Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-22

Sammanträde 2009-01-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7,
Bilagor till föredragningslista
BilagaprotokollSPR090113.pdf (78 kb)

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerade protokoll

4 Fastställande av dagordning

6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning

9 Antagande av anbud i upphandling avseende driften av parklekar och öppna förskolor i Stora Blecktornsparken, Björns trädgård, Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken

10 Utvärdering av anbud avseende driften av Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter

11 Upphandling av driften av Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder och Söders korttidshem

12 Anmälan av ordförandebeslut om överklagande av länsrättsdom

Öppen del av sammanträdet, Nya ärenden:

13 Åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende angående livsmedelshantering

14 Redovisning av tobaks- och folkölstillsyn 2008 inom Södermalms stadsdelsområde

15 Överenskommelse mellan Södermalms stadsdelsnämnd och servicenämnden i samband med inrättandet av Kontaktcenter i Stockholm

16 A Utbetalning av medel till Maria Fritidsklubb MUK

16 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

Remisser:

17 Planering för boenden för äldre i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

18 Yttrande över tillstånd för enskild verksamhet - ansökan från Familjeforum Lund AB

19 Samråd om ny översiktsplan för Stockholm. Remiss från stadsbyggnadsnämnden

20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd- Restaurang Metro

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd- Restaurang Kolingsborg

22 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd- Restaurang Diarca

23 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd- Restaurang Café Cronan

23 a Hantering av synpunkter och klagomål- yttrande över revisionsrapport

23 b Utredning om frivillig försvarsutbildning SOU 2008:101-Remiss

25 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

28 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

29 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

30 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

31 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och vice ordföranden Jan Forsell (s)

att justera dagens protokoll den 27 januari 2009.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2008-12-11 och 2009-01-07.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med ändring av att ärende 21 Ansökan om alkoholserveringstillstånd för Restaurang Kolingsborg utgår och ärende 12 a

Överklagande av tingsrättens dom och ärende 16 a Godkännande av utbetalning av medel till Maria Fritidsklubb tillkommer.

§6 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens utredning 2008-12-29.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Antagande av anbud i upphandling avseende driften av parklekar och öppna förskolor i Stora Blecktornsparken, Björns trädgård, Skånegläntan, Drakenbergsparken och Högalidsparken (Dnr 103-535/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-18.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§10 Utvärdering av anbud avseende driften av Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter (Dnr 103-880/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-18.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§11 Upphandling av driften av Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder och Söders korttidshem (Dnr 103-1520/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§12 Anmälan av ordförandebeslut angående överklagande av länsrättsdom mål nr 12395-08

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-02 samt ordförandebeslut2009-01-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Överklagande av tingsrättens dom

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-07.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordförande Margareta Björk (m) ajournerade sammanträdet kl.17.40 och öppnade det åter kl. 18.00.

§14 Åtgärder vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende kring livsmedelshantering (Dnr 402-1255/08)

Miljöförvaltningen gjorde 2008-10-30 inspektion vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende kring efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen och fann flera
allvarliga brister, varför en åtgärdsplan begärdes senast 2009-01-30.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-30.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tidsplan och åtgärder för livsmedelshantering vid Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen 2008 inom Södermalms stadsdelsområde (Dnr 506-9/09)

Ansvaret för tillsynen av folköls- och tobaksförsäljningen i Stockholm ligger på stadsdelsnämnderna. Enligt riktlinjerna ska varje försäljningsställe ha minst ett tillsynsbesök per år med fokus på information och rådgivning. Stadsdelsförvaltningen ska även genomföra inköpsstudier gällande folköl och tobak vid samtliga försäljningsställen minst en gång per år.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-18.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket övriga partier anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tobaks- och folkölstillsynen
  inom Södermalms stadsdelsområde.

 2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppmärksamma socialtjänstnämnden att även alkoläsk med samma alkoholstyrka som folköl säljs i livsmedelsaffärerna.

 3. Nämnden anför därutöver:

Livsmedelsaffärerna säljer alkoläsk med samma alkoholstyrka som folköl, 3.5 %.

Därför bör även denna försäljning granskas närmare.

§16 Överenskommelse mellan Södermalms stadsdelsnämnd och servicenämnden om inrättandet av Kontaktcenter Stockholm (Dnr 000-1535/08)

Kommunfullmäktige beslutade att inrätta Kontaktcenter Stockholm inom servicenämnden från och med den 5 nov 2008.

Till servicenämnden överförs ansvaret för Äldre direkt från Hässelby - Vällingbys stadsdelsnämnd. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämnder enligt 6 kap 33 § kommunallagen delegerar till de handläggare vid Kontaktcenter Stockholm vid servicenämnden som är anställda för att besvara äldreomsorgsfrågor, att i enskilda ärenden biträda med handläggningen och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde och då i erforderlig omfattning ha tillgång till Paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till de handläggare vid Kontaktcenter Stockholm inom servicenämnden som är anställda för att besvara äldreomsorgsfrågor, att i enskilda ärenden biträda med handläggningen och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till Paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

 2. Nämnden träffar överenskommelse med servicenämnden om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 i tjänsteutlåtandet och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

§17 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar (Dnr 101-10/09)

Enligt Stockholm stads Regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 6 § ska varje nämnd utse en person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

Som regel ger nämnden denna befogenhet till förvaltningschefen.

Förvaltningschefen ska utse ett lämpligt antal ställföreträdare med befogenhet att begära utbetalning av pengar. Rätten att begära utbetalning av pengar skall ges till namngivna personer.

Serviceförvaltningen övertar delar av den löpande ekonomihanteringen för Södermalms stadsdelsförvaltning under mars 2009 bl.a. att beordra utbetalning av pengar. Attest av leverantörsfakturor och övriga underlag före utbetalning görs även i fortsättningen av respektive förvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger Anders Carstorp befogenhet att beordra utbetalning av pengar fr.o.m. 2009-02-01 samt godkänner förslag till ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare enligt förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-07.

 2. Nämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt fr.o.m. 2009-03-01 befogenhet att beordra utbetalning av pengar för Södermalms stadsdelsförvaltning samt utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare. Beslutet gäller i samband med att Södermalms stadsdelsförvaltnings löpande ekonomihantering förs över till serviceförvaltningen 2009-03-01.

§18 Godkännande av utbetalning av medel till Maria Fritidsklubb Ekonomiska förening, Maria Ungdomsklubb (MUK) avseende kv. 1 2009 (Dnr 504- 603/08

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner utbetalning av 145750 kr för första kvartalet 2009 i enlighet med avtal med Maria Fritidsklubb Ekonomiska förening, Maria Ungdomsklubb (MUK).

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Planering för boenden för äldre i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-1224/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 januari 2009 remitterat äldrenämndens förslag till Planering för boenden för äldre i Stockholms stad.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-17.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Christoffer Järkeborn m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-17.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande ”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§20 Yttrande över tillstånd för enskild verksamhet - ansökan från Familjeforum Lund AB (Dnr 006-1449/08)

Länsstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 30 januari 2009 remitterat ansökan från Familjeforum Lund AB om tillstånd för verksamhet enligt 7 kap 1 § 4 p SoL.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-18.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till länsstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-18.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Samråd om ny översiktsplan för Stockholm. Remiss från stadsbyggnadsnämnden (Dnr 006-1309/08)

Stadsbyggnadsnämnden har till nämnden för yttrande senast den 30 januari 2009 remitterat samrådsunderlag för den kommande översiktsplanen för Stockholm.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-22.

Ledamoten Johan Steenhoff Eriksen m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Heinz Spira (v) yrkade bifall till ett av (s) och (v) gemensamt framlagt förslag till beslut.

Ledamoten Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till ett av (mp) framlagt förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- (fp)- (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämnar och åberopar nämnden i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-22.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3. Nämnden understryker även vikten av att

- Stockholm är omgivet av vatten. Vattenytorna borde kunna nyttjas betydligt bättre ur kommunikationssynpunkt,

- Stockholm får flera s.k. märkesbyggnader, t ex vid Slussen och på Stadsgården,

- i stadens byggnadsordning klargöra möjligheten att bygga spännande och högklassiga byggnader i förhållande till befintliga byggnader av kulturhistoriska skäl,

- Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse möjliggörs för kollektivtrafik,

- ett fördjupat arbete med prioriteringar görs där olika mål konkurrerar,

- alla typer av samhällsservice finns med i planeringen,

- ombyggnaden av Slussen måste prioriteras,

- Stadsgårdsområdet fram till Fåfängan utvecklas tillsammans med berörda intressenter,

- att ständigt utveckla medborgardialogen

4. Nämnden anför därutöver:

Stockholm är navet och motorn i Sverige. Staden kommer att växa med 200000 medborgare fram till år 2030. Det är positivt att människor vill bo och arbeta i vår vackra stad. Därför behövs nya bostadsprojekt. Vi politiker har ett övergripande ansvar att förverkliga dessa, men även att ta hänsyn till Plan- och byggnadslagen när det gäller medborgardialogen.

Det är därför viktigt att utveckla medborgardialogen med tanke på den ”Nimby
(Not-In-My-Back-Yard)”-effekt, som många av nya byggnadsförslag medför.

När det gäller Södermalm i förslaget nämns Södra Hammarbyhamnen och turiststråket Drottninggatan- Gamla stan - Götgatan. Vi vill dock betona vikten av att Slussenomdaningen prioriteras. Även området från Slussen till Fåfängan kräver utveckling och tillgänglighet, gärna med flera märkesbyggnader som landmärken.

Vi har tidigare påpekat vikten av att tidigt i processen planera för all samhällsservice, inte bara förskola. En konstruktiv dialog mellan stadsdelsnämnder och facknämnder leder till en bättre samordning av dessa frågor.

Reservation anmäldes

dels av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (s) och ledamoten Heinz Spira (v) till förmån

för eget förslag till beslut enligt bilaga 2.

dels av ledamoten Birger Jeansson (mp) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 3.

§22 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Restaurang Metro (Dnr 507-1497/08)

Dinero AB ansöker efter prövotid om fortsatt tillstånd att servera alkohol till allmänheten i Restaurang Metro. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -03.00 inomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-15.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot fortsatt tillstånd för alkoholservering till allmänheten kl. 11.00 -03.00 inomhus vid Restaurang Metro, Götgatan 93, 118 62 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Diarca Restaurang (Dnr 507-1474/08)

Diarca Restaurang AB ansöker om att servera alkohol till allmänheten vid

Diarca Restaurang. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -01.00 inomhus och kl.11.00-22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-15.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering till allmänheten kl.11.00 -01.00 inomhus och kl.11.00-22.00 utomhus vid Restaurang Diarca, Åsögatan 111, 116 23 Stockholm.

 2. Nämnden förordar att tillståndet beviljas under en prövotid.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§24 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Café Cronan (Dnr 507-1377/08)

Restaurang Stortorgskällaren AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten vid Café Cronan. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -01.00 inomhus och 11.00-23.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-15.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) justerat förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade för oppositionens del bifall till förvaltningens förslag.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (m)- (fp)- (kd)- förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering till allmänheten kl.11.00 -01.00 inomhus vid Café Cronan, Stora Nygatan 37, 111 27 Stockholm.

 2. Nämnden förordar att tillståndet ges under en begränsad prövotid.

 3. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering till allmänheten kl.11.00-22.00 utomhus.

 4. Nämnden förordar att tillståndet ges under en begränsad prövotid.

 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt av ledamöterna

Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§25 Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Revisionsrapport 2008:8 (Dnr 102-1314/08)

Revisionskontoret har till nämnden för yttrande senast den 30 januari 2009 remitterat revisionskontorets rapport Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare (2008:8). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-16.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till revisionskontoret överlämnar och åberopar nämnden
förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-16.

§26 Utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101)

Remiss från kommunstyrelsen (Dnr 006-1493/08)

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 22 januari 2009 remitterat utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101). Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden
  förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-18.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Anmälan av uppföljningsrapporter, SUR och HUR, över äldre och funktionshinderverksamheter (Dnr 602-14/08 SUR) (Dnr 602-15/08 HUR)

Följande SUR- och HUR- rapporter anmäldes.

SUR-rapporter

- Mariahemmet, Ersta diakoni.

- Villa Cederschiöld, Ersta diakoni

- Borgerskapets Enkehus och Gubbhus samt Rozeliahemmet

- Stortorp Ekgården, Huddinge kommun

- Stortorp Strandgården, Huddinge Kommun

- Stortorp Sjösidan, Huddinge kommun

- Stortorp Kullagården, Huddinge kommun

- Smedbygården, Redolaris

- Norrbärke Sjukhem

- Sandstugan, Carema Äldreomsorg

- Björnkulla, Huddinge kommun

HUR-rapporter

- Sensus Mediaverkstad

- Kooperativ Danviksport

- KÅS-korttidsverksamhet

§28 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2009-11-25- -2009-01-09 samt balanslista.

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2008-12-30 och 2009-01-13.

§30 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 13 januari 2009.

§31 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 13 januari 2009.

§32 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från Magdalenagårdens förtroenderåd den 6 nov 2008 och protokoll från Hornskrokens vård- och omsorgsboende den 10 nov 2008.

§33 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation av stadsdelsdirektören angående resa och avtal om avgångsersättning anmäldes.

§34 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp rapporterade att kön om plats till förskola nu omfattar ca 10 barn, vilket innebär att barnomsorgsgarantin klaras.

Vidare informerades om en brand hos en boende vid ett seniorboende på Reimersholme, där två personal kunde hjälpa den boende ut.

Söndagen den 18 januari var det strömlöst inom delar av Södermalm under ca en timme på förmiddagen. Kartläggning pågår för att i framtiden kunna minimera följderna vid liknande strömavbrott.

§35 Övriga frågor

Skrivelse angående eventuella konkurser bland stadsdelens vårdentreprenörer

Vice ordförande Jan Forsell (s) anmälde skrivelse från (s), (mp) och (v) angående eventuella konkurser bland stadsdelens vårdentreprenörer (bilaga 4).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Inbjudan från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum till seminarium Mot en god demensvård

Ordförande Margareta Björk (m) anmälde inbjudan från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum till seminarium Mot en god demensvård torsdagen den 19 mars 2009 kl. 9-12.

Den som är intresserad att delta kan anmäla sig direkt till Äldrecentrum.