Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-11

Sammanträde 2008-12-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

Tid: Kl.17.30 Sekretessärenden

Den offentliga delen börjar kl. 18.00

Sluten del av sammanträdet

1 Genomgång av närvarolista

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerat protokoll Utsänds senare

4 Fastställande av dagordning

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Anmälningsärenden

8a Anmälan om beslut att ej ta del av sekretessbelagda handlingar i enskilt ärende
8b Anmälan om beviljade vårdnadsbidrag under november 2008.


13 Tillägg i delegationsordningen: Delegation till utredare vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

14 Nya platser för fler återvinningsstationer på Södermalm.

Uppdrag från stadsdelsnämnden (Återremitterat ärende)

16 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

Remisser:

17 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass. Remiss från kommunstyrelsen

19 Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet - Nytorgets behandlingsenhet

20 Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild verksamhet - Magelungens Behandlingscenter AB. Remiss från länsstyrelsen

21 Yttrande över ansökan om alkoholservering - Restaurang Taco Bar

Anmälningsärenden:

22 Anmälan av revisionsrapport Granskning av delårsrapport- uppföljning av budget 2008

23 Anmälan av Kostpolicy - maten i förskolan på Södermalm

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd Utsänds senare

26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet Utsänds senare

27 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

30 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)
Mötesinformation

 

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ledamöterna Margareta Björk (m) och Jan Forsell (s)

att justera dagens protokoll den 16 december 2008.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-11-27.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2008-11-14.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedskrivning av fordringar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-11.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Anmälningsärenden

8a Anmälan om beslut att ej ta del av sekretessbelagda handlingar i enskilt ärende

8b Anmälan om beviljade vårdnadsbidrag under november 2008

Ordförande Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.40 och
öppnade det åter kl. 18.00.

§9 Verksamhetsplan 2009

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-10.

Stadsdelsnämnden bordlade på nämndens sammanträde 2008-11-27 § 9

förvaltningens förslag till verksamhetsplan.

Ledamöten Thorwald Nilsson (m) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut .

Vice ordföranden Jan Forsell m fl (s) yrkade bifall till eget förslag enligt bilaga 1 samt att

att-satserna 1, 4, 11, 16 och 28 skulle ställas under proposition i särskild ordning.

Ledamoten Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett eget förslag enligt bilaga 2.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett eget förslag enligt bilaga 3.

Ordföranden Margareta Björk (m) tog först upp återremissyrkandet från (v).

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade nämnden att avslå återremissyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår återremissyrkandet.

Reservation anmäldes av Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på att-sats 1 i (s)-förslaget förklarade sig
ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som avslår (s)-förslaget röstar ja.

Den som bifaller (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),

RoseMarie Bladholm (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) samt tjänstgörande ersättarna Tomas Wahlsström (m), Henrika Skott (m) och Tünde Kovach

mot fem nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Sofie Eversson (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) samt ledamoten Heinz Spira (v).

Ledamoten Birger Jeansson avstod från att rösta.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden hade alltså avslagit att-sats 1 i (s)-förslaget.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m fl (s) och ledamoten Heinz Spira (v) till förmån för (s) förslag

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ”Om jag hade haft yrkanderätt hade jag röstat enligt majoritetens förslag”

___________________________________________________________________________

Vid propositioner på bifall till eller avslag på att-sats 4 i (s)-förslaget förklarade sig
ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som avslår (s)-förslaget röstar ja.

Den som bifaller (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),

RoseMarie Bladholm (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) samt tjänstgörande ersättarna Tomas Wahlsström (m), Henrika Skott (m) och Tünde Kovach

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Sofie Everson (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) samt ledamöterna Birger Jeansson och Heinz Spira (v).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden hade alltså avslagit att-sats 4 i (s)-förslaget.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m fl (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för (s) förslag

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ” Om jag hade haft yrkanderätt hade jag röstat enligt majoritetens förslag”

Vid propositioner på bifall till eller avslag på att-sats 11 i (s)-förslaget förklarade sig
ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som avslår (s)-förslaget röstar ja.

Den som bifaller (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),

RoseMarie Bladholm (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) samt tjänstgörande ersättarna Tomas Wahlsström (m), Henrika Skott (m) och Tünde Kovach

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Sofie Eversson (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) samt ledamöterna Birger Jeansson och Heinz Spira (v).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden hade alltså avslagit att-sats 11 i (s)-förslaget.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m fl (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för (s) förslag

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ” Om jag hade haft yrkanderätt hade jag röstat enligt majoritetens förslag”

___________________________________________________________________________

Vid propositioner på bifall till eller avslag på att-sats 16 i (s)-förslaget förklarade sig
ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som avslår (s)-förslaget röstar ja.

Den som bifaller (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),

RoseMarie Bladholm (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) samt tjänstgörande ersättarna Tomas Wahlsström (m), Henrika Skott (m) och Tünde Kovach

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Sofie Eversson (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) samt ledamöterna Birger Jeansson och Heinz Spira (v).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden hade alltså avslagit att-sats 16 i (s)-förslaget.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m fl (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för (s) förslag

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ” Om jag hade haft yrkanderätt hade jag röstat enligt majoritetens förslag”

___________________________________________________________________________

Vid propositioner på bifall till eller avslag på att-sats 28 i (s)-förslaget förklarade sig
ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som avslår (s)-förslaget röstar ja.

Den som bifaller (s)-förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),

RoseMarie Bladholm (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) samt tjänstgörande ersättarna Tomas Wahlsström (m), Henrika Skott (m) och Tünde Kovach

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (s), Sofie Eversson (s), tjänstgörande ersättaren Fredrik Upmark (s) samt ledamöterna Birger Jeansson och Heinz Spira (v).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden hade alltså avslagit att-sats 28 i (s)-förslaget.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m fl (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för (s) förslag

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ” Om jag hade haft yrkanderätt hade jag röstat enligt majoritetens förslag”

__________________________________________________________________________

Vid propositioner på bifall till eller avslag på kvarstående yrkanden – (m) och (fp:s) gemensamma förslag, (s)-förslag, (mp:s) förslag och (v:s) förslag – förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad

Nämnden beslutade i enlighet med (m) och (fp)-förslaget:

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.

2. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som framgår av bilaga ”Priser 2009”.

3. Nämnden fastställer resultatenheter enligt verksamhetsplanen.

4. Nämnden avsätter 3,3 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre

5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till kvalitetsledningssystem enligt SOSFS: 2006:11

6. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till policy för tjänsteresor och transporter

7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökat anslag om 1,5 mnkr för Reimers specialförskola

8. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en omslutningsökning om
369,0 mnkr

9. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag

- att även i indikatorerna för förskolan göra följande tillägg:

- hur många avdelningar med 1-3 åringar

- hur många avdelningar med 4-5 åringar

- hur många grupper med andra gruppindelningar än ovan

- hur stort är genomsnittet av antalet barn/avdelning

- hur många barn/anställd /avdelning (inkl stödet för barn med särskilt stöd)

- hur stor närvaro av barn det finns på varje avdelning

- att med stadsledningskontoret reda ut olikheter i redovisningen av barngruppernas storlek

- att förbättra informationen, bl a till föräldrar i förskolekön

- att återkomma till nämnden med förslag att stimulera vuxennärvaron på gator och torg under helgdagarna, ex via tävling eller annan form

- att återkomma till nämnden med förslag på att effektivisera lokalanvändningen, t ex för organisationer, som förutom hyran, får bidrag av nämnden

- att tillskriva kommunstyrelsen om en övergripande översyn av lokalsubventioner till lokala föreningar, där bidrag utgår

10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

11. Nämnden anför därutöver

Stockholm fortsätter att utveckla servicen och valfriheten för stockholmarna. Det ska bli lättare att hitta information om olika verksamheter och att själv välja omsorgsboende, förskola eller stödinsatser. Staden fortsätter att utveckla kvaliteten genom bl a konkurrensutsättning och fokuserar alltmer på uppföljning av verksamheterna, oavsett huvudman. Den nya organisationsstrukturen på stadsdelsförvaltningen markerar detta tydligt.

Äldreomsorgen är stadsdelens största verksamhet. Därutöver finns ca 35 mnkr för att höja kvaliteten inom stadsdelen genom olika projektmedel.

Fr o m 1 juli i år är möjligheten att välja omsorgsboende för våra äldre medborgare en självklarhet för oss. Nästa år införs möjligheten att välja dagverksamhet för äldre. För personer med funktionsnedsättning införs både möjligheten att välja boende och dagverksamhet.

Ett trygghetskvitto införs för att säkerställa att informationen och ansvaret för den enskildes omsorg överlämnas på rätt sätt mellan sjukvården och äldreomsorgen.

Fullmäktige har också fastställt indikatorer vad gäller hälso- och sjukvårdslagen.

Stockholm gör också en miljardsatsning på att utveckla och upprusta äldreboendena med mål att skapa attraktiva boenden utifrån olika behov.

Den uppsökande verksamheten för alla över 75 år är viktig ur preventiv aspekt. I stadsdelen finns ca 4 500 personer, varav 3 000 beräknas nås av denna verksamhet.

Samarbetet med frivilligorganisationerna är viktigt och måste utvecklas vidare.

Södermalms stadsdel är en populär stadsdel för familjer att bo i, vilket naturligtvis är positivt. Samtidigt ställer detta krav på stadsdelen vad gäller utbyggnad av förskolan. Det har varit mycket svårt i Södra Hammarbyhamnen, där behovet av förskoleplats är som störst, att finna lokaler för förskoleverksamhet med tanke på tidigare beslut kring detaljplaner. Förvaltningen fortsätter nästa år sitt uppdrag att hitta lämpliga lokaler för utbyggnad.

Barnomsorgsgarantin har hållits, samtidigt som föräldrar i den återkommande brukarenkäten är mycket positiva till stadsdelens förskolor och ger dem höga poäng – i stadens topp tillsammans med Östermalms förskolor.

Denna brukarenkät ligger även till grund för fortsatta utvecklingsområden inom förskolan. Barngruppernas storlek i siffror verkar vara en viktigare fråga än helheten på en förskola.

Arbetssätt, arbetsmetod, personalens profession och lokalernas utformning måste vara lika viktiga. Brukarundersökningen tyder på detta. Kommunfullmäktiga har angivit att barngruppernas storlek bör vara max 14 respektive 18 barn per grupp. Detta mål är ett av flera viktiga kvalitetsaspekter på förskolan. Målet om att upprätthålla barnomsorgsgarantin kan i vissa perioder med toppar av barnantalet komma i konflikt med barngruppernas storlek. Stadsdelen har också under året haft tomma förskoleplatser i delar av stadsdelen.

Det nya förslaget till förskoleplan skriver ”att barn är olika individer och därmed har olika behov”, en skrivning som vi välkomnar.

Det finns en diskrepans mellan stadsdelsförvaltningens redovisning av barngruppernas storlek i våra tertialrapporter och stadsledningskontorets redovisning. Detta måste utredas så att bilden blir densamma.

Vi menar också att barngruppers antal och storlek förutom 1-3 år eller 4-5 år måste anges för att få en helhetsbild, framför allt med tanke på att i stadsdelen finns 70 avdelningar av totala ca 185 som har andra gruppindelningar.

Antalet vuxna/barn är ett mycket viktigt jämförelsetal, varför även detta nyckeltal bör redovisas. Här skall även vuxna för barn med behov av särskilt stöd ingå. Enligt den senaste kvalitetsredogörelsen är siffran 4,1 barn/vuxen.

Vår uppgift är att serva medborgarna på olika sätt. Informationen indirekt via pressen eller direkt är därför viktig. Ett utvecklingsområde är här informationen, bl a till föräldrar i förskolekön.

Vi i Alliansen menar att det är den enskilda stockholmaren som ska välja. Därför är det av vikt att varje enhet på sin hemsida, förutom kvalitetsgarantierna, också anger lokalernas tillgänglighet och enhetens egna verksamhetsplan.

Socialstyrelsens fortsatta projekt att utveckla kunskapsbaserade program inom stadsdelens verksamhetsområde Social omsorg både utvecklar och utmanar verksamheten.

Södermalm kommer även under 2009 att vara partner i trafikkontorets projekt ”Stockholm Ren och Vacker”, vilket vi uppskattar. Endast genom ett målmedvetet arbete att ändra attityder kan nedskräpningen minska i staden, oavsett om större resurser satsas eller om större och flera papperskorgar sätts ut.

Stadsdelens brottsförebyggande råd Söderandan är mycket framgångsrikt. Endast genom olika partner i stadsdelen kan vi gemensamt arbeta för att få ett tryggt, snyggt och renare Söder. Därför är detta kontaktnät oerhört viktigt ur preventiv synpunkt. Samarbetet med bl a företagarna i Gamla stan, i Sjöstaden och förhoppningsvis även vad gäller planeringen kring nyårsaftonsfirandet vid Slussen är bevis på detta. Den schemalagda vuxenvandringen på fredagar har mottagits mycket positivt, bl a av alla skolor oavsett huvudman.

Förvaltningen får därför ett uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla denna vuxenvandring, för att få fler vuxna att vara ute.

Stadsdelen öppnar ytterligare en möjlighet för ungdomar från Södermalm att dels ha replokaler, dels ett musikcafé i Tantogården (i avvaktan fortsatt planering av området), vilket är mycket positivt.

Stadsdelen är en av de förvaltningar som anslutit sig till MedHelp, en support som stadens personal-och jämställdhetskansli nu följer. Landstinget har en längre positiv erfarenhet av detta, vilket förhoppningsvis även stadsdelen och berörda anställda kommer att få. Vi kommer noga att följa detta.

I aktivitetsplanen anges att ett boende på Hornskrokens Pensionat inte kräver ett biståndsbeslut. Kommunfullmäktige har nyligen beslutat att ett sådant beslut måste finnas för att klargöra ansvaret utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Till grund för detta ligger bl a klagomål från anhöriga till boende på Hornskroken.

Södermalms stadsdelsnämnd har en mycket bra ekonomisk uppföljning, parad med kvalitetsuppföljning – dvs här finns ”både hängslen och livrem” vad gäller verksamheterna.

Detta visar 2008 års ekonomiska rapporter.

Verksamhetsplanen för år 2009 läggs dock fram i en relativt problematisk situation.

Visserligen är Stockholms stads ekonomi stark men den utmanas nu på allvar av en kraftig försvagning av världsekonomin. De senaste årens högkonjunktur har tillåtit satsningar och reformer som inneburit relativt höga nettokostnadsökningar i de kommunala verksamheterna. Arbetsmarknadens parter har också ingått avtal som innebär stora kostnadsökningar. Den kommunala organisationen är särskilt känslig för konjunkturfall eftersom trycket på kostnadssidan tenderar att öka samtidigt som skatteintäkterna faller varvid finansieringen av verksamheten försvåras.

Grunden i god ekonomisk hushållning är långsiktighet. Det är därför av stor vikt att stadsdelsnämnden under 2009 inte bygger upp kostnadsstrukturer i verksamheterna som påverkar utrymmet för 2010 negativt. Stadsdelsförvaltningen uppmanas också att löpande under året följa kostnadsutvecklingen i verksamheten inte bara med 2009 i fokus utan också dess inverkan på budgetåret 2010.

Det är därför av stor vikt att fortsatta effektiviseringar sker, t ex på lokalsidan. Vi noterar att det finns vissa frivilligorganisationer, som har lokalhyran täckt av stadsdelen. Självklart kan inte stadsdelen stå för hyran av lokaler för vissa organisationer, men inte andras. En översyn måste göras för att dels ha en neutralitet inom stadsdelen vad gäller lokalsubventioner, dels en likvärdighet över staden. Staden bör här ha en kommunövergripande policy.

Reservation anmäldes

Dels av vice ordförande Jan Forsell m fl (s) till förmån för eget förslag enligt bilaga 1

Dels av ledamoten Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 2

Dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag enligt bilaga 3

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ”Om jag hade haft yrkanderätt hade jag röstat enligt majoritetens förslag”.

§10 Kvalitetsredovisning hösten 2007 och våren 2008 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor

Södermalms stadsdelsnämnds förskolor har, enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m., upprättat en kvalitetsredovisning för verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska vara framåtsyftande och ligga till grund för utvecklings- och verksamhetsplanering för kommande period. Stadsdelsförvaltningen har gjort en samlad bedömning av förskoleverksamheten i föreliggande tjänsteutlåtande 2008-11-24.

Vice ordföranden Jan Forsell m fl (s) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt förslag till beslut enligt bilaga 4 till protokollet.

Ledamoten RoseMarie Bladholm (m) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut enligt bilaga 5.

Ordförande Margareta Björk (m) ställde de tre förslagen mot varandra.

Nämnden beslutade i enlighet med (m) och (fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och översänder förvaltningens förslag till kvalitetsredovisning hösten 2007 och våren 2008 för Södermalms stadsdelsnämnds förskolor till utbildningsnämnden.

2. Stadsdelsförvaltningen ska under 2009 särskilt prioritera utvecklingsarbetet med fortsatt utbyggnad av förskolan för att tillgodose framtida behov, stödja cheferna i deras kvalitetsarbete, erbjuda personalen kompetensutveckling utifrån stadsdelsnämndens mål, utveckla samarbetet med skolorna gällande det pedagogiska arbetet och information till föräldrar som efterfrågar förskola.

3. Nämnden anför därutöver

Södermalms stadsdelsnämnds förskolor i Stockholm har tillsammans med Östermalms förskolor fått de högsta poängen i stadens återkommande brukarundersökning, vilket är mycket positivt. För detta skall förskolans personal ha en stor eloge! Även antalet internationella studiebesök på våra förskolor vittnar om nyfikenhet att ta del av detta.

Den i redovisningen angivna siffran när det gäller barngruppernas storlek stämmer ej överens med stadsledningskontorets siffror, vilket måste undersökas.

I förvaltningens redovisning framkommer ej att i stadsdelen finns andra gruppindelningar än 1-3 år eller 4-5 år. Av stadsdelens ca 185 avdelningar har ca 85 andra åldersindelningar.

Enheternas arbetssätt, arbetsmetoder, personalens utbildning och lokalernas beskaffenhet har mycket stor betydelse för kvaliteten.

Ett intressant tal som borde finnas med i en kvalitetsredovisning är antalet vuxna per barngrupp, inklusive stödpersoner för barn med behov av särskilt stöd.

Intressant är att notera att förvaltningen nu skriver att ca 90 % av barnen i en grupp är närvarande.

Reservation anmäldes

Dels av vice ordförande Jan Forsell (s) och ledamoten Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 4

Dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag enligt bilaga 5

Ersättaryrkande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ” Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag”

§11 Tillsynsrapporter över enskild verksamhet (äldre och funktionshindrade) inom Södermalms stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden har ansvar för att på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholm län genomföra lokal tillsyn för tillståndspliktig verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-06.

Ordföranden Margareta Björk yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tillsynsrapporterna till länsstyrelsen.

§12 Val av pensionärsråd för Södermalms stadsdelsnämnd år 2009

Södermalms pensionärsråd ska bestå av fem le­damöter och fem ersättare. PRO, SPF och SPRF har inkommit med nomineringar. Mandaten ska fördelas proportionellt i förhållande till organi­sationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område enligt redogörelse i förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-24.

Ordföranden Margareta Björk yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2009 utse följande nominerade represen­tanter:

Ledamöter Ersättare

Nils Mogård, PRO Inga Svensson, PRO

Hans Prenke, PRO Per Hansson, PRO

Sonja Broquist, PRO Solveig Lundberg, SPRF

Lars Åstrand, SPF Göran Forsberg, SPF

Lena Haraldsson, SPF Lilian Eriksson, SPF

2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kalla rådet till ett första möte för konstituering samt för att fastställa tider för sammanträden under år 2009.

§13 Tillägg i delegationsordning: Delegation till utredare vid bedömningskansliet inom omsorger om personer med funktionsnedsättning

Bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen har, genom delegation från stadsdelsnämnderna, sedan våren 2006 rätt att för stadsdelsnämndernas räkning bedöma ersättningsnivåer för LSS-beslut. För att utredarna vid bedömningskansliet ska kunna göra nivåbedömningar under den förlängda projekttiden 2009-01-01 – 2009-12-31 på stadsdelsnämndernas vägnar, måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-11.

Ordföranden Margareta Björk yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning bedöma ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS. Denna fortsatta delegation ska gälla under tiden

2009-01-01 – 2009-12-31.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Nya platser för fler återvinningsstationer på Södermalm. Uppdrag från stadsdelsnämnden

Södermalms stadsdelsnämnd gav, 2008-04-24, stadsdelsförvaltningen i uppdrag att till trafik- och renhållningsnämnden föreslå nya platser för återvinningsstationer på Södermalm. Vid nämndmötet 2008-08-28 behandlades förvaltningens förslag till hur uppdraget skulle hanteras. Stadsdelsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen med önskemål om att förvaltningen initierar nya platser för återvinningsstationer inom stadsdelsområdet.

I ärendet förelåg förvaltningens omarbetade förslag till tjänsteutlåtande 2008-11-18.

Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Jan Forsell m fl (s), ledamöterna Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) anslöt sig till majoritetens yrkande.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens redovisning.

2. Att i stället för en placering

- vid Vintertullstorget undersöka möjligheten att på annan plats i Norra Hammarbyhamnen placera en ny återvinningsstation

- på Sofiagatan undersöka möjligheten att ha en återvinningsstation nedanför Malongen mot Renstiernas gata

- på Nytorgsgatan (vid Axel Landquists park) undersöka en alternativ placering vid Sandbacksparken

Att även undersöka möjligheten att placera en återvinningsstation

- vid entrén till Tantolunden vid Zinkensdamm

- Att därutöver undersöka möjligheten att utöka alt höja storleken på antalet behållare på dagens platser

- Att därutöver anföra att stadsdelen även i fortsättningen är intresserad av nedgrävda återvinningsstationer

3. Stadsdelsnämnden överlämnar redovisningen till Trafik- och renhållningsnämnden

4. Samt att därutöver anföra följande:

Vid Vintertullstorget finns två bostadsrättsföreningar, som idag har egna mycket utvecklade återvinningsmöjligheter. Därför bör en ytterligare station i stället placeras någon annanstans i Norra Hammarbyområdet, där behovet är större.

Återvinningsstationerna vid Nytorgsgatan och Sofiagatan flyttades pga av allvarliga störningar för de kringboende. I stället bör nya platser lokaliseras, där bebyggelsen inte är alltför stor.

I stället för att göra nylokaliseringar måste även möjligheten att få större eller nedgrävda återvinningsstationer undersökas.

Ersättaryrkande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ” Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag”

§15 Personalens måltider. Svar på skrivelse från nämnden

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna en redogörelse angående villkoren för personalens måltider i förskolan, på gruppboenden m.fl. enheter där personalen äter tillsammans med barn, boende och andra brukare.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut .

Vice ordföranden Jan Forsell m fl (s) med bifall av ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkande förklarade sig
ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Att med hänvisning till förvaltningens svar på skrivelse ang personalens måltider i olika verksamheter ge förvaltningen i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott att utreda frågan ur ett kommunövergripande perspektiv

2. samt att därutöver anföra:

Villkoren för personalens måltider i förskolan, på gruppboenden m fl enheter där personalen äter tillsammans med barn, boende och andra brukare har blivit än tydligare i och sammanslagen av de två f d förvaltningarna. Vad vi också erfarit är att det är också mycket olika över staden – en del förvaltningar beslutar lokalt, en del stadsdelsnämnder beslutar i frågan.

Eftersom staden i sin helhet är arbetsgivare och lika villkor borde råda över staden menar vi att frågan om personalens måltider måste utredas ur ett kommunövergripande perspektiv.

Oavsett i vilken stadsdelförvaltning eller ev fackförvaltning bör villkoren vara likvärdiga, varför vi ger förvaltningen i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott i frågan.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§16 Fyllnadsnominering till Södermalms handikappråd

Representant för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, har avsagt sig uppdraget som ledamot i Södermalms handikappråd. HSO Stockholms stad som samordnar nomineringarna till stadens handikappråd har nominerat Carl-Ejnar Blesser som ny ledamot i handikapprådet.

Ordföranden Margareta Björk yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden, i enlighet med föreliggande nominering, utser Carl-Ejnar Blesser tillhörande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa som ledamot i Södermalms handikappråd.

§17 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2007 att en ny förskoleplan skulle tas fram i Stockholms stad. Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till förskoleplan som har remitterats till stadsdelsnämnden för synpunkter. Förskoleplanen är tänkt att fungera som vägledning tillsammans med nationella styrdokument i arbetet med att utveckla verksam-heten för stadens nämnder och förskolor.

Tünde Kovach (m) yrkade för (m) och (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt förslag till beslut enligt bilaga 6.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut enligt bilaga 7.

Ordförande Margareta Björk (m) ställde de tre förslagen mot varandra.

Nämnden beslutade i enlighet med (m) och (fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.
  1. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Reservation anmäldes

Dels av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag.enligt bilaga 6.

Dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 7.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§18 Förslag till ”peng” inom dagverksamhet för äldre. Remiss från kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2008 att valfrihet ska införas inom

dagverksamheter för äldre personer i Stockholms stad från och med 1 juli 2009.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på ersättningens storlek till utförare i ett valfrihetssystem för biståndsbedömda dagverksamheter i Stockholms stad.

Tjänstgörande ersättaren Tomas Wahlström (m) yrkade bifall till ett av (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Jan Forsell (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt förslag till beslut enligt bilaga 8. .

Ordförande Margareta Björk (m) ställde de två förslagen mot varandra

Nämnden beslutade i enlighet med (m) och (fp)-förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Nämnden anför därutöver:

Förvaltningens synpunkter att samma som beställer resor, även ska betala resan har en viktig samordningsaspekt ur kostnadssynpunkt. Dock menar vi att även om samma ersättning utgår för alla regiformer borde den exkluderade reseersättningen även kunna hanteras på ett lokalt, administrativt och effektivt sätt

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag enligt bilaga 8.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§19 Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om ändring av tillstånd för enskild verksamhet – Nytorgets behandlingsenhet

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-21.

Ordföranden Margareta Björk yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild verksamhet – Magelungens Behandlingscenter AB

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-21.

Ordföranden Margareta Björk yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering – Restaurang Taco Bar

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-11-25

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden har i sitt yttrande inget att invända mot alkoholservering till allmänhe­ten klockan 11.00 – 01.00 inomhus vid Taco bar Gamla stan, Västerlånggatan 66, 111 29 Stockholm.

  2. Nämnden förordar att tillståndet ges under en begränsad prövotid.

  3. Nämnden avstyrker tillstånd för alkoholservering utomhus klockan 11.00 – 22.00 vid Taco bar Gamla stan.

§22 Anmälan av revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport – uppföljning budget 2008

Anmäldes revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport – uppföljning budget 2008

§23 Anmälan av Kostpolicy – maten i förskolan på Södermalm

Anmäldes kostpolicy – maten i förskolan på Södermalm

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-12-02 .

§25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 4 december 2008.

§26 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 2 december 2008.

§27 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från förtroenderådet på Hornstulls servicehus den 21 oktober 2008.

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2008-11-08 - 2008-11-24 från Södermalms stadsdelsförvaltning.

ElseMarie Bjellqvist efterfrågade ordföranden Margareta Björks svar på inkomna skrivelsen 2008-11-10, dnr 002-1291/08.

Stadsdelsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att till nämndsammanträdet 2009-01-22 förelägga nämnden svarsskrivelsen.

§29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation anmäldes.

§30 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp rapporterade

- att förvaltningen fått rapporten ”Trygg i Stockholm”, Södermalmsdelen, vilken delades ut på sammanträdet samt att förvaltningen kommer att återkomma med mer information i ärendet.

- att förvaltningen utarbetat en broschyr ”Äldre på Södermalm” vilken delades ut på sammanträdet.

- att det kommer att föreläggas stadsdelsnämnden en revisionsgranskning av ramavtalsupphandlad missbruksvård

- att det från länsstyrelsen inkommit 6 remisser angående Carema Orkidéns ansökan om att få bedriva enskild verksamhet på av nämnden entreprenadförlagda bostäder med särskild service enligt LSS. Länsstyrelsen vill endast ha svar på vissa frågor.

Stadsdelsnämndens beslut

Till kommande nämndsammanträde anmäla förvaltningens svar på länsstyrelsens frågor i ärendet angående Carema Orkidéns ansökan till länsstyrelsen om att få bedriva enskild verksamhet på av nämnden entreprenadförlagda bostäder med särskild service enligt LSS.

§31 Angående skrivelse daterad 2008-12-11 om hemsjukvården från (s), (mp) och (v)

Ledamoten Elsemarie Bjellqvist (s) yrkade att en gemensam skrivelse från (s), (mp) och (v) angående konsekvenser av Vårdval Stockholm för viss del av hemsjukvården enligt bilaga 9 skulle gå in för beredning.

Stadsdelsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda skrivelsen för stadsdelsnämndens ställningstagande.

§32 Avtackning av ersättare

Ordförande Margareta Björk (m) avtackade ersättaren Annika Berg för hennes insatser

§33 Jul- och nyårshälsning

Ordförande Margareta Björk (m) önskade alla nämndens ledamöter och ersättare samt verksamma på Södermalms stadsdelsförvaltning en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Vice ordförande Jan Forsell önskade ordförande Margareta Björk en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År