Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

Sluten del av sammanträdet, Dagordning:

1 Genomgång av närvarolista

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

9 Upphandling av driften Reimersholmes och Tantolundens gruppbostäder OJ

10 Utvärdering av anbud avseende driften av dagverksamheterna Villa Magdalena, Kofoten och Grindstugan (inklusive Guldägget)

12 Modersmålsstödjande och interkulturellt arbete i förskolan

13 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till frivilliga organisationer för äldre år 2008

15 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag - Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2008

16 Förslag på upphörande av överenskommelse om samarbetsdrift gällande dagverksamheten Villa Cederschiöld

17 Delrapport. Projekt för effektivare resursanvändning på beställarenheten för funktionshindrade

18 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

19 Angående heminstruktörer. Svar på skrivelse från lokala handikapprådet

20 Förlängning av entreprenadkontrakt med Eurest AB och Sodexho AB

21 Förlängning av entreprenadkontrakt med HSB Omsorg AB avseende driften av Hornstulls äldreboende

22 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende skötsel och underhåll av parkmark

23 a Redovisning av beviljade bidrag till kvällsverksamhet för ungdomar m.m. 2007

23 Mera lek på Söder! Uppdrag från nämnden

Remisser:

24 Förslag till förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem. Remiss från kommunstyrelsen

25 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen

26 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel. Remiss från kommunstyrelsen

27 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet - Nytorgets behandlingsenhet. Remiss från länsstyrelsen

28 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny centralupphandling av vård- och omsorgsboenden. Remiss från kommunstyrelsen

29 Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen - tillsyn av LVM-anmälningar. Remiss från länsstyrelsen

30 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service

31 Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008. Nu är det bråttom. Remiss från kommunstyrelsen

32 Revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd. Remiss från revisionskontoret

Anmälningsärenden:

33 Behandlas som ärende 23 a

34 Anmälan av sommarförskolor

36 Anmälan av enkät avseende äldre människors boendesituation på Södermalm

37 Anmälan av stadens säkerhetspolicy

38 Anmälan av ordförandebeslut om överenskommelse att inrätta Äldre direkt

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

41 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

42 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

43 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

44 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordförande Margareta Björk (m) och vice ordförande Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 17 juni 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-05-20.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 33 och 43 utgår.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2008-05-09.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-09.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Upphandling av driften av Reimersholmes och Tantolundens gruppbostäder (Dnr 103-537/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-26.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Utvärdering av anbud avseende driften av dagverksamheterna

(Dnr 600-425/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-28.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordförande Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.35 och
öppnade det åter kl. 18.00.

§11 Månadsrapport per maj 2008 (Dnr 101-361/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-29.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per maj 2008.

§12 Modersmålsstödjande och interkulturellt arbete i förskolan

(Dnr 400-664/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens riktlinjer för modersmålsstödjande
  och interkulturellt arbete i förskolan.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp riktlinjerna.

§13 Fördelning av verksamhetsbidrag till frivilliga organisationer

Stadsdelsnämnden har avsatt 700 tkr i verksamhetsplanen för år 2008 i bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet för äldre personer.

Bidraget ska ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning.
I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-15.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till fördelning av verksamhetsbidrag om 700 tkr till frivilliga organisationer som ansökt om medel för att bedriva verksamhet för äldre enligt stadsdelsnämndens mål och inriktning.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) enligt bilaga 1.

§14 Redovisning av pågående projekt inom äldreomsorgen

(Dnr 007-607/08)

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde för äldreomsorg pågår sammanlagt 15 projekt.

Av dessa är tio projekt finansierade av stimulansmedel från Socialstyrelsen, tre av medel från Kompetensstegen och två av medel från länsstyrelsen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-16.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av pågående projekt inom äldreomsorgen.

§15 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag - Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

(Dnr 605-627/08)

Länsstyrelsen fördelar medel till kommunerna i Stockholms län för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående och har för år 2008 regeringens uppdrag att fördela 15 miljoner kronor till kommunerna i länet.

Stadsdelen har sedan år 2006 flera pågående verksamheter för anhörigstöd som finansieras med stimulansbidrag från länsstyrelsen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag avseende förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående inom Södermalms stadsdelsområde.

§16 Upphörande av överenskommelse om samarbetsdrift gällande dagverksamheten Villa Cederschiöld (Dnr 600-600/08)

Ersta diakoni och dåvarande socialdistrikt 5 inledde 1988 ett samarbete med att starta dagverksamhet för äldre med demenssjukdomar, Villa Cederschiöld.

Samarbetet är reglerat i en skriftlig överenskommelse och ger boende i dåvarande distriktet rätt att söka plats där. Det har gjorts skriftliga tillägg till den första överenskommelsen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att upphöra med samarbetsdriften i dagverksamheten på Villa Cederschiöld.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att genomföra upplösningen av förvaltningens samarbetsdrift på Villa Cederschiöld med Ersta diakoni.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), till vilket ledamöterna Birger Jeansson (mp), Heinz Spira (v), ordförande Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) anslöt sig.

(bilaga 2).

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag och anslutit mig till uttalandet.”

§17 Projekt för effektivare resursanvändning på beställarenheten för funktionshindrade. Delrapport (Dnr 007-590/08)

Under innevarande år är en biståndshandläggare på beställarenheten för funktionshindrade frikopplad för att följa upp och analysera enhetens kostnader.

Syftet är att uppnå en budget i balans samt klarlägga att lagen och stadens riktlinjer tillämpas som avsett. Målet är att följa upp beslut som medför höga kostnader, i första hand beslut om personlig assistans och omfattande hemhjälpsbeslut.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-07.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§18 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (Dnr 601-587/08)

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 31 § ska kvaliteten i vården systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och enligt 28 § ska ledningen av hälso- och sjukvården vara organiserad så att den tillser hög patientsäkerhet och god kvalitet för vården samt främjar kostnadseffektivitet.

I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) anges de krav som finns och vilken omfattning ett ledningssystem ska ha.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ledningssystemet.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Heminstruktörer. Svar på skrivelse från lokala handikapprådet

(Dnr 600-509/08)

Lokala handikapprådet föreslår i skrivelse 2008-04-15 att stadsdelsnämnden de närmaste fyra åren ökar resurserna för insatser av heminstruktörer för hörselskadade.

Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-19.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på skrivelsen från lokala handikapprådet överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-19.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 3.

§20 Förlängning av entreprenadkontrakt med Eurest AB och Sodexho AB

(Dnr 104-629/08)

Stadsdelsnämnden har avtal med de två restauratörerna Sodexho AB och Eurest AB
som levererar kost till förvaltningens äldreboenden. Avtalet med Eurest AB kan förlängas som längst till 2010-03-31 och avtalet med Sodexho AB till 2011-01-31.

För att i en framtid kunna samordna upphandlingen av dessa två entreprenader föreslås en förlängning av avtalet med samma slutdatum.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om förlängning av kostavtalet med Eurest AB från 2009-02-01 till 2010-03-31.

 2. Nämnden beslutar om förlängning av kostavtalet med Sodexho AB från 2009-02-01 till 2010-03-31.

 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att avtala om förlängning av kostavtal med Eurest AB och Sodexho AB.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Förlängning av entreprenadkontrakt med HSB Omsorg AB avseende driften av Hornstulls äldreboende (Dnr 104-646/08)

Stadsdelsnämndens avtal med HSB Omsorg AB rörande driften av Hornstulls äldreboende upphör att gälla 2009-03-31 om inte överenskommelse om förlängning träffas senast 2008-06-30. Stadsdelsförvaltningen föreslår förlängning av avtalet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att söka överenskommelse med HSB Omsorg AB om förlängning av avtal avseende driften av Hornstulls äldreboende t.o.m. 2011-03-31.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Förlängning av entreprenadkontrakt avseende skötsel och underhåll av parkmark (Dnr 300-623/08)

Stadsdelsnämndens avtal med Stockholm Entreprenad AB avseende skötsel och underhåll av parkmark i det västra stadsdelsområdet, inklusive Gamla stan, löper ut 2009-09-30. Om parterna senast 2008-12-31 träffar en skriftlig överenskommelse kan dock avtalet förlängas till och med 2011-09-30. Förvaltningen föreslår förlängning av avtalet med två år.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-20.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut att förlänga pågående entreprenadkontrakt med Stockholm Entreprenad AB avseende skötsel och underhåll av parkmark i det västra stadsdelsområdet fram till 2011-09-30.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Mera lek på Söder! Uppdrag från nämnden

(Dnr 300-570/08)

Vid nämndsammanträdet 2008-04-24 uppdrogs åt förvaltningen mot bakgrund av en skrivelse från Ella Bohlin (kd) och Christoffer Järkeborn (m) att se över Södermalms lekparker för förbättring, utveckling och eventuell utbyggnad.

Med anledning av skrivelsen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-23.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

§24 Redovisning av beviljade bidrag till kvällsverksamhet för ungdomar m.m. 2007 (Dnr 004-397/08)

Vid nämndsammanträdet 2008-05-20 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen
att redovisa verksamhetsberättelserna från de föreningar/aktörer som erhållit ekonomiskt bidrag från nämnden för kvällsverksamheter för ungdomar m.m. under år 2007.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-26.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

§25 Tillägg i delegationsordningen (Dnr 000-262/08)

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 9 juni 2008 att införa vårdnadsbidrag i Stockholms stad fr.o.m. den 1 juli 2008.

Med anledning härav måste tillägg göras i delegationsordningen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-11.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till eget förslag till beslut, till vilket ledamöterna Birger Jeansson (mp), Heinz Spira (v), ordförande Margareta Björk m.fl. (m) samt ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella Bohlin (kd) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att ärendegruppen Beslut att lämna vårdnadsbidrag till enskild enligt fastställda riktlinjer (lag 2008:307 om kommunalt vårdnadsbidrag) fr.o.m. 1 juli 2008 delegeras till avdelningschefen för förskoleavdelningen.

 2. Anmälan av beslut att lämna vårdnadsbidrag till enskild skall göras dels i stadsdelsnämndens sociala delegation i form av månadsvisa individsammandrag, dels i stadsdelsnämnden i form av statistik i månadsrapporten.

§26 Förslag till förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-521/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2008-06-19 remitterat ett förslag till förskolepeng. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-22.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-22.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 4.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§27 Utökande riktlinjer för tobakstillsynen i Stockholm.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-530/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2008-06-20 remitterat förslag till utökade riktlinjer för tobakstillsynen i Stockholm.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

§28 Förslag till ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-536/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2008-06-20 remitterat förslag till ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden
förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

§29 Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet - Nytorgets behandlingsenhet. Remiss från länsstyrelsen (Dnr 006-555/08)

Magitaskolan AB har hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om ändring av tillstånd
för Nytorgets behandlingsenhet. Verksamheten ska utökas med en behandlingsgrupp för
tre barn med utvecklingsstörning samt barn med kombinationer av neuropsykiatriska funktionshinder och utvecklingsstörning.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-13.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

§30 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny centralupphandling av vård- och omsorgsboenden. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-592/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2008-06-30 remitterat Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-19.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-19.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 5.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§31 Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen – tillsyn av LVM-anmälningar. Remiss från länsstyrelsen (Dnr 502-441/08)

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat ett antal kommuners och stadsdelsnämnders, däribland Maria- Gamla stans, handläggning av inkomna anmälningar enligt lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Länsstyrelsen anser att handläggningen av ären­den som rör LVM-anmälda personer behöver förbättras och emotser en redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits efter granskningen.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-21.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service.

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-524/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast 2008-06-30 remitterat

Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden
förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

§33 Miljörådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008

Nu är det bråttom. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-482/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande remitterat Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-23.

Ledamoten Josefin Deiving m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-23.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 6.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§34 Revisorernas Årsrapport 2007 Södermalms stadsdelsnämnd

Remiss från revisionskontoret (Dnr 102-494/08)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 30 juni 2008 remitterat

Årsrapport 2007 Södermalms stadsdelsnämnd.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-20.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden
förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-20.

§35 Yttrande om ansökan om alkoholservering- Musik Valvet Baggen

(Dnr 507-632/08)

Musik Valvet Baggen handelsbolag ansöker om att få anordna pausservering av starköl och vin till allmänheten i Musik Valvet Baggen. Serveringstiden är enligt ansökan kl.13.00 - 23.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot pausservering av starköl och vin till allmänheten kl. 13.00 -23.00 i Musik Valvet Baggen, Svartmangatan 27, 111 21 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Yttrande om ansökan om alkoholservering- Strömmen, Sveriges riksdag (Dnr 507-654/08)

Sabis AB ansöker på grund av ägarskifte om förnyat tillstånd att få servera alkohol till allmänheten i Restaurang Strömmen, Sveriges riksdag. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 03.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot förnyat tillstånd av alkoholservering till allmänheten kl.11.00 - 03.00 inomhus i Restaurang Strömmen, Sveriges riksdag, Riksgatan 1, 100 12 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§37 Yttrande om ansökan om alkoholservering- Restaurang La Cocaracha

(Dnr 507-662/08)

Rek It AB ansöker om att få utöka serveringstiden för servering av alkohol till allmänheten till kl. 02.00 i Restaurang La Cocaracha.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid kl. 17.00 -02.00 i Restaurang
  La Cocaracha, Bondegatan 2, 116 23 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§38 Anmälan av sommarförskolor (Dnr 400-651/08)

Förteckning 2008-04-29 över sommaröppna förskolor anmäldes.

§39 Slutrapport till länsstyrelsen om projektet På rätt spår

(Dnr 500-626/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-22.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten På rätt spår.

§40 Anmälan av enkät avseende äldre människors boendesituation på Södermalm (Dnr 600-376/08)

Rubricerade enkät anmäldes.

§41 Anmälan av stadens säkerhetspolicy (Dnr 099-380/08)

Nämnden lägger stadens säkerhetspolicy med tillhörande handlingsplaner till handlingarna.

§42 Anmälan av ordförandebeslut om överenskommelse att inrätta Äldre direkt (Dnr 006-438/08)

Ordförandebeslut angående Överenskommelse mellan Södermalms stadsdelsnämnd
och Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd att inrätta Äldre direkt anmäldes.

§43 Anmälan av skrivelse från Polismyndigheten i Stockholms län

(Dnr 001-667/08)

Skrivelse 2008-05-28 Sammanfattning av problembilden i Mariakvarteren med
bedömning av den framtida utvecklingen från Polismyndigheten i Stockholms län
anmäldes.

§44 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-05-20 och 2008-06-03.

§45 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 3 juni 2008.

§46 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 3 juni 2008.

§47 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2008-05-01- -2008-05-28 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§48 Information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel meddelade att förvaltningen kommer att öppna
en tredje avdelning inom Bamse språkförskola. Förvaltningen inväntar landstingets besked om medfinansiering.

Vidare rapporterades att den 8 augusti 2008 (080808) kommer en stor fest att hållas i Stockholm med en rad aktiviteter runt om i staden.

BrittMarie Kyndel informerade om att Slussen blivit samlingsplats för många för att fira nyår. Medhavda raketer avskjuts och det hela har fått så stor omfattning att det blivit ett problem p.g.a. stökighet och nedskräpning och inte minst risk för skador.

Staden centralt har tagit upp frågan för att om möjligt ordna ett firande i offentlig regi för att minimera skaderisker och nedsmutsning.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) redogjorde för sina erfarenheter från
nattvandringen i samband med skolavslutningen.

§50 Övriga frågor

Skrivelse 2008-06-12 angående granskning av privata hemtjänstföretag i Stockholm.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) anmälde skrivelse 2008-06-12 från (s), (mp) och (v) om granskning av privata hemtjänstföretag i Stockholm (bilaga 7).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Inbjudan från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) till rikskonferens den 12 september om LSS

Vid föregående sammanträde anmälde ordförande Margareta Björk (m) inbjudan från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) till rikskonferens den 12 september om LSS.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för Tomas Wahlström (m), Elsemarie Bjellqvist (s), Pia Toremar (c) och Birger Jeansson (mp).

Ordförande Margareta Björk (m) överlämnade en blomma till Bengt Sjöberg (s), som lämnar nämnden, och tackade honom för hans insatser.

Ordförande Margareta Björk (m) önskade nämnden, de fackliga företrädarna och förvaltningen en riktigt glad sommar.

Vice ordförande Jan Forsell (s) hemställde om detsamma.