Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-07

Sammanträde 2009-01-07

Datum
Klockan
08.00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Fastställande av dagordning

4 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2009

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordförande Margareta Björk (m) hälsade ledamoten Erika Josbrandt (kd) särskilt välkommen.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamoten

Christian Stener (s) att justera dagens protokoll.

§3 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2009

Kommunfullmäktiges val till Södermalms stadsdelsnämnd 2009 anmäldes.

§5 Inrättande av en social delegation inom Södermalms stadsdelsnämnd, val av ledamöter och ersättare samt fastställande av instruktion m.m.

(Dnr 000-1549/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-21.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen en social delegation för
behandling och beslut i enskilda ärenden inom stadsdelsnämndens kompetensområde.

2. Nämnden utser sju ledamöter: Thorwald Nilsson (m), Harald Eriksson (m), Christoffer Järkeborn (m), Per Henriksson (fp), Elsemarie Bjellqvist (s), Birger Jeansson (mp) samt Heinz Spira (v) och fyra ersättare: Erika Josbrandt (kd), Johan Steenhoff Eriksen (m), Jan Forsell (s) och Maria Engstedt (s) att ingå i den sociala delegationen.

3. Nämnden utser ledamoten Thorwald Nilsson (m) till ordförande och ledamoten
Elsemarie Bjellqvist (s) till vice ordförande.

4. Nämnden fastställer i ärendet föreslagen instruktion för den sociala delegationen.
(bilaga 1).

5. Nämnden fastställer delegation enligt bilaga 2 och förordnar för kompletterande
beslutanderätt enligt bilaga 3.

6. Nämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordförande och vice
ordförande i sociala delegationen rätt att fatta beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

7. Beslutet gäller från och med den 7 januari 2009 och tills vidare.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§6 Övriga frågor

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om nyårsfirandet vid Slussen.

Polisen och övriga medverkande är mycket nöjda med organisationen av firandet och vidtagna åtgärder. Endast ett fåtal incidenter har rapporterats. Utvärdering inväntas som vidarebefordras till nämnden.

Vidare rapporterades om Tantogården, där förvaltningen ska starta musikcafé.

Oklarheter mellan exploateringskontoret och nuvarande hyresgäst har medfört stor skriftväxling.

Marianne Nateus rapporterade om barnomsorgskön som nu i januari 2009 uppgår till 110 barn.