Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Fastställande av dagordning

8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

12 Antagande av anbud i upphandling avseende driften av Reimersholmes och Tantolundens gruppbostäder

13 Överklagande av länsrättsdom i enskilt ärende. Anmälan av ordförandebeslut

Öppen del av sammanträdet, Bordläggning:

14 Inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

16 Sammanträdesdagar 2009 för Södermalms stadsdelsnämnd

17 Lokalplanering för förskolan åren 2009-2011

19 Ansökan om fortsatt bidrag från Föräldraföreningen för Fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan -Bunkern

20 Ansökan från Maria Fritidsklubb Ekonomiska förening, Maria ungdomsklubb (MUK) om extra bidrag för år 2008

21 Uppföljning av stadsrevisionens rapport Livsmiljö för äldre.

22 Uppföljning av åtgärder vid Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende.

23 Uppföljning av åtgärder vid Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

25 Rättegångsfullmakt för Stadsledningskontorets juridiska avdelning

Remisser:

26 Översyn av kommunövergripande verksamheter Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen.

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Brister i rättssäkerhet för de äldre på Magdalenagården.

Nytt yttrande till länsstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Komplettering i ärende till länsstyrelsen angående Vintertullens vård- och omsorgsboende

30 Revidering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad.

31 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Street Hornstull

32 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Söderhörnan

33 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Himlen

34 Yttrande över ansökan om alkoholservering - SLMs klubblokal

35 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Spegelteatern

Anmälningsärenden:

36 Anmälan av licensavtal för Barns behov i centrum (BBIC)

37 Anmälan av Länsstyrelsens och Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid Sjöstadsgården och Vindragaren

38 Anmälan av promemoria Organisationsförändring angående nattsköterskor

39 Förslag till detaljplan för Släggan 3, Långholmsgatan 27. Anmälan av kontorsutlåtande till stadsbyggnadskontoret

40 Anmälan av laglighetsprövning enligt kommunallagen

41 Anmälan av sociala delegationens protokoll

42 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

43 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

44 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

45 Anmälan av protokollsutdrag från socialtjänstnämnden 2008-09-18- §§ 10, 13 och 15

46 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

47 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

48 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ledamöterna Thorwald Nilsson (m) och Elsemarie Bjellqvist (s)

att justera dagens protokoll den 28 oktober 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-09-18.

§4 Fastställande av dagordning

Förvaltningen hade efter nämndutskicket meddelat nämnden att ärende 34

Yttrande över ansökan om alkoholservering i SLMs klubblokal och därefter

att ärende 20 Ansökan från Maria Fritidsklubb Ekonomiska förening, Maria Fritidsklubb (MUK) om extra bidrag år 2008 skulle utgå från dagordningen.

Tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) yrkade för oppositionens del att ärende 20 skulle upptas på dagordningen.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade för majoritetens del på avslag på detta yrkande.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkande förklarade sig
ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller (m)- (fp) -förslaget röstar ja.

Den som bifaller (s), (mp), (v) -förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),

RoseMarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m),

Caroline Silverudd Lundbom (fp) samt tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström (m)

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v).

Nämnden hade alltså beslutat enligt (m)- (fp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår förslaget att behandla ärende 20 Ansökan från Maria Fritidsklubb Ekonomiska förening, Maria Fritidsklubb (MUK) om extra bidrag år 2008 på dagens sammanträde.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut

att avgöra ärendet idag.

I övrigt godkändes den utsända dagordningen med ändring av att ärende 34

Yttrande över ansökan om alkoholservering i SLMs klubblokal utgår.

§8 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-25.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Nedläggning av faderskapsutredning enligt

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-06.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Antagande av anbud i upphandling av driften av Reimersholmes och Tantolundens gruppbostäder (Dnr 103-537/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-02.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Överklagande av länsrättsdom 2008-09-29 i enskilt ärende.

Anmälan av ordförandebeslut

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-06.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordförande Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.50 och öppnade det åter kl. 18.00.

§14 Inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen (Dnr 300-773/08)

Södra Hammarbyhamnen har på grund av stor inflyttning av barnfamiljer behov av plats för förskolebarn omgående och förskolelever på sikt. Kapaciteten i närliggande skolor såsom Sjöstadsskolan och Vittra skola är i nuläget maximalt nyttjad.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-02.

Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2008-08-28 och 2008-09-18.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade för majoritetens del bifall till

ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens bifall till ett av
(s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)-(fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller nedanstående, under förutsättning av ekonomiutskottets godkännande:

 2. Nämnden antar inriktningen angående byggnation av ny förskola och grundskola i kv. Innanhavet, Södra Hammarbyhamnen med nedanstående synpunkter

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslagshandlingar och hyresoffert som underlag till ett genomförandebeslut

 4. Nämnden anför därutöver:

Kostnaderna för nya förskolor och skolor i Stockholm är mycket höga, alltför höga.

Samutnyttjande av lokaler och en flexibel användning av desamma är därför av största vikt.

Det finns inget i detta ärende som informerar om diskussioner skett med skolor i närområdet om samordning av exempelvis tillagning och samordning av skolluncher och specialsalar. Detta måste ske.

Det förslag som här presenteras och som kräver en förenklad detaljplaneändring borde innebära ett annat sätt att planera byggnaderna. I förslaget ligger förskolebyggnaden helt separat! Vi menar att det borde finnas samordningsvinster genom att endast bygga ett L-format alternativ. Detta skulle kunna innebära att även en gymnastiksal skulle kunna inrymmas ovanför förskoleutrymmena, men även att en skolgård skulle kunna finnas på taket av båda kropparna. Detta fanns med i de ursprungliga idéerna kring skolan i detta område.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 1.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§15 Månadsrapport per september 2008 (Dnr 101-361/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-09.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per september 2008.

§16 Sammanträdesdagar 2009 för Södermalms stadsdelsnämnd


I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Stadsdelsnämndens beslut

Torsdagen den 22 januari

Torsdagen den 12 februari

Torsdagen den 26 mars

Torsdagen den 23 april

Torsdagen den 14 maj

Torsdagen den 11 juni

Torsdagen den 27 augusti

Torsdagen den 17 september

Torsdagen den 22 oktober

Torsdagen den 26 november

Torsdagen den 10 december

§17 Lokalplanering för förskolan åren 2009-2011 (Dnr 400-1027/08)

I ärendet redovisas lokalplanering för förskolan åren 2009-2011. Totalt beräknas
antalet barn i stadsdelsområdet öka fram till år 2011. Ökningen berör huvudsakligen
Södra Hammarbyhamnen.

Ledamoten Christoffer Järkeborn m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett av (v) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med

(m)- (fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att även undersöka möjligheten att på Tantogården inrätta utegrupper.

 3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden återkomma med en prioriteringslista över vilka förskolelokaler, som måste rustas alternativt lämnas eller samordnas med andra förvaltningar.

 4. Nämnden anför därutöver följande:

Det är mycket positivt att många barnfamiljer väljer att bo i vår stadsdel. Detta ställer dock stora krav på planering av utbyggnad, men även underhåll/uppsägelse av befintliga lokaler.

Tantogårdens verksamhet har gått i konkurs och fastighetsägare är Stockholms stad.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att nyttja lokalen dagtid för utegrupper.

Detta ärende visar att det finns möjligheter att utöka stadsdelens förskoleplatser och samtidigt ha ett stort överskott av förskoleplatser. Att ha ett överskott av förskoleplatser är inte acceptabelt, eftersom varje tom förskoleplats måste finansieras inom den egna verksamheten. I stadsdelen finns förskolelokaler som antingen måste upprustas för att möta kraven eller lämnas. Samtidigt finns ett stort tryck på förskolelokaler i de närliggande stadsdelsnämndernas områden.

Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en sådan redogörelse.

Reservation anmäldes

dels av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) till förmån för förvaltningens förslag.

dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 2.

dels av ledamoten Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 3.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§18 Riktlinjer för föreningsbidrag (004-1130/08)

Flera av stadens nämnder lämnar bidrag till frivilliga organisationer/föreningar. Kommunfullmäktige styr övergripande denna bidragsgivning via nämndernas reglementen. En nämnd kan mer i detalj precisera sina bidragsregler genom att fastställa riktlinjer för sin bidragsgivning.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-06.

Ledamoten RoseMarie Bladholm m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- (fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut ang. riktlinjer för föreningsbidrag intill dess att Stockholms stads riktlinjer för bidrag till olika föreningar ändras och påverkar även stadsdelsnämndernas bidragsgivning.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att redan nu säga upp de avtal som nämnden har med olika föreningar/hemgårdar för fritidsverksamhet för barn och ungdomar i stadsdelen.

 3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera föreningar/ hemgårdar och ev. övriga berörda om de nya riktlinjerna, som ska gälla fr.o.m. 2009, även om avtal finns för 2009.

 4. Nämnden anför därutöver följande:

Det är viktigt att staden i sin helhet beviljar föreningsbidrag lika över hela staden, enligt kommunallagen. Frivilligorganisationernas insatser är mycket viktiga som ett komplement till stadens egna verksamheter och skall därför uppskattas på olika sätt.

Vad vi har erfarit har det varit mycket olika över staden vad gäller olika föreningsbidrag, varför vi välkomnar kommunfullmäktiges beslut att se över bidragen över staden.

I budgeten för 2009 anges tydligt ”Kultur- och föreningsstöd kan idag sökas från kulturnämnden, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna. Det är därför viktigt att upprätthålla en större enhetlighet och säkerställa likabehandlingen i staden.”

Förvaltningen har i ett tidigare ärende redogjort för de avtal som stadsdelen har med olika hemgårdar/aktörer på fritidssidan för ungdomar enligt följande:

- Timmermansgården, Mäster Olofsgården och Maria Fritidsklubb har två-årsavtal med 9 månaders uppsägning. Utan uppsägning förlängs avtalet med 2 år och med samma uppsägningsregler. Uppsägning av avtal bör ske senast 2009-03-31 för att avtalet skall upphöra vid utgången av 2009.

- Söderhöjdskyrkan har ett ettårsavtal med 3 månaders uppsägningstid. Utan uppsägning förlängs avtalet med 1 år och med samma uppsägnings- och förlängningstider. Avtalet

sades inte upp per sista september, eftersom nya riktlinjer skulle föreläggas nämnden.

- Södergården har ett ettårsavtal utan möjlighet till förlängning.

Nämnden vill understryka att uppsägning av gällande avtal redan nu och inte senast

2009-03-31 eller 2009-09-30 är för att informera berörda föreningar/hemgårdar i mycket god tid om de förändrade villkoren om evidensbaserad verksamhet inom verksamhetsområdet.

Budgetförutsättningarna för bidrag till olika verksamheter ges av kf varje år och vår utgångspunkt är att inga besparingar ska göras på detta område. Det resursfördelningssystem som staden har på detta område är som på alla andra verksamhetsområden knutet till antalet boende inom ett visst åldersspann inom stadsdelen.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§19 Ansökan om fortsatt bidrag från Föräldraföreningen för Fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan – Bunkern (Dnr 504-1123/08)

Föräldraföreningen för fritidsverksamhet vid Södermalmsskolan har ansökt om bidrag för kvällsverksamhet för ungdomar, kallad Bunkern.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-10-06.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden beviljar Föräldraföreningen för Fritidsverksamhet vid

Södermalms­skolan 90000 kronor i verksamhetsbidrag för andra halvåret 2008 i avvaktan fortsatt utredning.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Margareta Björk m.fl.(m) och ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) med instämmande av ersättaren Pia Toremar (c) enligt bilaga 4.

§20 Uppföljning av stadsrevisionens rapport Livsmiljö för äldre. Uppdrag från nämnden (Dnr 102-727/08)

Revisionskontorets rapport Livskvalitet på äldreboendet - Granskning av stadens
vård- och omsorgsboende för äldre behandlades vid nämndsammanträdet 2008-09-18.

Nämnden överlämnade och åberopade förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet till revisionskontoret. Nämnden uppdrog till förvaltningen att återkomma till nämnden i oktober med en tidsplan, när nämnda åtgärder skall vara genomförda.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Ledamoten Johan Steenhoff Eriksen m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- (fp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut att tillställa stadsrevisionen detta ärende.

 2. Nämnden anför därutöver:

Revisorerna har en mycket viktig uppgift i staden. Det är också viktigt att de åtgärder, som görs i anledning av revisionsrapporterna, följs upp. Därför vill vi se till att revisionen får detta ärende.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt av ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§21 Uppföljning av åtgärder vid Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende (Dnr 602-469/08)

Vid nämndsammanträdet 2008-08-28 behandlades bl.a. Yttrande över länsstyrelsens tillsynsbesök vid Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende.

Nämnden godkände förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet och uppdrog till förvaltningen att återkomma till nämnden dels med en åtgärdsplan innehållande tidsaspekter när länsstyrelsens påpekanden ska vara genomförda, dels med en återrapportering till oktobernämnden 2008 hur långt åtgärdsplanen genomförts.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-29.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- (fp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att även tillställa länsstyrelsen detta beslut.

 3. Nämnden anför därutöver följande:

Länsstyrelsen har ett uppdrag att granska bl.a. våra äldreboenden utifrån lagar och förordningar.

Detta sker på olika sätt, med korta eller längre tillsyner, ibland anmälda, ibland oanmälda – allt i syfte att som myndighet se till att lagar och förordningar följs. Detta är mycket bra för våra medborgare.

Vi menar att det är lika viktigt att de åtgärder, som vi som utförare gör efter påpekanden, kommer myndigheten tillkänna.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag
till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§22 Uppföljning av åtgärder vid Hornskrokens vård- och omsorgsboende (Dnr 602-709/08)

Vid nämndsammanträdet 2008-09-18 behandlades bl.a. Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsynsbesök vid Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

Nämnden överlämnade och åberopade förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet och uppdrog till förvaltningen att återkomma till nämnden i oktober med en tidsplan, när de nämnda åtgärderna skall vara genomförda.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-29.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- (fp)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att även tillställa länsstyrelsen detta beslut.

 3. Nämnden anför därutöver följande:

Länsstyrelsen har ett uppdrag att granska bl.a. våra äldreboenden utifrån lagar och förordningar.

Detta sker på olika sätt, med korta eller längre tillsyner, ibland anmälda, ibland oanmälda – allt i syfte att som myndighet se till att lagar och förordningar följs.

Detta är mycket bra för våra medborgare. Detta sker på olika sätt, med korta eller längre tillsyner, ibland anmälda, ibland oanmälda – allt i syfte att som myndighet se till att lagar och förordningar följs. Detta är mycket bra för våra medborgare.

Vi menar att det är lika viktigt att de åtgärder, som vi som utförare gör efter påpekanden, kommer myndigheten tillkänna.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag
till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§23 Rapport om den kommunala hälso- och sjukvården 2007 vid vård- och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsförvaltning (Dnr 600-128/08)

Under 2007 genomförde medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) en kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid vård - och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Rapporten som ger en sammanhållen redovisning av enheternas resultat, kommer i sin nuvarande form långt efter genomförd uppföljning.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten om den kommunala hälso- och sjukvården vid vård- och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsnämnd för år 2007 godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Margareta Björk m.fl.(m) och ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) enligt bilaga 5.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§24 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning (Dnr 099-1089/08)

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har till nämnden inkommit med begäran om rättegångsfullmakt. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2048-09-30.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden förordnar rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande:

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av Fullmakt för stadsjuristen Catharina Gyllencreutz samt vice rättegångsombud stadsjuristerna Kristina Westerlind och Agneta Widerståhl vid Stadslednings- att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun kontorets juridiska inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt avdelning att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

§25 Översyn av kommunövergripande verksamheter Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-986/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 24 oktober 2008 remitterat ärendet Översyn av kommunövergripande verksamheter Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-30.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Brister i rättssäkerhet för de äldre på Magdalenagården. Kompletterande yttrande till länsstyrelsen (Dnr 602-469/08)

Länsstyrelsen har av nämnden senast den 31 oktober 2008 begärt komplettering av insänt yttrande angående brister i rättssäkerhet för de äldre på Magdalenagården.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-30.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Komplettering av ärende till länsstyrelsen angående Vintertullens vård- och omsorgsboende (Dnr 602-810/08)

Länsstyrelsen har av nämnden senast den 27 oktober 2008 begärt komplettering av yttrande angående brister vid Vintertullens vård- och omsorgsboende.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-09-30.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-30.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-805/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 november 2008 remitterat motion av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen Carin Jämtin m.fl. (s) angående ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-10-01.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Johan Steenhoff Eriksen m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m) - (fp) - förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden anför därutöver:

I kommunfullmäktiges budget för 2009 finns ett tjugotal indikatorer som stadens nämnder ska följa upp för att nå stadens mål om att En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas. Därutöver antog kommunfullmäktige den 5 november 2007 ett ambitiöst miljöprogram med mål som ska vara uppfyllda senast 2011.

Staden ska vara en föregångare på miljöområdet och föregå med gott exempel. Vi betonar också det egna ansvaret, precis som förvaltningen också framhåller. Vi tror på att stockholmarna bryr sig om miljön och vill bidra till att minska sin miljö och klimatpåverkan. Många vardagsval påverkar miljön. Det handlar om att sortera ut det farliga avfallet eller att undvika att köra med dubbade vinterdäck när det inte behövs.

Alliansens miljöpolitik i det kommunala arbetet innebär att miljöarbetet lyfts från att endast vara miljöförvaltningens ansvar till att bli varje bolags och förvaltnings ansvar i staden.

Den centrala kompetensen finns dock hos miljöförvaltningen och på stadens Energicentrum.

Kommunfullmäktige har antagit ett ambitiöst miljöprogram med målen som ska vara uppfyllda senast 2011. Det handlar om att stadens bilpark helt ska bestå av miljöbilar, att planera för två nya bostadsområden med miljöprofil, att minst 15 procent av maten som staden köper in ska vara ekologisk och att 35 procent av matavfallet från storhushåll och restauranger ska samlas in och omvandlas till biogas. Miljöarbetet i staden kommer att inriktas på hur staden ska planeras och byggas för att miljöbelastningen och klimatpåverkan inte ska öka.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
att tillstyrka motionen.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§29 Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad. Remiss från miljöförvaltningen (Dnr 006-981/08)

Miljöförvaltningen har till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 31 oktober 2008 remitterat förslag till revidering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad. Revideringen görs med anledning av att gällande miljölagstiftning och stadens renhållningsordning ändrats sedan nuvarande föreskrifter antogs.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningen tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Restaurang Street Hornstull (Dnr 507-1037/08)

Boule och Musik Stockholm AB ansöker i samband med ägarskifte om utökad serveringstid för alkohol till allmänheten vid Restaurang Street Hornstull.

Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -02.00 inomhus och kl. 11.00-00.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -02.00 inomhus och kl. 11.00-00.00 utomhus vid Restaurang Street Hornstull, Hornstulls strand 4, 117 39 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Restaurang Söderhörnan (Dnr 507-1032/08)

Wall Effekt Sweden AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Söderhörnan. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -01.00 inomhus och kl. 11.00 - 22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering kl. 11.00 -01.00 inomhus vid Restaurang Söderhörnan, Rosenlundsgatan 28 A, 118 50 Stockholm

 2. Nämnden avstyrker ansökan om alkoholservering kl.11.00-22.00 utomhus vid Restaurang Söderhörnan.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§32 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Restaurang Himlen (Dnr 507-1021/08)

Våning 31 AB ansöker om utökad serveringstid för alkohol till allmänheten vid Restaurang Himlen. Serveringstiden är enligt ansökan kl.07.00 -03.00 alla dagar.

Restaurangen har för närvarande serveringstid på prov kl. 11.00-03.00 fredagar och lördagar. Omprövning pågår. Övriga dagar gäller serveringstillståndet kl.11.00-01.00.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker ansökan om alkoholservering till allmänheten kl. kl.07.00 -03.00 alla dagar vid Restaurang Himlen, Götgatan 78, 118 26 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§33 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Spegelteatern (Dnr 507-1083/08)

Lucas Crooem/Brown Sugar ansöker om att få servera vin under pauserna vid Spegelteatern. Serveringstiden är enligt ansökan kl.20.00 -20.30 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-10-01.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden har inget att invända mot pausservering av vin kl. 20.00 -20.30 inomhus vid Spegelteatern, Björngårdsgatan 3, 118 52 Stockholm.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§34 Anmälan av licensavtal för Barns behov i centrum (BBIC) (Dnr 104-634/08)

Licensavtal för Barns behov i centrum (BBIC) anmäldes.

§35 Anmälan av länsstyrelsens och Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende

§36 Anmälan av promemoria angående organisationsförändring angående nattsköterskor (Dnr 601-1107/08)

I ärendet förelåg förvaltningens promemoria 2008-09-25.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§37 Förslag till detaljplan för Släggan 3. (Dnr 006-983/08)

Stadsbyggnadskontoret har till förvaltningen remitterat förslag till detaljplaneförslag för Släggan 3.

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-29 anmäldes.

§38 Anmälan av laglighetsprövning enligt kommunallagen Mål nr 13163-07

Länsrättens dom 2008-09-23 om Södermalms stadsdelsnämnds beslut den 31 maj 2007 § 5 anmäldes.

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmälan av sociala delegationens protokoll och 2008-10-21.

§40 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 14 oktober 2008.

§41 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 14 oktober 2008.

§42 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

§43 Anmälan av protokollsutdrag från socialtjänstnämnden 2008-09-18 §§ 10,13 och 15

Socialtjänstnämndens beslut 2008-09-18 §§ 10,13 och 15 anmäldes.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 6.

§44 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag, skrivelser m.m. 2008-09-03- -2008-10-07 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp meddelade att förvaltningen ser över sin presentation av inkomna handlingar och redovisar vid ett gruppledarmöte.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder.

§45 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation av avdelningschefen för förskoleavdelningen anmäldes.

§46 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp rapporterade från möte med City polismästardistrikt, där det redovisats att våldsbrotten minskar medan klottret ökar.

Klotter 08 är ett projekt, där man försöker få de mest aktiva klottrarna lagförda.

För att nedbringa utredningstiden för unga lagöverträdare behöver delegationen ändras för en del tjänstemän inom förvaltningen, vilket kommer som ett ärende till nämnden.

Vidare meddelades att våldsbrotten ökar i kvarteret Grimman.

Trygghetsmätningar ska genomföras av olika fastighetsägare i området.

Södermalms stadsdelsförvaltning är en av flera förvaltningar som kommer att granskas av revisionskontoret vad avser hanteringen av skyddade identiteter.

Förvaltningens klagomålshantering har granskats av revisionskontoret och fått gott resultat.

Rapporterades att förvaltningen ska anordna en personalfest för samtliga anställda i Blå hallen den 2 och den 3 december 2008.

§47 Övriga frågor

Ledamoten Thorwald Nilsson (m) tackade förvaltningen för en väl upplagd studiedag för nämnden den 21 oktober.

Personalens måltider

Vice ordförande Jan Forsell (s) anmälde skrivelse från (s), (mp) och (v) angående villkoren för personalens måltider i förskolan, på gruppboenden m.fl. enheter där personalen äter tillsammans med barn, boende och andra brukare (bilaga 7).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Angående anmälningar och domar

Vice ordförande Jan Forsell (s) anmälde skrivelse från (s) och (v) angående anmälningar och domar (bilaga 8).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Inbjudan från Statens institutionsstyrelse (SiS) till seminarium Vårdkedjor

Samverkan som gör skillnad i Södertälje den 25 november

Ordförande Margareta Björk (m) anmälde inbjudan från Statens institutionsstyrelse (SiS) till seminarium Vårdkedjor Samverkan som gör skillnad i Södertälje den 25 november.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden bifaller deltagande för två personer från vartdera blocket.

Ordförande Margareta Björk läste upp kort från f.d. stadsdelsdirektör BrittMarie Kyndel, där hon tackar för all uppvaktning i samband med pensioneringen.