Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

6 a Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Upphandling av driften av dagliga verksamheterna Hammarby och Danvikstull

Öppen del av sammanträdet, Bordläggning:

8 Inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

Remisser:

10 Redogörelse till länsstyrelsen över åtgärder med anledning av anhörigas klagomål på Vintertullens äldreboende

11 Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornskrokens vård- och omsorgsboende

12 Yttrande över stadsrevisionens rapport om Livsmiljö för äldre

13 Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder

14 Förslag till detaljplan för Hammarby Gård 7. Remiss från stadsbyggnadskontoret

14 a Yttrande över ansökan om alkoholservering - Dramalabbet

Anmälningsärenden:

15 Anmälan av brukarundersökning om förskoleverksamheten i hela Stockholm

16 Anmälan av brukarundersökning om förskoleverksamheten på Södermalm

18 Anmälan av Rapport från uppföljning 2008-08-20 av inspektion på förskolan Samariten

19 Anmälan av Redovisning av entreprenadavtal med HSB Omsorg AB

20 SL:s förslag till trafikförändringar 2009. Anmälan av kontorsutlåtande till trafikkontoret

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

25 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

26 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

27 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

28 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordförande Margareta Björk (m) hälsade Henrika Skott (m) och Tünde Kovach (m) välkomna som ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordförande Margareta Björk (m) och ledamoten Elsemarie Bjellqvist (s) att justera dagens protokoll den 23 september 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-08-28 och 2008-09-04.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-29.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-02.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Upphandling av driften av Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter (Dnr 103-880/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-12.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordförande Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.37 och öppnade det åter kl. 18.00.

§9 Inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen (Dnr 300-773/08)

Södra Hammarbyhamnen har på grund av stor inflyttning av barnfamiljer behov av plats för förskolebarn omgående och för skolelever på sikt. Kapaciteten i närliggande skolor såsom Sjöstadsskolan och Vittra skola är i nuläget maximalt nyttjad.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-03.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2008-08-28.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade för majoritetens del på bordläggning.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens bifall till ett av
(s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl.(m) tog först upp bordläggningsyrkandet och ställde detta mot avslag.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade på avslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden att bordlägga ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
att avgöra ärendet idag.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§10 Tertialrapport 2 2008 (Dnr 101-361/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-15.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden återredovisar 1,0 mnkr avseende Mariahissen (KÖV).

 3. Nämnden återredovisar 1,0 mnkr avseende kapitaltjänstkostnader.

 4. Nämnden begär omslutningsförändringar om 59,0 mnkr.

 5. Nämnden ansöker om 1,6 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

 6. Nämnden godkänner förvaltningens reviderade internkontrollplan för 2008.

 7. Nämnden godkänner förvaltningens rapport om inkomna synpunkter, beröm och klagomål för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2008.

 8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 1.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt

ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 2.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§11 Avsägelse och fyllnadsval till sociala delegationen 2008

Ersättaren Josefin Deiving (s) har avslutat sitt uppdrag i nämnden och i den sociala delegationen.

Enligt instruktionen för sociala delegationen utser nämnden 7 ledamöter och 4 ersättare
inom stadsdelsnämnden att ingå i den sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner avsägelse från Josefin Deiving (s) som ersättare i sociala delegationen.

 2. Nämnden utser Maria Engstedt (s) till ersättare i sociala delegationen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Redogörelse till länsstyrelsen över åtgärder med anledning av anhörigas klagomål på Vintertullens äldreboende (Dnr 602-947/08)

Länsstyrelsen i Stockholms län har till nämnden för yttrande senast den 9 oktober 2008 översänt skrivelse som inkommit till styrelsen, i vilken anhöriga till boende på Vintertullens äldreboende bl.a. uttalar att de är oroade över brister i omsorgen om de äldre.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-03.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till (m)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och översänder redogörelsen över åtgärder angående anhörigas klagomål på Vintertullens äldreboende till länsstyrelsen.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att som bilaga till redogörelsen även bifoga den åtgärdsplan, som stadsdelsnämnden beslutat om, dnr 602-810/2008.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 3.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§13 Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornskrokens vård- och omsorgsboende (Dnr 602-709/08)

Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde i mars 2008 ett oanmält tillsynsbesök vid Hornskrokens vård- och omsorgsboende. Länsstyrelsen fann brister bl.a. i den sociala dokumentationen och vad gäller de boendes trygghet och säkerhet nattetid. Styrelsen begär yttrande av nämnden senast den 25 september 2008 om hur bristerna ska åtgärdas.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-26.

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till
förvaltningens förslag.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag
till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i oktober med en tidsplan, när de nämnda åtgärderna skall vara genomförda.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-26 som sitt yttrande till länsstyrelsen.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 4. Nämnden anför därutöver:

Förvaltningen har en beställar- och utförarorganisation inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade, vilket vi tycker är mycket bra. En viktig roll för beställarfunktionen är att granska och följa upp all den verksamhet som bedrivs i stadsdelen, oavsett huvudman.

Nämnden medger att man ej varit uppmärksam på det faktum att utföraravdelningen skrivit detta yttrande och tidigare utlåtanden till länsstyrelsen etc.

Stadens ersättning är likvärdig till utförarna, oavsett huvudman, och nämnden vill därför peka på vikten av en väl fungerande och konkurrensneutral uppföljning.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 4.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§14 Yttrande över stadsrevisionens rapport om Livsmiljö för äldre (Dnr 102-727/08)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 15 oktober 2008 remitterat revisionsrapport Livskvalitet på äldreboendet - Granskning av stadens vård- och omsorgsboende för äldre. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-29.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) och ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-29.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i oktober med en tidsplan, när de nämnda åtgärderna skall vara genomförda.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§15 Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-756/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 19 september 2008 remitterat Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder.
Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-01.

Tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med m- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtande 2008-09-01 utgör svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Nämnden anför därutöver:

Vi anser det mycket viktigt att staden i den fortsatta processen även samarbetar och tar tillvara den kompetens som andra utövare har, t.ex. Manillaskolan.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 5.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§16 Förslag till detaljplan för Hammarby Gård 7 i Södra Hammarbyhamnen. Remiss från stadsbyggnadskontoret (Dnr 300-819/08)

Stadsbyggnadskontoret har till förvaltningen för yttrande översänt nytt planförslag för fastigheten Hammarby Gård 7 i Södra Hammarbyhamnen. Detaljplanen för området Hammarby Gård innehållande kontor och bostäder vann laga kraft 2004. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-28.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-28.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Dramalabbet (Dnr 507-985/08)

Dramalabbet ansöker om att få servera starköl och vin under pauserna till teaterpubliken vid Dramalabbet. Serveringstiden är enligt ansökan kl.15.00 - 23.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-09.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot pausservering av starköl och vin mellan kl. 15.00 och 23.00 inomhus vid teatern Dramalabbet, Östgötagatan 2, 116 25 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Anmälan av brukarundersökning om förskoleverksamheten i Stockholm 2008 (Dnr 400-652/08)

Brukarundersökning om förskoleverksamheten i Stockholm 2008 anmäldes.

§19 Anmälan av brukarundersökning om förskoleverksamheten i Södermalms stadsdelsområde 2008 (Dnr 400-940/08)

Brukarundersökning om förskoleverksamheten i Södermalms stadsdelsområde 2008 anmäldes.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Margareta Björk m.fl. (m) enligt bilaga 6.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag instämt i majoritetens uttalande.”

§20 Anmälan av rapport från uppföljning 2008-08-20 av inspektion på förskolan Samariten (Dnr 402-100/08)

Förelåg rapport från uppföljning 2008-08-20 av inspektion på förskolan Samariten.

Ledamoten Christoffer Järkeborn m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med m- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden uttrycker sitt fulla stöd för utvecklingen på förskolan.

 2. Nämnden lägger rapporten till handlingarna.

 3. Nämnden anför därutöver:

Det är glädjande att den rapport som nu föreläggs Södermalms stadsdelsnämnd är helt annorlunda än den rapport som vi fick 2007. Förskolan har uppenbarligen genomgått en omfattande utveckling utifrån läroplanens intentioner, vilket torde vara till godo både för barn och personal.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§21 Anmälan av Redovisning av entreprenadavtal med HSB Omsorg AB (Dnr 105-56/08)

Redovisning av entreprenadavtal med HSB Omsorg AB anmäldes.

§22 SL:s förslag till trafikförändringar 2009. Anmälan av kontorsutlåtande till trafikkontoret (Dnr 006-754/08)

Trafikkontoret har till förvaltningen remitterat SL:s förslag till trafikförändringar 2009. Remissen är en s.k. förvaltningsremiss, som besvarats av förvaltningen.

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-25 anmäldes.

§23 Genomförandebeslut om nybyggnad av Skanstullshallen. (Dnr 006-768/08)

Kultur- och idrottsroteln har till förvaltningen remitterat förslag till genomförandebeslut
om nybyggnad av Skanstullshallen. Remissen är en s.k. förvaltningsremiss, som besvarats av förvaltningen.

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-25 anmäldes.

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-09-09 och 2008-09-15.

§25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 9 september 2008.

§26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 9 september 2008.

§27 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från sammanträde med förtroenderådet vid Tellus fritidscenter 2008-07-15.

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2008-08-11- -2008-09-02 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation av avdelningschefen för förskoleavdelningen anmäldes.

§30 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp rapporterade att stadens funktionshinderombudsman ska inspektera dagliga verksamheter bl.a. inom Södermalms stadsdelsområde.

Resultatet kommer att presenteras i en rapport, som föreläggs nämnden.

Vidare meddelades att finansborgarrådet presenterat stadens budgetförslag 2009, vilket för stadsdelsnämndens del ser bra ut.

§31 Övriga frågor

Ledamoten Thorwald Nilsson (m) informerade om att sociala delegationen ska ha en studiedag den 21 oktober 2008. Områden som ska behandlas är bl.a. hemlöshet, socialpsykiatri, nya riktlinjer vid adoption, riktlinjer för äldreboende och familjehemsplaceringar. Intresserade ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden är välkomna att anmäla sig.

Vid gruppledarmötet har överenskommits om en studiedag för nämnden under vecka 46 med besök i en förskola på förmiddagen och vid Vintertullens vård- och äldreboende på eftermiddagen.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) påminde om länsstyrelsens konferens den 14 november 2008 med temat Tillsyn som förebyggande insats. Intresserade kan anmäla sitt intresse vid nästa nämndsammanträde.