Din position: Hem > Stockholms stad > Södermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-26

Sammanträde 2009-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7, Medborgarplatsen 25

2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

3 Anmälan av justerade protokoll

4 Fastställande av dagordning

Sekretessärenden:

5 Upphandling - drift av verksamhet med personliga ombud

6 Gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för innerstadens stadsdelsnämnder

9 Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

14 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

18 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

20 Tillsynsplan för 2009 över enskild verksamhet, äldre, inom Södermalms geografiska område

22 Behov av bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

25 Ansökan att driva enskild verksamhet enligt § 23 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

26 Tillsynsplan år 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder

28 Organisering av verksamheter för personer med funktionsnedsättningar

29 Justering av aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning 2009

30 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2009 till frivilliga organisationer. Redovisning av beviljade verksamhetsbidrag 2008

31 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

32 Angående eventuella konkurser bland stadsdelens vårdentreprenörer. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V).

33 Justeringar i delegationsordningen

34 Komplettering till gällande delegationsordning för Social omsorg, Södermalms stadsdelsförvaltning

35 Ändringar och tillägg i gällande delegationsordning för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

36 Medborgarförslag - Planer för Rosenlundsparken

37 Slutrapport gällande projekt "Förebyggande insatser för unga vuxna"

38 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

39 Angående Jobbtorg - skrivelse från nämnden

40 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser för att hejda ett riskabelt bruk av alkohol eller narkotika

41 Yttrande över tillstånd för dagverksamhet

42 Yttrande över tillstånd för enskild verksamhet

Remisser:

43 I den äldres tjänst - yrkeskrav i äldreomsorgen

44 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg

46 Förslag till detaljplan för Göta Ark 18 m m , Medborgarplatsen 21 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36047-54

47 Motion (2008:90) om cykelbanor på bilfiler

48 Angående motion (2008:79) av Eivor Karlsson (MP) om ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar

49 Yttrande över revisionsrapporten "Styrning och kontroll av ramavtal för missbruksvård"

Anmälningsärenden:

50 Anmälan av inspektionsrapport avseende Söderförskolor

51 Anmälan av tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

56 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

58 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

59 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

60 Anmälan av balanslista

62 Information från förvaltningen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista.

§2 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordföranden Margareta Björk (m) och ledamot Elsemarie Bjellqvist (s)

att justera dagens protokoll 2009-04-02.

§3 Anmälan av justerat protokoll

Anmäldes nämndens protokoll 2009-02-12.

§4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§5 Upphandling – drift verksamhet med personliga ombud

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§6 Gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för innerstadens stadsdelsnämnder

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-20.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§13 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-04.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§14 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-27.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§18 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-27.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-23.

Paragrafen är sekretesskyddad.

§20 Månadsrapport per februari 2009

Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-10

(Dnr 101-361/09)

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2009.

§21 Tillsynsplan för 2009 över enskild verksamhet, äldre, inom Södermalms geografiska område

Länsstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden skall upprätta en tillsynsplan för år 2009 över enskild verksamhet med inriktning äldre. Stadsdelsnämnden har ansvar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet inom socialtjänsten som finns inom sitt geografiska område. Planen lämnar förslag över tillsynsbesökens tidsplan och innehåll samt planeras vara slutförd med en rapport till stadsdelsnämndens sammanträde 2009-06-11. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-16 (Dnr 006-1536/08).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden fastställer och översänder tillsynsplan 2008 till länsstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§22 Redovisning över åtgärder som vidtagits i enskilt ärende

Länsstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över hur nämnden skall säkerställa god kvalitet, förekomst av kvalitetssystem och dokumentation efter att i ett tidigare ärende kritiserat nämnden för brister inom dessa områden. Brister som lett till att det inte gått att följa om den enskilde fått insatser eller inte. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-18 (Dnr 006-705/08)

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och översänder till länsstyrelsen redogörelse och förslag till åtgärder angående tillsyn i enskilt ärende.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§23 Behov av bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Flera av stadsdelsnämndens bostäder med särskild service enligt LSS behöver ersättas eftersom de inte uppfyller Boverkets krav för att vara fullvärdiga. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till inriktning på utbyggnad av bostäder med särskild service. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-18 (Dnr 600-181/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till inriktning på utbyggnad av bostäder med särskild service.

§24 Svar på skrivelse angående anmälningar och domar

Vid nämndsammanträdet den 27 mars 2008 uppdrogs till förvaltningen i skrivelse
angående anmälningar och domar. Med anledning av uppdraget har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2009-02-18 (Dnr 600-180/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen angående domar och anmälningar.

§25 Ansökan om att driva enskild verksamhet enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Länsstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande angående en ansökan från

Stöd & Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB om tillstånd att bedriva daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Förvaltningen har inget att erinra mot ansökan under förutsättning att den lokal där verksamheten ska bedrivas anpassas eller byggs om så att befintliga toaletter blir tillgängliga för personer som använder rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-13 (Dnr 006-37/09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till länsstyrelsen.
 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§26 Ansökan om att driva enskild verksamhet enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Länsstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande angående en ansökan från Stöd & Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB om tillstånd att bedriva korttidsvistelse enligt 9 § punkt 6 LSS. Förvaltningen har inget att erinra mot ansökan under förutsättning att den lokal där verksamheten ska bedrivas anpassas eller byggs om så att befintliga toaletter blir tillgängliga för personer som använder rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-13 (Dnr 006-36/09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till länsstyrelsen.
 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§27 Tillsynsplan år 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt en tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder. I Stockholms kommun ligger ansvaret för tillsynen hos stadsdelsnämnderna. Verksamheter som avses är de som omfattas av LSS § 9 punkterna 6-10 och SoL kap 7 § 1, 2, 3 och 4. Den löpande tillsynen skall innefatta inspektion av verksamheten minst en gång per år. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-16 (Dnr 006-1533/08).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen att gälla för år 2009 och översänder den till länsstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§28 Organisering av verksamheter för personer med funktionsnedsättningar

Stadsdelsnämndens verksamheter Träffpunkt Reimersholme och Utgångspunkten vänder sig till personer tillhörande personkrets 2 i LSS[1] respektive till personer med fysiska funktionshinder. Verksamheterna har tidigare funnits i samma lokaler. Då verksamheterna nu har olika adresser och delvis olika inriktning föreslår förvaltningen att Träffpunkt Reimersholme organiseras som daglig verksamhet LSS och att Utgångspunkten även fortsättningsvis organiseras som en öppen verksamhet.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-27 (Dnr 600-151/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till organisering av Träffpunkt Reimersholme och Utgångspunkten.

§29 Justering av aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning 2009

Mot bakgrund av stadens målsättning att skapa valfrihet genom att uppmuntra personal att ”knoppa av” verksamhet och det förslag om utformning av valfrihetssystem och ersättning inom socialpsykiatrin som väntas under våren 2009, föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att skjuta upp upphandlingen av Arbetscentrum. Förvaltningen ges istället i uppdrag att genomföra en samlad upphandling av utförarverksamheter inom socialpsykiatrin med målsättningen att genomförandet av en sådan upphandling ska kunna påbörjas under hösten 2009. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-10 (Dnr 500-28/09).

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Erika Josbrandt (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell yrkade bifall till följande gemensamma förslag från (s), (mp)

och (v). ”Att avslå förvaltningens förslag till beslut i enlighet med våra reservationer vid behandlingen av Verksamhetsplan 2009”.

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att justera 2009 års aktivitetsplan för upphandling och konkurrens i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§30 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2009 till frivilliga organisationer. Redovisning av beviljade verksamhetsbidrag 2008

Södermalms stadsdelsnämnd har i verksamhetsplanen för 2009 avsatt 3,3 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre varav 1,5 mnkr regleras i särskilda avtal. Bidrag kan ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. En förutsättning är att verksamheterna är lokalt anknutna och individinriktade.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-02 (Dnr 004-1484/08, 004-1485/08, 004-1499/08, 1542/09).

Ordförande Margareta Björk (m) och vice ordförande Jan Forsell (s) meddelade att de inte deltar i beslutet av den del som rör Sofia församling, eftersom de är förtroendevalda i Sofia församlings kyrkoråd.

Ordförande Margareta Björk m.fl. (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Erika Josbrandt (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v) framlagt förslag till beslut enligt bilaga 1.

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.

Votering begärdes och ordföranden föreslog att de som yrkar bifall förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som yrkar bifall till (s), (v) och (mp) förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll

med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), Thomas Wahlström (m), RoseMarie Bladholm (m), Christoffer Järkeborn (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Erika Josbrandt (kd).

mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), Elsemarie Bjellqvist (s), Christian Stener (s), Sofie Evertsson (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning av beviljade föreningsbidrag år 2008.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner 225 tkr i verksamhetsbidrag till Öppna förskolan i Sofia församling år 2009.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 955 tkr till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom år 2009.

 4. Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av 700 tkr till förtroenderåden och föreningar som bedriver verksamhet för äldre år 2009.

 5. Stadsdelsnämnden godkänner 10 tkr till folkdanssällskapet Apell för att arrangera midsommarfirande i Vitabergsparken år 2009.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Margareta Björk m.fl.(m), Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Erika Josbrandt (kd) enligt bilaga 2.

§31 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Södermalms stadsdelsnämnd är som vårdgivare för den kommunala hälso- och
sjukvården i stadsdelsområdet enligt § 29 hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldig att utse verksamhetschef med ansvar för hälso- och sjukvården. Verksam­hetschefens ansvarsområden framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12). Förvaltningen föreslår att nämnden utser biträdande avdelningschef för avdelningen för äldreomsorg som verksamhetschef enligt HSL för hälso- och sjukvården för den verksamhet där nämnden är vårdgivare.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-12 (Dnr 699-174/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser biträdande avdelningschef för avdelningen för äldreomsorg som verksamhetschef enligt HSL för hälso- och sjukvården för den verksamhet där nämnden är vårdgivare.

§32 Angående eventuella konkurser bland stadsdelens vårdentreprenörer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

(s), (mp) och (v) har i skrivelse till förvaltningen ställt frågor angående eventuella konkurser bland stadsdelens vårdentreprenörer och ”hur vi garanterar kvaliteten när vi genom att sälja ut samtliga äldreboenden förlorar förvaltningens egen kompetens?”. Den verksamhet som bedrivs på entreprenad är stadens, inte företagets. Staden har ett avtal med företaget och detta följer inte med automatik med till ett nytt företag vid försäljning eller konkurs. Oavsett om all verksamhet bedrivs av kommunen eller annan utförare, så måste kommunens beställarfunktion ha kompetens för verksamhetsstyrning.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-06 (Dnr 000-94/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

§33 Justeringar i delegationsordningen

Förvaltningen föreslår vissa justeringar i delegationsordningen, vilka är en följd av tidigare gjorda ändringar och som förvaltningen nu uppmärksammat.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-06 (Dnr 000-94/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till justeringar av
ärendegrupperna 2.13, 2.14, 3.13, 12.15 och 13.15 samt 13.11 i delegationsordningen för Södermalms stadsdelsnämnd.§34 Komplettering till gällande delegationsordning för Social omsorg, Södermalms stadsdelsförvaltning

För att anpassa delegationsordningen till nuvarande organisation föreslås ett antal förändringar i de delar av delegationsförteckningen som rör Social omsorg.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-02 (Dnr 000-128/09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till förändrad delegation inom Social omsorg.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

§35 Ändring och tillägg i gällande delegationsordning för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning behöver delegationsordningen anpassas till ändringar i lag och författning samt till nuvarande organisation och arbetsmetoder. I ärendet föreslås att befattningen biträdande enhetschef läggs till som lägsta delegat i vissa ärendegrupper. Vidare föreslås ändrad delegationsnivå till handläggare som lägsta delegat för insatsen boendestöd upp till och med 40 timmar per vecka. Slutligen föreslås att lägsta delegationsnivå för beslut om medföljare vid semesterresa som företas inom Europa blir enhetschef. För resor av detta slag utanför Europa föreslås delegationsnivån ligga på sociala delegationen.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-03

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändrad delegation inom verksamhetsområdet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

§36 Medborgarförslag – Planer för rosenlundsparken

Medborgarförslag tar upp behovet av en plaskdamm på centrala Södermalm, t.ex. i Rosenlundsparken, mot bakgrund av att det bor många barnfamiljer i detta område vilket ger en stor efterfrågan på sådana anläggningar.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-03 (Dnr 002-721/09).

Ordförande Margareta Björk yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen ska i det fortsatta utredningsarbetet noga undersöka inte bara driftskostnaderna utan även hygienvillkoren för olika alternativ.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl (s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§37 Slutrapport gällande projektet ”Förebyggande insatser för unga”

Södermalms stadsdelsnämnd beviljades 2007 medel från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet ”Förebyggande insatser för unga vuxna”. Syftet med projektet var att ta fram metoder för att få kontakt med unga personer, 18-27 år, som blivit anmälda till förvalt­ningen enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) eller på grund av narkotikabrott. Syftet på sikt var att färre ungdomar skulle bli omhändertagna upprepade gånger och, i förlängningen, kanske i behov av vård för missbruk. Projektet pågick under tiden februari 2008 tom januari 2009. Slutrapporten med ekonomisk redovisning ska be­handlas av nämnden innan den överlämnas till länsstyrelsen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-06 (Dnr 000-94/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsförvaltningen godkänner föreliggande rapport och översänder den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§38 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län

Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § SoL står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § SoL. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-01 (Dnr 006-1532/08).


Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tillsynsplan 2009 för enskild verksam­het med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna och överlämnar den till länsstyrelsen.
 2. Stadsdelsförvaltningen uppdrar till Resursteamen barn och ungdom vid social­tjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen att mot ersättning utöva tillsynen och därefter återkomma till stadsdelsnämnden med rapport för godkännande.

 1. Beslutet justeras omedelbart.

§39 Angående Jobbtorg

Skrivelse från Jan Forsell (s), Birger Jeansson (mp), Heinz Spira (v)

Stadens Jobbtorg har varit i drift i drygt ett år. Jobbtorgens huvudsakliga uppgift är att förmedla arbete eller praktik mot den öppna arbetsmarknaden för personer som uppbär försörjningsstöd och där arbetslöshet är den primära bidragsgrunden. Från och med 2009 tillhör även personer med soci­almedicinska skäl som bidragsgrund målgruppen. I skrivel­sen ställs sex frågor om resultat av Jobbtorgens verksamhet. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-01 (Dnr 000-87/09).

Ledamot Erika Josbrandt yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden beslutade i enlighet med (m), (fp) och (kd) förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Därutöver anförde nämnden följande:

Jobbtorgen tillkom som ett led i att fullfölja arbetslinjen där det övergripande syftet är att människor på olika sätt ska uppnå egen försörjning och inte fastna i bidragsberoende. Genom att koncentrera verksamheten till fem platser i staden skapades möjlighet till en kraftfull samverkan mellan den kommunala förvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och andra lokala aktörer.

Det första året har varit mycket framgångsrikt. Av årsredovisningen för 2008 framgår att nära 33 procent av bidragstagare som hänvisats till jobbtorgen har uppnått egen försörjning, att jämföra med det uppsatta målet på 15 procent. Man måste också ha i beaktande att det givetvis är mycket komplext att starta upp den här typen av verksamhet där många parter ska samverka. Sannolikt kan resultatet förbättras ytterligare när organisationen kontinuerligt kan trimmas.

Den grundläggande idén med Jobbtorgen är att sätta den enskilde individen och dennes behov i centrum. Vi är övertygade om att verksamheten har kommit för att stanna.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§40 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser för att hejda ett riskabelt bruk av alkohol eller narkotika

Från år 2008 har Länsstyrelsens medel för förebyggande insatser reducerats från drygt 10 mnkr till cirka 5 mnkr. Av regeringsbeslut framgår att en utfasning av stödet till de alkohol- och narkotikaförebyggande åtgärderna i kommunerna påbörjas och att samma bidragsnivå beräknas bibehållas 2009 för att troligen försvinna 2010. Länsstyrelsen har därför inbjudit kommunerna i Stockholms län att ansöka om medel för en samordnande funktion gällande alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-27 (Dnr 504-222/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 550 tkr till förebyggande insatser för att hejda ett riskabelt bruk av alkohol eller narkotika.

§41 Yttrande över tillstånd för dagverksamhet. Ansökan från Söderstöd AB

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har givit Södermalms stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig över enskild vårdgivares ansökan om nytt tillstånd att bedriva öppenvård för barn och ungdomar enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-23 (Dnr 502-122/09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

 1. Beslutet justeras omedelbart

§42 Yttrande över tillstånd för dagverksamhet. Ansökan från Solå Förvaltning AB

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har givit Södermalms stadsdelsnämnd möjlighet att yttra sig över enskild vårdgivares ansökan om nytt tillstånd att bedriva öppenvård för tonårsflickor enligt 7 kap 1 § 4 p socialtjänstlagen. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-01 (Dnr 502-223/09).

Stadsdelsnämndens beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

§43 I den äldres tjänst – yrkeskrav i äldreomsorgen

Remissvar

Stadsdelförvaltningen ställer sig bakom förslaget om Äldreassistent - ett framtidsyrke. Därutöver vill stadsdelsförvaltningen särskilt lyfta fram betydelsen av att Socialstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för en nationell kvalitetssäkring genom att fastställa nationella riktlinjer för genomförande av validering mot de nationella yrkeskraven för Äldreassistent.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-20 (Dnr 006-88/09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens remissvar till kommunstyrelsen.
 1. Omedelbar justering

§44 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg

Remiss från stadsrevisionen dnr 420-01/2009

Revisionskontoret har genomfört en granskning vid fyra av stadens stadsdelsnämnder utifrån frågan om dessa hanterar skyddade personuppgifter på ett säkert sätt inom verk­samheten individ- och familjeomsorg. Revisionskontorets bedömning är att rutinerna inom området behöver förbättras samt att en stadsövergripande policy med tillhörande riktlinjer för hur skyddade personuppgifter ska hanteras bör upprättas inom staden. För­valtningen instämmer helt i revisionskontorets bedömning att ”en enhetlig hantering bör eftersträvas”. Vidare noterar förvaltningen att de rutiner som finns inom Södermalms stadsdelsnämnd överensstämmer med revisionskontorets rekommendationer och fortsätter med det utvecklingsarbete som pågår. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-01 (Dnr 503-110/09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
 1. Beslutet justeras omedelbart

§45 Slutredovisning – Nya strandbad

Remiss från kommunstyrelsen

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en remiss som innehåller miljöförvaltningens slutredovisning om nya strandbad. I slutredovisningen föreslås bland annat att två nya bad anläggs inom Södermalms stadsdelsområde, ett vid Årstaviken vid Tanto och ett på Reimersholme. Förvaltningen anser inte att ett bad ska anläggas på Reimersholme på grund av närheten till redan befintliga bad på Långholmen och att placeringen är olämplig ur tillgänglighetssynpunkt. Förvaltningen anser däremot att det är motiverat att anlägga ett nytt bad i Tanto då området är välbesökt på sommaren och att platsen har god tillgänglighet med närheten till Hornstull. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-02 (Dnr 006-68/09).

Ledamot Johan Steenhoff Eriksen yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden beslutade i enlighet med (m), (fp) och (kd) förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
 1. Beslutet justeras omedelbart

Därutöver anförde nämnden följande:

Det är glädjande att badvattenkvaliteten nu blivit så bra att miljöförvaltningen anser att staden kan anlägga flera strandbad.

Inom Södermalms stadsdelsnämnds område utpekas två möjliga nya strandbad, dels i Tanto, dels på Reimersholme. Vi menar att båda alternativen ska utredas vidare och att även en dialog med de närboende ska göras i den processen.

Kommunfullmäktige kommer inom kort att fatta beslut i ärendet ”Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud”, i vilket det föreslås:

”Bad är förbjudet inom hamnområdet samt i närheten av markerade kablar. Badförbudet inom hamnområdet gäller inte vid friluftsbad som anordnats av kommunen samt 10 meter ut från de strandlinjer som markerats på bilagda kartor”.

Inom Södermalms stadsdelsnämnds område finns två strandsträckor på Långholmen samt två sträckor i Årstaviken markerade på nämnda kartor. Eftersom idrottsnämnden givit idrottsförvaltningen i uppdrag att förädla området nedanför Eriksdalsbadet, borde även Årstavikens sträckor och en ev upprustning av dessa samordnas tillsammans med idrottsförvaltningen/idrottsnämnden.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§46 Förslag till detaljplan för Göta Ark 18 mm, Medborgarplatsen 21 stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36047-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret

Södermalms stadsdelsnämnd har av stadsbyggnadskontoret fått en remiss om förslag på ny detaljplan för Göta Ark 18, Medborgarplatsen 21 m m. Förslaget innebär att bostäder och kontor byggs ovan befintlig kontorsbyggnad och att den befintliga gång- och cykelramp mellan Medborgarplatsen och Fatbursparken ersätts med en ny. Förslaget innebär också en mindre utbyggnad i Fatbursparken. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-02 (Dnr 006-105/09).

Ledamot Christoffer Järkeborn yrkade bifall till ett av (m), (fp) och (kd) framlagt förslag till beslut.

Vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Heinz Spira (v) och Birger Jeansson (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden beslutade i enlighet med (m), (fp) och (kd) förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
 1. Beslutet justeras omedelbart

Därutöver anförde nämnden följande:

Vi instämmer i några av de synpunkter som framfördes vid samrådet:

- att skuggningseffekter på omkringliggande fastigheter

- att samordningen med övriga byggprojekt i området

måste vidare utredas.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§47 Motion (2008:90) om cykelbanor på bilfiler

Remiss från kommunstyrelsen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ann Mari Engel (v) att ett körfält för bilar i vardera riktningen tas bort och istället görs om till cykelfält på bl.a. Folkungagatan och Skeppsbron, för att göra trafiken säkrare för cyklister och för att förbättra miljön.

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-02 (Dnr 006-124/09).

Heinz Spira (v) lade ett eget förslag till beslut. Vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s) och Birger Jeansson (mp) anslöt sig till vänsterpartiets förslag enligt bilaga 3.

Ordförande Margareta Björk m.fl.(m) Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Erika Josbrandt (kd) yrkade avslag av motionen.

Nämnden beslutade i enlighet med (m), (fp) och (kd) förslag till beslut.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden avstyrker motionen.

Därutöver anför nämnden följande:

Cyklandet i Stockholm ökar mycket kraftigt. Det är bra ur alla aspekter. Vi konstaterar att staden nu gör stora investeringar för att öka framkomligheten för cyklar genom att anlägga fler cykelbanor och bygga bort farliga avsnitt. Mycket återstår förstås att göra för att ytterligare öka säkerheten för cyklisterna. Detta arbete måste ske parallellt med arbetet för ökad framkomlighet för såväl kollektivtrafik som för övrig trafik.

Stadsdelsförvaltningens synpunkter i tjänsteutlåtandet är därför helt relevant, i vilket vi helt kan instämma. Förvaltningen skriver bl a :

”Stadsdelsförvaltningen är dock tveksam till om den rådande trafiksituationen på de gator inom stadsdelsnämndsområdet som nämns i motionen är sådan att det inom överskådlig tid är realistiskt att ta två filer i anspråk för cykelfält. Det finns risk för att en sådan åtgärd skulle kunna ge negativa konsekvenser för framkomlighet och trafiksäkerhet. Förvaltningen bedömer att andra lösningar måste sökas i nuläget för att uppnå en förbättrad situation för cyklister.”

De vägavsnitt som berörs av motionen inom stadsdelen är Folkungagatan och Skeppsbron. Stadsdelsnämnden för f d Katarina-Sofia har tidigare tagit ställning (bl a under förra mandatperioden under motionärens ordförandeskap) mot anläggande av ytterligare cykelbanor på Folkungagatan med motivering att cyklister kan använda Tjärhovsgatan, Kocksgatan och Åsögatan utan omvägar och där trafiken är liten. Denna motivering gäller fortfarande.

Folkungagatan måste vara en levande och tillgänglig gata ur affärssynpunkt. Den under förra mandatperioden anlagda cykelbanan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten har försvårat arbetsvillkoren för företagarna på denna sträcka.

Skeppsbron finns redan cykelbana i norrgående riktning och där har nyligen ombyggnad skett för att öka säkerheten. I södergående riktning är det sämre ställt med enbart målade cykelfält, där felparkerade bilar ofta tvingar ut cyklisterna i bilfilen. Särskilt farliga avsnitt är utanför Hotel Reisen och vid trafikljuset vid Slussplan. Det är angeläget att staden kommer till rätta med detta.

Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl.(s), Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande

”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”

§48 Angående motion (2008:79) av Eivor Karlsson (mp) om ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar

Remiss från kommunstyrelsen

I motionen tar författaren upp den utsatthet som barn och unga till missbrukande föräldrar befinner sig i. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-03 (Dnr 006-130/09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
 1. Beslutet justeras omedelbart

§49 Yttrande över revisionsrapporten Styrning och kontroll av ramavtal för missbruksvård

Remiss från stadsrevisionen

Revisionskontoret har gjort en granskning av hur ramavtalen för stadens upphandlade missbruksvård följs och följs upp av stadsdelsnämnderna. Granskningen visar att

styrning och samordning av avtalen är tillfredsställande, att skriftliga avropsavtal och dokument om klienters delaktighet saknas, och att uppföljningen av utförda tjänster inte är tillfredsställande. Förvaltningen ska i sin internkontroll i september följa upp att klientens delaktighet finns dokumenterad och att inga underskrifter av avtalspartners saknas. I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-03 (Dnr 006-109/09).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
 1. Beslutet justeras omedelbart

§50 Anmälan av inspektionsrapport avseende Söderförskolor

Utbildningsförvaltningens inspektionsrapport från inspektion av Söderförskolor den 9 – 18 december 2008 anmäldes (Dnr 401-167/09).

§51 Anmälan av tilldelningsbeslut i gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en för socialtjänst- arbetsmarknadsnämnden och samtliga stadsdelsnämnder gemensam upphandling av ”vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter”. Den avslutade upphandlingen anmäldes (Dnr 103-131/09).

§52 Anmälan av Fritid för alla

Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 om ansvarsfördelning och organisation för fritidsverksamheten för barn och ungdomar med funktionshinder. Förvaltningen har nu tagit fram en handlingsplan där det bland annat finns en inventering av målgruppen och en inventering av fritidsverksamheter på Södermalm för barn och ungdomar. Förvaltningens redogörelse anmäldes (Dnr 600-203/09).

§53 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Anmäldes protokoll från Södermalms sociala delegation 2009-03-10.

§54 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 17 mars 2009.

§55 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms stadsdelsnämnd

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet den 17 mars 2009.

§56 Anmälan av protokoll från förtroenderåden

Anmäldes protokoll från årsmöte Magdalenagårdens förtroenderåd 2009-02-12.

§57 Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna diarieförda handlingar, protokollsutdrag,
skrivelser m.m. 2009-01-29- -2009-02-15.

§58 Anmälan av balanslista

Anmäldes balanslista SDN 2009-03-26.

§59 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut fattade på delegation anmäldes av avdelningschefen vid förskoleavdelningen angående vårdnadsbidrag samt av avdelningschefen vid Social omsorg angående beslut om tillstånd att få ta del av sekretessbelagda handlingar och uppgifter för forskningsändamål och i utbildningssyfte samt yttrande till Lotteriinspektionen angående värdeautomater.

§60 Anmälan av granskning av bidragsgivning till Maria ungdomsklubb

Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB har på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämn granskat Maria Fritidsklubbs kvällsverksamhet. Verksamheten bedrivs med stöd av stadsdelsförvaltningen.

§61 Information från förvaltningen

Tantogården

Det som återstår av Tantogården efter branden den 11 mars måste rivas. Eventuellt kan ett par sidolokaler räddas. Planerna på replokal för ungdomar får därmed anses avlutat.

Yttranden

Revisionskontoret har framfört till förvaltningen att när revisorerna begär svar på rapporter är det alltid yttranden det är fråga om eftersom det aldrig är valfritt om man vill svara. Förvaltningen har oriktigt benämnt revisionsrapporterna som remisser.

Danvikstulls och Hammarby dagcenter

Övergången av Danvikstulls och Hammarby dagcenter övergår till den nya entreprenören den 1 maj istället för den 1 april. Förseningen beror på att länsstyrelsens tillstånd måste inväntas. I övrigt går planeringen för övertagande enligt planerna.

Street meeting

Söderandan planerar aktivitetet för snabbare återkoppling från boende på Södermalm. Aktiviteten som ska prövas är en form av snabba medborgarmöten, så kallade Street meeting. Den 31 mars 18.00 äger det första Street meetinget rum i kvarteret Grimman. Närvarar gör närpolisen, stadsdelsförvaltningen samt Söderandans buss. Förslaget har sitt ursprung i att boenden i kvarteret Grimman har framfört att de saknat aktörer att vända sig till.

§62 Övriga frågor

Studiedag
Den 5 maj kl. 10.00 avser sociala delegationen att ha en studiedag. Studiedagen förläggs direkt efter sociala delegationens ordinarie sammanträde. Program för dagen är inte fastställt i sin helhet än. Södermalms stadsdelsnämnds ledamöter och ersättare är välkomna att delta.

Stadsdelsnämndens beslutade godkänna genomförandet av sociala delegationens studiedag den 5 maj. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Projekt inom äldreomsorgen

Den 22 april kl. 18.00 inbjuds intresserade att komma och lyssna när förvaltningen berättar om tre olika projekt inom äldreomsorgen.

 • Kost/nutrition, det sociala innehållet, rehabiliterande synsätt
 • Kost och nutrition
 • Läkemedelsgenomgångar

Upphandlingsprocessen

Den 7 maj kl. 13 -16 inbjuds nämndens ledamöter och ersättare till information om upphandlingsprocessen.

Stadsdelsnämndens beslutade att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

Avtackning

Ordförande Margareta Björk tackade Fredrik Upmark för hans tid som ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd. Fredrik Upmark går vidare till uppdrag som förtroendevald inom kyrkan.