Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-24

Sammanträde 2008-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

9 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

10 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

11 Gemensam upphandling av konsumentvägledning

Öppen del av sammanträdet, Bordlagt ärende:

12 Ett rent och snyggt Södermalm. Uppdrag från nämnden

15 Uppföljning av bidrag till kvällsverksamhet för ungdomar m.m.

Uppdrag från stadsdelsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2008 och 2009

17 Redogörelse av de kommunövergripande verksamheterna på Södermalm.

Uppdrag från stadsdelsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Tillsynsrapporter över enskild verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom Södermalms geografiska område

19 Angående hemsjukvården i Vårdval Stockholm. Svar på skrivelse

20 Angående medicinsk fotvård. Svar på skrivelse

21 Redovisning av kostnader för medborgarmöten (Återremitterat ärende)

22 Upprustning av Skinnarviksparken - Genomförandebeslut.

23 Överföring av medel avsatta för upprustningen av Södermalmsallén till upprustningsprojekten i Skinnarviksparken och Vitabergsparken

Remisser:

25 Förslag till skolplan. Remiss från kommunstyrelsen

26 Införandet av vårdnadsbidrag i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

27 Lov att välja - lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15).

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Äldre direkt- kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen-Bistånd till äldre personer (över 65 år) med beroendeproblematik. Remiss från länsstyrelsen

30 Äldreomsorgsinspektörens rapport Granskning av äldreomsorgen 2007.

Komplettering av yttrande till länsstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Åtgärdsplan för att genomföra funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Yttrande över motion

32 Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Yttrande över motion

33 Förslag till detaljplan för konferensbyggnad på Helgeandsholmen inom fastigheten Gamla Stan 1:1 i stadsdelen Gamla stan.

35 Motion om folkomröstning om Brommas framtid. Remiss från kommunstyrelsen

36 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi. Remiss från kommunstyrelsen

37 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, Stadens datakommunikation.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Yttrande serveringstillstånd - Athena kolgrill

39 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Kajkanten Thai Spicy

40 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Göta källare

41 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Imperiet

42 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Ljunggren

43 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Södra Teatern

Anmälningsärenden:

44 Anmälan av uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholm.

Redovisning från kulturnämnden

45 Anmälan av uppföljningsrapporter för kundval gällande städtjänster, hemtjänst, avlösning och ledsagning

46 Anmälan av äldreombudsmannens årsrapport 2008

47 Anmälan av äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2008

48 Sjöstadsgården. Uppdrag från stadsdelsnämnden

49 Anmälan av beslut fattat av tjänsteman angående förslag till detaljplan för Gamen 12, Götgatan 74. Remiss från stadsbyggnadskontoret.

50 Anmälan av sociala delegationens protokoll

51 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

52 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

53 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

54 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

55 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)
Mötesinformation

 

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordförande Margareta Björk (m) och vice ordförande Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 29 april 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-03-27.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Anmälan av behov av särskilt förordnad

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Gemensam upphandling av konsumentrådgivning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-02-28.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordförande Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.35 och öppnade
det åter kl. 18.00.

§12 Ett rent och snyggt Södermalm. Uppdrag från nämnden

(Dnr 300-98/07)

Vid nämndsammanträdet den 19 april 2007 uppdrogs åt förvaltningen att starta en kampanj för ett renare Södermalm, redovisa uppgifter om befintlig renhållning samt ge förslag till förbättringar. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-04.

Nämnden bordlade ärendet den 27 mars 2008.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut samt till tredje att- satsen i oppositionens förslag till beslut.

Ledamoten Heinz Spira (v) yrkade för oppositionens del bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp)-(kd)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till Stockholms gatu- och trafiknämnd
  föreslå nya platser för fler återvinningsstationer på Söder.

 3. Nämnden anför därutöver:

”Stockholmarna tycker att det är viktigt med en ren och vacker stadsmiljö – och man är långt från nöjd med hur det ser ut idag. Ansvaret för nedskräpningen läggs till stor del på invånarna själva ”.

Citatet är från USK:s brukarundersökning år 2006.

På frågan ”Hur skräpigt tycker Du det är i den del av staden där Du bor?” svarade

14 % i Maria- Gamla stan mycket skräpigt, Katarina-Sofia 8 %.

34 % i Maria- Gamla stan svarade att det var ganska skräpigt och Katarina-Sofia 26 %.

Ganska rent tyckte då 50 % i Maria- Gamla stan att det var, motsvarande siffra i Katarina-Sofia var 54 %. Mycket rent tyckte 2 resp. 11 % att de båda stadsdelarna var.

2007 års brukarundersökning visar även att vi att en del återstår att göra när det gäller ett rent och snyggt Södermalm. På frågan ”I den stadsdel där jag bor städas nedskräpade platser snabbt och jag ser sällan överfulla papperskorgar som aldrig töms” svarar 19 % att det stämmer ganska bra, 7 % att det stämmer helt.

Däremot tycker 40 % att påståendet ”I den stadsdel jag bor tar staden hand om skötseln och städningen av parker och grönområden på ett bra sätt” stämmer ganska bra medan 12 % säger att det stämmer helt.

Stadsdelen kommer under 2008 att vara med i trafik- och renhållningsnämndens projekt ”Stockholm ren och vacker”, vilket vi tycker är mycket positivt. Stadsdelsnämnden har också fått en muntlig information om vilka insatser som kommer att göras i framför allt Gamla stan och vid Slussen. Vid denna information framkom inte att två månader tidigare än vanligt (fr.o.m. 1 mars) töms i år skräpkorgarna i Gamla stan oftare och städning sker 7 dgr./ veckan. Under vecka 17 och 18 sker den årliga kampanjen som staden och Håll Sverige Rent haft i många år. Som vanligt deltar skolklasser och frivilliga även i år.

Projektet i sig är mycket bra, vilket vi också skulle vilja genomföra på resten av Södermalm.

Separat lägger vi därför en skrivelse till Trafiknämnden om detta.

På kommunfullmäktige 2008-03-17 revideras de lokala ordningsföreskrifterna – de skärptes.

I inledningen står nu bl.a. ” Ordningsföreskrifterna för staden syftar till att tydliggöra att all nedskräpning, skadegörelse och illegalt klotter på offentlig plats är förbjudet.”

I den senaste lägesrapporten, nr 3, om projektet Stockholm Ren och Vacker till kommunstyrelsen framkommer att staden har fördubblat gatustädningen och papperskorgstömningen i hela innerstaden jämfört med 2006.

Som tidigare läggs ansvaret på nedskräpningen till stor del på oss medborgare själva.

Vi måste återfå respekten för det offentliga rummet.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§13 Budget 2009 och inriktning 2010-2011 (Dnr 100-237/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) och (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förslag till underlag till budget för 2009 med inriktning för 2010 och 2011 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden beslutar att i den fortsatta upprustningen av parker föra upp även Medborgarplatsen och Björns Trädgård på listan.

 3. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen även i den fortsatta planeringen ser över:

- behovet av en central samordning av lokalbehov av olika slag för att underlätta
planeringen över staden men också för att underlätta processen. Det kan gälla förskolor
(där även frågan om nya förskolor skall byggas eller paviljonger hyras borde belysas), bostäder för funktionshindrade, lots för enskilda anordnares lokalbehov, huruvida den gällande skollokalplanen efterföljs där tomma skollokaler kan användas till förskola m.m.

- utreda möjligheten att utreda införandet av en fritidspeng i staden

- att införa flera indikatorer på förskolans kvalitet än barngruppernas storlek. Idag finns

ej barngrupper med barn i åldrarna 1-5 år inte alls med i statistiken, vilket blir missvisande

- att överväga möjligheten att i den övergripande upphandlingen av kolloverksamhet i staden även inkludera dagkolloverksamhet

- att se över finansieringen och redovisningen av de kommunövergripande verksamheterna,

då det ej kan anses rimligt att varken underskott eller överskott ska behöva uppstå.

4. Nämnden anför därutöver:

Medborgarplatsen och parkdelen av Björns Trädgård skulle kunna utvecklas mera till en fortsättning av Fatbursparken och stråket till Södra station. Skulle skridskobanan kunna flyttas till Björns trädgård? Skulle exempelvis träd, buskar och blommor kunna planteras på Medborgarplatsen? Vi vill därför att denna del i stadsdelen förs upp på listan över de parker, som skall rustas upp.

I den redovisning som nämnderna fått ang. kolloverksamheten 2007 framgår tydligt att det finns flera stadsdelsnämnder som haft sommardagkolloverksamhet. Det framkommer också att många föreningar fått bidrag av idrottsnämnden för olika sommarverksamheter.

Det framkommer inte i redovisningen huruvida bidrag har utgått till föreningar för att ordna detta, om avgift uttagits etc., men helt klart är att kommunallagen föreskriver att alla medborgare ska behandlas lika.

Vi vet dock att den sommardagkolloverksamhet som erbjudits i f d Maria Gamla stans stadsdelsområde inom Södermalms stadsdelsnämnd, till vilken bidrag utgått till en ekonomisk förening med 200 000 kr sommaren 2007 och även ett antal år tidigare, skulle ha upphandlats.

Dessutom har övernattning erbjudits dessa ungdomar, som varit på sommardagkollo – till en ersättning av 80 kr/ 120 kr per dygn, beroende på föräldrars inkomst, av denna ekonomiska förening.

En naturlig fråga är givetvis om staden/stadsdelsnämnderna dels ska ge bidrag till verksamheter, som konkurrerar till den upphandlade kolloverksamhet som staden gör övergripande, dels om ungdomar i olika stadsdelsnämnder ska ha olika möjligheter under sommaren? Vad föreskriver kommunallagen?

Vi menar att staden övergripande måste undersöka denna fråga utifrån dels upphandlingssynpunkt, dels kommunallagen.

När det gäller de kommunövergripande verksamheterna finns inom Södermalm åtta kommunövergripande verksamheter, varav en benämns ”Gotlandsgården”, vilket är en helt felaktig benämning.

Detta är en dagverksamhet för synskadade som för många år sedan fanns på Gotlandsgatan, men idag är den en upphandlad verksamhet på en helt annan adress.

Vi vill därför att denna verksamhet i kf:s budget anges som ”Dagverksamhet för synskadade”.

Det kan inte heller vara rimligt att stadsdelen som har ett av 16 barn på Bamse språkförskola ska behöva täcka ett underskott om 269 tkr eller att Reimers specialförskola för barn med fler funktionshinder har en lägre tilldelning än särskoleschablonen.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 2.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§14 Månadsrapport per mars 2008 (Dnr 101-361/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-14.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per mars 2008.

§15 Uppföljning av bidrag till kvällsverksamhet för ungdomar m.m. Uppdrag från nämnden (Dnr 004-397/08)

Vid nämndsammanträdet 2008-02-14 uppdrogs åt förvaltningen att återkomma till nämnden med redogörelse av bidrag till fritidsaktiviteter. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-08.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del på bordläggning.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade i första hand på att ärendet skulle avgöras idag och i andra hand bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på bordläggningsyrkandet förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till yrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller bordläggningsyrkandet röstar ja. Den som bifaller (s), (mp)-(v)- förslaget att avgöra ärendet idag röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster/ ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)

mot sex nej-röster/ vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v)

Nämnden hade alltså beslutat att bordlägga ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut att avgöra ärendet idag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§16 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att även för år 2008 besluta om och fördela stimulansbidrag om drygt 1,3 mdr kr till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Till Stockholms stad har fördelats 84664 kr.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-03.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2008 och 2009.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Redogörelse av de kommunövergripande verksamheterna på Södermalm. Uppdrag från nämnden (Dnr 100-448/08)

Vid nämndsammanträdet 2008-02-14 uppdrogs åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en mera detaljerad redovisning av de kommunövergripande verksamheterna med ekonomisk redovisning samt redovisning av finansiering av eventuella underskott.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-07.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redogörelse av de kommunövergripande verksamheterna på Södermalm i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07.

§18 Tillsynsrapporter över enskild verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom Södermalms geografiska område (Dnr 602-17/08)

Stadsdelsnämnden har ansvar för att på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholm län genomföra lokal tillsyn på tillståndspliktiga verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt beslut av stadsdelnämnden i tillsynsplan uppdrogs till beställaravdelningen för funktionshindrade och äldre att under våren 2008 genomföra tre tillsynsbesök på boendena Svärdet och Värjan (gruppboenden enligt LSS 9 § punkt 9 för vuxna) som drivs av Carema Orkidén och Loftet (barn- och ungdomsboende enligt LSS 9 § punkt 8) som drivs av Enigma Omsorg AB.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-01.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tillsynsrapporterna till länsstyrelsen.

§19 Angående hemsjukvården i Vårdval Stockholm. Svar på skrivelse

Vid nämndsammanträdet 2007-11-29 överlämnades skrivelse angående hemsjukvården
i Vårdval Stockholm till förvaltningen för beredning.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-28.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Christoffer Järkeborn m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) och
(kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden lägger svaret på skrivelsen till handlingarna.

 2. Nämnden anför därutöver:

I tjänsteutlåtandet står att läsa: "I Vårdval Stockholm ersätts alla verksamheter på samma sätt, oavsett var de är placerade. Tidigare ersättningssystem byggde på variationer som till en del berodde på socioekonomiska hänsyn, men till största delen hörde samman med historiska skillnader, till exempel beroende på när vårdcentralen upphandlats. Därför fanns tidigare stora skillnader mellan vårdcentraler som i övrigt arbetade med likartade villkor."

Variationernavar inte kopplade till patienternas hälso- eller ohälsotal utan som det står, tidigare oftast fördelade efter helt andra principer, som upphandlingstillfälle, hur bra förhandlare verksamhetschefen har varit etc. Det finns inte heller någon klar koppling
mellan hög ersättning och hög prestation. Det finns stora variationer mellan antalet besök (träffar med patient) mellan olika enheter. Det är inte relaterat till ersättningen.

Vårdval Stockholm innebär inte någon besparing - tvärtom tillförs mer pengar i systemet, men däremot en rättvisare fördelning över staden. Vissa är vinnare, andra förlorare när fördelningen ändras så att samma arbete ersätts med lika mycket i hela länet.

När det gäller husläkarna, har de också rätt att göra hembesök. Till skillnad mot tidigare ersätts de rätt rejält, eftersom det i praktiken ger mottagningen dubbel besöksersättning
om en läkare besöker patienten i hemmet. Det är nytt och tanken är att stimulera till fler läkarbesök (men det ersätter förstås inte hemsjukvård - men är ett komplement).

I uppdraget till husläkarmottagningarna ingår att samarbeta med kommunen –bl.a. iläkemedelsgenomgångar och besök hos alla 75- åringar (i vissa stadsdelar går kommun
och distriktssköterska ut tillsammans, i andravar för sig.), men också på andra sätt. Mottagningarnas listersättning är avsevärt högre för äldre än för personer mitt i livet:

0- 5 år 696:-/år, 6 - 64 år 585:-/år, 65-74 år 1 515:-/år, 75 - w år 2 083:-/år.

Ersättning utgår också för varje besök patienten gör - eller som görs hos patienten.

En första försiktig granskning av Vårdval Stockholm visar att tillgängligheten ökar och
att många fler besök kommit till i vården - särskilt i utsatta områden. Det är den effekt vi
i Alliansen eftersträvat. Ännu är det för tidigt att se vad det innebär för hemsjukvården,
men självklart följs frågan nogsamt.

Vårdval Stockholm innebär en upprustning av vården i Stockholm. Generösa öppettider, kvalitet och service är ledstjärnor för Alliansen. Bara under 2008 beräknas 40 nya vårdcentraler öppna, varav 26 i förorter eller kranskommuner. Bara i Tensta, Rinkeby och Kista beräknas sju nya vårdcentraler öppnas. Dessutom ökar antalet läkare i primärvården.

Då socialdemokraterna styrde Stockholm öppnades ingen ny vårdcentral, utan tvärtom stängdes mottagningar i Stockholm och Nynäshamn.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§20 Angående medicinsk fotvård. Svar på skrivelse (Dnr 600-521/07)

Vid nämndsammanträdet 2007-10-25 överlämnades skrivelse angående medicinsk fotvård till förvaltningen för beredning.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-28.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Christoffer Järkeborn m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) och (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden lägger svaret på skrivelsen till handlingarna.

 2. Nämnden anför därutöver:

I tjänsteutlåtandet står: ”Skillnaden i antal som haft medicinsk fotvård (10-15 personer) mot det antal som uppfyllde kriteriet i slutet av år 2007 (ca 80 personer) är stor. Enligt uppgift har det varit en underanvändning av den medicinska fotvården, flertalet som uppfyllt kriterierna har fått vanlig fotvård. Läkare och sjuksköterskor har tillsammans gjort en bedömning att det nu är ca 80 personer.”

Vad vi erfarit har kommun och landsting länge haft olika uppfattningar om när fotvård är att betrakta som medicinsk eller ej. Landstinget har en strikt medicinsk bedömning – väldigt dåliga fötter - i stort sett bara diabetespatienter. Huruvida kommunen nu kommer att ha en annan tolkning, måste riktlinjer i så fall ge uttryck för.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§21 Redovisning av kostnader för medborgarmöten.

Vid nämndens sammanträde den 14 februari 2008 anmäldes skrivelse Redovisning av medborgarmöten till förvaltningen för beredning. Med anledningen av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-02-27.

Stadsdelsnämnden återremitterade ärendet vid nämndsammanträdet 2008-03-27 för kompletterande av antalet åhörare förutom förvaltning och nämnd samt totalkostnaden för varje möte inklusive den specifika annonskostnaden.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet.

 2. Nämnden anför därutöver:

Vi önskar en fullständig redovisning av kostnader samt antalet åhörare, dvs. även för perioden januari – juni 2007. Dessutom menar vi att vi fortfarande saknar en korrekt redovisning av den specifika annonskostnaden för medborgarmötena, dvs. en uppskattad del av det annonsutrymme i månadsannonsen som avser medborgarmötet.

§22 Upprustning av Skinnarviksparken – Genomförandebeslut

Stadsdelsnämnderna ansvarar sedan årsskiftet 2005/2006 för investeringar på parkmark. Nämnderna skall fatta genomförandebeslut för varje projekt för sig.

I stadens budget för år 2006-2009 har Södermalms stadsdelsnämnd tilldelats medel om totalt 5 mnkr för upprustning av Skinnarviksparken, som är en för hela stadsdelen mycket värdefull större park med ett varierat innehåll.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att en upprustning av Skinnarviksparken görs enligt förvaltningens förslag omfattande investeringsutgifter om 5 mnkr.

§23 Överföring av medel avsatta för upprustningen av Södermalmsallén till upprustningsprojkten i Skinnarviksparken och Vitabergsparken (Dnr 300-416/08)

Stadsdelsnämnden har för 2008 tilldelats 3,0 mnkr för upprustningen av Södermalmsallén. Eftersom arbetet med att ta fram programhandlingen dragit ut på tiden kommer anläggningsarbetena inte hinna komma igång under året. Merparten av de tilldelade
medlen kommer därmed inte att förbrukas. Förvaltningen föreslår med anledning av detta att 2,0 mnkr förs över från upprustningsprojektet av Södermalmsallén till upprustningsprojekten i Skinnarviksparken och Vitabergsparken.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-28.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att överföra 2 mnkr, avsatta för upprustningen av Södermalmsallén under 2008, till upprustningsprojekten i Skinnarviksparken (1mnkr) och Vitabergsparken (1mnkr).

§24 Medborgarförslag - Den höga exploateringsgraden i Hammarby Sjöstad och barns och ungdomars behov av ytor för lek och idrott (Dnr 002-471/08)

Ett medborgarförslag om Den höga exploateringsgraden i Hammarby Sjöstad och barns
och ungdomars behov av ytor för lek och idrott har inkommit till förvaltningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget inlämnas till förvaltningen för beredning.

§25 Ansökan om fortsatta utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdom (Dnr 504-439/08)

Länsstyrelsen i Stockholms län har inbjudit kommunerna i Stockholms län att ansöka om medel för barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om fortsatta utvecklingsmedel till tidiga insatser.

§26 Förslag till skolplan. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-422/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 25 april 2008 remitterat

Förslag till skolplan. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-07.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för (s), (mp) och (v) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Christoffer Järkeborn m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) - (kd) förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med följande ändringar:

Vi menar att man i skolplanen bör byta ut ordet ”tvåspråkighet” till ”flerspråkighet”.
Detta eftersom det på ett bättre sätt speglar verkligheten. Många barn är inte bara tvåspråkiga utan flerspråkiga.

Vi vill också ändra formuleringen "Elever med svårigheter" till "Elever i behov av särskilt stöd".

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m), (fp)- (kd)- förslaget.”

§27 Införandet av vårdnadsbidrag i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-334/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 25 april 2008 remitterat Vårdnadsbidrag i Stockholms stad. Med anledning av remissen har förvaltningen
upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-03.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid proposition på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till (m)-(kd)-förslaget vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller (m) - (kd)-förslaget röstar ja. Den som bifaller (s), (mp), (v)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sex ja-röster/ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Ella Bohlin (kd)

mot sex nej-röster/ vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v)

Med ordförandens utslagsröst hade nämnden beslutat i enlighet med (m)- (kd) -förslaget.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) avstod från att rösta.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-03.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden anför därutöver:

Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 uttalat att ett kommunalt frivilligt vårdnadsbidrag ska införas från den 1 juli 2008. Vårdnadsbidraget är en satsning på större valfrihet för Södermalms barnfamiljer. Varje familj på Södermalm har unika behov.

En del har en situation där förskolan kan erbjuda den bästa lösningen för deras barn.

Andra ser att deras barn under deras första år mår bäst av att under varierande tider vara mer med sina föräldrar. Detta beslut anser vi att föräldrarna bäst kan fatta själva.

Att handlingsfriheten för barn och föräldrar ökar är en vinst inte bara för familjerna själva utan också för samhället som därmed i mindre grad styrs uppifrån.

Vårdnadsbidraget är en ny reform, vilket innebär att det finns en del praktiska frågetecken. Dessa kommer dock med all säkerhet att hinna rätas ut inför införandet den 1 juli.

Alla reformer innebär en omställningsperiod där det är svårt att exakt förutspå utfall och konsekvenser. Det råder inga tvivel om att reformen som helhet är mycket bra och att det är viktigt att Stockholms stad inför vårdnadsbidraget så tidigt som möjligt.

Söders familjer har fått vänta länge nog på den ökade valfrihet som vårdnadsbidraget innebär.

Förvaltningen uttrycker i sitt svar en oro för ökad administration och ökade kostnader. Vårdnadsbidraget finansieras med avsatta pengar ur den centrala medelsreserven och tar därmed inte några resurser från andra verksamheter i SDN. Under 2008 ersätts stadsdelsnämnderna för utbetalda vårdnadsbidrag. Nämndernas budget justeras i tertialrapport 2 och i bokslut efter särskild redovisning.

Förvaltningen spekulerar också i huruvida barn riskerar att halka efter i utveckling och inte få ta del av pedagogiska resurser som erbjuds i förskolan. Vi menar att detta är en felsyn. Barn tar inte skada av att tillbringa mer tid med sina föräldrar. Vi tror att föräldrarna är medvetna om barnets behov av stimulans och är kapabla att ge barnet olika upplevelser, tillfällen att leka med kamrater, möjlighet att träffa andra vuxna mm under den tid man tar ut vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidraget är en mycket efterlängtad valfrihetsreform som ger familjerna mer makt över sin egen vardag och mer tid tillsammans.

Den attitydundersökning som USK genomfört under förra året visar att stockholmsföräldrarna är positivt inställda till vårdnadsbidraget. Det kommer att vara möjligt att vårdnadsbidraget tas ut både helt och halvt, så att de föräldrar som vill kan gå ner i arbetstid och få mer tid med sina barn.

Större valfrihet och mer flexibla system gör det möjligt för både män och kvinnor att bättre kombinera arbetsliv med familjeliv. Vårdnadsbidraget tillsammans med den nya jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen och satsningar på en utveckling av förskolan tror vi leder både till ökad jämställdhet och nöjdare barn och föräldrar.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 3.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m)-(kd)- förslaget.”

§28 Lov att välja – Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15).

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2008 remitterat

Lov att välja- Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15). Med anledning av remissen
har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-31.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-31.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 4.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§29 Äldre direkt – kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm.

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 25 april 2008 remitterat förslag om inrättande av kontaktcenter för äldreomsorgens frågor/ärenden - Äldre direkt. Kontaktcentret beräknas starta den 1 juli 2008.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-01.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen - Bistånd till äldre personer (över 65 år) med beroendeproblematik (Dnr 502-228/08)

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat ett antal kommuner och stadsdelsnämnders, däribland Katarina-Sofias arbete för att lämna bistånd till äldre personer med beroendeproblematik. Länsstyrelsen anser att det finns brister i förvaltningens dokumentation och emotser en redogörelse över de åtgärder som vidtagits efter granskningen.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till länsstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-25.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Äldreomsorgsinspektörernas rapport Granskning av äldreomsorgen 2007. Komplettering av yttrande till länsstyrelsen

Äldreomsorgen i dåvarande Maria - Gamla stans stadsdelsnämnd granskades av stadens äldreomsorgsinspektörer under 2006-2007. Stadsdelsnämndens yttrande tillsammans med berörda enheters åtgärdsplaner översändes till äldrenämnden och länsstyrelsen. Länsstyrelsen har begärt komplettering till yttrandet angående brister på Bergsunds - samt Vindragarens vård- och omsorgsboenden.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-02.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Åtgärdsplan för att genomföra funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Yttrande över motion 2007:33 (Dnr 006-331/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2008 remitterat motion 2007:33 Åtgärdsplan för att genomföra funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010 av Ann- Margarethe Livh m.fl. (v).

Med anledning av motionen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Ledamoten Johan Steenhoff Eriksen m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp), (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-04 utan eget ställningstagande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m), (fp) - (kd) - förslaget.”

§33 Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Yttrande över motion. (Dnr 006-360/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2008 remitterat motion Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen av Ann- Margarethe Livh m.fl. (v).

Med anledning av motionen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-03-13.

Ledamoten Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt
framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp)
och (kd) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden uttalar att alla verksamheter, oavsett huvudman, dvs. om den drivs i enskild eller kommunal regi, skall granskas likvärdigt.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 4. Nämnden anför därutöver följande.

Det är viktigt att noga följa upp all skattefinansierad verksamhet, både när det gäller kvalitet och ekonomi. Det är i grunden ingen skillnad mellan verksamhet som staden utför med egen anställd personal, staden har lagt på entreprenad eller via stadens pengsystem utförs av enskilda utförare.

Oavsett vilken av dessa former som gäller för en verksamhet, så har staden det yttersta ansvaret.

Det är staden som ställer kraven, det är staden som följer upp, det är staden som finansierar och det är staden som har det yttersta ansvaret inför medborgarna.

I debatten sker ofta en begreppsförvirring. Användningen av begrepp som ”privat” eller ”privatisering” borde egentligen begränsas till rent privat verksamhet, dvs. privat finansierad verksamhet. Skattefinansierad verksamhet kan aldrig vara en rent privat angelägenhet. T ex är enskilt drivna förskolor som är finansierade via stadens pengsystem inga privata verksamheter. Samma sak gäller fristående skolor som i grundläggande avseenden egentligen inte är friare än andra skolor, eftersom de finansieras av skattemedel, måste följa gällande läroplan samt står under myndigheternas kontroll.

Ett annat begrepp som ofta används på ett förvirrande sätt är ”utförsäljning”. När staden t ex lägger driften av ett äldreboende på entreprenad så säljer inte staden något. Tvärtom är det entreprenören som enligt avtal säljer tjänster till staden.

Det här är viktigt, eftersom användningen av felaktiga begrepp kan leda till ett avståndstagande från verksamheter som man i grunden har lika stort ansvar för - inför medborgarna - som man har för verksamheter med egna anställda..

Det visar sig ofta att vid professionella utvärderingar av kvalitet har en tendens - vare sig det sker via inspektörer eller tillsynsmyndigheter - att övervärdera betydelsen av enkelt mätbara faktorer som lokaler, bemanning, formell kompetens, dokumentation etc. När vi inför valfrihet visar det sig inte alltför sällan att medborgare/brukare inte i första hand väljer de verksamheter som man vid professionell utvärdering eller tillsyn bedömt ha högst kvalitet. De beror på att det viktigaste för medborgarna/brukarna inte är de enkelt mätbara faktorerna utan sådant som personalens bemötande och engagemang. Dessa faktorer är svåra att mäta och svårbedömda, varför de regelmässigt underskattas vid professionell utvärdering och tillsyn. Den säkraste bedömningen av en verksamhets kvalitet får vi om vi kombinerar professionell utvärdering och tillsyn med valfrihet för medborgarna/brukarna.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 5.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m), (fp)- (kd)- förslaget.”

§34 Förslag till detaljplan för konferensbyggnad på Helgeandsholmen inom fastigheten Gamla Stan 1:1 i stadsdelen Gamla Stan, S- Dp 2006-09490-54. Remiss från stadsbyggnadskontoret. (Dnr 006-347/08)

Stadsbyggnadskontoret har upprättat och översänt för yttrande ett förslag till detaljplan som innebär en utbyggnad av riksdagens lokaler på det obebyggda markområdet i Norrström som kallas ”Puckeln”, för att därigenom tillgodose behovet av konferensanläggning och möteslokaler för allmänheten utanför riksdagens säkerhetszon.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-02.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar
  stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-02.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§35 Strategi för miljöanpassade drivmedel i Stockholm 2008-2010. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-309/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 28 april 2008 remitterat förslag till strategi för miljöanpassade drivmedel i Stockholm 2008-2010.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-02.

Ledamoten Johan Steenhoff Eriksen m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m), (fp) - (kd) förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag på remissen och överlämnar
  förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-02 till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden anför därutöver:

Strategin för miljöanpassade kan bli ett bra komplement till det mål staden har om 100 procent miljöbilar som staden äger eller leasar till år 2010.

Att ställa miljökrav och etiska krav vid upphandling är förenat med vissa svårigheter
avseende uppföljning och kontroll. EU arbetar för närvarande på en certifiering av
alternativa drivmedel och i avvaktan på denna föreslås att staden, likt SL, ska ställa vissa
krav på information.

Situationen för fordonsgas har förbättrats i Stockholm. Idag har AGA en back-up system
för LNG samtidigt som de uppgraderar fyra befintliga tankstationer i staden under 2008.

Den stora andelen biogas i Stockholm kommer från avloppslammet i Henriksdals och Bromma reningsverk. För att möta den ökande efterfrågan planeras det även för biogasproduktion i Himmerfjärdsverket i Huddinge kommun och Käppala reningsverk på Lidingö.

Stockholms miljöprogram har också ett mål att 35 procent av matavfallet eller 18000 ton från restauranger och storhushåll skall samlas in. Stockholm skiljer sig från landsortskommuner eftersom det här finns ett mycket stort antal restauranger, stockholmarna äter mycket ute och matavfallet från snitthushållet är förhållandevis litet. Därför är det naturligt och effektivt att fokusera på att samla in de stora fraktionerna. Det blir också lättare att garantera kvaliteten på det insamlade avfallet och därmed kunna få avsättning för restprodukten det vill säga slammet vilket är en viktig fråga att lösa i sammanhanget.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m), (fp)- (kd)- förslaget.”

§36 Folkomröstning om Brommas framtid. Yttrande över motion 2008:1. (Dnr 001-53/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 18 april 2008 remitterat motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) om Folkomröstning om Brommas framtid (2008:1). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-02.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-02.

§37 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-426/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2008 remitterat förslag till Uppdatering av Stockholms stads e-strategi.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-01.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§38 Projektdirektiv - nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-174/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 april 2008 remitterat Projektdirektiv - nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-01.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§39 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Athena kolgrill (Dnr 507-432/08)

Daniel Barsoum ansöker om att få servera alkohol till allmänheten i Athena kolgrill kl.11.00 -22.00

inomhus och utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00-22.00 inomhus och utomhus i Athena kolgrill, Lugnets allé 67, 120 67 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§40 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Kajkanten Thai Spicy (Dnr 507-402/08)

Pizzeria Signal handelsbolag ansöker om att få servera alkohol till allmänheten i Restaurang Kajkanten Thai Spicy kl.11.00- 22.00 inomhus och utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att invända mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00-22.00 inomhus och utomhus i Restaurang Kajkanten Thai Spicy, Tegelviksgatan 67, 116 41 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§41 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Göta Källare (Dnr 507-403/08)

Jonas och Lalla Restaurang AB ansöker på grund av ägarskifte om förnyat tillstånd att servera alkohol till allmänheten i Restaurang Göta Källare. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 03.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot förnyat tillstånd för alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -03.00 inomhus i Restaurang Göta Källare, Götgatan 54-56/Folkungagatan 45, 118 26 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ledamoten Josefin Deiving (s) deltog ej i handläggningen och beslutet p.g.a. jäv.

§42 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Imperiet (Dnr 507-398/08)

Ahlbom Skrapan Sverige AB ansöker om utökad serveringstid för alkohol till allmänheten vid Imperiet. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -03.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (s), (mp), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) samt Heinz Spira (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till (m)-(v)-förslaget vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller till (m)- (v)-förslaget röstar ja. Den som bifaller (s), (mp)-(fp)-(kd)- förslaget röstar nej. Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju nej-röster/ vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp), Ella Bohlin (kd), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Josefin
Deiving (s) och Birger Jeansson (mp)

mot sex ja-röster/ ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Heinz Spira (v)

Nämnden hade alltså beslutat enligt (s), (mp), (fp), (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

 2. Som svar på remissen har nämnden inte något att invända mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 – 01.00 inomhus vid Restaurang Imperiet, Götgatan 78, 118 62 Stockholm samt

 3. Nämnden anför därutöver följande:

Restaurang Imperiets nuvarande tillstånd gäller under en prövotid t.o.m. 2008-06-21.
Att före prövotidens utgång utvidga öppettiden kan stadsdelsnämnden inte tillstyrka.

Reservation anmäldes av ordförande Margareta Björk m.fl. (m) och ledamoten Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

§43 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Ljunggren (Dnr 507-395/08)

Phaow AB ansöker om tillstånd för utökad serveringstid för servering av alkohol till allmänheten i Restaurang Ljunggren. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -02.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Ledamöterna Christoffer Järkeborn och Johan Steenhoff Eriksen (båda m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande Margareta Björk (m), vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), RoseMarie Bladholm (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp), Ella Bohlin (kd), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) yrkade bifall till gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m delvis), (fp), (kd), (s), (mp) , (v)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Stadsdelsnämnden avstyrker förvaltningens förslag till beslut.

 2. Som svar på remissen har nämnden inte något att invända mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -01.00 inomhus vid Restaurang Ljunggrens, Götgatan 38, 118 26 Stockholm.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Christoffer Järkeborn och Johan Steenhoff Eriksen (båda m) till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av ordförande Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt bilaga 6.

dels av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (m) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 7.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande.

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt det gemensamma (m delvis), (fp), (kd), (s), (mp) och (v)- förslaget.

§44 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Södra Teatern (Dnr 507-437/08)

Couslovs Catering och Event ansöker om att få servera alkohol till allmänheten, till teaterpublik och till slutna sällskap vid Södra Teatern. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 02.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att invända mot alkoholservering kl.11.00 -02.00 inomhus vid Södra Teatern, Mosebacke torg 1-3, 116 46 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§45 Anmälan av uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad. Redovisning från kulturnämnden (Dnr 400-464/08)

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-11 i rubricerat ärende anmäldes.

§46 Anmälan av uppföljningsrapporter för kundval gällande städtjänster, hemtjänst, avlösning och ledsagning (Dnr 600-428/08)

Uppföljningsrapporter för kundval gällande städtjänster, hemtjänst, avlösning och ledsagning anmäldes.

§47 Anmälan av Äldreombudsmannens årsrapport 2008

Äldreombudsmannens årsrapport 2008 anmäldes.

§48 Anmälan av Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2008

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2008 anmäldes.

§49 Angående Sjöstadsgården. Uppdrag från stadsdelsnämnden

Vid nämndsammanträdet 2008-03-27 anmäldes skrivelse med uppdrag till förvaltningen att redovisa vilka ytterligare äldreboenden, oavsett driftsform, som drabbats av kvalitetsförsämring på grund av sänkt vårddygnsersättning.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-04.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om Sjöstadsgården i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-04.

 2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att under hösten när äldrepengen införts återkomma med rapport för såväl kommunala som privata vård- och omsorgsboenden.

§50 Anmälan av beslut fattat av tjänsteman angående förslag till detaljplan för Gamen 12, Götgatan 74, S - Dp 2008-01076-54. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 300-330/08)

Stadsbyggnadskontoret har till förvaltningen för yttrande remitterat förslag till detaljplan för kv. Gamen 12 (Skrapan och intilliggande byggnader). Förslaget syftar till att ändra gällande bestämmelser för att precisera och fastslå nuvarande användning av byggnaderna för studentbostäder, bostäder, butiker, restauranger och kontor.

Förvaltningen besvarade remissen i skrivelse 2008-03-26, vilken härmed anmäls.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.

§51 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-04-08, 2008-04-14 och 2008-04-22.

§52 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsrådden 15 april 2008.

§53 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 15 april 2008.

§54 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2008-03-01- -2008-03-31 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§55 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§56 Information från förvaltningen

Avdelningschef Denise Melin lämnade sekretessbelagd information.

§57 Övriga frågor

Ordförande Margareta Björk (m) informerade om möte angående missbrukssituationen i kv. Grimman.

Skrivelse angående Medborgarplatsen

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) anmälde skrivelse 2008-04-24 angående Medborgarplatsen (bilaga 8).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse Angående tillsyn, uppföljning och utvärdering av entreprenaddrivna verksamheter för vilka stadsdelsnämnden är huvudman

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) anmälde skrivelse 2008-04-24 i rubricerat ärende
(bilaga 9).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse Mera lek på Söder

Ledamoten Ella Bohlin (kd), med instämmande av ledamöterna Christoffer Järkeborn (m)
och Birger Jeansson (mp) samt ordförande Margareta Björk (m), anmälde
skrivelse 2008-04-24 Mera lek på Söder (bilaga 10).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelse Stockholm Ren och Vacker

Ordförande Margareta Björk (m) anmälde skrivelse 2008-04-24 Stockholm Ren och Vacker, vilken hela nämnden ställde sig bakom, att överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden(bilaga 11).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till trafik- och renhållningsnämnden.

Ordförande Margareta Björk (m) påminde om att det fortfarande finns möjlighet att
anmäla sig till deltagande i Kampanj inför Valborg mot illegal alkoholhantering.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist (s) rapporterade från möte vid Vintertullens vård- och omsorgsboende.

Ordförande Margareta Björk (m) anmälde inbjudan till Vårdkedjeprojektet

Hur gick det och hur går vi vidare om vårdkedjan för vuxna missbrukare den 19 maj 2008.

Ordförande Margareta Björk (m) överlämnade blommor till Maria Engstedt och Heinz Spira som båda fyllt jämna år och önskade dem lycka till.