnadsval till sociala delegationen 2008

50 b Yttrande över ansökan om alkoholservering- KF Kooperativa Förbundet

50 Yttrande över ansökan om alkoholservering -Vin Valvet

Anmälningsärenden:

51 Avsägelser och fyllnadsval. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut

52 Anmälan av Revisionsplan 2008 och inriktning för perioden 2009-2011

54 Anmälan av länsstyrelsens tillsyn av Sofiagårdens vård- och omsorgsboende

55 Anmälan av överenskommelse om samverkan i brottsförebyggande arbete i Söderorts och City polismästardistrikt

56 Anmälan av tecknat uppdrag för arbetet med Söderandan

57 Anmälan av Tilldelningsbeslut avseende driften av Skytteparkens servicebostad

58 Anmälan av riktlinjer

59 Anmälan av slutrapport Må bättre tillsammans 2005-2007

60 Anmälan av sociala delegationens protokoll

61 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

62 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

63 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

64 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

65 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 3 april 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-02-14.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att ärende 43

Ansökan om alkoholservering vid Café Brown utgår.

§11 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2008-03-11.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-29.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Anmälan av behov av särskilt förordnad

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§16 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad (Dnr 103-296/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-28.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§17 Upphandling av drift av dagverksamheter (Dnr 600-425/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-10.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§18 Anmälan av ordförandebeslut om Förlängd utredningstid

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordföranden Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.45 och öppnade
det åter kl. 18.05.

§21 Riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre inom Södermalms stadsdelsnämnd (Dnr 605-54/08)

Stadsdelsnämnden avsätter medel och fördelar stöd till frivilligorganisationer och förtroenderåd som riktar sig till äldre boende inom Södermalms stadsdelsområde. Förvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som är anpassat till Äldrenämndens riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-29.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2008-02-14.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med

(m), (fp) och (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak stadsdelsförvaltningens förslag till riktlinjer
för stöd till frivilligorganisationer som vänder sig till äldre inom Södermalms

stadsdelsnämnd med följande ändringar i bilaga 1:

- sid. 1, Allmänt, näst sista stycket, ny andra mening: Undantag kan göras för projektverksamheter som bedrivs i samverkan med Stockholms stad och som är direkt

riktade till äldre inom Södermalms stadsdelsområde.

- sid. 2, tillägg: Förtroenderåd/ Anhörigråd: Respektive råd ska dock alltid återredovisa

hur föregående års bidrag använts, innan nytt bidrag utbetalas.

- sid. 3, Hur söker man söker verksamhetsbidrag: …Bidragsansökan ska lämnas in till stadsdelsförvaltningen senast den sista januari det år ansökan avser.

Ansökan ska innehålla uppgifter om: tillägg nr 9. Återredovisning hur föregående års

bidrag använts genom erforderliga handlingar.

- sid. 3 Beslut om bidrag: …… del avseende bidrag till frivilligorganisationer och beslut

tas normalt i mars månad.

- sid. 4. Redovisning, tillägg: Alla frivilligorganisationer samt förtroenderåd/ anhörigråd

skall varje år återredovisa hur föregående års bidrag använts genom erforderliga handlingar.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i anledning av
Lokala Pensionärsrådets synpunkter när det gäller lokaler och mötesplatser

- att dels redovisa vilka mötesplatser eller olika typer av friskvård, som idag finns för pensionärsorganisationer, anhörigråd etc.

- att dels redovisa vilka lokaler, som upplåtits för administrativa lokaler för föreningsverksamheten för pensionärsorganisationerna/anhörigråden, till vilken kostnad, storlek och kontraktstid

samt att därutöver anföra:

Vi ser med tillfredsställelse att Äldrenämnden fastställt riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer och som nu kan ligga till grund för lokala riktlinjer. Oavsett var i staden en frivilligorganisation verkar, bör man verka på likartad grund.

Eftersom det är skattemedel som utbetalas anser vi att det är viktigt att det alltid sker en återredovisning av utbetalade medel, oavsett storlek av bidrag.

Förtroenderåden är en viktig länk mellan förvaltning och boende/deras anhöriga.

Riktlinjerna för förtroenderåden har ej antagits av stadsdelsnämnden, men vår utgångspunkt är att lokala pensionärsrådet är en länk mellan nämnd och de boende i detta hänsyn. De protokoll som upprättas på särskilda boenden skall anmälas till stadsdelsnämnden.

Lokala pensionärsrådet nämner i sitt yttrande att kostnaderna för lokalerna är en väsentlig post i frivilligorganisationernas budget. Vad vi kan utläsa av stadsdelens lokalplan finns det en del organisationer som redan idag har lokaler via stadsdelen. Huruvida detta är förenligt med stadens riktlinjer att subventionera vissa föreningar och inte andra eller enligt Äldreplanens intention kan vi idag ej uttala, men enligt lokalplanen finns dolda subventioner. Vi vill därför ha en redogörelse över vilka dessa lokaler är, storlek och lokalhyra samt i förekommande fall även kontrakt.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 1.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m), (fp), (kd)-förslaget.”

§22 Månadsrapport februari 2008 (Dnr 101-361/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-14.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2008.

§23 Komplettering till gällande delegationsordning inom avdelningen Social omsorg (Dnr 000-262/08)

I ärendet förelåg förvaltningens upprättat tjänsteutlåtande 2008-02-14.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner delegation för vissa personalfrågor rörande offentligt
  skyddat arbete (OSA) till rehabiliteringskonsulent inom avdelningen Social omsorg.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Handlingsplan för genomförande av kunskapsbaserad socialtjänst (Dnr 500-223/08)

Förvaltningens avdelning Social Omsorg har fått möjlighet att vara pilotstadsdel

för att i nära samarbete med Socialstyrelsen utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner handlingsplan för genomförande av kunskapsbaserad
socialtjänst inom avdelningen Social Omsorg.

§25 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet, Erstabacken HVB (Dnr 502-220/08)

Huvudmannen Ersta Diakoni har hos länsstyrelsen ansökt om ändring av tillstånd för Erstabacken HVB med ökning av antalet platser från 10 till 14.

Med anledning av remissen från länsstyrelsen har förvaltningen upprättat
tjänsteutlåtande 2008-03-07.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till länsstyrelsen överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande
  2008-03-07.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Redovisning av verksamhet med personligt ombud inom socialpsykiatrin (Dnr 503-74/08)

Länsstyrelsen har av nämnden senast den 3 mars 2008 begärt redovisning av 2007 års verksamhet med personligt ombud inom socialpsykiatrin .
Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-02-29.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till länsstyrelsen överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande
2008-02-29.

§27 Upphandling av verksamheten personliga ombud inom socialpsykiatrin (Dnr 103-307/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-29.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med

förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens
  räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av
  per­sonliga ombud.

 2. Nämnden ger direktören vid socialtjänstförvaltningen i uppdrag att, å nämn­dens
  vägnar, teckna ramavtal och att under avtalstiden besluta om och göra smärre
  ju­steringar.

 3. Nämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av

 4. uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska avdelningen,

 5. efter samråd med berörd nämnd, bistå vid tvister.

 6. Nämnden ger direktören vid socialtjänstförvaltningen i uppdrag att besluta om
  tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 7. Nämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvalt­ningen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 2.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§28 Nedläggning av tre kommunala hemtjänstenheter (Dnr 699-304/08)

Från och med 2008-04-01 startar Södermalms hemtjänst AB bestående av de tidigare hemtjänstenheterna Katarina/Eriksdal, Magdalenagården/Gamla stan och Tanto. Med anledning härav föreslås att de tre hemtjänstenheterna läggs ned.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-26.

Ledamoten Josefin Deiving m.fl. (s) yrkade i första hand bifall till första att- satsen i ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut och i andra hand bifall till andra att- satsen i eget förslag.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordföranden ställde majoritetens yrkande mot oppositionens förstahandsyrkande.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på dessa yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp)- (kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att de tre hemtjänstenheterna Katarina/ Eriksdal, Magdalenagården/Gamla stan och Tanto läggs ned från och med 2008-04-01.Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna nödvändiga avtal med
  företaget Södermalms hemtjänst AB.

 2. Nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag i att sedvanlig ordning anmäla tecknade nödvändiga kontrakt enligt ovan till stadsdelsnämnden

samt att därutöver anföra:

Stadens kommunfullmäktige har antagit ett antal beslut, bl.a. att underlätta för stadens anställda att knoppa av kommunala verksamheter – ett politiskt beslut som skall följas av stadens förvaltningar och nämnder.

De tre cheferna på hemtjänstenheterna Katarina/Eriksdal, Magdalenagården/Gamla stan och Tanto har tidigare inkommit med en begäran att få avknoppa sina verksamheter, vilket vi tillstyrkte 2007-10-25.

Vad vi erfarit har de tre enhetscheferna haft olika förankringsprocesser bland sina anställda sedan våren 2007 och att medarbetarna därefter kontinuerligt informerats om hur planerna fortskridit. Även slk har tillsammans med stadsjurist, avknoppningskansliet och stadsdelsförvaltningen varit med på minst ett informationsmöte för de anställda. Stadsdelsförvaltningen har avsatt en resurs för frågor från de anställda, vilket naturligt uppstår i en förändringsprocess.

Riktlinjer och anvisningar har utfärdats från slk, bl.a. när det gäller möjlighet till tjänstledighet för personalen, dvs. 6 månaders tjänstledighet för att prova på det ”nya” arbetet. Vad vi har erfarit kommer de flesta medarbetarna att följa med över till den ”nya” arbetsplatsen och för de fåtal, som valt att inte följa med, kommer arbetsgivaransvaret att ligga kvar på stadsdelsförvaltningen.

Eftersom ingen av hemtjänstenheterna är s.k. resultatenheter påverkar inte avknoppningen och nedläggningen av de tre enheterna stadsdelsnämndens resultat 2008.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 3.

Härefter tog ordföranden upp oppositionens andrahandsyrkande, andra att- satsen i förslaget till beslut, och ställde detta mot avslag.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig
ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som avslår förslaget röstar ja. Den som bifaller förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ /ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

mot sex nej-röster

vice ordföranden Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v)/

Nämnden hade alltså beslutat att avslå att- sats 2 i (s), (mp)- (v)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår att- sats 2 i (s), (mp)-(v)-förslaget.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 3.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Margareta Björk (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 4.

§29 Fyllnadsnominering till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd (Dnr 699-178/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser, i enlighet med föreliggande nominering, Hans Prenke, PRO, till ledamot i Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd efter Alex Margulies, som avsäger sig sitt uppdrag.

§30 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd (Dnr 000-275/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-19.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser, i enlighet med föreliggande nominering, Stefan Mitlid, Riksförbundet för Social och mental Hälsa, till ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd.

§31 Redovisning av 2006 års stimulansmedel riktat till svårast sjuka äldre samt delredovisning av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

(Dnr 605-303/08)

Socialstyrelsen har begärt slutredovisning av beviljade stimulansmedel för insatser inom äldreomsorgen från 2006 samt delredovisning av beviljade stimulansmedel från 2007. Stimulansmedlen som beviljades år 2006 har använts i projekt inom kost och nutrition, rehabiliteringsinsatser och läkemedelsgenomgångar. Stimulansmedlen som beviljades 2007 används i fortsatta och nya projekt inom kost och nutrition, rehabiliteringsinsatser, läkemedelsgenomgångar, kompetensutbildning i demenssjukdomar och det sociala innehållet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av 2006 års stimulansmedel riktad till de svårast sjuka äldre och delredovisningen av 2007 års stimulansmedel för insatser inom
  vård och omsorg om äldre personer.

 2. Redovisningen överlämnas till Socialstyrelsen.

§32 Ny förskolepaviljong i Lugnetområdet, Södra Hammarbyhamnen (Dnr 300-345/08)

I avvaktan på ny förskola/skola i kvarteret Innanhavet i Södra Hammarbyhamnen
har exploateringskontoret föreslagit en tillfällig placering av en förskolepaviljong i Lugnetområdet.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-06.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Christoffer Järkeborn m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) och (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att av exploateringskontoret
hyra förskolepaviljonger i Lugnetområdet, Södra Hammarbyhamnen, på i detta ärende redovisade villkor.

2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrning av förskolepaviljongerna.

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag

- att snarast återkomma till nämnden med förslag på enskild anordnare av denna förskolepaviljong

- att snarast återkomma till nämnden med förslag på ytterligare paviljonglösningar i stadsdelen

samt att därutöver anföra:

Det är glädjande att föräldrar vill bo och bo kvar i stadsdelens område. Antalet barn som föds är också stort - särskilt stort i Södra Hammarbyhamnen – men också i hela innerstaden.

Stadsdelsförvaltningen har försökt att lösa lokalfrågan, vilket inte är lätt. En tillfällig lösning har hittats i Barnängsområdet, vilket är positivt.

Vi har också givit förvaltningen i uppdrag att hitta nya platser för paviljonglösningar.

Föreliggande förslag är ett måste för att vi ska kunna klara det tryck som finns i just detta område på förskoleplatser och även att hålla barnomsorgsgarantin.

Lokalhyran är hög, men kan jämföras med ett antal förskolor som byggdes under förra mandatperioden - förskolan Hörnet på Nytorgsgatan 44 med en kostnad på 2307 kr/m2, ellerförskolan Skeppet på Tullgårdsgatan 13 med en hyreskostnad på 2925 kr/m2.

Vi kan också konstatera att vi i Alliansen har hyresbidraget med 50 % överskjutande f n 1709 kr/m2 kvar i budgeten.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt följande.

Vi (s), (mp) och (v) anmälde en reservation samt ett särskilt uttalande till ärende 30 på nämnden i torsdags. Vi tar tillbaka det särskilda uttalandet men vill i stället utforma vår reservation enligt följande:

”Vi reserverar oss mot nämndens beslut, då vi anser att nämnden skulle ha beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Därutöver vill vi framhålla att vi ser detta ärende som ett lokalförsörjningsärende och menar att frågan om huvudman för verksamheten måste behandlas i särskild ordning.”

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m), (fp)-(kd)-förslaget.”

§33 Redovisning av kostnader för medborgarmöten.

Vid nämndens sammanträde den 14 februari 2008 anmälde Margareta Björk m.fl. (m) skrivelse Redovisning av medborgarmöten, vilken överlämnades till förvaltningen för beredning. Med anledningen av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-02-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för komplettering av en uppskattning av antalet åhörare förutom förvaltning och nämnd samt totalkostnaden för varje möte inklusive den specifika annonskostnaden.

§34 Ett rent och snyggt Södermalm. Uppdrag från nämnden (Dnr 300-98/07)

Vid nämndsammanträdet den 19 april 2007 uppdrogs åt förvaltningen att starta en kampanj för ett renare Södermalm, redovisa uppgifter om befintlig renhållning samt ge förslag till förbättringar. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-04.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§35 Gör Södermalm till en regnbågsstadsdel. Svar på skrivelse (Dnr 099-189/08)

Vid nämndsammanträdet den 14 februari 2008 uppdrogs åt förvaltningen att i samarbete med exempelvis RFSL utarbeta riktlinjer och metoder för hur Södermalm ska kunna regnbågmärkas. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse i enlighet med tjänsteutlåtande 2008-03-10.

§36 Fiberkabeluppkoppling till enheter inom Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr 000-363/08)

Stadens IT-strategi innebär att datakommunikation ska användas i högre utsträckning än idag. Södermalms stadsdelsförvaltning har avtalat med Stokab om att dra fiberkabel till de 49 enheter som idag inte har fiberoptisk kommunikationslösning. Kostnaden för detta är 1,9 mnkr och finansieras inom det administrativa anslaget. Kostnaden för investeringen ryms inte inom stadsdelsdirektörens delegation.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-11.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner kostnaden för fiberuppkoppling till enheter inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

§37 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad (Återremitterat ärende) (Dnr 006-40/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 27 februari 2008 remitterat stadsledningskontorets uppföljning Ändringar av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ärendet återremitterades vid nämndsammanträdet den 14 februari 2008 för att i utlåtandet även inkludera den av majoriteten under 2007 inlämnade skrivelsen om alkoholförbud i Skinnarviksparken/berget.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (v) och (mp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av Margareta Björk (m), Thorwald Nilsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamöterna Christoffer Järkeborn (m) och RoseMarie Bladholm (m) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga.

Ordföranden tog först upp yrkandet från Christoffer Järkeborn (m) och RoseMarie Bladholm (m) och ställde detta mot avslag.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå yrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet från ledamöterna Christoffer Järkeborn (m) och
RoseMarie Bladholm (m).

Reservation anmäldes av ledamöterna Christoffer Järkeborn (m) och RoseMarie Bladholm (m) till förmån för eget förslag enligt bilaga 5.

Ersättaryttrande anmäldes av Harald Eriksson (m) enligt följande.

”Om jag hade haft rösträtt, hade jag röstat i enlighet med ledamöterna Christoffer Järkeborns (m) och RoseMarie Bladholms (m) yrkande.

Sammanträdet ajournerades kl. 18.50-19.00.

Härefter ställde ordföranden (m), (fp)-(kd) förslaget mot ett justerat (s), (v)-(mp)-förslag.

Vid proposition på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till (m), (fp)-(kd)-förslaget vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller till (m), (fp)-(kd)-förslaget röstar ja. Den som bifaller (s), (v)-(mp)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sex nej-röster/ vice ordföranden Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v)/

mot fem ja-röster/ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)/

Ledamöterna RoseMarie Bladholm (m) och Christoffer Järkeborn (m) avstod från att rösta.

Nämnden hade alltså beslutat enligt (s), (v)- (mp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till svar på remissen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att besluta om alkoholförbud i Skinnarviksparken med Skinnarviksberget efter kl. 23.00-07.00.

 3. Nämnden ger presidiet i uppdrag att tillskriva och uppmärksamma grannkommunerna om problemet i våra parker.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Stadsdelsnämnden Södermalm har fått i uppdrag att inkomma med synpunkter på, i form av en uppföljning av, förändringarna rörande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad. Mot bakgrund av de förändrade lokala ordningsföreskrifterna vill vi i form av denna skrivelse påtala behovet av ordningsföreskrifter för området på och runt Skinnarviksparken/-berget mot följande bakgrund:

Rent allmänt kan vi konstatera att ordningsföreskrifterna rörande alkoholförtäring varit väl avvägda och på ett bra sätt balanserat behovet mellan tillåten alkoholförtäring och polisens möjligheter att ingripa vid alkoholrelaterade störningar. Det går också att se en minskning av droganvändning på de platser där alkoholförbud införts. Men däremot har man kunnat konstatera en viss överflyttning av problematiken till andra platser. En sådan plats är området kring Skinnarviksparken/berget. Denna park och omkringliggande berg har i allt högre omfattning blivit en plats där ungdomar samlas kvälls- och nattetid under sommarhalvåret.

Detta är synnerligen allvarligt inte bara p.g.a. alkoholrelaterade störningar i form av ungdomsfylleri, vilket bl.a. de boende påtalat för nämnden, utan framförallt p.g.a. att området sena kvällar är isolerat. Få vuxna personer passerar/rör sig då inom området.

Detta gäller framförallt berget. Samtidigt som området är en av de vackraste platserna i staden att vistas på är det också genom sin topografi ett av de farligaste. Och framförallt för berusade personer som lätt genom fall/knuffar etc. kan skada sig svårt med till och med dödlig utgång. Vår uppfattning är att åtgärder bör vidtas före en eller flera olyckor sker.

För att förebygga att alkoholrelaterade problem i form av skador och olyckor bör alkoholförtäring förbjudas i området mellan kl. 23.00-07.00. Tidpunkterna är valda med hänsyn till att inte i onödan ha förbud och därmed begränsningar för stadens invånare samtidigt som risken för skador/olyckor bör minimeras. Vår bedömning är att ungdomar främst söker sig till enskilda platser som parker etc. sena kvällar då vuxna som haft t.ex. pic-nic lämnat platsen. Vi anser därför att alkoholförbudet bör gälla från kl. 23.00.

Eftersom många av de ungdomar, som drar sig till Söder kommer från grannkommuner och andra stadsdelar är det nödvändigt att även uppmärksamma dessa för vårt problem i parkerna.

Vi vet att stadens fältassistenter samarbetar, men tyvärr räcker inte det. Det är även nödvändigt att sprida information hur det kan vara i våra parker, t.ex. på Valborg eller skolavslutningen.

Reservation anmäldes av ordföranden Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) till förmån för eget förslag enligt bilaga 6.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m), (fp)-(kd)-förslaget.”

§38 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-224/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 mars 2008 remitterat

Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-06.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-06.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 7.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§39 Ansökan om ändring av tillstånd enligt 23 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Remiss från länsstyrelsen (Dnr 006-228/08)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 7 april 2008 remitterat ansökan från Frösunda Slussen om ändring av tillstånd enligt 23 § LSS.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-02-25.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-25.

§40 Program för kv. Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 300-333/08)

Stadsbyggnadskontoret har till nämnden för yttrande senast den 31 mars 2008
remitterat programförslag för kv. Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-06.

Ledamoten Christoffer Järkeborn m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) - (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-06.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden uttalar att Södermalms stadsdelsnämnd är positiv att bostäder byggs i området under förutsättning att de problem, som anges i ärendet ska utredas vidare, kan lösas

samt att därutöver anföra:

Attraktiv plats med fint läge i staden – nära vattnet, bra kollektivtrafik, för boende, knyter ihop områden. Bostäder på denna plats skulle flytta fram Sjöstadsgränsen. En väl definierad fasad mot Hammarby allé skapar en ny entré till Sjöstadsområdet, och inramningen av Hammarby sjö kan äntligen färdigställas genom att en volym som speglar Whites kontor uppförs nere vid slussen i Skanstull.

Kajen kopplar Årstaskogen till Hammarby Sjöstad. Kajen kommer att rustas upp och utformas som i Hammarby gård, kopplingen västerut mot Årstaskogen kommer att förstärkas, liksom den befintliga kopplingen mot övriga Hammarby Sjöstad.

Miljöproblemen går att lösa. Tunga transporter till Hammarbyverket samordnas med bussdepåns trafik. De luftproblem som kan uppstå p,g.a. att byggnaden närmast Skansbrorondellen är sammanhängande går att lösa genom en förskjutning österut.

Bullerproblem går att lösa. Bostadshusen bildar en sammanhängande avskärmning mot buller, och med en tyst sida mot gården klaras avstegsfall Bm högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen. Verksamheternas buller klaras också, frånsett en mindre del av bebyggelsen i nordöstra hörnet. Den delen bedöms också klara sig genom en mindre bearbetning av planen.

Höga utformningskrav – kan alltså bli vackert och gott. Platsen ställer visserligen
höga krav på utformningen, men detta är ju något stadsbyggnadskontoret kommer att
arbeta vidare med.

Risker. Riskbedömningen får fortsätta. Betongindustrin är inbyggd, och stör därmed
inte så mycket som man kan tro.

400-1000 bostäder blir inte av utan detta projekt. Om bussgaraget inte kan flytta
från sin nuvarande plats i kvarteret Persikan mister Södermalm 1000 nya bostäder. Om
man flyttar garaget till kvarteret Fredriksdal, men inte bygger bostäder där, går man miste
om minst 400 lägenheter.

En bostad för urbana människor. Att bo i ett centralt läge, med goda kommunikationer, utsikt över vattnet och nära till rekreationsområden är en dröm för många människor. Kvarteret Fredriksdal är en syntes av detta urbana liv – tättbebyggt, nära till nöjen och till kommunikationer, nära till service och kultur, men på samma gång med handfast koppling
till storstadens blodomlopp i form av bussar m.m. Samtidigt ligger strövområdet Årstaskogen ett stenkast bort.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§41 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad 2015. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-34/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 31 mars 2008 remitterat miljöförvaltningens utredning Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad 2015.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-03.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt
framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-03.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 8.

§42 Införande av torskstopp m.m. Yttrande över motion 2008:7. (Dnr 006-225/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 21 april 2008 remitterat motion av Yvonne Ruwaida (mp) om införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad (2008:7). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-02-28.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt
framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-28.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 9.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§43 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang

Borgarhuset Restaurang AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten i en planerad

uteservering i tält på Slussplan kl.11.00 -03.00 utomhus årligen under perioden 1 april till 1 oktober.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Johan Steenhoff Eriksen m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med det gemensamma (m), (fp) och (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker i sitt yttrande alkoholservering till allmänheten kl. 11.00-01.00 utomhus, i restaurangtält Snaps på Slussplan/ Slussenterrassen i Stockholm.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

 3. Nämnden anför därutöver:

Platsen för Restaurang Snaps ansökan är Slussplan/Slussenterrassen, där Fryshuset under vissa somrar haft bollsporter före höstterminens början. Förvaltningen skriver att ansökan om tillfälligt bygglov för en bod och tält ansökts, och enligt en uppgift i en lokaltidning skall tältet rymma 220 sittplatser. Stadsdelsnämnden har därför ingen uppfattning hur stort område restaurangtältet kommer att ta i anspråk med hänsyn tagen till den tillgänglighet som måste finnas för att passera området Slussen/Munkbron.

Ansökan gäller till kl. 0300 utomhus. Eftersom Debaser, som ligger på andra sidan Karl Johan- slussen på Gamla stan -sidan, har tillstånd utomhus till kl. 01.00, förefaller även denna tidpunkt vara lämplig för Restaurang Snaps på Slussplan/ Slussenterrassen.

Stadsdelsnämnden avstyrker alkoholservering till allmänheten kl.11.00 -03.00
utomhus årligen under perioden 1 april till 1 oktober i restaurangtält på Slussplan.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§44 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Sakaberg (Dnr 507-181/08)

AB Grundstenen ansöker om att få servera alkohol till allmänheten på Restaurang Sakaberg kl.11.00- 3.00 inomhus och 11.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00- 3.00 inomhus och 11.00-22.00 utomhus på Restauang Sakaberg, Stora Nygatan 40-42, 111 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§45 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Old Beefeater Inn (Dnr 507-192/08)

Ölpumpen AB ansöker om utökad serveringstid för alkohol till allmänheten på.
Restaurang Old Beefeater Inn. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -03.00 inomhus och kl.11.00-00.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (s), (mp), (v), (fp), (kd) och av ordföranden Margareta Björk (m) samt ledamöterna

Thorwald Nilsson (m) och RoseMarie Bladholm (m) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamöterna Christoffer Järkeborn och Johan Steenhoff Järkeborn (båda m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (s), (mp), (v), (fp), (kd) och Margareta Björks (m), Thorwald Nilssons (m) samt RoseMarie Bladholms (m) förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -01.00 inomhus och till kl. 22.00 utomhus för Restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11, 116 46 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samtliga krogar på Götgatsbacken har i nuläget öppet till kl. 01.00. Om Ölpumpen AB skulle få ett förlängt tillstånd så är det troligt att samtliga krogar kommer att ansöka om förlängt öppethållande, i dagsläget ca tio krogar.

På Medborgarplatsen finns idag ca fem krogar som har öppet till kl. 03.00. På fredagar och lördagar lägger polisen ca 40% av sin sammanlagda arbetstid under en vecka, på att upprätthålla ordningen kring Medborgarplatsen. Om vi nu börjar tillåta öppethållande till kl. 03.00 på Götgatsbackens krogar kommer detta att öka det krogrelaterade våldet och kommer polisens resurser att även kunna täcka Götgatsbacken?

På och runt Götgatsbacken finns inte enbart krogar utan ett stort antal lägenheter, bland annat i den fastighet där Old Beefeater Inn ligger. Tidigare har policyn funnits att i fastigheter där krogar ligger i bostadshus så har öppethållandet varit till kl. 01.00. För uteservering har då gällt 11.00-22.00, detta för att inte störa de boende.

Med anledning av ovannämnda kommer vi att säga NEJ till ansökan om förlängt öppethållande till kl. 03.00 samt ansökan om uteservering till kl. 00.00. Däremot kan vi ge tillstånd till uteservering till kl. 22.00.

Reservation anmäldes av ledamöterna Christoffer Järkeborn och Johan Steenhoff Eriksen (båda m) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förslaget till kl. 01.00.”

§46 Yttrande över ansökan om alkoholservering –

Hammarby Kajkrog AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten på Restaurang Texas Longhorn. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -01.00 inomhus och kl.11.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -01.00 inomhus och kl. 11.00-22.00 utomhus på Restaurang Texas Longhorn, Kryssargatan 2, 120 30 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§47 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Square Eat and Drink (Dnr 507-191/08)

Mr Kj Lounge AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten på Restaurang Square Eat and Drink. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 01.00 inomhus och kl. 11.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten kl.11.00 -01.00 inomhus och kl.11.00-22.00 utomhus vid Restaurang SquareEat and Drink, Hammarby allé 85, 120 63 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§48 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Gamla stans pizzeria (Dnr 507-202/08)

Johan Papiland AB ansöker om att få servera starköl och vin till allmänheten på Gamla stans pizzeria. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -22.00 inomhus och utomhus. Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -22.00 inomhus och utomhus på Gamla stans pizzeria, Storkyrkobrinken 9, 111 28 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§49 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Göta Arks Gästmatsalar (Dnr 507-78/08)

Ark Lunch Festvåning AB ansöker om utökad serveringstid för alkohol till allmänheten vid Göta Arks Gästmatsalar. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 03.00 inomhus och kl.11.00 - 00.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -03.00 inomhus och kl. 11.00-00.00 utomhus vid Göta Arks Gästmatsalar Repslagargatan 20/Göta Ark 170, 118 26 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§50 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Thailändska Tigern (Dnr 507-277/08)

Recenita AB ansöker i samband med ägarskifte om förnyat tillstånd att servera alkohol till allmänheten på Restaurang Thailändska Tigern. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -03.00 inomhus och kl.11.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot förnyat tillstånd för alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -03.00 inomhus och kl. 11.00-22.00 utomhus på Restaurang Thailändska Tigern, Hornsgatan 126, 117 28 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§51 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Vin Valvet 1644 AB (Dnr 507-293/08)

Vin Valvet AB ansöker om att få servera alkohol till slutna sällskap vid Vin Valvet. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -01.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap kl. 11.00 -01.00 inomhus vid Vin Valvet/ Övrekikaren 34, Hornsgatan 2, 118 20 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§52 Avsägelse och fyllnadsval till sociala delegationen 2008 (Dnr 000-415/08)

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner avsägelse från Caroline Silverudd Lundbom (fp) som ledamot i sociala delegationen.

 2. Nämnden utser ersättaren Per Henriksson (fp) till ledamot i sociala delegationen.

 3. Nämnden utser Johan Steenhoff Eriksen (m) till ersättare i sociala delegationen.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§53 Yttrande över ansökan om alkoholservering – KF Representationsvåning (Dnr 507-375/08)

KF Kooperativa förbundet ansöker om att få servera alkohol till slutna sällskap vid KF Representationsvåning. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -23.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot alkoholservering till slutna sällskap kl. 11.00 -23.00 inomhus i KF Representationsvåning, Katarinavägen 19, 3 tr, 116 45 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§54 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut. Avsägelser och fyllnadsval

(Dnr 000-320/08)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-01-21 godkändes avsägelse från Maria Palme (s) som vice ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Vidare utsågs Heinz Spira (v) till ledamot och Ylva Nork (v) till ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd från och med den 1 februari 2008 till och med 2008.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-02-11 utsågs Jan Forsell (s) till ledamot tillika vice ordförande, Josefin Deiving (s) till ledamot och Mikael Magnusson (s) till ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§55 Anmälan av Revisionsplan 2008 och inriktning för perioden 2009-2011 (Dnr 102-337/08)

Revisionsplan 2008 och inriktning för perioden 2009-2011 anmäldes.

§56 Anmälan av Förslag till äldrepeng i tre nivåer (Dnr 600-348/08)

I ärendet förelåg utlåtande Förslag till äldrepeng i tre nivåer samt utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2007-12-1.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§57 Anmälan av länsstyrelsens tillsyn av Sofiagårdens vård- och omsorgsboende (Dnr 602-336/08)

I ärendet förelåg länsstyrelsens beslut 2007-04-13 Tillsyn av särskilt boende
Sofiagården 8 mars 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§58 Anmälan av överenskommelse om samverkan och prioriteringar 2008 i Söderorts polismästardistrikt

Överenskommelse om samverkan och prioriteringar 2008 i Söderorts polismästardistrikt
anmäldes.

§59 Anmälan av tecknat uppdrag för arbetet med Söderandan (Brå)

Uppdrag för arbetet med Söderandan (Brå) anmäldes.

§60 Anmälan av Tilldelningsbeslut avseende driften av Skytteparkens servicebostad (Dnr 103-313/07)

Tilldelningsbeslut avseende driften av Skytteparkens servicebostad anmäldes.

§61 Anmälan av riktlinjer (Dnr 299-344/08)

Rehabiliteringspolicy, Alkohol- och drogpolicy, Arbetsmiljöpolicy, Policy för
riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt
Lönepolicy anmäldes.

§62 Anmälan av slutrapport Må Bättre Tillsammans (Dnr 202-332/08)

I ärendet förelåg slutrapport från projektet Må Bättre Tillsammans.

Stadsdelsnämndens beslut

Slutrappoeten från projektet Må Bättre Tillsammans läggs till handlingarna.

§63 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-02-21, 2008-02-26 och 2008-03-11.

§64 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 18 mars 2008.

§65 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 18 mars 2008.

§66 Anmälan av ärende och protokollsutdrag från styrelsemöte för Stockholm Business Region AB

Anmäldes kontorsyttrande Stockholm ren och vacker. Svar på skrivelse från
Södermalms stadsdelsnämnd samt protokollsutdrag 2008-02-05 från styrelsemötet.

§67 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2008-02-01- -2008-02-29 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§68 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmäldes beslut fattade på delegation från avdelningarna Social Omsorg och Personal & Kansli.

§69 Information från förvaltningen

§70 Övriga frågor

Skrivelse angående Sjöstadsgården

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) anmälde skrivelse 2008-03-27 angående Sjöstadsgården (bilaga 10).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse angående barngruppernas storlek i förskolan

Vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) anmälde skrivelse 2008-03-27 angående barngruppernas storlek i förskolan (bilaga 11).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Till sammanträdet hade utdelats skrivelse till föräldrar med skolungdomar på Södermalm om kvällsvandring/nattvandring i samband med Valborg och skolavslutningen samt en promemoria Kampanj inför Valborg mot illegal alkoholhantering.

Deltagande i kampanjen den 26 och 30 april anmäls till nämndsekreteraren.