Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-05-20

Sammanträde 2008-05-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning

11 Upphandling av driften av parklekar, kvällsverksamheter och öppna förskolor vid Stora Blecktornsparken, Björns trädgård, Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken

12 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem

13 Förfrågningsunderlag för ramavtal för köp av enstaka platser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS -HVB för vuxna inom socialpsykiatrin

Öppen del av sammanträdet, Bordlagt ärende:

14 Uppföljning av bidrag till kvällsverksamhet för ungdomar m.m.

Uppdrag från stadsdelsnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Redovisning av kostnader för medborgarmöten (återremitterat ärende)

Remisser:

17 Yttrande till länsstyrelsen angående ändring av tillstånd för särskild boendeform, äldre

19 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang La Cocaracha

20 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Marie Laveau

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Södermalm - Ett ställe

22 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Café Lux

23 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Debaser Medis

Anmälningsärenden:

24 Anmälan av revisorernas sammanfattande årsöversikt för år 2007

25 Anmälan av patientnämndsverksamhet inom kommunernas hälso- och sjukvård

26 Anmälan av dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen

27 Anmälan av Policy/riktlinjer mot hot och våld

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

29 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

30 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

31 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

32 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

33 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordförande Margareta Björk (m) och vice ordförande Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 28 maj 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-04-24.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning i ärendet.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Nedläggning av faderskapsutredning

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-02.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Upphandling av driften av parklekar, kvällsverksamheter och öppna förskolor vid Stora Blecktornsparken, Björns trädgård, Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken (Dnr 103-535/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-05.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem (Dnr 103-520/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-22.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Förfrågningsunderlag för ramavtal för köp av enstaka platser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS - HVB för vuxna inom socialpsykiatrin (Dnr 600-183/07)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordförande Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17. 45 och
öppnade det åter kl. 18.03.

§14 Uppföljning av bidrag till kvällsverksamhet för ungdomar m.m. Uppdrag från nämnden (Dnr 004-397/08)

Vid nämndsammanträdet 2008-02-14 uppdrogs åt förvaltningen att återkomma till nämnden med redogörelse av bidrag till fritidsaktiviteter. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-08.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2008-04-24.

Ledamoten Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till (m), (fp), (kd)-förslaget vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller (m), (fp), (kd)-förslaget röstar ja. Den som bifaller (s), (mp), (v) -förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström (m), ledamöterna Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik
Upmark (s), ledamöterna Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), Birger Jeansson (mp)
och Heinz Spira (v).

Nämnden hade alltså beslutat enligt (m), (fp), (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse av bidrag till kvällsverksamhet för ungdomar och extra medel för koloniverksamhet.

 2. Nämnden beslutar att Södergården erhåller 600 tkr i bidrag för kvällsverksamhet riktad till ungdomar för 2008.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal med Södergården för tiden 2008-01-01 till 2008-12-31.

 4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen i tertialrapport 1, 2008 redovisa verksamhetsberättelserna från de föreningar/aktörer som erhållit bidrag under 2007.

 5. Nämnden översänder rapporten till revisionskontoret för kännedom.

 6. Nämnden anför därutöver:

Stadsdelsnämnden gav stadsdelsförvaltningen i samband med behandlingen av verksamhetsberättelsen 2007, 2008-02-14, i uppdrag att återkomma till nämnden med
en redogörelse kring bidrag för fritidsverksamheter i stadsdelen. Anledningen till detta uppdrag var att nämnden inte hade hela bilden av avtal, tilläggsavtal, utbetalade bidrag, beslutsfattare och verksamheter.

Vi uppskattar det stora arbete, som nu förvaltningen gjort i och med denna rapport.
Den ger oss en mycket god överblick av och framför allt klarhet i bidragens storlek,
avtalen, villkoren etc. för olika verksamheter för ungdomar i vår stadsdel.

Förvaltningen har också själv dragit tre slutsatser

A - sommardagkolloverksamheten borde ha upphandlats

(Redan i september 2003 fick den dåvarande stadsdelsnämnden i Maria- Gamla stan en rapport, som innehöll ett uppdrag att förbereda upphandling av sommardagkolloverksamhet 2004 – vår anmärkning)

B - nämnden borde ha fattat beslut om ändringar av avtal (år 2006 och år 2007) till tre fritidsverksamheter

C - nämnden borde ha fattat beslut om extra bidragsutbetalning (år 2006 och år 2007) till
en fritidsverksamhet.

Till detta kan vi konstatera att dåvarande bitr. avdelningschefen överskred sina befogenheter
i och med att ett högre belopp än delegationsordningen utbetalades för sommardagkollo-verksamheten åren 2003, 2004, 2006 och 2007. För detta bär naturligtvis stadsdelsnämnden det yttersta ansvaret, som i första hand måste åvila den förra majoriteten.

Den nuvarande majoriteten har självklart ansvar för år 2007, men har följande kommentarer till förvaltningens slutsatser:

A - sommardagkolloverksamheten:

Först i januari 2008 vid ett studiebesök på Maria Fritidsklubbs ekonomiska förening blev Södermalms stadsdelsnämnd varse att den gav bidrag till en för den helt okänd verksamhet, sommardagkollon. Verksamheten fanns ej omnämnd i verksamhetsplanen för första halvåret 2007 för Maria- Gamla stan utan nämndes först i verksamhetsberättelsen för år 2007.

För år 2008 ges inget bidrag för denna verksamhet, eftersom den måste upphandlas.

Stadsdelsnämnden har nu i den s k Treåringen skrivit följande:

”- att överväga möjligheten att i den övergripande upphandlingen av kolloverksamhet i
staden även inkludera dagkolloverksamhet…………..

I den redovisning som nämnderna fått ang. kolloverksamheten 2007 framgår tydligt att
det finns flera stadsdelsnämnder som haft sommardagkolloverksamhet. Det framkommer också att många föreningar fått bidrag av idrottsnämnden för olika sommarverksamheter.

Det framkommer inte i redovisningen huruvida bidrag har utgått till föreningar för att
ordna detta, om avgift uttagits etc., men helt klart är att kommunallagen föreskriver att
alla medborgare ska behandlas lika.

Vi vet dock att den sommardagkolloverksamhet som erbjudits i f d Maria Gamla stans stadsdelsområde inom Södermalms stadsdelsnämnd, till vilken bidrag utgått till en ekonomisk förening med 200 000 kr sommaren 2007 och även ett antal år tidigare, skulle ha upphandlats.

Dessutom har övernattning erbjudits dessa ungdomar, som varit på sommardagkollo – till
en ersättning av 80 kr/120 kr per dygn, beroende på föräldrars inkomst, av denna ekonomiska förening.

En naturlig fråga är givetvis om staden/stadsdelsnämnderna dels ska ge bidrag till verksamheter, som konkurrerar till den upphandlade kolloverksamhet som staden gör övergripande, dels om ungdomar i olika stadsdelsnämnder ska ha olika möjligheter under sommaren? Vad föreskriver kommunallagen?

Vi menar att staden övergripande måste undersöka denna fråga utifrån dels upphandlingssynpunkt, dels kommunallagen. ”

B - beslut om ändringar av avtal

C - beslut om extra bidragsutbetalning

Vid samma studiebesök framkom även

- dels att uppräkningar av bidrag enligt avtal gjorts, vilket varit okänt för stadsdelsnämnden,

- dels att extra bidragsutbetalningar gjorts, som också varit okänt för stadsdelsnämnden.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§15 Tertialrapport 1 2008 (Dnr 101-361/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-16.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och
Heinz Spira (v) anslöt sig till majoritetens förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg om 1,0 mnkr avseende startbidrag
  för utbyggnad av dels ett boende för socialpsykiatrin, dels ett boende för personer
  med funktionsnedsättning (LSS) i kvarteret Skytteparken.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg om 3,1mnkr för förskolelokaler
  med hög hyra.

 4. Nämnden begär budgetjustering om 2,1mnkr avseende stimulansbidrag för sju lägenheter
  avseende boende för psykiskt funktionshindrade.

 5. Nämnden begär 1,4mnkr för avveckling av en provisorisk paviljong.

 6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen stimulansbidrag om 4,4mnkr för utbyggnad av förskolelokaler.

 7. Nämnden godkänner förvaltningens rapport om barngruppernas storlek enligt nämndens uppdrag 2008-03-27.

 8. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att en översyn sker skyndsamt när det gäller
  medelsfördelningen av de två kommunövergripande verksamheterna Bamse språkförskola
  och Reimers specialförskola.

 9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 10. Nämnden anför därutöver:

Södermalms stadsdelsnämnd skrev i remissvaret på den s.k. Tre- åringen:

”- att se över finansieringen och redovisningen av de kommunövergripande verksamheterna, då det ej kan anses rimligt att varken underskott eller överskott ska behöva uppstå.

Det kan inte heller vara rimligt att stadsdelen som har ett av 16 barn på Bamse språkförskola ska behöva täcka ett underskott om 269 tkr eller att Reimers specialförskola för barn med fler funktionshinder har en lägre tilldelning än särskoleschablonen.”

När det gäller Reimers specialförskola är endast två av tio barn från stadsdelen. Underskottet för år 2007 var 176000 kr. Förvaltningen har i en PM, bilagd till tertialrapporten, beskrivit verksamheten närmare och även gjort en jämförelse med särskolan.

Stadsdelsnämnden hemställer därför om en skyndsam översyn att medelstilldelningen till de två kommunövergripande verksamheterna Bamse språkförskola och Reimers specialförskola.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 2.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förslaget.”

§16 Redovisning av kostnader för medborgarmöten. Uppdrag från nämnden (Dnr 000-283/08)

Vid nämndens sammanträde den 14 februari 2008 anmäldes skrivelse Redovisning av medborgarmöten till förvaltningen för beredning. Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-02-27.

Stadsdelsnämnden återremitterade ärendet vid nämndsammanträdet 2008-03-27 för kompletterande uppgifter om antalet åhörare förutom förvaltning och nämnd samt totalkostnaden för varje möte inklusive den specifika annonskostnaden.
Vid nämndsammanträdet 2008-04-24 återremitterade nämnden ärendet på nytt och
anförde att en fullständig redovisning önskades av kostnader och antalet åhörare
även för perioden januari-juni 2007 samt en korrekt redovisning av annonskostnaden
för medborgarmötena, dvs. en uppskattad del av det annonsutrymme i månadsannonsen
som avser medborgarmötet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt (m), (fp), (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

 2. Nämnden anför därutöver:

Redogörelsen redogör på ett förtjänstfullt sätt för kostnaderna för medborgarmötena på det sätt som nämnden tidigare begärt. Den utgör en god grund för fortsatta diskussioner kring hur dialogen med medborgarna i framtiden kan förbättras och effektiviseras.

Kostnaden per deltagare på medborgarmötena ligger i intervallet 1000-2000 kr. Det är enligt vår mening inte en rimlig nivå. Vi är övertygade om att det inom ramen för nuvarande resurser går att få ut en bättre och mer omfattande dialog med medborgarna. Det gäller inte bara att hitta ämnen som känns aktuella och viktiga för stora medborgargrupper utan även att hitta nya och moderna former för dialogen. En analys om effektiviteten i nuvarande mötesform måste föregås av en diskussion för att nå en samsyn kring vad vi vill uppnå med mötena med stadsdelens invånare.

Formerna för den framtida dialogen med medborgarna bör därför prövas i diskussioner på höstens gruppledarträffar.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 3.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m), (fp), (kd)-förslaget.”

§17 Extra medel till Maria Fritidsklubb Ekonomiska förening, Maria ungdomsklubb (MUK) 2008 (Dnr 504-603/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-12.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till förvaltningens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som bifaller (s), (mp),
(v) -förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström (m), ledamöterna Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik
Upmark (s), ledamöterna Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v).

Nämnden hade alltså beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden beviljar Maria Fritidsklubb Ekonomiska förening, Maria ungdomsklubb (MUK) extra medel om 100 tkr för verksamhetsåret 2008.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 4.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§18 Yttrande till länsstyrelsen angående ändring av tillstånd för särskild boendeform, äldre (Dnr 006-474/08)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 21 maj 2008 remitterat ansökan från Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus i Stockholm om ändring av sitt tillstånd. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-04-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden
  förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-28.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Förslag till detaljplan för Sänket 1 i stadsdelen Södermalm. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 006-479/08)

Stadsbyggnadskontoret har för yttrande senast den 21 maj 2008 översänt förslag
till detaljplan som innebär att en byggnad tillåts uppföras längs Metargatan i Blecktornsområdet.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-05.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och
Heinz Spira (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till (m), (fp), (kd)-förslaget vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller (m), (fp), (kd)-förslaget röstar ja. Den som bifaller förvaltningens förslag röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),

tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström (m), ledamöterna Christoffer Järkeborn (m),

Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd)

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik
Upmark (s), ledamöterna Christian Stener (s), Josefin Deiving (s), Birger Jeansson (mp)
och Heinz Spira (v).

Nämnden hade alltså beslutat enligt (m), (fp), (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom stadsbyggnadskontorets förslag att en ny byggnad uppförs på Sänket 1.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

 3. Nämnden anför därutöver:

Gällande detaljplan Pl.514 är från 1929 och anger även en byggrätt för kvarteret Sänket och Lilla Blecktornet. På tomten har tidigare stått ett hus. Idag är platsen obebyggd och används som en del av parkmarken.

Stadsbyggnadskontoret har dock i sitt tjänsteutlåtande också beskrivit hur tomten använts genom åren. Naturligen uppfattar de kringboende tomten som parkmark, eftersom
den ligger i anslutning till Lilla Blecktornsparken. Då den omgivande bebyggelsen är av
stort värde är det av största vikt att den nya byggnaden utformas på bästa möjliga sätt för
att framgångsrikt kunna integreras i närmiljön. I detta avseende skulle vi gärna se att det framtagna förslaget på ett ännu bättre sätt preciserades för att säkerställa en utformning
som inte förtar de stora arkitektoniska värdena i området kring Lilla Blecktornsparken.

Stockholm växer och Södermalm är mycket attraktiv i flera avseenden. Många vill flytta
hit och vi vet också att barnfamiljer väljer att bo kvar i små lägenheter i stället för att flytta
till villa, vilket var en trend tidigare. Behovet av och trycket på förskoleplatser är stort i hela innerstaden. Kraven på lokaler för förskoleverksamhet har samtidigt också skärpts, vilket gör att en total genomlysning av befintliga lokaler måste göras.

Det aktuella förslaget innebär byggandet av tre nya avdelningar – tillsammans med en finansieringsmöjlighet i form av ytterligare boendemöjligheter. Att endast bygga en förskola på tomten skulle innebära att förskolepengen till största delen skulle täcka hyreskostnaden
och mycket lite skulle finnas kvar till verksamhet. Detta på en yta som är tomtmark och som innebär att vi bibehåller Södermalms parkytor.

Vi politiker måste se till helheten – i det här fallet medger gällande detaljplan en byggrätt, som ger ett tillskott på 16 lägenheter och tre förskoleavdelningar. Vi tror att det kulturhistoriska värdet av Blecktornsområdet består, likaså det parksociala. Lilla Blecktornsparkens parksociala värde skulle också stiga, om de låga byggnaderna utmed Katarina Bangata, nära Ringvägen, skulle rivas.

Ersättaryttrande från Pia Toremar, Centerpartiet:

Som ersättare i nämnden har jag inte rösträtt men vill ändå markera att jag är tveksam till planerna att bygga på denna plats. Jag har inget emot förtätningar eller att vi bygger på höjden. Däremot tycker jag inte det framgår tydligt om marken för byggplanen Metargatan i Blecktornsområdet är parkmark eller ej. Jag tycker det är viktigt att vi följer stadens policy att inte bygga på parkmark.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang La Cocaracha (Dnr 507-550/08)

Rek It AB ansöker om att få utöka serveringstiden för servering av alkohol till allmänheten i

Restaurang La Cocaracha till kl.03.00. Restaurangen har idag serveringstillstånd fram till kl. 01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.


Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid kl. 17.00-03.00 i Restaurang La Cocaracha, Bondegatan 2, 116 23 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Marie Laveau (Dnr 507-533/08)

ML Mat och Nöje AB ansöker efter prövotid om fortsatt tillstånd att servera alkohol till allmänheten i Restaurang Marie Laveau till kl.01.00 inomhus och utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inget att invända mot fortsatt tillstånd för alkoholservering
  till allmänheten till kl. 01.00 inomhus i Restaurang Marie Laveau, Hornsgatan 66, 21 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Södermalm - Ett ställe (Dnr 507-502/08)

Cetanica Entertainment AB ansöker om utökad serveringstid att servera alkohol till allmänheten i Restaurang Södermalm - Ett ställe. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 03.00 utomhus. Restaurangen har idag serveringstillstånd utomhus kl. 11.00-00.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad tid för alkoholservering till allmänheten till kl. 03.00 utomhus i Restaurang Södermalm - Ett ställe, Västgötagatan 4, 118 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Café Lux (Dnr 507-495/08)

(Dnr 507-495/08)

O. C. H. Group handelsbolag ansöker i samband med ägarskifte om att få servera alkohol till allmänheten i Café Lux. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -01.00 inomhus och kl. 11.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden har inte något att invända mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 – 01.00 inomhus och kl.11.00-22.00 utomhus i Café Lux, Ljusslingan 17, 120 31 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Debaser Medis (Dnr 507-457/08)

Debaser Restaurang AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten utomhus i Debaser Medis kl.12.00-03.00. Nuvarande tillstånd gäller inomhus och fram till kl. 01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om alkoholservering till allmänheten kl. 12.00-03.00 utomhus vid Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, 118 26 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Margareta Björk m.fl. (m) samt
ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) enligt följande.

”All illegal affischering förfular staden och stadsdelen. Debaser Medis bidrar till detta.”

§25 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Hotel Hilton Stockholm Slussen (Dnr 507-563/08)

Hotel Hilton Plaza AB ansöker om utökad serveringstid att servera alkohol till allmänheten i Hotel Hilton Stockholm Slussen. Serveringstiden är enligt ansökan till kl. 03.00 utomhus. Restaurangen har idag serveringstillstånd kl. 11.00-01.00 utomhus och kl.11.00-03.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Ledamöterna Christoffer Järkeborn och Johan Steenhoff Eriksen (båda m) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m: Margareta Björk,
Thorwald Nilsson, tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström), Caroline Silverudd
Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket
vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och
Heinz Spira (v) anslöt sig.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m delvis), (fp), (kd), (s), (mp), (v)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till allmänheten till kl. 03.00
  utomhus i Hotel Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, 118 20 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden anför därutöver:

Idag har Hotell Hilton Stockholm Slussen tillstånd att servera alkohol till kl. 01.00 utomhus och ansöker om utökad tid till kl. 03.00.

Restaurang Snaps på Slussplan ansökte tidigare om tillstånd till kl. 03.00, vilket
avstyrktes.

Vi ansåg att kl. 01.00 utomhus även skulle gälla här, eftersom restaurang Debaser, som ligger i samma område, har tillstånd att servera alkohol utomhus till kl. 01.00.

Hotell Hilton ligger också i detta område.

Reservation anmäldes av ledamöterna Christoffer Järkeborn och Johan Steenhoff Eriksen (båda m) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes

dels av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt (m delvis), (fp), (kd), (s), (mp),

(v)- förslaget.”

dels av Harald Eriksson (m) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§26 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Bolagskrogen (Dnr 507-549/08)

Bolagskrogen i Gamla stan AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten i Bolagskrogen. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 01.00 inomhus och kl. 11.00-23.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering till allmänheten kl. 11.00-01.00 inomhus och kl. 11.00-22.00 utomhus i Restaurang Bolagskrogen, Stora Nygatan 19, 27 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Mosebacke etablissemang (Dnr 507-589/08)

Mosebacke etablissemang AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten i Restaurang Mosebacke etablissemang. Serveringstiden är enligt ansökan torsdag - lördag kl.11.00 - 02.00 inomhus. Restaurangen har idag serveringstillstånd fredag - lördag kl. 11.00-02.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker ansökan om alkoholservering till allmänheten torsdag- lördag kl.11.00 - 02.00 inomhus och utomhus vid Mosebacke etablissemang, Mosebacke torg 3, 116 46 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Anmälan av revisorernas sammanfattande årsöversikt för år 2007 (Dnr 100-498/08)

Revisorernas årsöversikt 2007 anmäldes.

§29 Anmälan av patientnämndsverksamhet inom kommunernas hälso- och sjukvård

Patientnämndens statistik 2007 över Södermalms stadsdel anmäldes.

§30 Anmälan av dom avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen (Dnr 100-159/07)

Vid nämndsammanträdet den 21 maj 2007 godkände stadsdelsnämnden tertialrapport 1 för 2007. Beslutet överklagades av en medborgare enligt 10 kap kommunallagen. Stadsdelsnämnden behandlade överklagandet 2009-09-27 och bestred att beslutet skulle vara olagligt. Länsrätten har i dom 2008-04-23 avvisat de omständigheter som den klagande anfört.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden lägger länsrättens dom till handlingarna.

§31 Anmälan av Policy/ riktlinjer mot hot och våld (Dnr 204-568/08)

Rubricerade riktlinjer anmäldes.

§32 Anmälan av skrivelse till kommunstyrelsens ekonomiutskott om ny förskolepaviljong i Lugnetområdet, Södra Hammarbyhamnen (Dnr 300-345/08)

Rubricerad skrivelse anmäldes.

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-05-06.

§34 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsrådden 13 maj 2008.

§35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 13 maj 2008.

§36 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2008-04-01- -2008-04-30 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§37 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation av tjänsteman inom avdelningen Personal och Kansli anmäldes.

§38 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel rapporterade att 77 anställda inom Södermalms stadsdelsförvaltning i år får stadens hedersbelöning efter att ha arbetat 30 år i stadens tjänst.

§39 Övriga frågor

Ordförande Margareta Björk (m) anmälde inbjudan från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) till rikskonferens den 12 september om LSS. Beslut om deltagande fattas vid ett kommande nämndsammanträde.

Ordförande Margareta Björk (m) överlämnade blommor till Johan Steenhoff Eriksen som fyllt 50 år och önskade honom lycka till.