Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-04

Sammanträde 2008-09-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

Den offentliga delen börjar kl. 18.00

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Fastställande av dagordning

4 Redogörelse över och förslag till åtgärdsplan angående tillsyn vid Vintertullens äldreboende plan 5

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordförande Margareta Björk (m) hälsade

Anders Carstorp välkommen som ny stadsdelsdirektör.

Vidare hälsades Margareta Nyström, Therese Orling, Helena Bonnevier, Annika Sarén och Göran Forslund från Attendo Care välkomna att lämna upplysningar.

Sammanträdet ajournerades kl.18.02 för frågor från allmänheten.

Sammanträdet återupptogs kl.18.15.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordförande Margareta Björk (m) och vice ordförande Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 4 september 2008.

§3 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Redogörelse över och förslag till åtgärdsplan för tillsyn vid Vintertullens äldreboende, plan 5

Länsstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över hur nämnden säkerställer att de äldre får sina behov tillgodosedda avseende delaktighet, meningsfullhet, självständighet, gott bemötande och hur brister i dokumentationen rättas.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-13.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Per Törnvall m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall till förvaltningens förslag med en tilläggsatt- sats.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till majoritetens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller (m)- (fp) -förslaget röstar ja.

Den som bifaller (s), (mp), (v) -förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m), tjänstgörande ersättarna Per Törnvall (m), Tomas Wahlström (m), Annika Berg (m) och Harald Eriksson (m) samt ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp)

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), tjänstgörande ersättarna Fredrik
Upmark (s), Maria Engstedt (s) och Mikael Magnusson (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v).

Nämnden hade alltså beslutat enligt (m)- (fp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner och översänder till länsstyrelsen redogörelse och förslag till åtgärdsplan angående tillsyn vid Vintertullens äldreboende, plan 5

  2. Vid pågående åtgärdsprogram föranledda av kritik framförd av länsstyrelsen önskar nämnden löpande redovisning gällande hur förvaltningen bedömer att vidtagna aktiviteter följer beslutad plan.

  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 1.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 2.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”