Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-08-28

Sammanträde 2008-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

16 Upphandling av driften av parklekar och öppna förskolor i Stora Blecktornsparken, Björns trädgård, Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken (återremitterat ärende)

17 Upphandling av driften av dagliga verksamheterna Hammarby och Danvikstull

18 Anmälan av ordförandebeslut i enskilt ärende

21 Inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

22 Ärende avseende tillsyn av hälso- och sjukvård på Reimers specialförskola.

Svar till Socialstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för 2008

24 Komplettering till gällande delegationsordning angående social omsorg

25 Delegation för jourhandläggare vid stadens Trygghetsjour

26 Registerförteckning enligt personuppgiftslagen § 39 (PuL)

27 Nya platser för fler återvinningsstationer på Södermalm.

28 Skrivelse om Medborgarplatsen. Uppdrag från nämnden

29 Medborgarförslag - Den höga exploateringsgraden i Hammarby Sjöstad och barns och ungdomars behov av ytor för lek och idrott

30 Medborgarförslag: Planer för Rosenlundsparken

Remisser:

31 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning.

32 Organisatorisk placering av Jobbtorg. Remiss från kommunstyrelsen

34 Kontaktcenter i Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

35 Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.

Remiss från kommunstyrelsen
Utsänds senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion

38 Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion

39 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - (Magelungens behandlingscenter AB).

Remiss från länsstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - (Behandlingsgruppen Bryggan AB).

Remiss från länsstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

42 Yttrande över ansökan om alkoholservering- August bar och bistro

43 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Söder steakhouse

Anmälningsärenden:

44 Anmälan av handlingsplan för internkontroll inom avdelningen Social omsorg

45 Anmälan av revisionsrapport Livskvalitet på äldreboendet

46 Anmälan av upphandling av konsumentvägledning för Stockholms stad

47 Anmälan av tilldelningsbeslut i central upphandling av driften av 14 vård- och omsorgsboenden

48 Anmälan av sociala delegationens protokoll

49 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

50 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

51 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

52 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

53 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

54 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordförande Margareta Björk (m) och vice ordförande Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 3 september 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-06-12.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§9 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning i ärendet.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-18.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-02.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§16 Upphandling av driften av parklekar och öppna förskolor i Stora Blecktornsparken, Björns trädgård, Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken (återremitterat ärende)

(Dnr 103-535/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-18.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§17 Upphandling av driften av Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter

(Dnr 103-880/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-12.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§18 Anmälan av ordförandebeslut i enskilt ärende

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-05.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordförande Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.50 och öppnade det åter kl. 18.05.

§19 Månadsrapport per juli 2008

(Dnr 101-361/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per juli 2008.

 2. Nämnden godkänner förvaltningens rapport om underskott inom omsorgen för funktionshindrade.

§20 Ny förvaltningslokal från och med 2009-10-01

(Dnr 199-854/08)

Förvaltningens hyreskontrakt för centrala administrationslokaler i Göta Ark respektive på Östgötagatan löper ut 2009-09-30. Ett flertal lokallösningar har prövats för perioden efter 2009-09-30, där fokus lagts på hyresnivån och lokalernas läge och tillgänglighet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-25.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att stadsdelsförvaltningen tecknar avtal om förhyrning av administrativa lokaler i Göta Ark på de villkor som redovisas i ärendet.

 2. Nämnden godkänner att stadsdelsförvaltningen tecknar ett femårigt hyreskontrakt from 2009-01-01.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av förhyrning av administrativa lokaler i Göta Ark på de villkor som redovisas i ärendet.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

(Dnr 300-773/08)

Södra Hammarbyhamnen har på grund av stor inflyttning av barnfamiljer behov av plats för förskolebarn omgående och för skolelever på sikt. Kapaciteten i närliggande skolor såsom Sjöstadsskolan och Vittra skola är i nuläget nyttjad maximalt.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-03.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del på bordläggning.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade att ärendet avgörs idag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att bordlägga ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
att avgöra ärendet idag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§22 Ärende avseende tillsyn av hälso- och sjukvård på Reimers specialförskola. Svar till Socialstyrelsen

(Dnr 602-831/08)

Socialstyrelsen har av nämnden begärt yttrande över anmälan från en tidigare anställd vid Reimers specialförskola att förskolan saknar verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-06.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för 2008

(Dnr 102-862/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser Anders Carstorp till utanordnare och fullmaktsgivare
  fr.o.m. 2008-09-01.

 2. Nämnden godkänner förslag till ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare
  enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-01.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Komplettering till gällande delegationsordning angående social omsorg

(Dnr 000-262/08)

För att anpassa delegationsordningen till nuvarande organisation och arbetsmetoder och för vissa korrigeringar föreslås några förändringar i delegationsordningen inom social omsorg.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till förändrad delegation inom
  avdelningen Social omsorg i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-28.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§25 Delegation för jourhandläggare vid stadens Trygghetsjour

(Dnr 000-712/08)

Stadens Trygghetsjour föreslås få delegation att besluta om akuta insatser dagtid efter överenskommelse med avdelningschef. Delegation gällande beslut om vård- och omsorgsboende begränsas att endast gälla akuta korttidsplaceringar.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-04.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till förändrad delegation. i enlighet med tjänsteutlåtande 2008-07-04.

§26 Registerförteckning enligt personuppgiftslagen § 39 (PuL)

(Dnr 000-840/08)

Enligt PuL § 39 ska myndigheter föra en förteckning över behandlingar av personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som kan hänföras till en fysisk person, som är i livet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-05.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förteckning över behandling av personuppgifter.

§27 Nya platser för fler återvinningsstationer på Södermalm. Uppdrag från nämnden

(Dnr 300-722/08)

Vid nämndsammanträdet 2008-04-24 uppdrogs åt förvaltningen att till trafik- och renhållningsnämnden föreslå nya platser för återvinningsstationer på Södermalm.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-06-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och uppdrar åt förvaltningen att initiera nya platser för återvinningsstationer på Södermalm.

Särskilt uttalande anmäldes

dels av ordförande Margareta Björk m.fl. (m) och ledamoten Caroline Silverudd
Lundbom (fp) enligt bilaga 1

dels av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp)
och Heinz Spira (v) enligt bilaga 2.

§28 Skrivelse om Medborgarplatsen. Uppdrag från nämnden

(Dnr 300-569/08)

 

Vid nämndsammanträdet 2008-04-24 överlämnades skrivelse om Medborgarplatsen till förvaltningen

för beredning.

 

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-06-18.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

§29 Medborgarförslag - Den höga exploateringsgraden i Hammarby Sjöstad och barns och ungdomars behov av ytor för lek och idrott

(Dnr 002-471/08)

Till förvaltningen har inkommit medborgarförslag om barns och ungdomars behov
av ytor för lek och idrott och att det råder brist på denna typ av ytor i Hammarby Sjöstad.
Med anledning av medborgarförslaget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-08.

Stadsdelsnämndens beslut

Tjänsteutlåtandet utgör stadsdelsnämndens svar på medborgarförslaget.

§30 Medborgarförslag - Planer för Rosenlundsparken

(Dnr 002-721/08)

 

Ett medborgarförslag om planerna för Rosenlundsparken har inkommit till förvaltningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget inlämnas till förvaltningen för beredning.

§31 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-701/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 augusti 2008 remitterat Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-07-20.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med

förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-20.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 3.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§32 Organisatorisk placering av Jobbtorg. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-700/08)

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar stadsdelsnämnden
  förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-28 utan eget ställningstagande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 4.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§33 Kortare plan- och byggprocesser samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl. revidering av reglementen. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-699/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 augusti 2008 remitterat förslag till åtgärder som syftar till att förkorta plan- och byggprocessen samt renodla ansvaret för vissa tekniska verksamheter inom staden.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-07.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till ett
av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- (fp)- förslaget att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-07 utan eget ställningstagande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 5.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§34 Kontaktcenter i Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-606/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 28 augusti 2008 remitterat
förslag till kontaktcenter i Stockholms stad. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-06-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-05.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt
ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 6.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§35 Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-738/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 september 2008 remitterat förslag till ny internationell strategi för Stockholms stad.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-07-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-22.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§36 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-832/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 september 2008
remitterat förslag till Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-11.

Tjänstgörande ersättaren Per Törnvall m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-11.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes

dels av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) och ledamoten Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 7

dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 8.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§37 Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-766/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 september 2008 remitterat motion av Ann- Margarethe Livh m.fl. (v) om barnperspektiv som incitament för bättre beslut (Motion 2008:22). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-07-29.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- (fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-29.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§38 Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion. Remiss från kommunstyrelsen

(Dnr 006-631/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 1 september 2008 remitterat motion av Per Ankersjö (c) om kommunala verksamheter och osund konkurrens (Motion 2008:48).
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-05-23.

Tjänstgörande ersättaren Per Törnvall m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag av (s), (mp) och (v).

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden
  förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-23.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§39 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - Magelungens behandlingscenter AB (Södergruppen). Remiss från länsstyrelsen

(Dnr 006-772/08)

Länsstyrelsen i Stockholms län har till nämnden för yttrande översänt ansökan
om ändring av tillstånd att bedriva dagbehandling för ungdomar med psykosociala
svårigheter enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-11.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-11.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§40 Ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - Behandlingsgruppen Bryggan AB (Bryggan Södermalm). Remiss från länsstyrelsen

(Dnr 006-763/08)

Länsstyrelsen i Stockholms län har till nämnden för yttrande översänt ansökan om
tillstånd för öppen verksamhet för ungdomar på Kocksgatan 40.
Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-11.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-11.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§41 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende

(Dnr 602-469/08)

Länsstyrelsen i Stockholms län har av nämnden begärt yttrande över hur de brister ska åtgärdas som framkommit vid ett oanmält tillsynsbesök vid Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende i februari 2008.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-07-29.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag dels att återkomma till stadsdelsnämnden med en åtgärdsplan innehållande tidsaspekter när länsstyrelsens påpekanden ska vara genomförda, dels med en återrapportering på oktobernämnden 2008 hur långt åtgärdsplanen genomförts.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§42 Yttrande över ansökan om alkoholservering- August bar och bistro

(Dnr 507-823/08)

Olivgränden AB ansöker om utökad serveringstid för alkohol till allmänheten i August bar och bistro. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 03.00 inomhus och kl. 11.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-11.

Ordförande Margareta Björk (m), tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström (m),
ledamöterna RoseMarie Bladholm (m) och Caroline Silverudd Lundbom (fp),tjänstgörande ersättaren Per Törnvall (m), vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Ledamöterna Christoffer Järkeborn (m) och Johan Steenhoff Eriksen (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m-delvis), (fp), (s), (mp) och (v)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut och avstyrker därmed utökad serveringstid till kl. 03.00, då restaurangen är belägen i ett bostadshus.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av ledamöterna Christoffer Järkeborn (m) och Johan Steenhoff Eriksen (m) till förmån för förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt den utökade majoritetens förslag.”

§43 Yttrande om ansökan om alkoholservering- Söder Steakhouse

(Dnr 507-887/08)

Söder Steakhouse HB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten i Söder Steakhouse. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 00.00 inomhus och 11.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-13.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering till allmänheten kl.11.00 - 00.00 inomhus och 11.00-22.00 utomhus i Restaurang Söder Steakhouse, Gotlandsgatan 60, 116 65 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§44 Yttrande om ansökan om alkoholservering - Restaurang Bauer

(Dnr 507-901/08)

Restaurang Sjuan AB ansöker om utökad serveringstid för alkohol till allmänheten i Restaurang Bauer. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 - 02.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid för alkohol till kl. 02.00 inomhus i Restaurang Bauer, Götgatan 15, 116 46 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§45 Anmälan av handlingsplan för internkontroll inom avdelningen Social omsorg

Handlingsplan för internkontroll inom avdelningen Social omsorg anmäldes.

§46 Anmälan av revisionsrapport Livskvalitet på äldreboendet Granskning av stadens vård- och omsorgsboende för äldre

(Dnr 102-727/08)

Revisionsrapport Livskvalitet på äldreboendet Granskning av stadens
vård- och omsorgsboende för äldre anmäldes.

§47 Anmälan av upphandling av konsumentvägledning för Stockholms stad

(Dnr 103- 209/08)

Rapport om upphandling av konsumentvägledning för Stockholms stad anmäldes.

§48 Anmälan av tilldelningsbeslut i central upphandling av driften av 14 vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad

Promemoria om tilldelningsbeslut i central upphandling av driften av 14 vård- och
omsorgsboenden inom Stockholms stad anmäldes.

§49 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-06-17, 2008-07-01,
2008-07-22, 2008-08-12 och 2008-08-26.

§50 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 19 augusti 2008.

§51 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 19 augusti 2008.

§52 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från sammanträde med förtroenderådet vid Hornskrokens vård-och omsorgsboende 2008-05-19, vid Tanto servicehus 2008-05-22, vid Magdalenagårdens vård-och omsorgsboende 2008-04-10 och 2008-06-12 samt vid Hornstulls servicehus 2008-05-27.

§53 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2008-05-29- -2008-08-10 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§54 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation av stadsdelsdirektören, tf stadsdelsdirektör samt av tjänsteman inom förskoleavdelningen anmäldes.

§55 Information

Stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel, som slutar som förvaltningschef den 12 september, tackade för sig och tackade nämnden för gott samarbete och trevlig samvaro under sina år som förvaltningschef.

§56 Övriga frågor

Inbjudan från Carema äldreomsorg till seminarium Kvalitet i konkurrens den 18 september

Ordförande Margareta Björk (m) anmälde inbjudan från Carema äldreomsorg till seminarium Kvalitet i konkurrens den 18 september 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Intresserade anmäler sitt intresse direkt efter sammanträdet.

Skrivelse 2008-08-28 angående länsstyrelsens beslut med anledning av tillsyn av Vintertullens äldreboende plan 5 (bilaga 9)

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) anmälde skrivelse 2008-08-28 från (s), (mp)
och (v) angående länsstyrelsens beslut med anledning av tillsyn av Vintertullens äldreboende plan 5. Av skrivelsen framgår att länsstyrelsen riktar kritik mot Södermalms stadsdelsnämnd för brister som sammantaget gör att enskildas behov inte tillgodoses på ett godtagbart sätt. Enskilda tillförsäkras inte tillräckligt god kvalitet i vård och omsorg, vad gäller trygghet, delaktighet och rättsäkerhet.

Mot bakgrund av länsstyrelsens kritik framförs i skrivelsen krav om ett extra sammanträde senast under vecka 36 för att ta ställning till åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Sammanträdet ajournerades kl. 19.05-19.15.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde torsdagen den 4 september 2008 kl. 18.00.

Avtackning

Ordförande Margareta Björk (m) tackade Josefin Deiving (s) och Per Törnwall (m), som lämnar nämnden, för deras insatser i nämnden och önskade dem lycka till i fortsättningen.

Ella Bohlin (kd), som också lämnar nämnden, avtackades i anslutning till sammanträdet.

Carl Johan Casserberg (m), som även han avslutar sitt uppdrag för nämnden, avtackas
med en blomma.

Ordförande Margareta Björk tackade stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel och framförde sitt varma tack för allt vad hon gjort för Stockholms stad under många år och nu senast för Södermalms stadsdelsförvaltning.