Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

Den offentliga delen börjar kl. 18.00

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerade protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

8 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap

9 Hantering av skyddade personuppgifter inom förskoleverksamheten

Remiss från kommunstyrelsen och revisionskontoret

Öppen del av sammanträdet, Nya ärenden:

10 Årsredovisning och bokslut 2008

11 Kvalitetsgarantier 2009

12 Rapport efter införandet av äldrepeng i tre nivåer inom vård- och omsorgsboenden på Södermalm

13 Tillsyn, uppföljning och utvärdering av entreprenaddriven verksamhet samt granskning av privata hemtjänstföretag

14 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remisser:

16 Barn som misstänks för brott.

Yttrande över betänkande SOU 2008:111
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Avtal med Affärsverket Svenska Kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms Strömprojekt

18 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

19 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd- Mäster Olofsgården

20 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd- Riddarkällaren

21 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd- Restaurang Phuket Island

Anmälningsärenden:

22 Anmälan av inspektionsrapport från Maria förskolor

23 Anmälan av Överenskommelse mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och Sjöstadsskolan (utbildningsförvaltningen) gällande drift av den kommunala förskolan i Sjöstadsskolan

24 Anmälan av Genomförd tillsyn 2008 av enskild vårdverksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

26 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

28 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

32 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (M) och vice ordföranden

Jan Forsell (S) att justera dagens protokoll den 17 februari 2009.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2009-01-22.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-20.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-12-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§9 Hantering av skyddade personuppgifter inom förskoleverksamheten (Dnr 006-1554/08)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

Ordförande Margareta Björk (M) ajournerade sammanträdet kl.17.35 och
öppnade det åter kl. 18.00.

§10 Årsredovisning och bokslut 2008 (Dnr 100-8/09)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-05.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisningen och bokslut 2008 och överlämnar
  dessa till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

 2. Nämnden begär ombudgetering om 0,5 mnkr avseende investeringar i Vitabergsparken, Skinnarviksparken, Södermalmsallén samt mindre investeringar.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (S) samt ledamöterna
Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) enligt bilaga 1.

§11 Kvalitetsgarantier 2009 (Dnr 000-1380/08)

Kommunfullmäktige har beslutat att stadens verksamheter ska ta fram kvalitetsgarantier

så att medborgarna kan få information om vilken service de kan förvänta sig. De enheter

som vänder sig till brukare, sammanlagt 68 enheter, har tagit fram kvalitetsgarantier med utgångspunkt från respektive enhets åtaganden i sin verksamhetsplan för 2009.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-08.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (S) yrkade bifall till ett av (S), (MP) och (V) gemensamt framlagt förslag till beslut om återremiss.

Tjänstgörande ersättaren Per Henriksson (FP) och ordförande Margareta Björk m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (M) tog först upp återremissyrkandet och ställde detta
mot avslag och yrkade bifall till avslagsyrkandet.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på dessa yrkanden beslutade nämnden i enlighet med (M)- (FP)- förslaget att avslå återremissyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avslår återremissyrkandet.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (S) samt ledamöterna
Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut

enligt bilaga 2.

Härefter förelåg ett förslag till beslut- förvaltningens.

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier inom Södermalms stadsdelsförvaltning.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Rapport efter införandet av äldrepeng i tre nivåer inom vård- och omsorgsboenden på Södermalm (Dnr 600-450/08)

Vid nämndsammanträdet den 27 mars 2008 uppdrogs till förvaltningen i skrivelse
angående Sjöstadsgården att redovisa vilka ytterligare äldreboenden, oavsett driftsform,
som drabbas av kvalitetsförsämring p.g.a. sänkt vårddygnspris.

Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-16.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (S) yrkade bifall till ett av (S), (MP) och (V) gemensamt framlagt förslag till beslut, till vilket ordföranden Margareta Björk m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Per Henriksson (FP) anslöt sig.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport efter införandet av äldrepengi tre nivåer inom vård - och omsorgsboenden på Södermalm.

 2. Nämnden beslutar att i samband med varje tertialbokslut under 2009 redovisa utfallet av äldrepengen.

§13 Tillsyn, uppföljning och utvärdering av entreprenaddriven (Dnr 000-571/08, 000-733/08)

Vid nämndsammanträdet den 24 april 2008 uppdrogs till förvaltningen att redovisa hur förvaltningen följer upp och utvärderar de entreprenaddrivna verksamheter för
vilka stadsdelen är huvudman. Vid nämndsammanträdet den 12 juni 2008 uppdrogs till förvaltningen att redovisa hur förvaltningen granskar och följer upp de privata hemtjänstföretagen i stadsdelen.

Med anledning av uppdragen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-12-16.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens tjänsteutlåtande med godkännande
till handlingarna.

§14 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden svarar bland annat för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg och placerar på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna
barn och ungdomar i familjehem och social bostad. Den nämnd som svarar för dessa verksamheter fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut. Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § första och andra stycket
LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Nämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära polishand­räckning enligt 43 § första stycket 2 p LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren: Maja-Stina Ahlzén, Ann Bergholtz-Flynn, Marianne Boltegård, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Linda Lillieström, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Inga- Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

3. Nämnden förordnar följande chefer och tjänstemän inom Social omsorg vid Södermalms stadsdelsförvaltning att begära polishandräckning enligt 43 § första stycket 2 p LVU inom nämndens eget ansvarsområde: Denise Melin, Siv Lundgren, Jeanette Holmqvist, Helena Johnsson, Eva Thomasson, Karin Olsson och Britt-Marie Zetterholm.

§15 Underlag för planering av parkprojekt 2010-2012 (Dnr 399-77/09)

Remiss från trafikkontoret

Trafikkontoret har begärt stadsdelarnas önskemål om större parkinvesteringar inför 2010.

Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2009-01-22.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag och översänder till trafikkontoret för vidare handläggning.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) (Dnr 006-32/09)

Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 28 februari 2009 remitterat betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111).

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Ledamoten Heinz Spira (V) yrkade bifall till ett av (V) framlagt förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (S) och ledamoten Birger Jeansson (MP) anslöt sig.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Per Henriksson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vid propositioner på nämnda yrkanden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Reservation anmäldes av ledamoten Heinz Spira (V) samt vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (S) och ledamoten Birger Jeansson (MP) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 3.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (S) och ledamoten

Birger Jeansson (MP) med instämmande av ledamoten Heinz Spira (V) enligt bilaga 4.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (C) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt förvaltningens förslag.”

§17 Avtal med Affärsverket Svenska Kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms Strömprojekt (Dnr 006-1524/08)

Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 20 februari 2009 remitterat förslag till avtal med Affärsverket Svenska Kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms Strömprojekt.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-21.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad (Dnr 006-1519/08)

Remiss från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till nämnden för yttrande senast den 28 februari 2009 remitterat förstudien Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Med anledning av remissen har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2009-01-08.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-08.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Mäster Olofsgården (Dnr 507-55/09)

Kulturkaféet Mäster Olof ekonomisk förening ansöker om att få servera starköl
och vin till slutna sällskap. Serveringstiden är enligt ansökan kl.18.00 -23.00 inomhus och utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2009-01-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering till slutna sällskap kl.18.00 -23.00 inomhus och utomhus vid kulturkaféet Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, 111 29 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Riddarkällaren (Dnr 507-59/09)

Dragan Ciric/ Riddarkällaren – ATScorpios ansöker på grund av ägarskifte om förnyat tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Riddarkällaren.

Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -03.00 inomhus och utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2009-01-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot förnyat tillstånd för alkoholservering till allmänheten kl.11.00 - 03.00 inomhus och utomhus vid Riddarkällaren, Södra Riddarholmshamnen 19, 111 28 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Yttrande över ansökan om alkoholservering- Restaurang Phuket Island (Dnr 507-66/09)

Restaurang Phuket Island AB ansöker om att få servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Phuket Island. Serveringstiden är enligt ansökan kl.11.00 -01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 utomhus.

Med anledning av ansökan har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2009-01-27.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden har inget att invända mot alkoholservering till allmänheten kl.11.00 -01.00 inomhus och kl.11.00 - 22.00 utomhus vid Restaurang Phuket Island, Hammarby Allé 73, 120 32 Stockholm.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§22 Anmälan av inspektionsrapport avseende Maria förskolor (Dnr 402-74/09)

Rapport från utbildningsförvaltningens inspektion av Maria förskolor 4 -13 november 2008 anmäldes.

§23 Anmälan av Överenskommelse mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och Sjöstadsskolan (utbildningsförvaltningen) gällande drift av den kommunala förskolan i Sjöstadsskolan (Dnr 104-1546/08)

Överenskommelse mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och Sjöstadsskolan (utbildningsförvaltningen) gällande drift av den kommunala förskolan i Sjöstadsskolan anmäldes.

§24 Anmälan av Genomförd tillsyn 2008 av enskild vårdverksamhet enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen (Dnr 006-666/08)

Inom Södermalms stadsdelsområde genomfördes 2008 tillsyn vid 12 verksamheter:

- Checkpoint Center 2008-10-30

- Öppenvårdsteamet i Sverige AB 2009-01-19 (p.g.a. sjukdom)

- Erstabacken 2008-03-06

- Bostället 2008-11-18

- Emeagruppen AB 2008-10-23

- Magelungens Behandlingscenter (MBC) Södermalm 2008-11-13 och 2008-12-18

- Boa Mellanvård AB 2008-02-21

- Sofiaängens Behandlingsenhet AB 2008-02-05

- Katarina Ungdomshem 1 2008-10-29

- Nytorgets Behandlingsenhet 2008-10-27

- Magelungens Behandlingscenter Dagverksamhet Gaveliusgruppen 2008-12-01

- Magelungens Behandlingscenter Dagverksamhet Södergruppen 2008-10-17

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2009-01-27 och 2009-02-10.

§26 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 3 februari 2009.

§27 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 3 februari 2009.

§28 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från Tellus fritidscenters förtroenderåd 2009-01-02.

§29 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2009-01-10- -2009-01-28.

§30 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista SDN 2009-02-12.

§31 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation av avdelningschefen vid förskoleavdelningen angående vårdnadsbidrag anmäldes.

§32 Information från förvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp rapporterade om Mårten Lagergrens undersökning om behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad 2008 som har som syfte att förbättra uppföljningen inom äldreomsorgen.

Resultatet för Södermalms stadsdelsnämnds del blev missvisande genom att en betydande andel av undersökningsgruppen inte kom med i bearbetningen. Uppföljningen ska därför kompletteras med denna andel för att en riktig bild av södermalmsförhållandena ska kunna presenteras.

Meddelades att Situation Stockholm ska flytta till Krukmakargatan.

Ordförande Margareta Björk (M) och stadsdelsdirektör Anders Carstorp ska träffa
företrädare för Situation Stockholm om detta.

Ordförande Margareta Björk (M) och stadsdelsdirektör Anders Carstorp har sammanträtt
med socialborgarrådet kring missbruksproblematiken på Södermalm, dels för att informera
om den tilltagande problematiken, dels påtala vikten av att verksamheter som arbetar med missbrukare snarast fördelas mera jämnt över staden.

Vidare rapporterades om den ökande belastningen på Medborgarplatsen med ungdomsgäng och en växande grupp missbrukare och hemlösa, vilket medfört ett ökat antal stölder, hot och narkotikabrott.

Anders Carstorp gav även rapport om förvaltningens flyttning från Östgötagatan till
Göta Ark och omflyttningarna inom Göta Ark, där lokalerna utökats med plan 8.

Meddelades att fakturahanteringen överförs till serviceförvaltningen från och med
1 mars 2009, vilket innebär att fyra personer lämnar förvaltningen.

Den 23 februari 2009 besöker bl.a. den tyska och den svenska utbildningsministern
förskolan Täppan.

§33 Övriga frågor

Skrivelse från (S), (MP) och (V) angående feriearbete för ungdomar (bilaga 5)

Vice ordförande Jan Forsell m.fl.(S) anmälde skrivelse från (S), (MP) och (V) angående feriearbete för ungdomar med uppdrag till förvaltningen att förbereda en avsättning av medel om 2 mnkr till sommarjobb 2009 och yrkade att skrivelsen går in för beredning.

Ledamoten Thorwald Nilsson m.fl. (M) yrkade för (M) och (FP) på avslag enligt följande.

”För unga är feriearbete ett viktigt insteg på arbetsmarknaden och i vuxenvärlden, även om
man också här kan tvingas till prioriteringar.

Vi yrkar dock avslag till förslaget om att avsätta 2 mnkr till feriearbeten, med hänvisning till attdet i dag är alldeles för tidigt att sia om vår ekonomiska utveckling, då ingen ekonomisk rapport ännu har presenterats för nämnden.

Dessutom vet vi, att finanskrisen förr eller senarekommer att drabba även Stockholm och i och med detta kommer socialbidragen att öka.

Påpekas bör också, att vii årets budget haravsatt medel för feriearbeten.”

Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.

Den som bifaller (M)- (FP)-förslaget röstar ja. Den som bifaller (S), (MP),
(V) -förslaget röstar nej.

Härefter förrättades upprop.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (M), ledamöterna Thorwald Nilsson (M), tjänstgörande ersättaren Harald Eriksson (M), ledamöterna Christoffer Järkeborn (M) och Johan Steenhoff Eriksen (M) samt tjänstgörande ersättarna Per Henriksson (FP) och Bo Jutner (M)

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (S), ledamöterna Elsemarie Bjellqvist (S), tjänstgörande ersättaren Maria Engstedt (S) samt ledamöterna Sofie Evertsson (S), Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V).

Nämnden hade alltså beslutat enligt (M) - (FP)- förslaget att avslå skrivelsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår skrivelsen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Jan Forsell m.fl. (S) samt ledamöterna

Birger Jeansson (MP) och Heinz Spira (V) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga 6.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (M) tackade nämndsekreterare Elisabeth Berndtsson, som inom kort går i pension och som idag var sekreterare vid sitt sista sammanträde i stadsdelsnämnden.